Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 40-42

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

De dødes usvækkede livskraft

Lise Trap

Hjertebånd - At leve med sine døde

Alfa 2013
116 sider - 200 kr.

SY-2013-09%20Anmeldelse1Betydningen af afdødes nærvær er sparsomt belyst i forskningen, i faglitteraturen og i populærlitteraturen. Søger man på emnet i databasen www.bibliotek.dk, dukker der to hit frem. Et digt af Benny Andersen samt denne nye bog af Lise Trap, hvor digtet naturligvis er med. Det indledes således:

Jeg har ikke noget imod døde
nogle af mine bedste venner er døde
det påfaldende er blot
deres usvækkede livskraft

Fra begyndelsen af 70’erne har sorg været beskrevet som et forløb gennem fire sorgfaser, der skulle slutte med et adskillelsesarbejde. Vigtigheden af at få sagt farvel og give slip på den døde var målet med sorgarbejdet eller sorgopgaven. Det blev kaldt kronisk sorg med risiko for, at sorgen blev betegnet som patologisk, hvis mennesker ikke gennemførte adskillelsesarbejdet, men derimod fastholdt betydningen af afdødes nærvær. Nu er de tidligere sorgteorier, beskrevet af bl.a. Johan Cullberg, historiske. Dette farvel til sorg i fire faser er sket på baggrund af forskning i sorg og har båret en vidensbaseret sorgteori, ”2-sporsmodellen” frem.

I dag ved vi, at sorg er forskellig fra menneske til menneske og med forskellig intensitet kan fortsætte resten af livet. Den, som har mistet, skal løse flere opgaver samtidig og hele tiden veksle eller pendulere mellem to spor, der dels handler om at erkende tabet, dels om at forholde sig til det nye liv. Hvor man tidligere skulle adskille sig fra den afdøde, mener man i dag, at følelsen af tæt kontakt med den afdøde kan være en støtte for den efterladte.

Indenfor rammen af 2-sporsmodellen er det netop Lise Traps ærinde at fortælle om livet med de døde. Både om det, der er forbi for altid, og om hvordan efterladte har den døde med sig i det liv, der er tilbage at leve. I et billedrigt sprog fortæller hun om sorgteorier, traditioner, ritualer, mærkedage og højtider afbrudt af enkeltfortællinger, der i ord og billeder viser, hvor forskelligt vi lever med vores døde. Berigende og bevægende læsning ekstra betonet med Finn Irs sorthvide fotografier.

Hvert år får en person, der har ydet en ganske særlig indsats til gavn for det danske samfund, titlen som æreshåndværker. Lise Trap er kandidat til titlen. Med bogen, som heldigvis henvender sig til både fag- og lægfolk, har hun gennemhullet en for sørgende begrænsende overbevisning og med viden og via eksemplets magt beskrevet betydningen af afdødes nærvær.

Af Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter

Vejviser til EPDS-landskabet

Janni Ammitzbøll, Lise Gullestrup, Kirsten Lindved, Svend Aage Madsen, Poul Videbech og Merethe Vinter

Fødselsdepression – der er hjælp at få

Frydenlund 2012

263 sider – 269 kr.

SY-2013-09%20Anmeldelse2En god håndfuld af vores mest vidende på feltet fødselsdepression har sammen leveret kapitler til denne antologi og grundigt belyst emnet fra forskellige vinkler. Årsager, symptomer, konsekvenser for barn og parforhold, behandling og forebyggelse sættes i 15 forskellige kapitler under lup. Indholdsfortegnelsen giver et godt overblik over kapitlernes indhold og gør den velegnet som opslagsbog.

Før hvert kapitel beskrives indholdet kort. Har man kun begrænset tid til rådighed og i øvrigt nogenlunde på plads, hvad fødselsdepression er for en størrelse, kan jeg især anbefale at læse kapitel 6, 8 og 10.

Poul Videbech gør i kapitel 6 rede for, hvordan en fødselsdepression kan påvirke familielivet, parforholdet og lysten til sex negativt, og hvad man kan gøre for at ændre det. Fødselsdepression er en hyppig årsag til skilsmisse i spæd barnsperioden pga. den store belastning, depressionen lægger til ansvaret for og pasningen af barnet. Sexlysten er påvirket, hvilket nogle par opfatter som det værste ved depressionen.

I kapitel 8 beskriver Svend Aage Madsen, hvorfor nogle mænd udvikler fødselsdepression, og hvordan de diagnosticeres og behandles. Mænds og kvinders symptomer og reaktioner har både sammenfald og forskelle. I behandlingen af fødselsdepression hos mænd lægges, som i behandlingen af fødselsdepression hos kvinder, vægt på at bedre de psykiske symptomer og forholdet til barnet og på at arbejde med forældreskabet.

Sundhedsplejerske Merethe Vinter har i kapitel 10 fokus på sundhedsplejerskearbejdet og på, hvordan sundhedsplejersken kan arbejde med Edinburgh Post Natal Depression Scale (EPDS) som redskab til at skabe dialog om den mentale sundhed i familien. Merethe Vinter giver meget konkrete eksempler på, hvordan samtalen i familien kan forløbe, hvilket kan være god inspiration for mange sundhedsplejersker, som står for at skulle begive sig ud i EPDS-landskabet og betræde nye veje.

Forlagsredaktørerne skriver på både bagside og i forordet, at målgruppen primært er de depressionsramte og deres pårørende, men at også fagpersonale og studerende kan gøre brug af bogen. Der vil være mange trætte, koncentrationsbesværede deprimerede, der vil have vanskeligt ved at håndtere skrifttætheden i denne bog. Til gengæld er den en god hjælper og følgesvend for de sundhedsprofessionelle og behandlere, som er i kontakt med kvinder og mænd med fødselsdepression og deres familier.

Af Hanne Lindhardt, MSA og sundhedsplejerske i Furesø Kommune

Den sejlivede familie

Hanne Overgaard Mogensen og Karen Fog Olwig (red.)

Familie og Slægtskab, antropologiske perspektiver

Samfundslitteratur 2013

214 sider – 298 kr.

SY-2013-09%20Anmeldelse3Vi oplever i disse år, at der dannes nye familieformer. En vedvarende høj skilsmisseprocent, selvvalgt singleliv med donorbørn, generel accept af homoseksuelle par, globale adoptioner og stigende alder er blandt de faktorer, der medvirker til dette.

Samtidig er de forskelliges bestræbelser på at få de nye familier til at ligne de gamle en bekræftelse af, at ønsket om at lege far, mor og børn er helt usvækket. Hvis man vil vide mere om, hvordan vores opfattelse af den ”rigtige familie” præger vores opfattelse af snart sagt alle sociale relationer, er denne bog et godt bud.

Materialet er broget, idet der trækkes på kvalitative undersøgelser af sociale relationer blandt kinesiske tigermødre, filippinske au pairer, stofmisbrugere, barnløse, hjemløse, soldaterfamilier, fængslede palæstinensere, handlede kvinder og andelshavere. Referencerne kan derfor sine steder virke lidt kunstige. Det er heller ikke overbevisende at behandle barnløse og hjemløse i samme kapitel, selv om begge grupper italesætter deres mangel på/længsel efter børn.

Ikke desto mindre giver bogen stof til eftertanke. Ikke mindst overvejelserne over, hvordan ikke bare åbenhed og nærhed, men også hemmelighedsfuldhed er med til at reproducere sociale relationer, er tankevækkende. Det, vi aldrig taler om, kan være mindst lige så vigtigt, som det vi taler om hele tiden.

Vi har en tilbøjelighed til at se specifikke familieformer og sociale relationer som de mest naturlige og efterfølgende være fordømmende´overfor det, der er anderledes. For at opretholde det ”rigtige” må vi nødvendigvis fortie det ”forkerte”, og det indebærer, at familierelationer ofte præges af ambivalens og tvetydighed.

Bogen henvender sig til antropologistuderende og andre, der vil være med til at reflektere over vores sociale praksis ved hjælp af antropologiens kendskab til verdens sociale variationer og evne til på en gang at være midt i det nære og at distancere sig fra det.

Den kan ses som en del af den bølge, der tegner sig i debatten nu, hvor trætheden over økonomiske forklaringer på alting ikke længere kan holdes tilbage, og hvor stadigt flere kaster sig ud i mere kvalificerede forklaringer på menneskelig adfærd. Mennesker styres af andet og mere end økonomiske motiver, og årsagerne til, at familien overlever de voldsomme forandringer, samfundene udsættes for, er særdeles komplekse.

Af Karen Ellen Spannow, sygeplejerske og etnograf

Begejstring for at arbejde med demente

Sonja Krogh Hansen

Vi mindes – men kan ikke huske. Livskvalitet for demente

Eget Forlag 2013

108 sider – 125 kr.

Bogen kan bestilles på mail eller tlf.  42 50 60 85

SY-2013-09%20Anmeldelse4Sonja Krogh Hansen har arbejdet som social- og sundhedsassistent på demenscentre i 21 år. Hun henvender sig i et letlæseligt sprog til pårørende til demensramte. Personale kan have glæde af at læse afsnittene med konkrete historier fra forfatterens arbejdsliv.

Undertitlen ”Guldkorn fra et arbejdsliv med demente i 21 år” beskriver hensigten med bogen. Det er et ønske om at give guldkorn videre, som kan anvendes i samværet med demensramte mennesker. Guldkorn skal forstås som kreative idéer, der kan medvirke til, at livskvaliteten for demensramte øges.

Forfatteren forsøger i begyndelsen af bogen at skabe et teoretisk afsæt, hvor der sættes fokus på demensformer, grader og symptomer. Dette afsnit er spinkelt og uden referencer, men kan for læseren, der ingen demensviden har, give et indtryk af demenssygdommenes karakteristika.

Den øvrige del af bogen fokuserer på forskellige perspektiver af livskvalitet, samt hvad man som pårørende eller personale kan gøre for at øge livskvaliteten for demensramte mennesker. Disse afsnit er vellykkede, og særligt skal fremhæves de afsnit, hvor forfatteren refererer til konkrete selvoplevede samspil med beboere fra demenscentret. Forfatterens begejstring for arbejdet med demensramte mennesker skinner klart igennem og inspirerer læseren til at arbejde kreativt og modigt.

Af Tina Kjærgaard, udviklingssygeplejerske og demensvidensperson, Plejecentret Kærbo, Københavns Kommune.

Kort nyt om bøger

Jeanne Dalgaard m.fl.
Laboratorium

Sprog for tro

Aros Underviser 2013
60 sider – 249 kr.

”Tro er ikke en privatsag, men noget vi kan tale om og udforske – og derved blive klogere på os selv og hinanden.” Sådan hedder det i forlagets omtale af denne bog. Inden for den palliative sygepleje taler man ofte om åndelig omsorg, så måske kan bogen være en hjælp til at tage hul på et emne, det falder mange sygeplejersker svært at tale om. I laboratoriet eksperimenteres der gennem den gode, meningsfyldte samtale, og eksperimentet styres af en igangsætter/facilitator. Rammer, metode, spørgsmål og opgaver er grundigt beskrevet, så bogen er afgjort en brugsbog, der kan kvalificere f.eks. sygeplejersker til at blive mere bevidste om egen tro og tvivl og dermed tydeligere i deres kommunikation med patienter og borgere om emnet. 
(jb)

Lone Hersted
Kenneth J. Gergen

Relationel ledelse - Dialogisk baseret samarbejde

Mindspace
214 sider – 208 kr.

Gennem dialoger illustreres, hvordan leder og medarbejdere kan komme på kant og genoprette balancen. Relationen mellem leder og medarbejder er væsentlig, og ordvalg og vinkel på et problem – eller en udfordring, som det hedder på nudansk – kan betyde en afgørende forskel på, hvordan dialogen slutter. Konflikter i en organisation eller i en virksomhed skal ikke opfattes som en trussel, men som en naturlig følge af at mennesker arbejder sammen. Lederen opfordres faktisk til at indbyde til uenighed ved at sige:
”Lad os undersøge alle de måder, vi kan betragte dette på …” Hver enkelt medarbejder kan på den måde give sin mening til kende, uden at lederen nødvendigvis fortæller, hvad hun synes. (jb)

Mette Reinhardt Jakobsen

Brugbar brugerinddragelse. Stil krav til den kvalitative metode

Frydenlund 2013
111 sider – 199 kr.

Opskriften på en gennemarbejdet og kvalitativ brugerundersøgelse kan fås i denne håndbog. Den er enkel og let at forstå, og målgruppen er virksomheder, foreninger og politiske organisationer, men også studerende på videregående uddannelser kan med fordel læse den. Mener forlaget. Og det er på sin vis rigtigt. Den kan læses som et supplement til tungere litteratur om metode eller som et resume, men virksomhedsvinklen er dominerende, så kunde og produkt skal oversættes til patient og pleje i det sundhedsfaglige hoved, hvis indholdet skal give mening. 
(jb)