Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 1998 nr. 32, s. 38-39

Af:

Anne Vesterdal, sygeplejefaglig medarbejder

Hvad er et sygt menneske værd?

Philippe Labro
Oversat fra fransk af Hanne Kizach Bertelsen
Overgangen - En opmuntrende lidelseshistorie
København: Borgen 1998
196 sider, 228 kroner 

SY-1998-32-38-1'Overgangen' er ikke en fagbog. Den er heller ikke en roman, selv om den er skrevet af en romanfatter og filminstruktør. Den er forfatterens egen nær-dødsoplevelse.

Skønt fortællingen egentlig sætter sig ud over tid og sted, kan man sige, at det meste af den foregår på en intensiv afdeling, og at sygeplejeskerne der spiller en ganske afgørende rolle. Et af de første kapitler hedder 'De vigtigste kvinder i mit liv', og det er ikke hans kone og døtre i den forbindelse!

Philippe Labro fortæller detaljeret om oplevelsen af at ligge i respirator, blive suget, prøve at kommunikere, om smerte, tørst, mundpleje og så videre, og igen bliver vi mindet om, at hørelsen ikke nødvendigvis forsvinder, fordi man er forhindret i at tale! Og om, hvor let en patient dermed kommer til at høre ting om sig selv, som ikke er sagt til ham selv. Han kommer også let til at høre om medpatienterne og sygeplejerskernes problemer.

Hovedtemaet er mødet med dødens realitet og den intense refleksion over tidligere oplevelser og deres betydning. Da Philippe Labro ikke døde i denne omgang, medfører oplevelsen en endnu mere intens refleksion, som er både skræmmende og vidunderlig for ham: Hvad har betydning lige nu og i resten af mit liv på denne side? Hvilke mennesker i mit liv har ubeskrivelig betydning for mig, og hvordan er mit forhold til dem?

Det er tydeligt, at bogen er skrevet af en professionel forfatter. Den er umiddelbart spændende og velskrevet og kan læses af alle, som vil læse en god bog om liv, død og kærlighed. Nogle vil muligvis irriteres lidt over forfatterens overvældende tilbagevenden til livet og hans voldsomme oplevelse af små hverdagsmirakler. Men hvis man prøver at sætte sig i hans sted, er det måske til at forstå alligevel. Det at sætte sig i andres sted er for øvrigt noget, Philippe Labro beskæftiger sig med flere gange i bogen. Det er også noget, sygeplejersker arbejder dagligt med.

'Overgangen' er for mig at se en meget vigtig bog for sygeplejersker, som arbejder på en intensiv afdeling. For den sags skyld også for sygeplejersker, som passer døende patienter. (Jeg har selv prøvet begge dele). Mon ikke mange patienter i det hele taget tvinges til at tage deres tidligere og fremtidige liv op til revision, når de bliver syge?

For alle sygeplejersker vil der blive lejlighed til at tænke over, hvad den dybere mening med sygepleje er. Uanset hvordan vi gør, dør alle vore patienter en dag. Hvad er et sygt menneske værd?

Nogle af os tør måske lade læsningen blive en af vore egne små nær-dødsoplevelser: Hvad har betydning lige nu og i resten af mit liv på denne side? Hvilke mennesker i mit liv har ubeskrivelig betydning for mig, og hvordan er mit forhold til dem?

Af Benedikte Exner, sygeplejerske, leder af Rosenhøj, et bofællesskab for psykisk syge.

INTERVIEWETS TEORI OG PRAKSIS

Steinar Kvale
Oversat fra engelsk af Bjørn Nake

InterView
En introduktion til det kvalitative forskningsinterview

København: Hans Reitzels Forlag 1997
320 sider, kroner 298 

SY-1998-32-38-2Steinar Kvale, professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling, har i en årrække interesseret sig for den kvalitative metode og især det kvalitative forskningsinterview. Denne bog er en omskrivning og bearbejdning af hans mest betydningsfulde skrifter om dette emne. Kvale redegør for såvel forskningsinterviewets teoretiske underbygning som dets praktiske aspekter. Efter en diskussion af interviewets rolle i forskningsprocessen behandles nogle centrale filosofiske og videnskabsteoretiske temaer i den kvalitative forskning: Interviewet som samtale, postmoderne tænkning, hermeneutik, fænomenologi og dialektik, hvorefter han redegør for nogle aktuelle synspunkter på kvalitativ forskning i samfundsforskningen. Herefter guides læseren gennem syv trin i interviewprocessen, fra udformning af en interviewundersøgelse til publikation af dens resultater.

Steinar Kvales erfaring som forsker og formidler viser sig tydeligt i denne grundige, seriøse og systematiske indføring i emnet. Bogen er overskuelig og skrevet i et enkelt og klart sprog. Særlig kapitlet om selve interviewstadiet er let at gå til, blandt andet på grund af de mange eksempler på måder at spørge og respondere på. Hvert kapitel indledes med en orienterende oversigt og afsluttes med en opsummering. Herudover er der hyppige referencer i tekstens litteraturliste, navneindeks og et udførligt emneregister.

Kvale henvender sig til forskere og studerende inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområde. Også sygeplejersker, der deltager i forsknings- eller udviklingsarbejde, sygeplejerskeuddannelsens undervisere og i nogen grad sygeplejestuderende vil kunne få stor glæde af dette værk.

Af Merete Munk, sygeplejelærer, HS Sygeplejerskeuddannelsen, Rigshospitalet. 

OVERVÆGT ANSKUET SOM KRONISK SYGDOM

Teis Andersen, Aila Rissanen, Stephan Rössner

Fetma/fedme
- en nordisk lärobok

Lund: Studenterlitteratur 1998
373 sider, kroner 400 

SY-1998-32-38-3Med tre redaktører fra henholdsvis Danmark, Sverige og Finland og 29 medforfattere fra de tre lande er den første nordiske lærebog om fedme nu en realitet.

Forekomsten af fedme hos børn og voksne er stigende overalt i verden og også i Norden. Bogen rummer en samlet fremstilling af dagens viden om fedme. Af forfatterregisteret fremgår det, at så at sige alle bidragyderne til lærebogen har en lægefaglig baggrund, selv om bogen hævder, at behandling af fedme skal være på tværs af professioner og inddrage diætister, fysioterapeuter, sygeplejersker, psykologer og andet sundhedspersonale. Overordnet betragter bogens forfattere fedme som en sygdom – endda kronisk som for eksempel psoriasis og gigt, skizofreni og astma.

De enkelte kapitler kan læses stort set uafhængigt af hinanden, og lærebogen kan derfor bruges som opslagsværk. Hvert kapitel rummer en utrolig grundig gennemgang af relevant stof og henvisning til ny litteratur og relevante undersøgelser. Efter mit skøn er bogen så grundig og detaljeret, at den næppe er relevant for sygeplejestuderende, men derimod brugbar for særligt interesserede sygeplejersker.

Bogen er delt op i otte afsnit: Definitioner og anatomi. Udbredelse. Årsager til fedme. Karakteristik af den overvægtige patient. Udbredning og behandlingsindikationer. Behandling. Primær forebyggelse. Fedme hos børn.

Til hvert afsnit bidrager flere forfattere, men alle afsnit afsluttes med en gennemgang af praktiske konsekvenser, foretaget af de tre hovedredaktører. Især denne gennemgang af de praktiske konsekvenser finder jeg nyttig, fordi det giver et godt overblik over stoffet.

Jeg kunne ønske, at andre faggrupper havde bidraget til lærebogen. Men denne mangel fjerner ikke hovedindtrykket af, at den nye nordiske lærebog er et grundigt, sobert og relevant værk for de stadigt flere sundhedspersoner, der bliver inddraget i behandlingen af fede patienter.

Af Dorthe Overgaard, sygeplejelærer på Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt. 

SYGEPLEJENS ANDEL I OVERLEVELSEN

Eggert Petersen, Bent Petersen, Bent Enig, Thomas Nielsen, Hanne Nødskov Petersen, Henrik Albeck, Bo Sommerlund

Livskvalitet, resignation og overlevelse

En prospektiv undersøgelse af 292 kræftbehandlede kvinder – beskrevet ud fra Trivselsteorien
Århus: Århus Universitetsforlag 1997
248 sider, kroner 248,-

Kvinder med brystkræft undersøgtes i årene 1990-92 og fem år senere for deres oplevelse af og reaktion på sygdom, behandling og behandlingsmiljø og andre psykiske faktorers betydning for behandlingsresultatet. Forskningen i feltet historisk set drøftes. Jagten på sammenhænge mellem cancer og psyke. Undersøgelsesdesignet beskrives gennem hele bogen. Undersøgelsesresultater i form af tabeller og opgørelser præsenteres. Undersøgelsen arbejder med konkrete patientudsagn og argumenterer for nødvendigheden heraf.

Trivselsteorien på formel beskrives med de begrænsninger, den nu måtte have. Trivsel er overordnet afledt af person og miljø. Undersøgelsen bygges herover.

Opgørelsen af resultaterne viser interessante sammenhænge for sygeplejen.

Kræftpatienter får i højere grad opfyldt deres forventninger til eksterne og sociale forhold, end de gør, hvad angår forventningerne til dem selv. Patienternes utilfredshed går på overraskelserne og usikkerheden i det at leve med kræft. Undersøgelsesgruppen foreslår samtaler med patienterne tidligt i forløbet, hvor drøftelse af sygerollen kan indgå.

Kemoterapi kan uafhængigt af personfaktoren og relateret til andre behandlingsformer siges at være livskvalitetsskadelig. Patienterne har flere vredesudbrud. Kunne vi arbejde mere sygeplejefagligt med patienter i denne behandlingsform, så patienterne lades mindre i stikken?

Patienterne er utilfredse med begrænsningen i den opmærksomhed, personalet yder, at være tvungen deltager i medpatienternes sygdomsliv, ventetiden, måden der informeres på, graden af indflydelse på behandlingen.

Efterundersøgelsen byder også på interessante opdagelser. Jo mere personen resignerer, jo mindre personerne handler på det ydre plan, og jo mindre personen undertrykker sine følelser, des større er mortaliteten.

De kræftramte kvinders overlevelse afhænger af, om de aktuelt er i arbejde, hvordan de vænner sig til sygdomsrollen og deres muligheder for at få udtrykt følelser.

Det er en forbedrende omstændighed ikke at bruge psykofarmaka og alternativ medicin og at have netværk.

Det er en undersøgelse med mange resultater. De kan være dokumentation for nødvendigheden af, at patienterne tilbydes mere kontakt med personalet. Resultaterne viser behov for mere forskning i det psyko-onkologiske felt. Undersøgelsesresultaterne gør os klogere på brystkræftpatienternes overlevelsesvilkår, sygdomsvilkår og sygeplejens andel heri. Et anbefalelsesværdigt redskab for sygeplejersker og sygeplejestuderende.

Af Grete Mygind, sygeplejelærer.