Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 1999 nr. 26, s. 31-32

Af:

Anne Vesterdal, sygeplejefaglig medarbejder

HØJTLÆSNINGSBOG OM DØDEN OG SORGEN

Hanne Justesen

Rasmus og Himlen

Illustreret af Pia Thaulov
Valby: Borgen 1998
44 sider, 139 kroner 

SY-1999-26-31-1Børns sorg over at miste en nært tilknyttet og elsket person efterlader ofte barnets omsorgsgivere i en magteløs situation. Hvordan vi kan møde barnet i dets oplevelse og forståelse af døden, kommer speciallærer i folkeskolen og familieterapeut Hanne Justesen med et bud på i 'Rasmus og Himlen'. Bogen er skrevet med udgangspunkt i egen fagligt og personligt erfaringsbaseret viden og er primært en højtlæsningsbog for børn om døden, sorgens følelser og livet efter døden. Det meget udmærkede forord og efterskriften er rettet til den voksne for at give en enkel, teoretisk forståelse af, hvordan børn kan reagere på døden, og måder børn sørger på.

Fortællingen er en samtale mellem Rasmus og hans mor i børneværelset en morgenstund. Det er en ganske særlig dag, fordi Rasmus' bedstemor er død og skal begraves i dag. Det bliver hurtigt klart, hvordan Rasmus' vrede over moderens hjemmebagte boller er en reaktion på savnet af mormoderen. I samtalens løb forklarer moderen, hvordan sjælen forlader kroppen i dødsøjeblikket, og hvordan livet i himlen udfolder sig.

Hanne justesen har i et tv-interview udtalt, at bogen kan læses højt for børn i femårsalderen. Imidlertid har jeg selv læst den højt for nogle femårige børn, hvoraf den ene mistede sin far for et år siden. Børnene mistede opmærksomheden og interessen to trediedele henne i bogen. De morede sig dog over, at Rasmus et sted i bogen bed sig i tommeltotten. Set fra et udviklingspsykologisk perspektiv, kendetegnes de 3-6-årige børn ved deres optagethed af det fantasifulde, magiske og symbolske. I 'Rasmus og Himlen' forklares døden, sorgens reaktioner og livet i himlen, hvilket kan være begrundelsen for, at mindre børn mister interessen for historien. Man kan fristes til at sammenligne bogen med samme tema: 'Marvi Myrebjørn fatter håb' af Donna O'Toole. En sørgelig og spændende fortælling, som levner plads til de mindreårige børns fantasi og symbolske opfattelse af verden. Ikke for tæt på deres egen virkelighed, (det er dyrene, fortællingen handler om), og samtidig giver den dem mulighed for identifikation med Marvis følelser. I 'Rasmus og Himlen' er der ikke den spænding og invitation til det fantasifulde, hvilket gør bogen mest tilgængelig for børn i skolealderen. Det er værd at fremhæve bogens smukke tegninger af Pia Thaulov.

Af Lisbeth Mach Pedersen, sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen i Århus. 

KRÆFTENS DOBBELTE KARAKTER

Bo Jacobsen, Stine Dalsgaard Jørgensen, Susanne Eilenberger Jørgensen

Kræft og eksistens
-­ om at leve med kræft

København: Dansk Psykologisk Forlag 1998
320 sider, 248 kroner. 

SY-1999-26-31-2Kræft har en underlig dobbelt karakter. På den ene side er kræft noget af det mest skræmmende, man kan forestille sig. Noget man ikke vil tale om eller tænke på. På den anden side er det en forholdsvis almindelig sygdom, som alle kender til fra sig selv eller fra omgangskredsen. I 'Kræft og eksistens' beskrives, hvordan det er at have kræft, at modtage forskellige behandlinger, at kommunikere med læger og sygeplejersker, at opleve smerte, at være træt og midt i dette at kunne opleve noget godt, at opleve, at dødens mulighed rykker tæt på, og at tænke på livets mening midt i den situation, den syge er i.

Bogen er resultatet af et psykologisk forskningsprojekt, som har bestået af interview med 6-8 måneders interval med 33 kræftpatienter og 12 raske mennesker, som er blevet fulgt i en toårig periode.

Denne bog er den første, hvor man systematisk følger så mange syge mennesker og taler med dem om især den psykiske og eksistentielle dimension af det at have fået kræft, og om at leve med den realitet.

20 kvinder og 13 mænd indgår i undersøgelsen. De har alle en række oplevelser og erfaringer, som er væsentlige for dem. Ikke to mennesker oplever det at få kræft ens. Det enkelte menneskes liv, historie, alder, sociale situation, livsmod og omstændigheder omkring sygdom og behandling har afgørende indflydelse på situationen. Mennesker med kræft er lige så forskellige som alle andre mennesker, og det er åbenbart noget, vi i sundhedssektoren skal mindes om hele tiden, så vi kan tage hensyn til forskelligheden.

Alligevel forsøger forfatterne at inddele de interviewede i fire grupper: De nøgterne kvinder, de fattede mænd, de rystede mænd og de søgende kvinder. Som indledning til hver af disse grupper er der en detaljeret patientberetning med mange, lange, direkte citater fra pågældende person. Hvorfor netop disse grupperinger? Kunne man ikke tænke sig andre grupperinger eller måske i det hele taget udelade dem og i stedet beskrive problemstillingerne ud fra de meningssammenhænge, der dukker op. Med det in mente mener jeg alligevel, man får et godt indblik i, hvilke tanker et menneske med en livstruende sygdom har, og hvordan det er at leve med sygdommen. I opsummeringen af, hvordan de forskellige grupper forholder sig til deres sygdom, er temaerne: Familien betyder alt, en ændret kropsfornemmelse, at reagere med fattethed på diagnose og behandling, livsmening og livsværdier, kan man dele sygdommen med andre, at tænke over døden og at kommunikere med lægen og andre behandlere. Alle afsnit underbygges af citater, som giver et nærværende billede af syge menneskers situation. Det er en bog, som udfordrer os til at have så mange facetter og nuancer som muligt med, så de syge kan få den hjælp, de har brug for.

Af Lisbet Due Madsen, sygeplejerske, cand.cur. konsulent i Kræftens Bekæmpelse. 

VÆGTØGNING

Ib Lorentzen, Gunnar Bendixen, Niels Ebbe Hansen

Medicinsk Kompendium

bind 1 og 2
15. udgave
København: Nyt Nordisk Forlag 1999
3376 sider, 3.495 kroner.

SY-1999-26-31-3Det er almindeligt at tage lidt på med alderen. Det er også sket for Medicinsk Kompendium, der er udkommet i 15. udgave. Godt og vel et kilo tungere end i 1994 og med et format, der kræver mere plads mellem hylderne i reolen. Gad vidst, hvor mange år endnu det hele kan være i to bind.

Vægtøgningen er brugt til en omfattende revidering og til ikke mindre end ni nye kapitler.

Medicinsk Kompendium er ikke skrevet til sygeplejersker, men til læger og medicinstuderende. Alligevel vil jeg gerne slå et slag for, at sygeplejersker og sygeplejestuderende bliver fortrolige med de store blå bøger. Vist har vi vores egne lærebøger i medicin, men det kan give nye vinkler på stoffet og en bedre forståelse, når tingene læses i et andet sprog, og sygdomme og tilstande bredes ud på andre måder.

Evidensbaseret medicin har fået sit eget kapitel. Det indeholder en definition på begrebet, en nøjere beskrivelse af litteratursøgning i databaser og de hyppigst brugte databasers karakteristika. Hvad er Medline, hvad er Cochrane Library, og hvad kan man bruge dem til? Som noget nyt anvendes kapitlet igennem konkrete eksempler på problemer i klinisk praksis.

Palliativ medicin på norsk er en anden nyskabelse. Her nævnes de grundlæggende principper for palliation, og behandling og diagnostik ''av plagsomme symptomer som kvalme, munntørhet, åndenød, obstipasjon og smerter'' bliver gennemgået. Forfatteren, Stein Kaasa, beskriver, hvordan døden som fænomen ikke har haft lægelig interesse eller bevågenhed, men at lidelse og død har været i fokus inden for sygeplejen igennem længere tid. For at tilgodese patienternes, fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov er det nødvendigt at have en tværfaglig tilgang til patienten, og behandling og pleje af døende skal baseres på videnskabelig dokumentation ligesom al anden medicinsk behandling, mener han.

Socialmedicin er læren om de sociale årsager til sygdom. Kapitlet indeholder en kort indføring i fire hovedområder, som er særligt vigtige i den forbindelse: Lav socialgruppe, belastninger i arbejdsmiljøet, social isolation og socialt betinget, sundhedsskadelig livsstil.

Kapitlet om det kliniske sygdomsspektrum i almen praksis er en god introduktion til studerende, der skal i praktik i primær sektor. Her beskrives det brogede sygdomsbillede, egen læge tager sig af. Kapitlerne om geriatri, ernæring og adipositas har noget at sige enhver sygeplejerske, men prøv selv.

Der er stof til alle, uanset hvilken niche man arbejder i.

Bøgerne indeholder en del farvefotos, som illustrerer udvalgte symptomer. Min yngste søn var meget imponeret, især da han fandt et billede af en orm på vej ud af huden på en yngre herre.

Af Jette Bagh, sygeplejefaglig medarbejder på Sygeplejerskens redaktion.