Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ph.d.-forsvar: Sygepleje mellem pakker og personer

Sygeplejersken 2010 nr. 10, s. 45

Af:

Niels Sandholm Larsen, sygeplejerske, lektor, cand.scient.soc.

Sygeplejerske, lektor, cand.scient.soc. Niels Sandholm Larsen forsvarer fredag den 4. juni ph.d.-afhandlingen "Sygepleje mellem pakker og personer - en mikrosociologisk undersøgelse af relationer mellem vidensformer, som bringes i spil i sygeplejerskers arbejde med rehabilitering og behandling".

Afhandlingen angår vidensbasering af sygepleje. Interessen er at undersøge professionalisering af sygepleje med afsæt i, hvordan sygeplejersker legitimerer deres arbejde og fremsætter krav. På empirisk niveau undersøges sygeplejerskearbejde i et kommunalt sundhedscenter og i en sengeafdeling på hospital, hvor der arbejdes med accelereret kirurgisk behandling.

Undersøgelsen viser dels komplicerede og kreative koblinger mellem vidensformer, dels at teknisk viden er den dominerende vidensform, og at viden reproduceres i arbejdet gennem systematisk brug af manualer. Ud over kendte vidensformer er identificeret en vidensform, som kaldes "logistisk viden". Logistisk viden er knyttet til elementer, som indgår i produktion af sundhedsfaglige ydelser og spiller en overraskende stor rolle i legitimering af sygeplejerskearbejde. Logistisk viden indgår i magtfulde alliancer med teknisk og økonomisk viden, alliancer, som har potentiale til at udfordre kognitive domæner i sundhedsfagligt arbejde.

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskers faglige autoritet er relativ. Sygeplejersker har stort held til at forsvare interesser, udvide domæner og udøve kognitiv kontrol med arbejdet på hospitalet. Behandlingsarbejde tilbyder en kontekstuel ramme, som understøtter sygeplejerskers magtudøvelse. Sygeplejerskers faglige autoritet er relativt svagere i rehabiliteringsinstitutionen.

Sammenlignet med fysioterapeuter har sygeplejersker vanskeligt ved at etablere domæner og forsvare interesser. I rehabiliteringsarbejde domineres sygeplejersker af fysioterapeuter. Fysioterapeuterne er i besiddelse af kognitiv kontrol, og sygeplejersker har vanskeligt ved at legitimere og fastholde domæner.

Undersøgelsesdesignet er fokusgruppeinterview, deltagerobservation og indsamling af lokale nøgledokumenter. Det analytiske blik er funderet i en socialkonstruktivistisk tradition med referencer til Berger & Luckmann og Michel Foucault.

Undersøgelsens fokus på arbejde er begrundet i Andrew Abbotts professionsteori. Det hedder, at forandringer i professioners videnssystemer sætter sig tydeligst og hurtigst igennem i det konkrete arbejde, hvor faggrænser udfordres i kampe mellem faggrupper.

Forskningsprojektet er finansieret af Dansk Sygeplejeråds formålsbestemte ph.d.-stipendiat "Sygeplejens vilkår."

Bedømmelsesudvalg

Lejf Moos, professor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København (formand), Lars-Erik Nilsson, Senior Lecturer, Kristianstad University College, Kristianstad, Sweden, og Betina Dybbroe, Dir. Centre for Health Promotion Research, Dept. of Psychology and Educational Research. RUC.

Vejledere

Katrin Hjort, professor, Syddansk Universitet, Odense, og Knud Jensen, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København.

Forsvaret finder sted den 4. juni 2010 kl. 13.00 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164. Bygning D, lokale D174. 2400 København NV.