Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kredsbestyrelsernes fremtidige fokus

Sygeplejersken har bedt hver af de fem kredsbestyrelser om kort at løfte sløret for, hvad deres fokus hver for sig vil være i den kommende toårige valgperiode.

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 58-59

Af:

Henrik Boesen, Journalist

Kreds Hovedstaden: Fokus på arbejdsmiljøet

I den kommende kredsbestyrelsesperiode i Kreds Hovedstaden kommer arbejdsmiljø, en længerevarende indsats på det medicinske område og overbelægning uden tvivl til at stå højt på dagsordenen. Det er områder, som har politisk prioritet i 

Dansk Sygeplejeråd og, som vi ved, har stor betydning for medlemmerne.

I tidligere perioder har kredsbestyrelsen besluttet et antal særlige indsatsområder. Derigennem får det enkelte medlem mulighed for også at arbejde med et emne, der ligger den enkelte på sinde.
 

Møde medlemmerne på nye måder

I bestræbelserne på at blive en nærværende fagforening for medlemmerne har kredsen i de senere år opprioriteret at mødes med medlemmerne på nye måder og for at tilbyde en vifte af både differentierede og fælles faglige tilbud og aktiviteter. Kredsbestyrelsen forventes at understøtte udviklingen aktivt.

Samspillet mellem tillidsvalgte og AMiR skal udvikles løbende for at sikre sammenhæng og slagkraft i organisationen. Det involverer et tættere samspil med kredsens politiske niveau.

Endelig lægger kredsen op til at involvere de enkelte KB-medlemmer som værter ved arrangementer som fagdage, aftenmøder, tilbagevendende jubilæumsaktiviteter mv. Det bidrager til sammenhæng på tværs af organisationen.
 

Styrkelse af den politiske indsats

I 2016 holder Dansk Sygeplejeråd ordinær kongres i maj, ligesom kredsen forventer at deltage på Folkemødet på Bornholm som led i at styrke den politiske indsats, samarbejde og synlighed i omverdenen.

Gør din indflydelse gældende. Stem på en kandidat, der kan bære synspunkter, som DU deler, ind i Hovedstadens kredsbestyrelse!

 

Kreds Midtjylland: Reagerer på konsekvenserne

I den midtjyske kredsbestyrelses arbejde har vi brug for alle gode kræfter. Mangfoldigheden af sygeplejerskers faglighed, holdninger og perspektiver er nemlig afgørende for, hvordan vi kan udvikle kredsens sygeplejefaglige og sundhedspolitiske indsats. Vi vil derfor opfordre midtjyske sygeplejersker både til at stille op eller at opfordre kolleger til at gøre det – og til at stemme – ved kredsbestyrelsesvalget.

Opgaverne i kredsbestyrelsen er særdeles varierede. I den kommende tid arbejder bestyrelsen f.eks. fortsat intensivt med at forsøge at påvirke den sundhedspolitiske udvikling, der udgør grundlaget for sygeplejerskers virke, både lokalt og nationalt, ligesom vi løbende reagerer på de konsekvenser, det får for sygeplejersker, at det midtjyske sundhedsvæsen omorganiseres. Det gælder både efterdønningerne af Region Midtjyllands store spareplan og de løbende omstruktureringer og effektiviseringer i kommunerne.
 

Belastende arbejdsmiljø

Forbedring af sygeplejerskers arbejdsmiljø vil også være et stort tema de næste år. Her er det afgørende, at kredsbestyrelsen har et konkret kendskab til de konsekvenser, et belastet arbejdsmiljø har for sygeplejersker, borgere, patienter og pårørende. Det bidrager til, at indsatsen kan målrettes og udvikles i samarbejde med medlemmer og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
 

Sikre en udvikling af faget

Og endelig er det hele tiden i fokus for kredsbestyrelsens arbejde på alle tænkelige måder at arbejde for at sikre, at sygeplejefaget fortsat kan udvikle sig – til gavn for både sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet. Så også her er der brug for de midtjyske sygeplejerskers bud på relevante udviklingstendenser og -muligheder.

 

Kreds Syddanmark: Arbejdstidsaftalen i fokus

Den nuværende kredsbestyrelse i Syddanmark valgte arbejdstidsaftalen som et af de særlige indsatsområder.

Arbejdstidsaftalen indeholder vilkårene for planlægning af arbejdstiden, vagter på søgnehelligdage, overarbejde samt de regler, som er aftalt for ændring af arbejdsplan, honorering og meget andet.

Gennem de seneste år har antallet af sager vist, at der sker brud på arbejdstidsaftalen både på regionale og kommunale arbejdspladser. Kreds Syddanmark har haft flere sager, hvor medlemmerne har fået efterbetalt betydelige summer, når vagtplaner og lønsedler er gået efter i sømmene.
 

Sikring af den korrekte løn

Formålet med indsatsområdet er, at sygeplejerskerne får den korrekte løn. Det sikres ved at gøre flere af vore medlemmer bekendt med hovedindholdet i arbejdstidsaftalen og ved, at arbejdsgivere og arbejdstidsplanlæggere bliver kendt med alle detaljer i aftalen.

I løbet af 2014 og 2015 er der derfor blevet holdt adskillige kurser i hele Region Syddanmark, som har været rettet mod medarbejdere samt mod arbejdsgivere og arbejdstidsplanlæggere både for det regionale og det kommunale område.

Sideløbende med kurserne har Kreds Syddanmark fastholdt sin konsekvente linje med at forfølge alle sager, hvor der er sket brud på aftalen.
 

Sammenhæng mellem arbejde og fritid

En af de kommende års udfordringer bliver at få sygeplejerskers arbejds- og fritidsliv til at hænge sammen i en tid, hvor sundhedsvæsenet fortsat er under økonomisk pres. En anden udfordring er arbejdet med at få kompetenceudvikling til at blive en naturlig del af ansættelsen og ikke noget, der sker for egen regning.

 

Kreds Sjælland: Sikring af det gode arbejdsmiljø

Kredsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte retning for Dansk Sygeplejeråd, så den afspejler medlemmernes oplevelser i hverdagen. I de kommende år vil der være fokus på, hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø på trods af de gentagne besparelser, vi i særdeleshed har oplevet i Region Sjælland, men også i mange kommuner, som skærer ned og udliciterer på sundhedsområdet.

Sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling – ikke mindst er der fokus på at forøge sammenhængen mellem de forskellige sektorer. Også i Kreds Sjælland har der været fokus på, hvordan blandt andet sundhedsaftalen kan være med til at sikre større sammenhæng, og det er et spor, som den kommende kredsbestyrelse også vil skulle forholde sig til.
 

Kredsbestyrelsen sætter retningen

Kredsbestyrelsen er også med til at sætte retningen for, hvilke medlemstilbud og servicer Dansk Sygeplejeråd skal tilbyde. Forventningerne til Dansk Sygeplejeråds faglige service og andre tilbud ændrer sig løbende. Kredsbestyrelsen er med til at udvikle og beslutte kredsens lokale tiltag, hvilket er en hjørnesten i bestræbelserne på at fastholde Dansk Sygeplejeråd som en relevant faglig organisation for sygeplejersker. 

Men vigtigst af alt er, at kredsbestyrelsen er stedet, hvor oplevelser fra den enkelte sygeplejerskes hverdag kan blive gjort til en fælles sag. Det er kredsbestyrelsen, der sætter retningen for, hvilke politiske mærkesager kredsen skal arbejde for. Det vigtige er derfor, at du sætter dit kryds ud for de kandidater, du mener vil være bedst til at repræsentere dine oplevelser og holdninger i kredsbestyrelsen.

 

Kreds Nordjylland: Din hverdag en fælles sag

Den kommende kredsbestyrelse i Nordjylland skal fortsætte med at finde veje og mål, der er til gavn for de nordjyske medlemmer. Det gør vi med udgangspunkt i kredsens fire grundlæggende værdier: involvering – indflydelse – nærhed – synlighed. Disse fire værdier medtænkes i alle beslutninger, og det gøres bedst, hvis den kommende bestyrelse bliver sammensat af sygeplejersker fra forskellige arbejdsområder og forskellige geografiske områder i kredsen.
 

Plan for særlige indsatsområder

Den nye kredsbestyrelse vil være forpligtet af den udviklingsplan, som bliver godkendt på generalforsamlingen den 20. oktober i år. Udviklingsplanen beskriver kredsens særlige indsatsområder for perioden 2015 til 2017 – svarende til perioden for den næste bestyrelse.

Forslag til udviklingsplan kan læses i det seneste nummer af det lokale medlemsmagasin DSR NORD, og den vedtagne udviklingsplan kan efter generalforsamlingen findes på hjemmesiden www.dsr.dk/nordjylland
 

Vægt på arbejdsmiljøet

Opgaverne for den kommende bestyrelse bliver mangfoldige. Vi kender dem ikke alle for nuværende, men sygeplejerskernes arbejdsmiljø bliver et af de områder, som helt sikkert vil have høj prioritet. I både regionen og kommunerne ser vi i kredsen gang på gang en ubalance mellem mængden af krav og ressourcerne. Det resulterer i uacceptable arbejdsvilkår for flere sygeplejersker og et arbejdsmiljø, hvor fagligheden er under pres.

Et andet område er initiativer, der kan understøtte sygeplejerskers faglighed gennem f.eks. kurser, målrettede medlemsmøder og forhandlinger med arbejdsgiverne.

Det er vigtigt, at de beslutninger, der træffes i kredsbestyrelsen, giver indflydelse, skaber værdi for medlemmerne og understøtter fællesskabet. Der bliver nok at tage fat på for de 18 kredsbestyrelsesmedlemmer, der begynder deres hverv den 9. november 2015.

sy_2015_10_690x233_kb-lf-oploftning