Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 46-48

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

selvskadeSelvskade som stressreaktion og mestringsstrategi

Bo Møhl
Selvskade – psykologi og behandling 
Hans Reitzels Forlag 2015
392 sider – 400 kr.

På mit natbord: Gik død i Einar Aadland

Hvad læser du lige nu?
”Tine Aagaards ”Hverdagsliv med sygdom – patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland”. Jeg fik bogen i forbindelse med Sygeplejeetisk konference i Grønland i september, og jeg tænkte, at man kunne overføre noget af den viden til andre etniske patienter.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Som udviklingskoordinator møder jeg mange sygeplejersker, som gerne vil have supervision på kommunikationsproblemer med patienter med anden etnisk baggrund, og det er et aspekt, vi ikke har så meget i fokus, som vi burde. Med bogen har jeg fået redskaber til, hvordan man kan identificere kulturelle aspekter.” 

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse?
”Rita Nielsens ”Venteværelset – en døendes fortællinger om livet”, fordi den på en meget naturlig og frygtløs måde fortæller, hvordan den, der er omsorgsgiver via kommunikation, kan være med til at åbne for den døendes inderste tanker.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Einar Aadlands ”Etik, dilemmaer og valg”. Det er ellers gurubogen indenfor etik, og jeg har den endda i to udgaver, men jeg synes faktisk, andre bøger fortæller det samme på en mere enkel måde.”

Randi Bligaard Madsen er formand for Sygeplejeetisk Råd og udviklingskoordinator på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro.

Specielt blandt yngre mennesker udgør selvskade et stort sundhedsproblem. Når omkring hver femte unge på et tidspunkt i sit liv har skadet sig selv med vilje, kan man ikke udelukkende forklare det som et individuelt fænomen med baggrund i den enkeltes opvækst og sociale forankring, men ydermere også som et socialt og kulturelt fænomen.
Forfatteren går i denne bog bagom selvskadens dynamik, dels på baggrund af egne solide erfaringer som klinisk psykolog med speciale i behandling af netop denne patientgruppe, dels med afsæt i omfattende international forskning.

Selvskade kan forekomme i særlige subkulturer og således markere et tilhørsforhold til et fællesskab. Typiske formål i øvrigt kan være affektregulering, selvstraf og en form for afhængighed. Oftest har den selvskadende ikke suicidale hensigter, men statistisk udgør selvskade en væsentlig risikofaktor for senere selvmordsforsøg.

Gennem konkrete eksempler fra teori og praksis indfanger forfatteren selvskadens mangfoldige manifestationer og kompleksitet, både hvad angår sårbarhedsfaktorer og vedligeholdende faktorer, samt hvad der skal til for at forebygge og beskytte. Selvskadens dynamik lader sig således ikke forklare ud fra en enkeltstående model, men skal forstås på baggrund af både udviklingspsykologiske, kulturelle og interpersonelle faktorer. Omsorgssvigt og seksuelt misbrug i barndommen er åbenlyse risikofaktorer for udvikling af følelsesmæssig dysregulation og dermed afledt selvskadende adfærd, men også andre faktorer spiller ind. Når individet ikke er i stand til mentalt at bearbejde og rumme en indre konflikt, øges risikoen for at reagere med selvskadende adfærd. Samfundsmæssige og tidstypiske elementer som manglende forudsigelighed og overskuelighed, flere valgmuligheder, øgede krav om præstation såvel kropsligt som socialt og uddannelsesmæssigt er alle stressfaktorer, som bl.a. via sociale medier er medvirkende til at så tvivl om egne værdier og evner. Selvskaden bliver således på én og samme tid en stressreaktion og en mestringsstrategi.

Forfatteren gør rede for de behandlingsformer, der har vist sig mest virksomme, nemlig dialektisk adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi. Desuden beskrives, hvordan man som behandler skal forholde sig for at etablere og bevare den terapeutiske alliance. Dels i den ambulante behandling, som er langt hyppigst, og dels under indlæggelse, hvor denne patientgruppe meget ofte udgør en stor udfordring for personalet med afmagtsfølelse og splitting til følge. Det samme gør sig i øvrigt gældende for de pårørende, som også får opmærksomhed i bogen – og er i stor risiko for at blive udbrændte og give op. 

Bogen behandler et kontroversielt og svært emne, som for de ramte er forbundet med skyld, skam og hemmeligholdelse og for de professionelle og pårørende kan give anledning til frustration og afmagt. Ikke desto mindre lykkes det forfatteren at samle et imponerende lager af erfaring og evidensbaseret viden og formidle det på en overskuelig og systematisk måde til en bred målgruppe af fagfolk, herunder i allerhøjeste grad også sygeplejersker. Virkelig nyttig læsning!

Af Sonja Bech, visitationssygeplejerske i Den Centrale Visitation, Region Hovedstadens Psykiatri.

 

2016-3-anmeldelser-lystEn god roman med en snert af sygeplejehistorie

Karin Wahlberg
I lyst og nød
Modtryk 2015
479 sider – 299 kr.
Bogen udgør bind 2 i en romantrilogi. Første bind ”Livet går videre” udkom i 2014.

Karin Wahlberg er en svensk læge, som skriver kriminalromaner. Her er hun i gang med en romanserie om 1950’ernes Sverige i en mellemstor by med det lokale sygehus og sygeplejeskole som omdrejningspunkt. I det første bind hærgede den store polioepidemi i 1953, og vi mødte patienter, personale og folk i byen, der alle blev berørt af epidemien. 
Nu er epidemien ved at klinge af, og livet går videre. Den unge tredjeårselev Ella-Kristin bliver færdiguddannet, og vi får et indblik i nogle sygeplejetraditioner, der er anderledes end de danske. Specielt indvielsen i kirken, hvor de nyuddannede sygeplejersker er klædt i sorte højtidsuniformer. 

Hovedhistorien er imidlertid et drabsforsøg på en kvinde i byens bedre borgerskab. Hun lever i et voldeligt ægteskab, men dækker over sin mand. Bogen munder ud i en dramatisk opklaring, som delvist sætter bogen ind i krimigenren. 

Det kan diskuteres, om bogen fortjener omtale her. Det er en god roman, og den vil være fin i feriekufferten, men har man hang til sygeplejehistorie, giver den også et godt indblik i den medicinske udvikling, og ikke mindst i sygeplejen, sygeplejerutinerne og uddannelsen i 50’ernes Sverige. Samtidig tegner bogen et autentisk billede af en klasseopdelt svensk provinsby på vej mod velfærdssamfund og kvindefrigørelse. 

Af Gunilla Svensmark, sygeplejerske MPA, MI, faglig leder, Dansk Sygehistorisk Museum.

 

 

 

2016-3-anmeldelser-basalRelevant, håndgribelig og nærværende

Vibeke Diness Borup & Jakob Dal
Basal biokemi – med klinisk perspektiv
FADL´s Forlag
322 sider – 349,95 kr.

Dette er en ny udgave af bogen, og det mest interessante er, at der medfølger en gratis PowerPoint-præsentation af bogens indhold. Et omfattende PowerPoint-show, der kan anvendes både som undervisningsmateriale og til repetition. For undervisere i biokemi er dette en klar fordel, og studerende eller andre læsere vil helt sikkert også kunne udnytte mulighederne i PowerPoint-showet til at understøtte tilegnelsen af stoffet. Der er ydermere sket en opdatering af tekst og figurer, og der er tilføjet nye bokse. 

Bogens grundtekst dækker pensum ved den danske sygeplejerskeuddannelse, og de udvidede samt kliniske bokse giver mulighed for at få mere detaljerede faglige perspektiver bygget oven på den basale grundtekst. Ikke mindst de kliniske bokse kobler uddybende forklaringer og kliniske eksempler på den grundlæggende biokemi og vil hjælpe med at tydeliggøre, hvorfor biokemi er et vigtigt fag i sundhedsprofessionel klinisk praksis. Samlet set er bogen vellykket og lever op til intentionen om at gøre biokemien relevant, håndgribelig og nærværende for læseren. Pga. de mange elementer er bogen ret omfangsrig, og flere dele overlapper andre fag som ernæringslære, fysiologi, genetik og sygdomslære, hvilket kan afgøre, i hvilken udstrækning bogen vil blive anvendt som grundbog ved uddannelserne. 

Af Peter Errboe Jensen, lektor, VIA-Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

 

2016-3-anmeldelser-historiesPerspektiv, inspiration og stof til eftertanke

Gerard M. Fealy, Christine E. Hallet and Susanne Malchau Dietz
Histories of Nursing Practice
Manchester University Press 2015
252 sider – 63,99 GBP

Bogen er baseret på oplæg præsenteret på den internationale sygeplejehistoriekonference ”Nursing History in a Global Perspective”, afholdt på Koldingfjord i august 2012.
Bogen spænder bredt fra lokale katastrofer til store nationale sundhedsproblemer med fokus på et internationalt sygeplejeperspektiv. F.eks. skildres den store skolebrand i Chicago i 1958, hvor 95 døde.

Det, der står klart i skildringen, er den store betydning, sygeplejen havde for effektiv katastrofehåndtering. Et eksempel på større samfunds- og sundhedsproblemer er de store tuberkulose-epidemier op igennem den første halvdel af sidste århundrede i Europa, hvor sygeplejen var central, men også havde store konsekvenser for den enkelte sygeplejerske.

Endvidere er der flere kapitler, der handler om curriculumudvikling, specielt i forhold til specialuddannelser, men også diskussioner af, hvilke kompetencer og kvalifikationer en sygeplejerske før, under og efter uddannelse bør besidde. Diskussioner, som i denne tid også fylder meget herhjemme, om end de ikke er styret af lægers krav på samme måde, som det fremstilles i bogen.

Bogen er solidt underbygget af mange forskellige former for historiske kilder, som spænder bredt, lige fra sygeplejerskers breve og dagbøger til journaler og tidsskrifter. 

Bogen har fået mig til at indse, at jeg ikke læser nok historie. Det er ikke blot fortællinger om en svunden tid, men i høj grad demonstreres det, hvordan historie har det med at gentage sig selv, og flere af forfatterne trækker tydelige tråde til nutiden. F.eks. manglende indflydelse i den offentlige debat og manglende prioritering af geriatrisk sygepleje. Bogen anbefales, fordi den evner at give perspektiv, inspiration og stof til eftertanke. 

Af Dorte Lindstrøm Vilstrup, sygeplejerske, cand.scient.san., lektor, Professionshøjskolen Metropol. 

 

Kort nyt om bøger

Finn Havaleschka
Lykkehjørner
FADL’s Forlag 2015
160 sider – 349,95 kr.

”Lykkehjørner gør livet lettere for dig selv, din familie og dine kolleger,” hedder det i pressemeddelelsen, der følger denne bog. ”Udnyt dit potentiale som sygeplejerske” er undertitlen, og bogen er lyserød med et guldhjerte stanset ind i forsiden. Så er scenen sat, og man kan fordybe sig i de mennesketyper, som bogen benytter som udgangspunkt for de mange figurer, der skal bevidstgøre læseren om, hvilken type hun er, og hvordan hun gerne vil møde andre: Grunderen, den Resultatfokuserede, Integratoren og Udvikleren kaldes de. Fokusmodellen bliver præsenteret i begyndelsen af bogen, og herefter er det bare at tage fat. Skriften er ofte rød, og målet er selvudvikling. Der er en vrimmel af tillægsord i hver figur, men jeg må tilstå, at jeg hellere vil læse et horoskop i en halvtarvelig avis end at bruge tid på bogen. 

Marianne Rohweder
Kend din søvn
Munksgaard 2016
176 sider – 250 kr.
En journalist skriver på tilgængeligt dansk, hvad der sker i kroppen, når man sover, hvordan man får en god nats søvn, og hvilken viden forskningen byder på om søvn. Det er en god opsamling, men bogen vil mere end det. Den er delt op i fem afsnit, bl.a. et om børn og søvn, som informerer om det søvnløse barn, børn, der tisser i sengen, og præmature børns søvnmønster. Søvn og sygdomme behandles særskilt, og her er søvn i forbindelse med bl.a. Parkinsons sygdom, Alzheimers demens og apopleksi beskrevet. Bogen bygger på søvnforsker og professor Poul Jennums bog ”Søvn” fra 2013, men indeholder ikke referencer eller litteraturliste. Fin bog til søvnløse patienter eller til sygeplejersken, som ikke kan sove efter en nattevagt. Natarbejde nævnes faktisk i stikordsregistret, men sidehenvisningen er forkert.

Francisco Alberdi, Bent Rosenbaum og Per Sørensen (red.)
Moderne Psykoterapi – teorier og metoder
Hans Reitzels Forlag 2015 
716 sider – 600 kr. 
Bogen byder på en samlet oversigt over psykoterapeutiske retninger i Danmark. Den er delt op i tre dele, del et beskriver de mest dominerende psykoterapeutiske retninger, f.eks. kognitiv terapi og systemisk terapi, del to beskriver behandlingen af psykiatriske lidelser, f.eks. psykoser og personlighedsforstyrrelser, og del tre behandler generelle emner, f.eks. neurovidenskab og psykoterapi, forskning i psykoterapi og etik. 
Bogen slutter med en 60 sider lang litteraturliste, en præsentation af forfatterne, et register og et navneregister. Et omfattende og brugbart opslagsværk, skrevet i et tilgængeligt fagsprog. En bog, der skal stå på hylden, hvor psykoterapi er en del af hverdagen, eller findes i fagbiblioteket til gavn for sygeplejersker, som er i gang med en terapeutisk uddannelse. 
(jb)