Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2013 nr. 1, s. 46-47

Den bedste sundhedsplejerskelitteratur, jeg længe har læst

Sundhedspleje

Et fag i forandring

Munksgaard 2012
304 sider - 299 kr.

 SY-2013-01_sundhedsplejeEr sundhedspleje i virkeligheden blevet lidt gammeldags, og har hjemmebesøget som et af fagets kerneydelser stadig sin berettigelse?

Et spørgsmål, forfatterne stillede hinanden, da de satte de første streger til denne bog om sundhedspleje. Mange sundhedsplejersker bliver i disse år stillet samme spørgsmål og kan føle sig udfordret i at formulere en klar argumentation.

En af denne bogs helt store kvaliteter er, at den beskriver det særlige ved sundhedsplejerskearbejdet, og at den leverer argumenterne for, at arbejdet skal foregå i familiens hjem. Den beskriver betydningen af relationsdannelsen imellem familie og sundhedsplejerske som platform for deres indbyrdes samarbejde. Den formulerer den viden, som sundhedsplejersker intuitivt besidder, men som det kan være svært at få formidlet overbevisende til en spareivrig talmand, som kan se det rationelle i at sætte mødre op på række i venteværelset til konsultation hos sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken kommer tæt på familierne og fungerer både som familiens refleksionspartner og systemets repræsentant.

Sundhedsplejersken skal operere i krydsfeltet mellem at være anerkendende og kontrollerende. En vanskelig balancegang, som flere af bogens forfattere forholder sig til. Målgruppen er praktiserende sundhedsplejersker og sundhedsplejerskestuderende.

Formålet er at bidrage med en beskrivelse af det teoretiske grundlag for fagets metoder og at give læseren lyst til at reflektere og debattere. De 300 sider indeholder en buket teoretisk velunderbyggede kapitler med solidt fodfæste i praksis, som beskriver det særlige ved sundhedsplejerskens arbejde, og de giver rig mulighed for både at reflektere over praksis og for at tilegne sig ny viden. De to redaktører skriver i forordet, at de havde som mål at perspektivere bredden i sundhedsplejerskefaget, men at feltet er så bredt, at det nødvendiggjorde valg og fravalg blandt de emner, som behandles.

Spædbørnssundhedsplejen fylder ubetinget mest. Skolesundhedsplejen har et enkelt kapitel. Jeg kunne ønske, at forfatterne havde forholdt sig aktivt til denne prioritering. Er det mon fordi, der er planlagt en toer? Bortset fra denne lille anke er jeg udelt begejstret. Det er den bedste sundhedsplejerskelitteratur, jeg længe har

læst. Jeg blev faktisk både stolt og optimistisk på fagets vegne over i kapitel efter kapitel at møde så reflekterende, visionære og fagligt dygtige sundhedsplejersker.

Af Hanne Lindhardt, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.

Dødstjekliste skal skærpe bevidstheden om egen død

Liselotte Horneman Kragh
Den frotrolige død
At besinde sig på sin dødelighed
Forlaget Alfa
200 sider - 248 kr. 

SY-01-2013_fortrolige%20d%C3%B8dBogen henvender sig til enhver, der i mere end bare fem minutter har grundet over døden som livsvilkår. Forfatteren mener, at en skærpet bevidsthed om egen dødelighed på én og samme måde er en dobbeltinvitation til både at tage livet alvorligt og til ikke at tage sig selv alvorligt.

Om hun har ret, er svært at bevise eller modbevise. Men inspirerende er det at få sat døden ind i en større sammenhæng ved hjælp af billeder, ord og tankegange, der samlet set udgør et arsenal af kloge meninger. Bogen er således fyldt af gode henvisninger til bl.a. litteratur og kunst, men på en eller anden måde
spreder bogen sig over for mange emner.

Den nøjes ikke med at gøre opmærksom på vores egen dødelighed og få den sat ind i en større sammenhæng. Den handler også om den død, som forfatteren mener, vi pga. de store medicinske landvindinger forsøger at trænge ud på et sidespor, ligesom hun bruger et helt kapitel på at fortælle, at vi fortrænger døden i vores modstand mod den naturlige aldring.

Bogen slutter med en dødstjekliste, en inspiration til mindebog og en memento mori-øvelse. Hver for sig udmærkede hjælpemidler, hvis det sker i en sammenhæng med andre mennesker, men her i bogen virker det uformidlet og lidt for meget.

Af Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, Diakonissestiftelsens Hospice, Frederiksberg.

 Praktisk gris eller frelsende engel 

Marianne Harboe (red.)
Antologi skrevet af frivillige ved danske hospicer

Tæt på døden - tæt på livet

Udgivet af Foreningen af Frivillige ved Hospice
225 sider - 150 kr. + forsendelse
Bestilles via mail: sekretariatet@frivilligtforum.dk eller på tlf. 3877 0720

SY-01-2013_t%C3%A6tp%C3%A5livetSå kom bogen om det frivillige arbejde på hospice eller i hvert fald udvalgte dele af det.
En bog, der ser den frivillige indsats som et vigtigt og nødvendigt indslag i hospicearbejdet.

Det er det bestemt også, og det er jo fra de sidste regeringers side gjort til en væsentlig del, hvis der skal ydes mere, end de ansatte kan yde.

De frivillige beskriver de mange forskelligartede opgaver, der skal løses, her bliver der brugt både fantasi og praktisk håndelag. De frivillige bidrager med historier om, hvordan de selv er vokset ved at blive set som ressourcepersoner, det kan både
være inden for det praktiske felt som at vande planter, dække et indbydende bord og anrette måltidet, sidde som vågekoner eller -mænd, holde i hånd, og være behjælpelige med byture, hvor det enten drejer sig om at købe lidt lækker sæbe eller
købe nyt tøj. Her i dette felt er de frivillige lige så forskellige som patienterne, så indimellem opstår stærke relationer, og det kan give anledning til eksistentielle overvejelser. Også her bliver personalet brugt og kan hjælpe den frivillige med at finde sig til rette.

Bogen har et meget fint layout, og som illustrationer er der lånt billeder/malerier fra både private og professionelle, så det er blevet en fin coffee table book, der kan ligge fremme i dagligstuen. Den vil ganske sikkert blive kigget meget i, og der er oplæg til mange diskussioner hos både de professionelle og de frivillige.

Det er blevet en fin kunst- debat- og billedbog. Billederne er udvalgt med stor omhu, så der er anledning til fordybelse.

Bogen lægger op til en meget væsentlig debat om de frivilliges rolle i hospiceverdenen, en debat om rollen som enten praktisk gris eller frelsende engel. Måske er vejen frem at afstemme rollen efter de opgaver, der nu er.

Bogen rejser også en debat om organiseringen og uddannelsen af de frivillige, så de bliver rustet til opgaven. 

Af Marianne Tietze, sygeplejerske på Anker Fjord Hospice, Hvide Sande.

En informativ tur i det alternative landskab 

Anne-Kirsten Brønserud

Rundt om sklerose

Ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne

Book on Demand 2012
612 sider - 328 kr.

SY-01-2013_skleroseOverordnet handler bogen om forfatteren Anne-Kirsten Brønseruds erfaringer som
skleroseramt. Efter sit første attak nægter hun at lade sig kue af sin diagnose og sætter
sig for at finde et alternativ til det at afvente, at hun skal blive så syg, at hun kan tilbydes
den dyre sklerosemedicin.

Brønserud har ikke haft et attak, siden hun førte sin beslutning ud i livet; men om det skyldes den ændrede levevis, erkender hun åbent, at ingen kan vide med sikkerhed. Til gengæld føler hun, at graden af livsglæde og velvære hænger nøje sammen med bl.a. den målrettede
ernæring, diverse kosttilskud, specifikke alternative behandlinger og meditation.

Brønseruds research har ført hende vidt omkring, mestendels i det alternative landskab med særlig vægt på erfaringer fra skleroseramte, som har generobret et liv uden kørestol ved hjælp af kostomlægninger og kosttilskud. Brønserud, som selv er uddannet alternativ kostvejleder, må undervejs erkende, at hendes tidligere makrobiotiske kost, som også ekskluderede fisk, havde forsynet hende med et gevaldigt underskud af B12-vitamin, som kan have en sammenhæng med udvikling afsklerose.Tilsyneladende er der ikke det vitamin-og mineralunderskud, der ikke kan være årsag til sklerose ifølge Brønseruds kilder – og dem er der rigtig mange af.

Bogen er ikke en videnskabelig afhandling; men den er blevet til på basis af en omfattende research mestendels i sekundær litteratur, som mestendels er af en vis lødighed, og forfatterens tilgang til diverse forskningsresultater viser god indsigt også i den naturvidenskabelige verden. Hatten af for en velskreven, lødig og informativ bog, som undertegnede ikke vil tøve med at anbefale til patienter, som ønsker at prøve den samme vej.

Endelig hører det med til historien, at Brønserud stadig har den dyre sklerosemedicin til gode. 

Af Bodil Gyllembourg Lissau, cand.med.vet., BN, sygeplejerske i Rudersdal Kommune, Ældreområdet.

Et liv i periferien 

Hvordan ser samfundsdeltagelse og levevilkår ud for personer, som lider af svær sindslidelse? Det har Rockwool Fondens Forskningsenhed undersøgt i et projekt baseret på registerdata, der nu er publiceret i bogen ”Et liv i periferien”. Sy-2013-01_perifiri

I syv kapitler beskriver bogen de sindslidendes familieforhold, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, indkomst, kriminalitet og eventuelle overdødelighed.

Indlæggelsestiden er blevet kortere siden 70’erne, samtidig er antallet af mennesker i ambulant behandling steget, og dem med de sværeste sindslidelser har som oftest ingen partner, viser projektet. Mange har ingen uddannelse, og deres tilknytning til arbejdsmarkedet er sparsom. Desuden er forbruget af sundhedsvæsenets ydelser større end hos ikke sindslidende.

Gruppen af mennesker med en svær sindslidelse er en svag og sårbar gruppe, men der er også lyspunkter mht. uddannelse, børn og job. At tage en uddannelse giver mulighed for at etablere et socialt netværk og bedre mulighed for at få job, hvorfor projektet anbefaler, at man i fremtiden kan have fokus på, hvad der karakteriserer de svært sindslidende, som klarer at afslutte en uddannelse. En anden af projektets konklusioner er, at der er store forskelle på indlæggelsesforløbene for mennesker med samme diagnose.

Bogen leverer fakta til en målrettet prioritering af den psykiatriske indsats i fremtiden – i samspil med aktiv inddragelse af de sindslidende, det hele handler om. 

Bogen ”Et liv i periferien” kan købes på www.universitypress.dk/shop 

Den ældre patient 

Den ældre patient har i 2012 fået sin egen kliniske vejledning til brug i almen praksis.

Det overordnede formål med vejledningen har været at udarbejde et redskab, der gør det muligt at identificere et eventuelt begyndende funktionstab hos den ældre medicinske patient så tidligt som muligt.

Birgitte Degn-Petersen, faglig sygeplejeleder i Københavns Kommune, har været med til at udarbejde vejledningen som repræsentant for Kommunernes Landsforening.

SY-2013-01_%C3%A6ldrepatient

Hun fortæller, at hjemmesygeplejerskerne har taget vejledningen til sig, fordi fokus på den ældre medicinske og skrøbelige patient er relevant også i sygeplejesammenhæng.

Birgitte Degn-Petersen slår fast, at vejledningen er et meget fint redskab til at skabe fælles forståelse for, hvordan den praktiserende læge ser sine opgaver og sit ansvar i forhold til den enkelte borger. Desuden er den letlæselig, nem at forstå, og den indeholder fine kliniske retningslinjer, siger hun.

Vejledningen beskriver bl.a. organisatoriske problemstillinger, hvor de ældre opdeles i tre grupper med henblik på en differentieret indsats. Vejledningen tager også fat på specifikke kliniske problemstillinger som f.eks. fald, obstipation og ensomhed, og der indgår et kapitel om medicin og polyfarmaci. Det korte råd lyder: start low, go slow i erkendelse af, at mange ældre får for meget eller for lidt og forkert medicin.

Medicinafsnittet er yderst relevant i forhold til opdatering af hjemmesygeplejerskernes viden, mener Birgitte Degn-Petersen, som også finder, at intentionerne for samarbejdet med den kommunale hjemmepleje er fint beskrevet.

Vejledningen ”Den ældre patient” kan bruges som opslagsværk, den er på 80 sider, og der er henvisning til litteratur for den, der vil læse mere.

E-learningsprogram kan ses på www.dsam.dk > DSAM-vejl. Det tager 30 minutter.

Dansk Selskab for Almen Medicin står bag udgivelsen.