Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

E-lærings-materiale om sygeplejeprocessen

Artiklen beskriver et e-learnings-projekt, der eksemplificerer brug af sygeplejeprocessen. Projektet er udformet, så det tilgodeser fire læringsstile.

Sygeplejersken 2010 nr. 21, s. 54-55

Af:

Ellen Krogh Kristoffersen, adjunkt, MLP,

Kirsten Nielsen, lektor, cand.cur.

Et e-lærings-materiale om sygeplejeprocessen er udviklet, afprøvet og evalueret af Sygeplejerskeuddannelsen i Århus, Viborg og Holstebro i samarbejde med Det Nationale eVidenCenter og Center for E-læring og Medier, VIA University College.

E-lærings-materialet er en samling af ni e-lærings-objekter grupperet i forhold til sygeplejeprocessens fire faser: 1) Vurderingsfasen med dataindsamling, analyse og sygeplejediagnose. 2) Planlægningsfasen med formulering af mål for sygeplejen og plan for handlinger. 3) Udførelsesfasen med sygeplejehandlinger og refleksion i handling. 4) Evalueringsfasen med evaluering i forhold til mål og revurdering.

Alle ni objekter er udformede, så de tilgodeser fire læringsstile. Studerende kan begynde at lære om sygeplejeprocessen på den måde, de lærer bedst, og repetere stoffet på en anden måde ved hjælp af e-lærings-materialet, så de udvikler deres læringsrepertoire.

Materialet er tilgængeligt for studerende og vejledere via studienet.viauc.dk  For andre interesserede findes e-lærings-materialet om sygeplejeprocessen på Det nationale eVidenCenters websted (1).

Det er undervisernes erfaring, at nogle studerende finder det vanskeligt at overføre viden om sygeplejeprocessen fra den pædagogiske plejeplan til de kliniske plejeplaner. E-lærings-materialet synliggør denne sammenhæng og gør det muligt at differentiere undervisningen.

E-lærings-materialet blev udviklet og afprøvet af studerende og undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Århus og Holstebro. En underviser ved sygeplejerskeuddannelsen i Viborg indsamlede kvantitative og kvalitative data om evaluering af materialet via elektronisk spørgeskema, deltagerobservationer og et fokusgruppeinterview.
 

Tavs viden bliver italesat

De studerende oplever e-lærings-materialet overskueligt, præcist og kortfattet. Det er en fordel at kunne begynde ved det delelement, hvor der er et læringsbehov, samt at få det illustreret med billeder og lyd. Styrken er, at video illustrerer f.eks. respiration hos en patient med kronisk obstruktiv lungelidelse meget hurtigere end ord.

Den delvist tavse viden om det kliniske billede synliggøres. Det fremgår af følgende kommentar fra en studerende: ”... den der 60-årige KOL-patient med respirationsbesvær, det får man fat i, når man har set det i virkeligheden, at hun bruger sekundære respirationsmuskler – en helt anden måde at se det på, og det er beskrevet på – det fungerer rigtig godt.”

Vor oprindelige idé om, at e-lærings-materialet skulle være et supplement til undervisningen, medførte, at nogle studerende opfattede e-lærings-materialet som en ekstra opgave ved siden af at skulle læse pensum. En studerende svarer: ”Hvis man i forvejen skal læse en halv bog til undervisningen, og så også skal ind at bruge det der (e-lærings-materialet)! Jeg kan se det som et godt supplement senere hen – altså.”

Gennem pilotprojekt og evaluering blev det tydeligt, at der i stedet skal arbejdes videre med at implementere e-lærings-materialet i undervisningen, så de studerende i første omgang kun behøver læse teksterne i e-lærings-materialet. Studerende, der gerne vil læse mere, henvises i materialet til aktuelle bøger i pensum.

Ellen Margrethe Krogh Kristoffersen er ansat på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted, VIA University College.

 Kirsten Nielsen er ansat på Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA University College.

Litteratur

  1. evidencenter.dk > udgivelser > e-læringsmateriale  Besøgt den 11.11.2010.