Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

Sygeplejersken 2015 nr. 6, s. 72-75

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

​Basal indsigt til alle sygeplejersker

DAnm_basalorte Lindstrøm Vilstrup og
Birgitte Bøcher Bennich
Basal epidemiologi og statistik
Munksgaard 2014
136 sider – 175 kr.


Af Preben Ulrich Pedersen, professor ph.d.,, Center for Kliniske Retningslinjer, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Som titlen antyder, er dette en basisbog, den er letlæst og illustreret, så stoffet opsummeres og vises på en enkelt måde, men det er ikke ensbetydende med, at bogen er ”let”.  Det ville være godt, hvis alle sundhedsprofessionelle besad denne basale indsigt i statistik og epidemiologi! Indholdet er med til at forenkle kvantitative metoder og begreber. Det bliver således lettere at forstå, fortolke og anvende denne type forskning i en klinisk praksis. Forfatterne lægger ikke skjul på, at denne fremstilling skal ses som et supplement, jeg vil sige en første indføring i emnerne, der vil gøre det lettere at læse mere tung litteratur på området.

Der findes mange bøger på markedet, der beskriver epidemiologi og statistik enkeltvis eller som denne slår emnerne sammen, så hvorfor endnu en bog? Begreberne, definitionerne, regnereglerne, formlerne m.m. vil være de samme uanset forfatterne. Mit råd er derfor, at man, før man køber en bog, læser lidt i en af bøgerne for at vurdere, om forfatterne formidler stoffet på en måde, man forstår. Denne bog er sprogligt let. Stoffet præsenteres på en måde, der giver en forståelse af metoder og for den grundlæggende tænkning inden for emneområdet, men man præsenteres ikke for den akademiske måde at formulere sig på, hvis målet er at formidle epidemiologi eller statistik.  Hvis det er målet, skal der læses anden litteratur. Bogen vil være velegnet som en del af pensummet på sundhedsfaglige bacheloruddannelser, da der er studiespørgsmål og opsummering af hovedpointer efter hvert kapitel. Det forudsættes ikke, at læseren har statistiske kundskaber, men man kan senere supplere de erhvervede kundskaber med yderligere litteratur. Til studerende på sundhedsfaglige kandidatuddannelser kan indholdet anbefales som en form for ”summer school”-læsning inden påbegyndelse af en af kandidatuddannelserne, da der udelukkende er tale om en introduktion til både epidemiologi og statistik.

 

 Inspirerende vinkler på recoveryprocessen

 anm_betydning

Benny Lihme (red.)
Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse
Akademisk Forlag 2015
312 sider – 299 kr.
    


Af Sonja Bech, visitationssygeplejerske i Den Centrale Visitation, Region Hovedstadens Psykiatri  

Fokus på recoverytænkning har medført øget opmærksomhed på, hvilke faktorer der er afgørende for, at recoveryprocessen bliver succesfuld.Her er det den sociale dimension, der udgør et væsentligt element i processen. 

Bogens redaktør giver et historisk rids, fra dengang al psykiatri var social og den medicinske behandling endnu ikke var en mulighed op til vor tids socialpsykiatri.  Bogens øvrige tolv bidragydere har forskellige faglige baggrunde, men alle en professionel tilknytning til dele af socialpsykiatrien og brugerorganisationer i Danmark, Norge og Sverige.  

Dialog, brugerindflydelse, samspil og relationer virker befordrende for recoveryprocessen. Åben dialog eksemplificeres af Pernille Jensen og Line Top Abildtrup, som lader beboere fra et botilbud føre samtaler med en foretrukken professionel om deres ophold med efterfølgende refleksioner over samtalen.  

Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund som en særlig kompetence blandt faguddannet personale vinder indpas i bestræbelsen på at gøre den samlede organisation mere recoveryorienteret.  Fordelene betvivles ikke af Jørn Eriksen, men han sætter spørgsmålstegn ved at anse medarbejdere med brugererfaring som en særlig kategori af medarbejdere, idet psykiske lidelser i princippet kan ramme os alle. Han peger på behovet for organisatoriske forandringer med en ændret professionel rolle til følge, hvis målet om recoveryorienterede organisationer skal nås. Spændende perspektiv. 

Andre forfattere peger på forskellige psykosociale indsatser og sætter faktorer som religiøsitet, penge og ensomhed i relation til psykisk sundhed.  Værestedet Muhabet i Aarhus demonstrerer betydningen af multikulturel inklusion i fællesskaber rettet mod psykisk syge mennesker med forskellig etnicitet. 

Lis Møller argumenterer for den anerkendende tilgang som en forudsætning for at understøtte udvikling og læring i professionelt relationsarbejde. 

Bengt Karlsson gør rede for udviklingen indenfor det psykiatriske vidensgrundlag, hvor den biomedicinske tænkning nu er tilsat samfundsvidenskabelige og sociale perspektiver. Ydermere er effektivisering, standardisering og bureaukratisering med baggrund i New Public Management styrende for den psykiatriske praksis. Økonomiske begreber og terminologi har fundet vej ind i sundhedsvæsenet, hvor der er fokus på det kvantitative og evidensbaserede. Forfatteren problematiserer denne tænkning set i lyset af politiske intentioner om øget brugerdeltagelse og medinddragelse. 

Bogen forholder sig kritisk til den psykiatriske professions tro på medicin som den væsentligste faktor i behandlingen. Der ses dog en øget erkendelse af det sociales betydning, også i ansete lægevidenskabelige tidsskrifter, i takt med den stadigt stigende dokumentation herfor. 

Inspirerende læsning med flere indfaldsvinkler, men det kunne have været interessant med et bidrag fra lægeverdenen for fuldstændighedens skyld og for at demonstrere, at flere tilgange med fordel kan forenes i et respektfuldt samarbejde med borgeren i dennes recoveryproces.

 

Et stærkt bud på sygeplejebegreber og interventioner

 anm_Sygeplejebogen-3.4WEB

Birthe Kamp Nielsen (red.)
Sygeplejebogen 3
Teori og metode, 4. udgave
Gads Forlag 2014
570 sider – 550 kr

Af Ole Bjørke, master i sundhedspædagogik, lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol.

Denne bog er ét bind i en serie på i alt fem bøger om sygepleje. Det er en opdateret og revideret udgivelse med nuancerede sygeplejefaglige aspekter med fokus på kundskabsgrundlag og fænomener samt organisatoriske begreber som velfærdsteknologi og kvalitetssikring. Bogen er et godt læringstilbud til fagets studerende, men da den indgår i en serie, bør den naturligvis ikke stå alene.

Dette bind knytter sig til sygdom, lidelse og død. Det prioriterer flere typiske curologiske fænomener: Et inspirerende afsnit ”Interaktionel Sygeplejepraksis” med reference til Merry Scheel, omsorg og lidelse i flere dimensioner og smerteterapi, som suppleres med rigtig gode afsnit med fokus på f.eks. perioperativ og akut sygepleje: Patientsikkerhed, velfærdsteknologi, transfusion og væsketerapi, og sidst er der desuden afsnit vedrørende palliativ sygepleje samt alkohol- og stofmisbrug; så bogens redaktionelle rammer og dispositioner er vide og skal ses i sammenhæng med seriens øvrige bøger. Efter hvert kapitel er anført præcise søgeord og referencer. Bogen har mere end 80 forfattere på højt niveau, alle beskrives kort sidst i bogen. Bogen suppleres af en online udgave. 

Som underviser glæder jeg mig over, at der er udgangspunkt i og referencer til især skandinaviske forhold. Det øger relevansen og genkendeligheden for vores studerende. Til trods for at bogen beskrives som grundlæggende, ser jeg god anvendelse for flere afsnit også i uddannelsens sidste del. Bogen er et stærkt bud til præcisering af avancerede sygeplejebegreber og interventioner samt håndtering af komplekse og teknologiske sygeplejesituationer i såvel primær som sekundær sektor. Den er skrevet i et tilpas studentervenligt sprog med godt fagligt fokus – og i disse kommadiskuterende tider: Der er relevant fokus på dansk retskrivning og kommasætning, jeg kunne ønske, de studerende ville følge trop, det skærper udsagn, faglighed og forståelighed.

 

Fra tonstung taske til tablet

 anm_frederikke

Film ”Mælk til Frederikke” samt app ”Amning”
Aarhus Kommune i samarbejde med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland
Yderligere Oplysninger fås hos Lone Tanderup, leder af sundhedsplejen i Skive Kommune, tlf. 9915 5780
Er tilgængelig i App Store og på Google Play.     

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.
 
I de første mange år som sundhedsplejerske slæbte jeg afsted på en tonstung taske. Den var tynget af journaler, bismervægten, en tyk kalender til alle aftalerne og en stakfuld pjecer til at underbygge alle hånde vejledninger. Nu om dage rejser jeg let – det hele kan rummes i dametasken. Vægten er letvægtsdigital, og resten ligger på iPad’en, både kalenderen og journalerne. Diverse apps har afløst stakken af pjecer. En sådan er ”Mælk til Frederikke”. Vi følger et ungt par i den første tid efter fødslen. Omdrejningspunktet er, som titlen antyder, amning. Etablering af amning, de første startvanskeligheder med ømme, spændte bryster, revnede vorter, en vægtøgning, der lader vente på sig, brystbetændelse, udsættelse af egne behov og den første lidt fortumlede tid, hvor alle i den nye familie skal finde sig til rette med den forandring, der er sket. Det ender heldigvis godt alt sammen.

 ”Mælk til Frederikke” har til formål at vise, at det er normalt med udfordringer i de første uger af barnets liv, og at de kan overvindes. Filmen er opdelt i kapitler. Til hvert kapitel hører en faktaboks med svar på de oftest stillede spørgsmål om den beskrevne problematik. Filmen er lavet i samarbejde med sundhedsplejen i 19 midtjyske kommuner, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Foreningen for Internationalt Certificerede Ammekonsulenter i Danmark.Filmen kan anbefales til kommende forældre og til den nybagte familie, som står for og midt i ammeetablering. Velkommen til fagre nye verden. 

 

Frans i hawaiiskjorte

anm_sange

Betaniahjemmets
”Musikprojektet 2011-2014
Varighed 25 minutter
Filmen, der er i DVD-format, kan købes på Betaniahjemmet og koster 200 kr.      

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør på Sygeplejersken  

Den professionelle vinkel betyder noget, når gamle med demens får tilbud om at synge eller spille. Det viser denne film fra Betaniahjemmet. Her har man ansat en musikterapeut – en læreruddannet person – som både kan spille guitar, klaver og synge, så det lyder af noget. Samtidig kan terapeuten, Mette Poulsen hedder hun, danne relationer med de gamle på en autentisk måde, og resultatet er sang og musik, der giver liv i øjnene og aktivitet i kroppene.

Filmen har fokus på tre gamle: Inge, Inger og Frans. Man hører og ser dem synge, både i den individuelle seance, de har med musikterapeuten, og til fællessang, yoga og lettere gymnastiske øvelser. Frans giver den som Elvis i hawaiiskjorte, og han trives helt tydeligt i rollen.

Jeg kan bedst lide den scene, hvor musikterapeuten besøger Inge og synger for og lidt senere med hende. Inge har lukkede øjne hele tiden, men hun er med til og fra. Forstander Laust Sørensen og musikterapeuten taler om projektet i generelle vendinger, men også meget personligt om beboerne – hvilket jeg ikke rigtig nåede at vænne mig til – og man forstår, at projektet har bragt både de gamle og personalet megen glæde og fornøjelse. Musikken er medicin, der giver appetit og livsappetit og skaber en intensitet, der forplanter sig til resten af døgnet, fortæller forstanderen.

Til premieren på filmen var der som til alle ordentlige premierer taler, buffet, vin og sodavand, og de gamle på stolene bag mig talte om dem, de kendte, på lærredet. Tirsdag står også fremover i musikkens tegn på Betaniahjemmet, for projektet er blevet til en fast del af livet på hjemmet. 

 

Kort om bøger

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør på Sygeplejersken Patrick Lencioni
De fem dysfunktioner i et team
– En fortælling om lederskab
Gyldendal Business 2015
207 sider – 300 kr.

De fem dysfunktioner i et team er manglende tillid, konfliktskyhed, manglende commitment, at undgå at holde hinanden ansvarlige samt uopmærksomhed på resultater. Hvis de fem dysfunktioner kan overvindes, har teamet en konkurrencefordel, der er værd at satse på. Brug af en specifik model er løsningen, og læseren præsenteres for den gennem en fortælling om en leder, Kathryn, den virksomhed, hun netop er blevet ansat i, og hendes medarbejdere. Hvad enten man kan lide amerikanske businessbøger eller ej, er det fascinerende læsning, og man tror på budskabet. Teamwork, der virker, har styrke.


Grit Niklasson
Graviditet og risiko
Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav
Samfundslitteratur 2015
162 sider – 148 kr.

Bogen er baseret på et ph.d.-projekt, hvilket dels afspejler sig i systematikken og grundigheden, dels i sproget, som ikke alle steder er formidlende.
Empirien er nøje beskrevet og udgøres bl.a. af interview, deltagerobservationer, e-mails og sms-kommunikation. Bogen falder i to dele, del 1 rummer en indkredsning af afhandlingens problemstilling, normalitet og normativitet samt risikobegrebet.  Del 2 beskriver samspillet mellem de gravide kvinder og de velfærdsprofessionelle (nyt ord for mig). Hovedpointerne er interessante og meget relevante for bl.a. sundhedsplejersker. En af de væsentlige er, at der generelt er dybe forståelseskløfter mellem kvinder og velfærdsprofessionelle, men oftest er ingen af parterne klar over det.
Årsagen er også i denne sammenhæng forskelle i social baggrund og uddannelsesniveau mellem kvinderne og de velfærdsprofessionelle, forskelle der kræver dygtig kommunikation af professionelle. 
 

Birgitte Meldgaard Larsen og Claus Riis
Hr. Pølle
Hvordan Oscar lærte at gå på toilettet
Forlaget Pressto 2015 -198 kr.

Afføringsinkontinens. Et tungt ord og måske også en tung problemstilling i de berørte familier. Et barn forventes at være renligt i treårsalderen, og når et barn over fire år ikke er renligt i forhold til afføring, kaldes det encoprese eller afføringsinkontinens. Bogen om Hr. Pølle skal afmystificere toiletbesøget og beskrive fordøjelsesprocessen for barnet, det bliver bl.a. gjort gennem fortællingen om Hr. Pølle og hans iver efter at komme ned i kloaksystemet til sine venner og illustrationer, der viser livet i kloaksystemet. Bogen slutter med fakta om renlighed og 12 råd til renlighedstræning.