Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Sundhedsvæsenets møde med LGBT+ -personer kræver nye initiativer

Det handler ikke om at 'komme ud af skabet', men om at bryde skabet helt ned. Undervisere og klinikere på professionsuddannelserne bør arbejde med at styrke de studerendes viden i forhold til køn, seksuel orientering og mangfoldighed.

Fag & Forskning 2022 nr. 4, s. 50-55

Af:

Ben Farid Røjgaard Nielsen, cand. cur.,

Jacob Graack, cand. mag. ,

Rikke Voergård-Olesen, CEO i Normværk,

Lotte Evron, cand. mag., ph.d.

istock-1182499025_0
Title

Fagligt Ajour præsenterer ny viden fra sygeplejersker eller andre sundhedsprofessionelle, der arbejder systematisk og metodisk med udvikling af sygeplejen eller genererer viden, der er anvendelig i sygeplejen. I artiklerne formidler de resultater og konklusioner fra deres udviklingsarbejde og giver kollegial inspiration til fornyelse af den kliniske sygepleje. Har du selv lyst til at skrive en Fagligt Ajour, så læs mere på dsr.dk/manuskriptvejledning.

 

Resume

Forskning viser, at gruppen af LGBT+-personer ikke altid føler, at der er plads til at være autentiske i mødet med sundhedsprofessionelle, og at de ofte bliver mødt som heteroseksuelle. Det medfører en betydelig forøget risiko for både fysisk og psykisk usundhed blandt danske LGBT+-personer.

Regeringen har udarbejdet en særlig handlingsplan for LGBT+ 2022-2025, som skal fremme sundhed og trivsel gennem bedre sundhedsfaglig hjælp og viden om kønsidentitetsforhold.

LGBT+-personer skal opleve, at sundhedsprofessionelle møder dem med viden om de særlige udfordringer og behov, som eksisterer. Strategien begynder på professionsuddannelserne, hvor undervisere og klinikere kan arbejde med at styrke de studerendes viden i forhold til køn, seksuel orientering og mangfoldighed.

Den nye sundhedsreform præciserer, at ” … vi i Danmark tager ansvar for hinanden gennem et fælles sundhedsvæsen for alle” (1). I artiklen præsenteres konkrete bud på, hvordan sygeplejerskeuddannelsen i endnu højere grad end i dag kan lykkes med at bidrage til at uddanne kommende sygeplejersker, som kan medvirke til at indfri ambitionen om et fælles sundhedsvæsen for alle. 

De blinde vinkler

Sundhedsprofessionelle kan have blinde vinkler i forhold til, hvornår en patient eller borger kan føle sig klemt af patient- eller kønsrollerne (2). Et eksempel er socialt udsatte danskere. Først og fremmest fordi de lever hårde liv, men også fordi de ikke altid bliver taget alvorligt i sundhedsvæsenet (3). Et andet eksempel er patienten med det blødende mavesår, som ikke blev opdaget, fordi de sundhedsprofessionelle kun så fuldskab. Et tredje eksempel er patienten med testikelkræft, som fik fjernet den ene testikel uden at blive smertedækket, fordi de sundhedsprofessionelle mente, at det var han allerede med sin store dosis metadon (3). Et fjerde eksempel er gruppen af LGBT+-personer, som ikke altid føler, at de bliver hørt og set i sundhedsvæsnet. Og det er denne gruppe, vi her vil tage udgangspunkt i.

Sundhed for alle – også for LGBT+-personer

LGBT+ er en engelsk forkortelse for lesbian, gay, bisexual og transgender, som er den internationale fællesbetegnelse for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Plusset skal vise, at flere grupper som f.eks. queer-personer, som forholder sig kritisk til gængse forestillinger om normer for køn og seksualitet, er inkluderet.
I 2019 viste en stor rapport en betydelig forøget risiko for både fysisk og psykisk usundhed blandt danske LGBT+-personer (4). Både international forskning og mindre danske studier har tidligere peget i samme retning (4,5). Samlet set viser rapporten, at LGBT+-personer lever under forhold, der giver betydelige sundhedsmæssige uligheder som dårligere fysisk og mental sundhed og trivsel samt øget risikobetonet livsstil. Derudover har de forskellige LGBT+-grupper en øget risiko for bestemte sygdomme og tidligere død sammenlignet med den generelle befolkningsgruppe. Lesbiske og biseksuelle kvinder har således en forøget forekomst af livmoderhalskræft. Homoseksuelle og biseksuelle mænd synes at være i væsentlig større risiko for at få diagnosen analkræft, især på grund af HIV-smitte (4,5).
Det er ikke tydeligt, hvorfor der er så stor forskel i ulighed i sundhed mellem LGBT+-personer og den generelle befolkning. Der er store forskelle internt i gruppen af LGBT+-personer, men samtidig er der også tegn på, at uligheden hænger sammen med tre overordnede faktorer (5):
•    Livsstilsfaktorer; f.eks. øget tobaksrygning og alkoholindtagelse. 
•    Mere vold og flere risikosituationer i subkulturer. 
•    Minoritetsstress og mangelfuld udnyttelse af eksisterende sundhedsydelser.

Særligt gruppen af transpersoner synes at have et markant dårligere selvvurderet helbred end de øvrige LGBT+-grupper. Sundhedsadfærdsmæssigt adskiller transpersoner sig fra den øvrige befolkning ved (4,5)
•    oftere at være undervægtige 
•    at dyrke mindre motion og have mere stillesiddende fritidsaktiviteter
•    oftere at lide af smerter og ubehag 
•    oftere end de andre grupper og den øvrige befolkning at benytte receptmedicin
•    at lide under en negativ selvopfattelse, depression, angst, selvmordstanker og selvmordsforsøg 
•    ikke at føle sig imødekommet i sundhedsvæsnet.

Lider under mistrivsel og ensomhed

LGBT+-personer med anden etnicitet end dansk er særligt udsatte for mistrivsel. Studier viser således, at en tredjedel af minoritetsetniske LGBT+-personer har overvejet selvmord det seneste år (4,5). Ligeledes frygter flere minoritetsetniske LGBT+-personer at blive udsat for vold, hvis de er åbne om deres identitet og/eller seksuelle orientering. Ældre LGBT+-personer synes oftere at føle sig ensomme, da de sjældnere har børn og generelt har færre tætte familierelationer. Gruppen oplever hyppigt uforståenhed og mangel på respekt i sundheds- og plejesektoren (4,5).

Svært at acceptere og forstå diversitet 

Minoritetsstress er en stressbelastning, der opstår som en følge af at leve i et samfund, som har svært ved at anerkende og forstå diversitet (6). Minoritetsstress kan både bunde i direkte oplevelser af diskrimination, hadforbrydelser såvel som oplevelser af at være anderledes og at skulle forsvare sin 'anderledeshed'. Denne forestilling om at blive mødt med fordomme, blive afvist eller direkte diskrimeret imod, hvis man f.eks. åbner op om sin identitet eller seksuelle orientering, kan være en kronisk stressfaktor for LGBT+-personer. Hjemmebesøg og flytning til plejehjem kan også være en stor kilde til stress hos ældre LGBT+-personer (4,5).

Mødes som heteroseksuelle

Boks 1. Citat

”På et tidspunkt kom jeg også op til en sygeplejerske, der skulle være med til at undersøge, hvor hurtigt den snurrede deroppe på første sal efter blodproppen. Og så, da jeg læste rapporten eller journalen bagefter ... Der stod til at starte med, patienten møder op i kjole og høje sko, og så kalder han mig konsekvent for han. Så sidder jeg og tænker på, om han skriver det om alle hans patienter” (Interview 3).

Citat fra informant, sygeplejestuderendes bachelorprojekt (7)

Udover de særlige sundhedsudfordringer som gruppen af LGBT+-personer har, så viser studier også, at gruppen ofte pr. automatik bliver mødt som heteroseksuelle i sundhedsvæsnet (5). Problemet med dette er, at de aktivt selv må rette sundhedsprofessionelle for at undgå, at deres familieforhold negligeres. Det kan også betyde, at LGBT+-personer bevidst tilbageholder information om seksuel orientering for at undgå negative oplevelser. Det kan føre til uhensigtsmæssige spørgsmål og diagnoser baseret på mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger.
LGBT+-personers modvilje mod at være åbne over for sygeplejersken kan også være med til at vedligeholde sygeplejerskens uvidenhed om patientens identitet, hvilket kan betyde manglende afdækning af relevante sundhedsmæssige behov. Hvis ikke alle relevante sundhedsfaglige problemstillinger afdækkes, risikerer patienten at blive fejlbehandlet eller genindlagt, hvilket strider imod ambitionen om markant færre genindlæggelser i den nye sundhedsreform.
Udfordringen for gruppen af LGBT+-personer er, at de i mødet med sundhedsvæsenet oplever fordomme, uvidenhed og berøringsangst omgivet af tabu. Det skaber alvorlige barrierer mellem patienter og sundhedsprofessionelle og medvirker til LGBT+-personers negative repræsentation i sundhedsstatistikkerne.

Diskriminering og umyndiggørelse i sundhedsvæsenet

Flere studier viser således, at transpersoner udsættes for diskrimination og umyndiggørelse i sundhedsvæsnet (4,5). Grundet frygt for diskrimination opsøger nogle transpersoner slet ikke sundhedsvæsnet, og de, der gør, fortæller alt for ofte om en oplevelse af at blive modtaget negativt af sundhedsprofessionelle. Det kan f.eks. handle om, at de sundhedsprofessionelle stiller grænseoverskridende spørgsmål for at få stillet egen nysgerrighed, selv om det ikke er relevant for selve plejen.
I foråret 2022 interviewede to sygeplejestuderende på Københavns Professionshøjskole transpersoner i forbindelse med deres bachelorprojekt. Formålet var at undersøge, hvordan sygeplejersker kan styrke sygeplejen til gruppen af transkønnede personer (6). En af konklusionerne i bachelorprojektet var, at sygeplejerskers sprogbrug og ordvalg er noget, der medvirker til, at transpersoner enten føler sig - eller ikke føler sig - anerkendt i sundsvæsenet.
En af informanterne sagde: ”Det er virkelig de små ting, der for nogle af os gør en forskel. For sprogbrug gør bare meget, det gør det.”
Et eksempel på en transperson, som bliver miskønnet ved brug af forkert pronomen, er illustreret i Boks 1. Hvis ikke det står tydeligt i journalen, hvordan patienten ønskes at blive tiltalt, kan der opstå uheldige situationer, der medvirker til, at patienten ikke føler sig anerkendt som den person, denne nu oplever sig som.

Ord er med til at skabe virkeligheden

En viden om tidsaktuelle definitioner kan styrke sygeplejerskers ordvalg, når de f.eks. kommunikerer med gruppen af transpersoner. Det kan medvirke til, at gruppen oplever at blive taget seriøst og respekteret. God sygepleje handler selvfølgelig om mere end ord. Men ord kan være med til at skabe den nødvendige tillid mellem den sundhedsfaglige og den transkønnede person. Det kan medvirke til, at transpersoner føler sig mere velkomne, og det kan gøre det tryggere at dele fakta om deres sygehistorie og stille spørgsmål vedrørende behandling. Kommunikationen kan dermed medvirke til at reducere fejldiagnoser. At finde rundt i alle de forskellige kønsidentiteter kan være uoverskueligt. I Boks 2 er de vigtigste begreber samlet, som sygeplejersker bør kende i mødet med LBGT+-personer.

Boks 2. LGBT+ kønsbegreber – i alfabetisk orden

Ciskønnet
Er en person, som er enig i sit tildelte køn. Begrebet er et modstykke til transkønnet, således at man kan sige 'ciskønnede personer' i stedet for 'personer, som ikke er transkønnede'. Mange steder er det normalt at antage, at en person er ciskønnet, indtil det modsatte er bevist, lidt ligesom at personer bliver antaget heteroseksuelle, indtil det modsatte er bevist. Dette er udtryk for henholdsvis cisnormativitet (forestillingen om, at alle er ciskønnet) og heteronormativitet (forestillingen om, at alle er heteroseksuelle).

Interkønnet
Fællesbetegnelse for personer, hvis medfødte kønsanatomi og kromosommønstre hverken er entydigt kvindelige eller mandlige, og som derfor ikke passer med den typiske definition af hunkøn og hankøn.

Kønsdysfori
Følelsen af ubehag, som optræder, når krop eller CPR-nummer ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse. Der er dog forskellige måder at opleve kønsdysfori på. Følelsen af kønsdysforien kan f.eks. også fremkomme, når sygeplejersker miskønner eller ikke anerkender transpersoners køn. Kønsdysfori er en anerkendt medicinsk tilstand.

Kønsidentitet 
Betegner det køn, en person identificerer sig med, og som er vedkommendes egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af sit køn. Det kan være et andet køn end det, som er tildelt ved fødslen.

Miskønne 
At miskønne betyder at bruge det forkerte personlige stedord (pronomen) om en person. F.eks. en transkvinde, der omtales som 'han'.

Nonbinær kønsforståelse 
Kønsidentitet betragtes som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt. En person kan identificere sig som begge, som hverken-
eller, som noget imellem de to eller noget helt fjerde. Flere end en tredjedel af alle transpersoner identificerer sig som nonbinære personer.

Tildelt køn 
Refererer til det ved fødslen tildelte køn. Dette afgøres på baggrund af barnets genitalier.

Transkvinde
Person med kvindelig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt mandligt køn. Foretrækker som regel at blive omtalt i hunkøn.

Transmand 
Person med mandlig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt kvindeligt køn. Foretrækker som regel at blive omtalt i hankøn.

Transperson 
Kønsudtryk og/eller kønsidentitet er forskelligt fra det køn, som blev tildelt ved fødslen. Ikke alle transpersoner identificerer sig som mand eller kvinde. At være transkønnet har intet med seksuel orientering at gøre. Transkønnethed inkluderer derfor mere end blot to køn. Antallet af transpersoner i Danmark opgøres ikke, men studier estimerer at ca. 0,5-2 pct. af befolkningen er transpersoner. 

Kilde: (8)

Samfundsudviklingen sætter initiativer i gang

Samfundsmæssigt har der været et stigende fokus på LGBT+-området. Der er f.eks. blevet vedtaget lovgivning, som beskytter gruppen bedre mod diskrimination og hadforbrydelser, samt lovgivning der giver øgede rettigheder på familieretsområdet. Derudover har regeringen udarbejdet en særlig handlingsplan for LGBT+ 2022-2025 (9). Regeringen vil fremme lige muligheder uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Handlingsplanen sætter ind på fem områder, hvor et af områderne er at forbedre LGBT+-personers sundhed og trivsel gennem bedre sundhedsfaglig hjælp og viden om kønsidentitetsforhold. LGBT+-personer skal opleve, at velfærdsprofessionelle møder dem med viden om evt. særlige udfordringer eller behov. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil således gå i dialog med lederne af professionsuddannelserne på velfærdsområdet om, hvordan undervisere og klinikere kan arbejde med at styrke de studerende viden i forhold til køn, seksuel orientering og mangfoldighed. 

Konkrete uddannelsesmæssige initiativer 

Ifølge regeringens nye handleplan er velfærdsuddannelserne et godt sted at starte. Hvis uddannelsesstederne vil indfri ambitionen om at uddanne sygeplejersker, som sammen med praksis skaber et sundhedsvæsen for alle, er en af nøglerne at få indskrevet kritisk refleksion over normer som et selvstændigt nationalt mål i studieordningen. I 2014 blev der på pædagoguddannelsen indført et landsdækkende obligatorisk forløb: Køn, seksualitet og mangfoldighed. Undervisningen handler bl.a. om at lære kommende pædagoger at undgå at kategorisere børn, unge og voksne på stereotype måder, der begrænser det enkelte individs trivsels- og deltagelsesmuligheder. 

Obligatorisk forløb på sygeplejerskeuddannelsen

Inspirereret af pædagoguddannelsen foreslås det, at der indføres et landsdækkende obligatorisk forløb ’Køn, seksualitet og mangfoldighed i sygeplejen’ på sygeplejerskeuddannelsen. Forløbet ville kunne medvirke til, at sygeplejerskeuddannelsen får endnu bedre forudsætninger for kritisk at kigge på sig selv som uddannelse. Ofte er den anbefalede litteratur fyldt med konventionelle forestillinger om, hvad der er normalt. Det kan få en afgørende betydning for de kommende sygeplejerskers selvfølelse og for deres opfattelse af, hvordan de selv eller patienterne skal opføre sig. Et eksempel er, at sygeplejersker oftest omtales med pronomenet 'hun' og patienten med pronomenet 'han'. Det signalerer, at alle sygeplejersker er kvinder, eller i hvert fald at faget primært er et kvindefag. Dette forstærkes desuden af, at titlen sygeplejerske er feminin. Et andet eksempel er de cases, der anvendes på studiet. Oftest anvendes den traditionelle kernefamilie med mor, far og børn som referenceramme. Underviseren kunne her passende udfordre de sygeplejestuderendes forståelse af mangfoldige familieformer og illustrere, hvordan de kan anvende denne forståelse i praksis.
Dette betyder ikke, at alle lærebøger skal kasseres, hvis de trækker på stereotype forståelser. Men det er relevant at drøfte med de studerende, hvordan patienter og sygeplejersker f.eks. positioneres i forskellige cases. For teoretiske eller kliniske undervisere for sygeplejestuderende vil et obligatorisk forløb ‘Køn, seksualitet og mangfoldighed i sygeplejen’ kunne medvirke til, at uddannelsen mere systematisk træner og udfordrer de studerende til at reflektere over, hvorfor de selv, patienten, pårørende eller sygeplejersken, agerede som de nu gjorde i en given situation.

Boks 3. Fem begreber i undervisningsforløb om køn, seksualitet og mangfoldighed

Begreb 1. Social kategorisering i sundhedsvæsnet
Dækker over den sociale proces, hvor et udsnit af befolkningen grupperes på baggrund af ét enkelt fællestræk. Når sygeplejersker møder en patient, så vil patientens køn, seksualitet, familiebaggrund, bopæl, socioøkonomiske baggrund og eventuelle mentale eller fysiske funktionsnedsættelser med videre spille sammen i opfattelsen af vedkommende. Patienten må aldrig reduceres til én social kategori som enten 'mand' eller 'ældre' eller 'handicappet', da sygeplejersken i så fald risikerer at overse vigtig information, der kan have betydning for vedkommendes samlede sundhedsbillede.

Begreb 2. Positionering i sundhedsvæsnet
Handler om at få og tage plads i sociale strukturer uden nødvendigvis at være bevidst om det. Vi positionerer os alle hele tiden i relation til andre. Et eksempel på en alderspositionering kan være, at ældre personer i cases altid har dårlige digitale sundhedskompetencer. De fortællinger, sygeplejersker viderebringer, er også med til at afgøre, hvilke positioner den patient, de har over for sig, kan indtage. Og minoriteter efterlades ofte med meget få positioneringsmuligheder, fordi de stereotype fortællinger om dem og deres liv er så stærke. Det risikerer at forhindre sygeplejersken i at se det individ, der er bag fortællingen. 

Begreb 3. Repræsentation i sundhedsvæsnet
Sygeplejersker har en særlig forpligtelse til at repræsentere den mangfoldighed, som samfundet består af. Sygeplejersken kan have sin egen private holdning til forskellige typer af minoriteter, men i sit professionelle arbejde er det nødvendigt at kunne udvise respekt over for alle. Akutmodtagelsen og den medicinske afdeling skal således ikke bare afspejle lokalområdets og majoritetens kultur og normer – men skal gerne kunne være et vindue ud til verden og kunne vise en mangfoldig repræsentation i f.eks. informationsmaterialer.

Begreb 4. Definitionsmagt i sundhedsvæsnet
Definitionsmagten baserer sig bl.a. på de privilegier, der knytter sig til at tilhøre forskellige typer sociale majoritetskategorier. Hver gang en sygeplejerske siger ”Man plejer jo at … ”, så anvender vedkommende sin magt til at definere en sandhed over for patienten. 

Begreb 5. Respekt i sundhedsvæsnet
En af de mere komplekse dele af normkritikken handler om et opgør med 'tolerancepædagogik' (11). Sociologen Zygmunt Baumann hævdede, at idet vi tolererer nogen, så bliver det svært at respektere dem. Det hænger sammen med, at respekt baserer sig på ligeværd mellem mennesker, mens tolerance baserer sig på et ulige magtforhold. Dette kan opstå, når sygeplejersker taler om at skulle tolerere en bestemt minoritet. ’Han er homoseksuel, og det skal han jo have lov til’.
Lige så snart vi oplever at have ret til at give andre 'lov til' at føle, bo eller elske, som de gør, så placerer vi os selv i det, der kan kaldes en overmægtig position. Der ligger således en stor magt i at udpege det, der kan og ikke kan tolereres. Her positionerer majoriteten sig (ofte ubevidst) som repræsentanter for det normale, mens minoriteten positioneres som repræsentanter for det afvigende. Det risikerer at lade patienter stå tilbage med en uberettiget følelse af at være forkerte, netop fordi der skal 'bæres over med dem'.

Fordomme skal nedbrydes gennem viden og uddannelse

Ville de studerende f.eks. agere forskelligt afhængigt af, om de oplever patienten som kvinde eller mand? Nysgerrighed og refleksion baner vejen for en kritisk bevidsthed om egne handlinger og holdninger og udgør det vigtigste første skridt på vejen mod et sundhedsvæsen for alle. Fordomme skal nedbrydes gennem viden og uddannelse. Undervisning i begreber som social kategorisering, positionering, repræsentation, definitionsmagt, tolerance og respekt kan f.eks. sætte patientrollen i nye perspektiver.
Normer kan alt for ofte komme til at sætte regler for, hvordan man f.eks. forventes at opføre sig som patient eller ser ud, uden at blive stigmatiseret. I høj grad handler det om synlighed: De patienter eller borgere, som følger normerne, skiller sig ikke ud og får ikke sat spørgsmålstegn ved deres eksistens eller levevis. Omvendt betyder det, at normbrydere bliver ekstra tydelige, når de pludselig skiller sig ud, og derfor risikerer de at blive mødt med undren og afvisning. For over 10 år siden viste Mari Holen i sin forskning, at ikke alle patienter har mulighed for at agere, som normerne tilskriver, og selvstændigt tager ansvar for egen sundhed og er aktive i deres patientforløb. Det rejser en diskussion af, om hospitalsvæsenet inddrager patienterne, og om det er med til at skabe lighed (10).

Planlægning af uddannelsesforløb og normkritisk praksis

Indholdet af et fremtidigt forløb ’Køn, seksualitet og mangfoldighed i sygeplejen’ kan tilrettelægges på flere måder. Patienter, borgere, pårørende, foreninger, sygeplejersker og studerende vil kunne kvalificere tilrettelæggelsen af et uddannelsesforløb. Målet er en normkritisk praksis, som gør op med vores samfunds forventninger til, hvad der er 'almindeligt'. Det handler ikke om at komme ud af skabet, men om at bryde skabet helt ned; at gøre op med forventningerne til, f.eks. hvordan man er mand eller kvinde, er i et forhold og antagelsen af køn som binært.
I Boks 3 er der illustreret fem begreber, som et obligatorisk forløb kunne bygges op omkring. Andre begreber i modulet kunne være modighed i de kliniske beslutninger og klinisk lederskab, intensiv træning i kognitiv bias, patientinvolvering og narrative metoder.  

Abstract in English

Nielsen BFR, Graack J., Voergård-Olesen R., Evron L Health service interactions with LGBT+ community calls for new initiatives. Fag&Forskning 2022;4:50-55.

Research indicates that the community of LGBT+ individuals do not always feel that there is scope to be authentic in their interactions with health professionals, and that they are often treated as heterosexual. There is a significantly increased risk of both physical and mental adverse health outcomes among LGBT+ individuals. The Danish Government has drawn up a dedicated Action Plan LGBT+ 2022-2025 to promote health and quality of life through better health professional care and knowledge surrounding gender identity issues.  LGBT+ individuals should be able to benefit from positive interactions with health professionals informed of the special challenges and needs that exist. The strategy starts with the vocational training programmes in which educators and clinicians are to step up student education on gender, sexual orientation and diversity. Based on new studies, future nurses will be learning to avoid categorising patients and citizens according to stereotypes, which impair the individual’s access to quality of life and participation within the health service. The Gender, sexuality and diversity in nursing programme, will be informed by 5 key concepts: Social Categorisation, Positioning, Representation, Definitional Power and Respect.

 

 

 

 

Ben Farid Røjgaard Nielsen

Ben Farid Røjgaard Nielsen
Sygeplejerske, cand.cur. Lektor, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige Fakultet Københavns Professionshøjskole.

Title

Content...

Jacob Graack

Jacob Graack
Cand.mag. Lektor, Pædagogik. Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Rikke Voergård-Olesen

Rikke Voergård-Olesen
CEO i Normværk. Arbejder med kulturforandringer hos ledelse og personalegrupper via involverende analyser, oplæg, workshops og seminarer.

Lotte Evron

Lotte Evron
Sygeplejerske, cand.mag., ph.d. Lektor, Pædagogik. Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Det sundhedsfaglige Fakultet.

 

Referencer

1. Sundhedsmisteriet. Sundhedsreformen. Gør Danmark sundere; 2022 2. Pudifoot, P.  Stereotyping Patients. Social Philosophy. Vol 50 (1): 69-90 3. Ludvigsen, MB. Socialt udsatte rammes af sundhedspersonalets fordomme. DSR. Politik og nyheder. 14.06.2019 4. Friesh, M. et al. Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-1018. 5. Egede S, Fouchard J, Frisch M et al. Danske LGBT-personers møde med almen praksis - udfordringer og muligheder. 2019. 6. LGBT+Danmark . Lgbtsundhed. dk. https://lgbtsundhed.dk/minoritetsstress Søgt 12. september 2022 7. Christensen, MF., Bjørk, E. Transpersoner oplevelser af mødet med sundhedsvæsnet.  BA-speciale. Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser. Det Sundhedsfaglige Fakultet. Københavns professionshøjskole. 2022. 8. Amnesty.dk Amnesty-ordbog #Transrettighedernu. Søgt 12. september, 2022. https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/2210/trordbog-til-hjemmeside... 9. Regeringen. Plads til forskellighed i fællesskabet. LGBT+ handlingsplan 2022-2025. https://www.trm.dk/media/c0xf3lbv/plads-til-forskellighed-i-faellesskabe...  2022-2025.pdf Søgt 12. september 2022 10. Holen M. 2012. Medinddragelse- en god ide.  Sygeplejersken 2012: (7):98-9. 11. Gundersen M, Roien LA. Normkritisk seksualundervisning. I: Roien LA, Simovska V, Graugaard C (red.) Seksualitet, skole og samfund. Kbh. Hans Reitzels Forlag. 2018.