Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2011 nr. 10, s. 28-29

En brugsbog til alle niveauer

Ann Marriner Tomey og Martha Raile Alligood

Sygeplejeteoretikere

Bidrag og betydning for moderne sygepleje
Munksgaard Danmark
624 sider – 498 kr.

SY-2011-10-26%20(15)Munksgaard har kastet sig ud i et større projekt ved oversættelse og redigering af den amerikanske klassiker ”Nursing Theorists and Their Work”.

Den amerikanske udgave er til dato revideret syv gange, og det har sat sit præg bl.a. ved en meget grundig og systematisk gennemgang af en lang række af sygeplejefagets hovedsageligt amerikanske teoretikere.

Den danske udgave er mindre omfattende end den amerikanske, men det drejer sig fortsat om et digert værk på 624 sider.

Oversættelsen er fantastisk flot, og teksterne er meget læsevenlige og folder sig ud i et legende let sprog. Desuden understøtter layoutet læsevenligheden.

Bogen er inddelt i seks hovedafsnit: sygeplejeteoriernes udvikling, filosofier, sygeplejemodeller, sygeplejeteorier, middle range-teorier, og sygeplejeteoriens fremtid.

Middle range-teorier har, sammenlignet med sygeplejeteorier, et mere snævert fokus og er mere konkrete, mere specifikke og retter sig mod at belyse ganske bestemte spørgsmål i sygeplejepraksis.

De afsnit, der omhandler en sygeplejeteoretikers bidrag til sygeplejen, er opbygget på samme måde og gennemgår personlig og faglig baggrund, teoretisk grundlag, vigtige begreber og definitioner, brug af empirisk materiale, hovedantagelser, teoretiske antagelser, logisk form, modtagelse i det sygeplejefaglige miljø, videreudvikling samt kritik. Hvert afsnit afsluttes med et resumé, casestudier og studieøvelser.

Den stramme og overskuelige opbygning gør bogen særdeles velegnet som opslagsværk, og den har potentiale til at blive en brugsbog på alle niveauer i sygeplejen. Men ingen roser uden torne. I forordet hedder det: ”Denne bog er en hyldest til sygeplejefagets teoretikere. Den præsenterer de mest betydningsfulde tænkere inden for faget.” Dvs. at nogle er med, andre ikke, og spørgsmålet bliver da:

Hvem er kompetent til at foretage udvælgelsen?

Det er en meget amerikansk bog, det er dog glædeligt, at Kari Martinsen og Katie Eriksson hver tildeles et kapitel, men de er også de eneste ud over amerikanske/canadiske personer, og det undrer, findes der ikke relevante bidrag fra andre verdensdele?

Personligt er jeg mest hjemme i Kari Martinsens forfatterskab; på den baggrund vil jeg nævne, at Herdis Alvsvåg har begået et fantastisk kapitel, hvor læseren får meget forærende på blot 25 sider.

Af Vibeke Lorentzen, forskningslektor, Center for Sygeplejeforskning – Viborg.  

Fagstærke bidragsydere skaber et skatkammer

Redigeret af regner Birkelund

Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling

Aarhus Universitetsforlag, 2011
372 sider – 398 kr.

SY-2011-10-26%20(16)De seneste år har ordet ”dødskvalitet” sneget sig ind i det danske ordforråd. Det postmoderne samfund har fået nye måder at fortolke og tale om døden på bl.a. foranlediget af udviklingen i det palliative felt.

Begrebet ”den værdige død” er blevet erstattet af begrebet ”den gode død”, som udtryk for den døendes valgfrihed, dvs. den død vi ville vælge, hvis vi havde mulighed for det.

Det palliative felt bidrager med perspektiver på en god død. Den palliative indsats i Danmark er ung.

Næste år er det 20 år siden, palliationen kom til Danmark via åbningen af det første hospice, Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. I løbet af de 20 år er det ikke overdrevet at sige, at der er sket en palliativ revolution forstået som en omfattende forandring. Både i de professionelles forhold til døden, men også på det politiske og samfundsmæssige plan er der sket ændringer, hvilket har bevirket en stigende interesse for det palliative felt på flere niveauer.

Hvad disse forandringer afstedkommer af nødvendige opmærksomhedspunkter, belyser denne bog, der er en tværfaglig antologi.

Bogen er inddelt i fire gedigne afsnit med tyngden på etiske perspektiver. Tæt på 25 fagstærke bidragydere fører læseren igennem historiske, eksistentielle, religiøse og æstetiske perspektiver på døden og palliativ omsorg og behandling.

Bogen er et skatkammer af emner til diskussion, dilemmaer til læ ring, og inspiration til ændring af den palliative indsats. Ikke mindst pga. velargumenterede afsnit for og imod aktiv dødshjælp og bogens sidste del, der omhandler æstetisk palliation.

I enkelte afsnit bliver den særlige prioritering af æstetisk omsorg, som kendetegner landets hospicer, udskældt som en romantisering af døden. Bogens sidste del beskriver æstetisk palliation som den lindring, det sanselige giver os, dvs. kunst som lindring gennem musik, billeder og arkitektur.

Det syge menneske er specielt følsomt over for kvaliteten af de sanseindtryk, det udsættes for. Æstetiske forhold har derfor langt større betydning for menneskers velbefindende og for den gode død, end hidtil antaget.

Af Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter.

Pionerarbejde med mislyde

Erik Jensen
Behandling på tværs

En bog om fem etablerede og fem alternative behandlere,

som samarbejdede om at behandle 200 mennesker med sklerose.
Scleroseforeningen 2011
138 sider – 195 kr.

SY-2011-10-26%20(17)Tilbage i 2004 besluttede Scleroseforeningens hovedbestyrelse at gennemføre et storstilet projekt, hvor idéen var, at fem etablerede behandlere fra rehabiliteringscenteret i Haslev og fem udefrakommende alternative behandlere skulle danne et behandlerteam og gennemføre kombinationer af forskellige behandlinger på i alt 400 sklerosepatienter.

Nu er projektet færdigt, og behandlingsresultaterne foreligger i form af videnskabelige artikler.

Foreningen har imidlertid valgt også at videregive erfaringerne med selve samarbejdet til gavn for andre, der kunne få samme ide, men måske også for at tydeliggøre, hvorfor projektet forløb, som det gjorde.

Bogen er bygget op over interview med projektdeltagerne samt fire forsøgspersoner, og alle fortæller meget åbenhjertigt om den vanskelige, men lærerige brobygningsproces. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det var op ad bakke fra dag ét.

Forskellige holdninger til begreberne sundhed og sygdom og problemer med at konkretisere, hvad hinandens behandlinger gik ud på, var bare nogle af de hurdler, der skulle overvindes.

Manglende tid til at mødes i behandlerteamet samt ulige vilkår mht. hvor meget tid, der blev afsat til behandlingerne, gav også anledning til mislyde, forstår man. Halvvejs igennem projektet viste statistikken tilsyneladende, at der ikke var forskel på grupperne med og uden alternativ behandling med hensyn til specifikke kvantitative helbredseffekter. Derfor mente lægerne ikke, at der var grund til at inkludere flere patienter.

Selv om projektleder Laila Launsøe, som desværre døde inden projektets afslutning, i lige så høj grad ønskede at fokusere på de kvalitative effekter som f.eks. mestring og livskvalitet, blev det alligevel lægerne, der vandt slaget.

Ikke desto mindre blev et af de positive behandlingsresultater, at deltagere, som modtog den kombinerede behandling, i højere grad fastholdt forbedringerne i livskvalitet end dem, som kun fik den etablerede behandling.

Projektet viste sig også at blive en øjenåbner for de etablerede behandlere på centeret, som opdagede, hvor vigtigt det er, at patienterne medinddrages i behandlingen.

Et flot stykke pionerarbejde, som gav mange gode erfaringer.

Af Bodil Gyllembourg Lissau, cand.med.vet., BN, sygeplejerske på Strandhøj kommunale pleje- og rehabiliteringscenter Skodsborg.

Kort nyt om bøger

Børn og unge i sorg

Kari Elisabeth Bugge & Eline
Grelland Røkholt
Munksgaard Danmark 2010
224 sider – 276 kr.

Bogen handler om unges behov for og ret til at blive hjulpet ved alvorlig sygdom og død i familien. Den norske udgave af
bogen er anmeldt i Sygeplejersken nr. 5/2010. Bogen er i 2010 udkommet på dansk.

Det sidste kapitel – en bog om begravelser

Karin Bonnesen, Trille C.B. Skjelborg & Dorthe Thersholt.
Kristeligt Dagblads Forlag 2011. 310 sider – 299 kr. 

En bog om afskeden, døden og sorgbearbejdelsen, men også en bog om alt det praktiske, man skal huske, når nogen dør. Hvordan kan man holde en borgerlig ceremoni? Hvilke typer gravsteder findes der? Hvordan får man spredt sin aske på havet? Disse og mange andre spørgsmål besvarer bogen, som er forsynet med indholdsfortegnelse og illustreret med mere end 100 fotografier.