Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Specialuddannede sygeplejersker screener for tyktarmskræft

Når screening for tyktarmskræft indføres på landsplan, vil det mange steder være en sygeplejerske, som udfører kikkertundersøgelsen af tarmen, ikke en speciallæge. Blandt fagpersoner i Danmark diskuteres det aktuelt, om det er forsvarligt, idet mange af sygeplejerskerne er nyuddannede endoskopører. Problemet kan løses ved at bruge endoskoperende sygeplejersker med en vis erfaring.

Sygeplejersken 2014 nr. 6, s. 48-49

Af:

Helle Roy Tillgaard, specialuddannet endoskoperende sygeplejerske,

Svend Dueholm, specialeansvarlig overlæge

Det landsdækkende screeningsprogram for tyktarmskræft påbegyndes i dette forår og vil fremover være et tilbud til alle personer i alderen 50-74 år. Hvis der er påvist blod i afføringsprøven, tilbydes en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) for at undersøge, om der er kræft eller anden sygdom i tarmen.

Det vil medføre et stigende antal koloskopier og tvinger mange sygehuse til at uddanne sygeplejersker til at varetage opgaven i fremtiden. Der diskuteres aktuelt i sundhedsfaglige kredse, om sygeplejersker som nyuddannede endoskopører er tilstrækkeligt kvalificerede til at screene for kræft. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der evidens for, at risikoen for perforation af tarmen falder, hvis endoskopøren udfører mindst 300 koloskopier årligt.

Sygeplejersker har udført kikkertundersøgelser af tyktarmen i Sønderjylland siden 2002, og de gode erfaringer med opgaveglidning fra speciallæge til specialsygeplejerske har resulteret i et velfungerende samarbejde mellem sygeplejersker og læger. Uddannelsesskabelonen fra pionertiden i Sønderjylland har i 2012 inspireret til etablering af en ny national uddannelse til koloskoperende sygeplejerske (2), og den nye uddannelse er skabt med baggrund i regeringens Kræftplan III og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at indføre screening for tyktarmskræft.

Internationale undersøgelser viser ingen signifikante forskelle på kvaliteten af koloskopier udført af læger og specialsygeplejersker (3), og en ny dansk undersøgelse (1) viser tilsvarende resultater. Undersøgelsen er udført i Enhed for Endoskopi på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, og det er første gang, at der i Danmark er foretaget en sammenligning af resultater af koloskopi udført af sygeplejersker, som har gennemgået den nye nationale uddannelse og af koloskopi udført af læger.

Metoden var indsamling af data fra 384 patientspørgeskemaer og 468 journaler i en periode på fire måneder fra 2012-2013. Undersøgelsen måler patienters tilfredshed med smerteoplevelsen under koloskopi samt tilfredshed med dialogen med endoskopøren. Derudover sammenlignes komplikationsrater samt antal fuldførte og afbrudte koloskopier. Resultaterne viser, at patienterne i læge- og sygeplejerskegruppen var lige tilfredse med smerteoplevelsen med eller uden indgift af beroligende og smertestillende medicin

Der var en tendens til, at koloskopi udført af sygeplejersker medførte færre smerter, end koloskopi udført af læger. Sygeplejerskerne fuldførte flere koloskopier end lægerne og måtte afbryde færre undersøgelser pga. smerter. Hverken sygeplejersker eller læger påførte patienterne alvorlige komplikationer som f.eks. blødning eller perforation af tarmen.

Patienterne var lige tilfredse med dialogen med endoskopøren i læge- og sygeplejerskegruppen. Der indgik ikke sammenlignende data vedrørende diagnosticering og behandling i undersøgelsen, men andre studier kan ikke påvise signifikante forskelle (3).
Enhed for Endoskopi på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa har derfor besluttet, at screening for tyktarmskræft udelukkende skal udføres af sygeplejersker, og for at sikre den bedste kvalitet skal den enkelte sygeplejerske selvstændigt have udført mere end 500 koloskopier, før screening må varetages.

Da screeningerne startede den 1. marts 2014, var tre kvalificerede endoskoperende sygeplejersker klar til opgaven.

Helle Roy Tillgaard er ansat i Enhed for Endoskopi, Organcenteret, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Svend Dueholm er specialeansvarlig overlæge.

Litteratur

  1. Tillgaard HR. Danish nationally certified nurse endoscopists are qualified to undertake colonoscopy at specialist level. 17th ESGENA CONFERENCE 12-14 OCT 2013. Abstract Book. Berlin:L-13:37-8.
  2. Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker – 1-årig uddannelse, Region Syddanmark. 09.11.2011;(25.01.2014)https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/karriere-og-uddannelse/specialuddannelser-for-sygeplejersker/national-uddannelse-for-gastroskoperende-sygeplejersker
  3. van Putten PG, Ter Borg F, Adang RP et al. Nurse endoscopists perform colonoscopies according to the international standard and with high patient satisfaction. Endoscopy. 2012;44(12):1127-32.

 En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til førsteforfatteren.