Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vi skal vide, hvordan patienterne prioriterer

Prioriterer patienter og sygeplejersker ens? Er det de samme ting, de finder vigtige? En undersøgelse af dette er omdrejningspunktet i forfatterens masterafhandling. Anbefalingen lyder, at mere dialog er nødvendigt, hvis sundhedsvæsenet skal være mere patientcentreret.

Sygeplejersken 2012 nr. 13, s. 54-55

Af:

Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske, MPQM

Patienterne skal høres, for det kan give sundhedsvæsenet en økonomisk gevinst! Sundhedsvæsenet er præget af krav om udvikling, men har samtidig begrænsede økonomiske ressourcer. Patienterne skal derfor spørges, hvilke områder de prioriterer, så udviklingen i sundhedsvæsenet svarer til det, patienterne finder meningsfuldt.

Patienterne besidder en række ressourcer, idet de selv søger viden, stiller krav og deltager aktivt i patientforeninger og lignende. Det er personlige ressourcer, som vi ikke er gode til at gøre brug af og udnytte aktivt i det danske sundhedsvæsen. Når vi i fremtiden skal inddrage patienterne, skal de ses som et samfundsmæssigt aktiv, der kan være medvirkende til at bidrage til fornyelse og innovation. En stor del af pleje og behandling tilrettelægges ud fra de sundhedsprofessionelles perspektiv og viden og ud fra, hvad de finder vigtigt, men er det også de områder, patienterne finder vigtige?

Begrebet patientinddragelse er ikke længere til diskussion, men et lovkrav. I sundhedsloven hedder det, at patienterne både skal have medbestemmelse og inddrages i beslutninger om behandlingen, og lovens ændringer gennem de sidste årtier har skabt en mere patientcentreret indgangsvinkel. Det er dog stadig uklart, om patienterne anser disse ændringer for at være vigtige. Det interessante er derfor, om lovgivningen ville have haft en anden udformning, hvis patienterne var blevet spurgt, hvad der er vigtigt for dem?

Den samfundsmæssige udvikling har de sidste 10-20 år skabt en ændring i forholdet mellem patient og behandler, idet flere patienter forventer at blive inddraget som aktive medspillere. Det er en udfordring, der fordrer en anderledes tankegang af det eksisterende sundhedssystem. I organiseringen af sundhedsvæsenet kræves derfor, at forskellige parter deltager med det, der giver mening.

Patienterne kan bidrage med informationer om deres ønsker, behov og oplevelser. De sundhedsprofessionelle kan bidrage med den kliniske del, og politikerne bidrager som beslutningstagerne i forhold til organiseringen og rammerne for, hvad der er økonomisk muligt. Sundhedsvæsenet har en stor udfordring, hvor der både tales om patientinddragelse, evidens og efficiens. Hvordan kan vi på samme tid inddrage patienterne, arbejde evidensbaseret og sikre, at ydelserne har ”value for the money”?

I forbindelse med afslutning af uddannelsen Master i Kvalitet og Ledelse, SDU, har jeg undersøgt, hvilke temaer patienter finder vigtige i forbindelse med et indlæggelsesforløb, og hvordan de prioriteres i forhold til hinanden. Ydermere er det undersøgt, hvordan sygeplejersker prioriterer både fra et fagligt perspektiv og ud fra, hvad de tror, patienterne prioriterer, og der ses på, om denne prioritering stemmer overens med patienternes.

Undersøgelsen forsøger at synliggøre, at det er i dialogen med patienterne, de sundhedsprofessionelle får en viden om, hvad der er vigtigt, samt at denne viden kan bruges til at danne grundlag for kvalitetsudvikling. Ved at vide hvad patienterne prioriterer, kan sundhedsvæsenets ydelser målrettes en mere patientcentreret tilgang. 

Afhandlingen ”Hvad patienter finder vigtigt i forbindelse med et indlæggelsesforløb samt patienter og sygeplejerskers prioriteringer i forhold til dette – et studie på tværs af tre afdelinger” kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren.

Britt Borregaard er udviklingssygeplejerske på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital.