Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2016 nr. 2, s. 42-44

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

Praktisk medicinregningEn bog, der kan anvendes i praksis

Lars André Olsen
Praktisk medicinregning
Dosis, styrke, mængde
FADL’s Forlag 2015
222 sider – 229,95 kr.

Bogen er en oversættelse af den norske ”Praktisk medikamentregning”, som udkom i 1. udgave i 2003. Den bydes varmt velkommen i rækken af udgivelser om medicinregning, da den vurderes til at være de andre overlegen i brugen af begreber/regnetrekanten samt have en pris, der ikke adskiller sig væsentligt fra andre. Jeg er begejstret, dels for bogens indhold, men også for appen MedRegning. Denne kan tilkøbes og giver de studerende muligheder for at øve regnefærdigheder uafhængigt af tid og sted, men den er også et middel til dybdelæring. 

Indholdet er disponeret på en overskuelig måde, som gør, at bogen, udover at kunne bruges som grundbog i sygeplejerskeuddannelsen, kan anvendes som opslagsværk i autentiske situationer, hvor der skal foretages udregninger. 

Bogen indledes med en gennemgang af forholdet mellem dosis, styrke og mængde, som er forudsætninger, man skal have, for at kunne forstå og anvende regnetrekanten. Ligeledes præsenteres grundlæggende regnefærdigheder, man skal beherske, for at kunne medicinregning, og bogen afsluttes med en gennemgang af regneeksempler, hvor også overspringshandlinger demonstreres. Det vurderes, at egenkontrol af konkrete udregninger på sigt kan medvirke til at øge patientsikkerheden i klinisk praksis. Der er øvelsesopgaver med et særskilt resultatafsnit.

Skulle man komme med enkelte forslag til forbedringer, må det være, at der under indledning står ”at studerende som hovedregel kan administrere lægemidler under observation af den ansvarlige sygeplejerske/social- og sundhedsassistent”– jeg mener ikke, at man fagligt kan forsvare, at en social- og sundhedsassistent varetager den opgave, når vi pædagogisk argumenterer for peer-learning. 

Det anbefales, at referencerne på kildelisten som minimum opdateres i forhold til dansk lovgivning.

Af Conny Madsen, lektor, cand.scient.san.,VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Randers.

 

2016-2-ameldelse-samtaleTillid, tryghed og tro giver patienten en fornemmmelse af kontrol

Merete Demant Jakobsen
Den alvorlige samtale
Sygdomsfortællingens veje og vildveje
Munksgaard 2015
200 sider – 235 kr.
 

Den første konsultation med mennesker, der har fået konstateret livstruende blære-/ nyrekræftsygdom, er udgangspunkt for dette studie. Det giver indblik i selvets overlevelsesstrategier ved alvorlig sygdom. 10 patienter, kvinder og mænd i alderen 50-78 år med økonomien i orden, medvirker i tre opfølgende interview, en uge efter at antropologen var en flue på væggen ved den første konsultation, tre måneder efter og seks måneder efter.

Systemisk coaching a la social konstruktivisten Gergen guidede Jacobsen til formulering af spørgsmål, der handlede om at få mennesker til at realisere deres egne potentialer gennem stimulering af tænkemåde. I og efter den første konsultation formulerede deltagerne hver især deres unikke fortælling om sygdom, derefter formulerede de deres egne sygdomsnarrativer via sprogliggørelse af erfaringerne. Før-sygdomsnarrativet spiller forskelligt ind i sygdoms-narrativet. De tre læger, som stod for den første konsultationssamtale, blev også interviewet. 

Tillid, tryghed og tro er, hvad et menneske har brug for for at kunne håndtere sin sygdomssituation ifølge dette studie. Når disse tre t’er var til stede, oplevede patienten en fornemmelse af kontrol over egen situation, når de ikke var, opstod kaos.

Fortællingens etablering af erfaringsfællesskab er udgangspunkt for studiet. Narrativerne spejles op imod forskellige typer af sygdomsnarrativer. Fortællingen skal høres, og det er i første omgang den onkologiske læge, som skal lytte, så tillid og tryghed kan blive etableret, hvilket leder til at tro på, at lægen vælger den rette behandling. Med baggrund i studier af shamanisme relaterer Jacobsen erfaringsudviklingen til et felt med myte, ritualer og sygdom.

Sygdom og oplevelse af sygdom belyses også gennem eksempler fra især russisk skønlitteratur, hvilket giver god indsigt.

Bemærkelsesværdigt er det, at alle patienterne er tilfredse og tilpassede patienter, nogle refleksioner over udvalget af deltagerne havde klædt studiet. 
Af Marianne Mahler, Dr.PH, sygeplejefaglig konsulent.

 

SmertebogenEn god og grundig håndbog, der ervelegnet som opslagsværk

Morten Høgh, Niels-Henrik Jensen og Anne Paarup Pickering
Smertebogen
Munksgaard 2015
388 sider – 350 kr. 

Smerter berører mange mennesker, enten via erfaringer på egen krop eller via pårørende, men smerter kan være mange ting og have forskellige årsager. Smertebogen giver et skematisk overblik over de faktorer, der spiller ind, når man har smerter. Bogen afdækker dels smertefysiologien og den basale neurofysiologi, dels beskriver den det komplekse samspil, der er mellem tanker, handlinger og omgivelser for den enkelte smertepatient.

Bogen giver bl.a. en indføring i, hvilken betydning nociception har, hvordan cellerne påvirkes, og hvordan nervesystemet fungerer på det biokemiske plan. Det giver en bedre forståelse for, hvad der kan påvirke smerten, og hvilken betydning patientens forventninger kan have for oplevelsen af smerte. Også ledsagesymptomer ved forskellige typer smerter bliver beskrevet. 

Smerter medfører ofte kognitive og biologiske reaktioner, som kan være svære at forstå, men bogen giver fyldestgørende værktøjer i forhold til, hvordan man kan støtte op om patienter med smerter, og hvilke forhold det er vigtigt at have fokus på i smertebehandlingen. Bogen beskriver de overordnede principper for smertebehandling, både hvad angår den farmakologiske og non-farmakologiske behandling.

Bogen kan fungere som et klinisk redskab til at afdække patientens smerte og til at vælge behandlingsstrategi. Man får et grundigt overblik over, hvordan man vurderer smerter ud fra forskellige måleredskaber, som gennemgås i bogen.

Smertebogen er en god og grundig bog, der på overskuelig vis dækker de fleste aspekter inden for smertebehandling. Efter hvert afsnit er der en oversigt over det væsentligste indhold og henvisning til litteratur. Smertebogen er en anbefalelsesværdig og god håndbog, der er velegnet som opslagsværk.

Af Anita Johnsen, klinisk sygeplejespecialist på ZAMB smerteklinikken, Bispebjerg Hospital.

 

MetodefetichismeBidrag til en udvidet forståelse af den kvalitative forskningsmetode

Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen, Karen P. Munk (red.)
Metodefetichisme. Kvalitativ metode på afveje? 
Aarhus Universitetsforlag 2015
244 sider – 299,95 kr.

Fetichisme betyder tro på og dyrkelse af en genstand, der menes at besidde magisk kraft. Titlen på bogen antyder således det forhold, at den kvalitative metode muligvis er i fare for at blive tillagt overnaturlig kraft – eller måske snarere overdreven betydning. I sygeplejefaglig sammenhæng er vi med denne antologi slået ind på en forholdsvis smal sti, kaldet ”videnskabsteori for viderekomne”. Det er altså ikke en bog, de fleste klinikere vil nyde at granske, men for aktive forskere og undervisere på kandidatniveau er det nyttig og vedkommende, men også krævende læsning.

Det er bogens ambition at bidrage til en udvidet forståelse af kvalitativ forskningsmetode. Vel at mærke en forståelse uden opsplitning i teoretiske fraktioner, hvor vægten lægges på kvalitet, originalitet og kreativitet frem for på overholdelse af en specifik metode.

Det synes jeg er lykkedes, både for bidragydere og redaktører. Dermed bliver det de overordnede og samtidig grundlæggen-de træk ved brugen af kvalitativ metode, der kommer i fokus, og ikke drøftelser af den ene kvalita-tive metode frem for den anden. Ligeledes gøres der op med den forestilling, at punktlig og systematisk overholdelse af metoden i sig selv genererer forskning af høj kvalitet.

Ligesom en sygeplejerske uden klinisk erfaring må følge de til enhver tid gældende retningslinjer, kan overdreven ær-bødighed over for en metode medføre, at tænkningen, dømmekraften og kreativiteten, altså alt det, der skulle føre forskningen fremad, svækkes. Dette budskab sammenfattes fint i kapitel 10; i øvrigt et godt sted at begynde læsningen. Svend Brinkmann redegør her i interviewform for en pragmatisk forskningstilgang, hvor det ikke så meget er metode, men det spørgsmål, der ønskes svar på, der udgør omdrejningspunktet: ”Jeg kunne godt tænke mig en situation, hvor det ikke var nødvendigt længere at skelne. Hvor man ikke behøvede at tale om kvalitativ eller kvantitativ forskning, men bare kunne tale om forskning.”
 
Hvis det ønske skal gå i opfyldelse, skal der dog ikke kun rokkes ved videnskabsteoretiske positioner og individuelle forskeres metodeopfattelse, men i lige så høj grad ved de strukturer, der rammesætter forskning i form af bevillinger, bedømmelser etc. Et kapitel, der nøje behandlede disse forhold, havde derfor i denne sammenhæng været virkelig vedkommende læsning.

Af Lene Seibæk, seniorforsker, sygeplejerske, lektor, ph.d., Kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitetshospital.
 

Kort om bøger

Jesper Bay-Hansen
Mærk efter
Mindspace 2015
168 sider – 148 kr.

Hvis din evne til at mærke efter halter, så få hjælp af Jesper Bay-Hansen.  Han er praktiserende læge, specialist i klinisk sexologi og skrev i 2014 artiklen ”samtalen om seksualitet ” til Sygeplejersken.
Den lille røde bog med det store blå udråbstegn, som han står bag, er både tankevækkende og morsom. På en tilgængelig og anvendelig facon får forfatteren givet aktuelle tendenser én på hatten, samtidig med at han viser, hvordan dette ”at mærke efter” kan trænes. F.eks. bliver et begreb som resiliens (robusthed) defineret, forklaret og fulgt op af flere bud på træning af resiliente færdigheder. Også i faglige sammenhænge en hjælpsom bog med små hip til sundhedspersonale og deres opfattelse af patientrollen. Bogen har både fokus på den enkeltes mærk efter-formåen og på den samfundsmæssige side af sagen. 

Sophie Swerts Knudsen 
Ulven
EgoLibris 
74 sider – 149,95 kr.

Et totemdyr. Det er, hvad Sebastian på 10 år får brug for, da han får konstateret en kræftknude i sit knæ. Indlæggelse på Rigshospitalet og isolation fra sport, venner og skole er en følge af sygdommen, og det gør Sebastian indadvendt.  Men han henter nyt mod, da en sygeplejerske forærer ham en bog om Sioux-indianerne. Ulven bliver hans totemdyr og hjælper, og Sebastian selv transformeres i sin fantasi til en tapper kriger. Bogen kan give andre børn og deres forældre et grundlag at tale sygdom ud fra, og den kan styrke det enkelte barns livsmod i en svær periode. Sebastian, som er fortælleren, har et for sin alder meget voksent sprog indimellem, det må man se igennem fingre med. Men en god idé at kombinere hospitalshverdag med fiktion om en indianerstamme.  
Overskuddet fra salg af bogen går til Børnecancerfonden. 

 

Ketty Hjøllund
ALS - Sygdommen uden håb
Kahrius 2015
134 sider – 199 kr.

Bogens forfatter i lyserød jakke foran en rododendron i samme farve. Det er forsiden på bogen om Ketty og Thorkilds sidste tre år sammen, Thorkild mere og mere syg af ALS. Bogen har fire underliggende formål: at udbrede kendskabet til ALS, at kæmpe for aktiv dødshjælp til uhelbredeligt syge, lige muligheder for mennesker med ALS uanset bopæl og adgang til cannabis som smertelindring. Den beskriver Thorkilds forløb fra diagnose til begravelse, og den efterfølgende sorg får sat ord på. Det er en meget personlig og detaljeret bog om livet med ALS og forberedelsen på den død, der er uundgåelig. Parret har udvist stort mod og talt sammen om alt det vanskelige, og Thorkild skrev digte om sit liv, digte, der er med i bogen. Men hvem skal læse den?
Sygeplejersker, læger og hjælpere måske. Skrap kost for mennesker diagnosticeret med ALS – men muligheden er der.