Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

Sygeplejersken 2006 nr. 15, s. 53

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

Vellykket vejledning af vejledere

Lotte Rienecker, Thomas Harboe, Peter Stray Jørgensen 

Vejledning - en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelse 

Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur 2005  

346 sider, 248 kr.

SY-2006-1553aVejledning er, som titlen angiver, en brugsbog. En afklarende og anvendelsesorienteret bog, der er målrettet vejledere på alle videregående uddannelser, hvor der skrives akademiske opgaver. 

Det er bogens intention at give en grundig fremstilling af begrebet vejledning på en deskriptiv og eksemplificerende måde. Den er både skrevet med det formål, at opgavevejledning skal lede til bedre fagligt indhold i opgaverne, bedre skriveprocesser og herigennem også bedre tekster og som en hjælp ved problematiske og mere komplicerede forløb.

Bogen er baseret på vejledningsundersøgelser, evalueringer, klagesager og på forfatternes egne praksisnære erfaringer med vejledning både individuelt og til grupper af studerende. Forfatteren har alle stor erfaring med opgavevejledning og akademisk skrivning.

Grundsynspunktet er, at den studerendes tekst bør være det konkrete udgangspunkt for vejledning. Ikke kun det faglige indhold, men også genre, tekstlige krav og kvalitetskriterier har betydning for opgaven. Bogens styrke er, at forfatteren ikke blot beskriver og præsenterer mange principielle emner, men at de samtidigt formår at synliggøre indbyggede dilemmaer og potentielle konflikter.

Masseuddannelserne er i fremvækst med ændrede krav og forventninger til vejlederne og vejledningssituationerne. Det kan kollidere med de videregående uddannelsers traditioner for metodefrihed og få konsekvenser for studerende og vejledere. Vejledningsopgaverne vil fremover fylde mere og mere på uddannelsesinstitutionerne som et ressourcemæssigt problem, en situation der medfører, at behovet for formelle rammer for vejledning øges, både i form af procesvejledning og i form af kriteriebaseret produktvejledning. 

Forfatternes fremtidsvisioner for opgave- og specialevejledning er minimumsrettigheder for studerende med eksplicitte kriterier og information, en kvalitetsudvikling der ikke alene bør bygge på evalueringer, kontrakter og reguleringer, men også på nye ideer og eksperimenter. Et fælles institutionelt begrebsapparat mellem vejledere, bedømmere og studerende er afgørende som fælles referenceramme, ikke blot for vejledningsprocessen, men også for at sikre uddannelsernes kvalitet og niveau. 

Bogen er en problem- og handlingsanvisende brugsbog skrevet med den intention at afdække, hvilke problemer en vejleder kan møde, og muligheder for at tackle disse problemer. Ikke fordi det altid er svært, men det kan være det, og i den forbindelse vil bogen være en velkommen hjælp. Anvisninger og vejledninger er i høj grad anvendelige på de mellemlange, videregående sundhedsuddannelser.

Af Catherine Fenger Benwell, sygeplejerske, cand.mag., Amager Hospital.

En vandring i tvillingelandskabet

Joan Tønder Grønning 

Bogen om tvillinger 0-10 år 

København: Forlaget TekstXpressen  

284 sider, 298 kr.

SY-2006-15-53bBogen om tvillinger har snart 10-års-jubilæum. Den første udgave så dagens lys i 1997. En ny udgave gik i trykken i 2003, og i februar i år har Joan Tønder Grønning sendt endnu en revideret udgave på gaden.

Bogen er en håndbog, hvis primære målgruppe er tvillingeforældre, kommende, nybagte og dem med lidt større børn. Her er gode råd fra den ene tvillingefamilie til den anden med et panel af fagkonsulenter i kulissen som garanter for kvaliteten af indholdet.

De krav, jeg stiller til en god håndbog, får jeg på mange måder opfyldt på min vandring rundt i tvillingelandskabet. Indholdsfortegnelsen er detaljeret, indholdet bredt, og der er et omfangsrigt stikordsregister, som gør det nemt at navigere rundt.

Den nyeste udgave er mere teksttung end den forrige, uden at indholdet er væsentligt forandret. Det gør den mindre overskuelig. Jeg prøver at sætte mig i en træt og ikke så læsevant tvillingefar eller ditto mors sted, som har brug for et hurtigt og kontant svar. Bogstaverne kommer nemt til at løbe sammen over de tætskrevne sider, og dermed løber svaret ud i sandet.

Bogen om tvillinger står formentlig på reolen i mange sundhedsplejerskekontorer og bliver ganske sikkert også flittigt brugt. Vores 2003-udgave er dog endnu ikke slidt op, og min anbefaling vil være, at den kan holde lidt endnu.

Af Hanne Lindhardt, sundhedsplejerske i Farum. 

Undgå minefelterne

Kaare Christensen, Christian Graugaard, Hans Bonde, Jørn Wulff Helge, Svend Aage Madsen 

Kend din krop, mand  

København: Aschehoug 2006   

336 sider, 249 kr.

SY-2006-15-53cDen måtte komme - den mandlige pendant til "Kvinde kend din krop," og selv om det ikke er hensigten at sammenligne de to værker, så er det svært at forbigå de finurlige pointer, der ligger i de to titler. Hvor "Kvinde kend din krop" giver mindelser om kampånden fra rødstrømpeperioden, så er "Kend din krop, mand" et opråb til det stærke køn om at tage sig sammen. Det er ikke kun et spørgsmål om at kende sin krop, men også om at bruge den.

Fem eksperter på områderne Sundhed, Sex, Sport og Sind har samlet deres viden om de fire store S'er i mandelivet i en gedigen livsstilsbog. Gedigen i den forstand, at det er lykkedes forfatterne at fremstille stoffet klart, overskueligt og lettilgængeligt. Hvert afsnit veksler mellem en polemisk og en faktapræsenterende form.

De uafklarede spørgsmål, f.eks.: "Hvorfor dør mænd så tidligt?", gives der en række bud på, men ikke nogle definitive svar på. Måske er mandens problem i bund og grund, at hans genetiske grundsubstans er kvindedomineret? Urtidsegenskaber som jagtinstinkt, aggression, beskyttertrang og avleinstinkt er overflødiggjort, og manden befinder sig så at sige i et evolutionært tomrum, som efterlader ham forvirret og med en følelse af at være overflødig. 

Vi får dog gode råd om, hvordan vi mænd skal bære os ad med at nærme os kvindernes livslængde. Vi kan undgå minefelterne, de livsforkortende sygdomme, hvis vi holder op med at ryge, taber os, drikker mindre og motionerer. Men det er nødvendigt at kunne se nytten i askesen, og det kræver viljestyrke at spæge sit legeme. Det vigtige spørgsmål er dog, om man kan. Vi får gode råd og opmuntring igennem hele teksten og bliver bogstaveligt talt coachet hele vejen. Ingen siger, det er let, men med god vilje og i vores ansigts sved lever vi længere og bedre. 

Den forsvindende lille skare af mænd, som takket være en sund levevis bør forvente at leve nogle år længere, end de antageligt er genetisk formateret til, vil modtage "Kend din krop, mand" som en rigtig feel-good-bog. Men målgruppen er den tunge del af den mandlige befolkning: sofaløverne og klaphat-generationen, mænd som går i lange buer uden om grønsagsbutikkerne og fitnesscentrene, mænd som ikke har hård hud andre steder end på fjernbetjeningsfingeren.

De fem forfattere rusker venligt og kærligt, men bestemt op i sofaløverne. Stå ikke blot som tilskuer - løb ud på sportspladserne og tag del i løjerne! Skrot sovseopskrifterne og spis fornuftigt. Og det er ikke umandigt at gå til læge - om ikke fordi vi føler os syge, så dog med tanke på, at man kunne være arveligt belastet med sygdomsgener, som det kan betale sig at holde under observation. 

Bogen kan varmt anbefales til sundhedspersonale som bidrag til en bredere forståelse af manden og hans væsen. Især supplerer afsnittet "Mænd og sind" med ny viden og tankevækkende betragtninger over mandens indtog i den kult- og tabuprægede kvindeverden med graviditet, fødsel og forældre-børn-relationer. 

Af William Smith, hygiejnesygeplejerske, Nordjyllands Amts Sygehusvæsen.

Patienternes sexliv ramt af tovejstabu

Redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl, Preben Hertoft 

Krop, sygdom og seksualitet 

København: Hans Reitzels Forlag 2006   

368 sider, 398 kr.

SY-2006-15-53dPatienterne lades alt for ofte i stikken med problemer, som kunne være imødegået, hævder bogens forfattere. Det har de ret i. Sygdom og lægebehandling påvirker menneskers kropsopfattelse, parforhold og seksuelle liv, og bogen er en antologi om emnet, redigeret af tre af de ypperligste kapaciteter på området. Det er en længe ventet bog for målgruppen, som er sundhedsprofessionelle.

Det indledende kapitel af generel karakter er i særlig grad interessant. Det har relevans for alle, der beskæftiger sig med seksualitet i en sygdomsrelateret kontekst. Her tales f.eks. om "tovejstabuet," hvor behandlere forbigår emnet af hensyn til patienternes eller egen blufærdighed, mens patienter tolker behandleres tavshed som en nedtoning af emnets relevans. Det er en tilbagevendende problematik i mødet mellem professionelle og patienter, og bogen er gennemsyret af vidnesbyrd om de tilsyneladende svært uforenelige forhold.

De fleste kapitler i bogen beskæftiger sig med seksualitet i forbindelse med somatiske sygdomme som lunge-, hjerte-, tarm-, hud- og nyresygdomme samt kræft og diabetes. Der er også mere kulturelt funderede problemstillinger som "Etnicitet, kultur og seksualitet" med i bogen.

Alle kapitler er stringent relateret til seksualitet, og der gives mange anvisninger på, hvordan problemerne kan håndteres i hverdagen, f.eks. er der illustrationer af samlejestillinger ved forskellige sygdomme.

Et kapitel, som synes at falde lidt uden for bogens koncept, er "Voldtægt, overgreb og seksualitet." Kapitlet kunne være erstattet af et kapitel, hvor der blev sat fokus på aldersdimensionen. Seksualitet er et meget centralt livsaspekt hos unge. 

Men vi lever i en tid, hvor der bliver flere og flere ældre, som i tiltagende grad lever med kroniske sygdomme. Det kunne derfor have været interessant netop i denne bog at få belyst, hvilke særlige og specifikke seksuelle problemstillinger der er knyttet til henholdsvis unge og ældre.

Et udmærket aspekt ved bogen er de omfattende litteraturlister efter hvert kapitel, lister som i høj grad kan bruges til at udbygge ens viden inden for hvert felt. En del litteraturhenvisninger går dog igen i de fleste kapitler og kunne have været samlet bagest i bogen. Efter hvert kapitel anføres forslag til supplerende litteratur.

I bogen refereres fra en undersøgelse af mænd i hæmodialyse, der viser, at 80 pct. havde oplevet rejsningsproblemer, men blot én ud af hundrede havde drøftet problemet med sin behandler.

Blandt mænd med type 2-diabetes rapporterede en tredjedel om svære rejsningsproblemer, men to tredjedele angav, at deres læge aldrig havde spurgt til den seksuelle funktion. Bogen agiterer for en mere offensiv attitude for at bryde tabuet mellem patienter og behandlersystem. Det vil bogen kunne medvirke til. 

Den er sober og velskrevet med en åben og fordomsfri grundholdning, og den er relevant for alle professionelle, f.eks. på sundhedsuddannelserne eller som opslagsbog i hjemmeplejen og hos praktiserende læger.  

Af vikar for udviklingssygeplejerske, Joan Lindholm, Hæmatologisk, Afdeling X, Odense Universitetshospital.

En hyldest til Sex og Samfund

Mogens Osler

Præventionens og familieplanlægningens historie

København: Forlaget Thorup 2006
132 sider, 150 kr.

Jeg har nu i snart mange år fulgt foreningen som repræsentant for Dansk Sygeplejeråd. Derfor har det været ekstra dejligt at læse en samlet fremstilling af præventionens og familieplanlægningens historie og den udvikling, som foreningen har gennemløbet gennem årene i denne bog, der er udgivet i anledning af foreningen Sex og Samfunds 50-års-jubilæum.

Bogen er forsynet med et væld af oplysninger og billeder, der illustrerer mange forskellige børnebegrænsningsmetoder, herunder drab på nyfødte, børneudsættelser f.eks. til en luge i et hospital, så ikke-fertile par kunne få et barn, præventionsmidler, pjecer, nyhedsbreve og så videre gennem tiderne.

Gennemgangen af de præventive midlers udvikling gennem historien kan få en til at gyse - og måske også trække på smilebåndet. Enkelte præventionsmetoder er så rabiate, at der skal herske et meget stort ønske om at begrænse børneflokken, før man griber til dem. Sammenhængen mellem det aktuelle samfunds sociale stade, etik og moral og børnebegrænsning fra oldtiden op til nutiden belyses.

En vigtig viden at have i baghovedet er også det pres, der hviler på kvinderne i de samfund, hvor brug af prævention absolut ikke er ønsket, og legal abort ikke er mulig. Forskellige religiøse samfund kan have hver deres mening om, hvad der kan bruges, hvis graviditet skal undgås, så skrifternes ord bliver efterlevet bogstavtro.

Derudover er der samfund så fattige, at man ikke på nogen måde har mulighed for at anskaffe præventionsmidler. Da bogen også er en hyldest til foreningen Sex og Samfund, gennemgås foreningens spæde start og formålet, som var at fremme oplysning og forskning inden for familieplanlægningen, ansvarligt forældreskab og udbredelse af kendskab til præventionsmidler.

Gennem årene har målet udviklet sig til at være en erkendelse af, at seksuel og reproduktiv sundhed og frihed hører tæt sammen med både mænds og kvinders sundheds- og samfundsmæssige stilling, også i vestlige samfund. Derfor spænder foreningens arbejdsfelt utrolig vidt.

Af Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske i Sundby Syd.