Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Vi talte ikke om det, men vi vidste det", "Med hjerne og hjerte", "Sårbar" og "Studievitaliserende samtaler".

Sygeplejersken 2018 nr. 8, s. 42-44

Med godt humør og sammenhold, lus og fnat

2018-8-vi-talte-ikke-om-det

Gunilla Svensmark

Vi talte ikke om det, men vi vidste det

230 sider – 50 kr.
Fås på Sygeplejehistorisk Museum eller ved at kontakte specialkonsulent
i historie, Gunilla Svensmark, gs@dsr.dk

En fascination af den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 og det spændende ved at undersøge sygeplejerskers hverdag under besættelsen har drevet Dansk Sygeplejehistorisk Museum og specialkonsulent i sygeplejehistorie, Gunilla Svensmark, til at indsamle erindringer fra sygeplejersker og sygeplejeelever i perioden. Formålet er at lade materialet være tilgængeligt for forskere, historikere, studerende og andre. Det dramatiske i begivenhederne har tiltrukket hendes opmærksomhed. Det er den nationale fortælling om den tyske besættelse, der gennemsyrer fremstillingen, som bygger på 56 interviews, breve og erindringer. Svensmark indleder med nogle kapitler om løn og vilkår 1940-45 og om udviklingen i sygeplejerskeuddannelsen. Derefter følger engageret og godt fortalte fremstillinger af sygeplejerskers oplevelser af de større begivenheder gennem besættelsen. Nogle steder med sygeplejerskernes egne ord, andre steder i redigeret form. Temaerne er taget fra sygeplejerskernes hverdag. Det er lige til at sluge. Det er dramatiske beskrivelser fra sygeplejerskehverdagen i en tid med knaphed, men med godt humør og sammenhold, lus og fnat. Det handler også om mørklægning, linned og lagner, mad og hospitalssprit. Sygehusene, frihedskæmpernes skjulested, appellerer til en fælles forståelse af det heroiske. Sygeplejerskerne og sygeplejeeleverne er også heroiske. Hverdagens heltinder, der fik det hele til at fungere på sygehusene og skjulte modstandsfolk. Den personlige historie er i centrum, og den er medrivende.

Hjemmesygeplejen under besættelsen er kun sporadisk omtalt. Svensmark overtager den folkelige tilgang til "tyskerpiger" og "jødeaktionen" og kaster kun få kritiske kommentarer ind. For at vise undervisning i racehygiejne 1946 på Thestrup Højskole har hun valgt at tage et lille ubehageligt citat med fra en notesbog. I citatet beskrives en jøde som lavstammet med jødenæse, store fødder og som regel mørke øjne. Lene Koch har skrevet om racehygiejne i Danmark 1920-56, og notesbogen kunne være sat ind i den ramme for at fremme forståelse og refleksion. Ikke desto mindre har Svensmark et engageret kapitel om, hvad hun kalder jødeaktionen i 1943.

Svensmark er optaget af det jødiske personale, de efterladte jødiske børn og kæresterier med henholdsvis frihedskæmpere og tyske soldater.

Hun bygger på Nete Balslev Wingenders bog fra 1999 "Firkløveret og ildsjælene", sammenfatninger af besættelsestidens historie samt de populære fremstillinger, som Bo Lidegaard har skrevet i de senere år.

Interviewene vil være tilgængelige på Dansk Sygeplejehistorisk Museums hjemmeside; der ligger nogle allerede nu. Det er dog ikke transskriberinger, men samlede fortællinger, der kan være vanskelige at analysere, alt efter hvilken teori og metode man vil anvende – naturligvis. Det kan være, at Svensmark vil lægge et dokument på hjemmesiden med guiden til interviewene og beskrivelse af, hvilke refleksioner hun har i forhold til forforståelse, fortolkning og udvælgelse og citater.

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, cand.phil. i historie og Dr.PH

En bog om en case – ikke om aktions-forskning

2018-8-hjerne-hjerte

Helle Krogh Hansen & Else Marie Rasmussen

Med hjerne og hjerte – aktionsforskning, læring og praksisudvikling

Frydenlund 2018

230 sider – 299 kr.

Forfatterne er henholdsvis cand.pæd./ph.d. og sygeplejerske. De har bygget bogen op om en enkelt case, nemlig et aktionsforskningsprojekt i ældreplejen/demensafsnittet i Horsens Kommune. Med udgangspunkt i denne case angiver forfatterne, at bogen er en "how to"-guide til, "hvordan praktikere og forskere i det offentlige selv kan igangsætte aktionsforskning inden for alle velfærds-
områder."

Men jeg er uenig i, at bogen er en "how to"-guide: Fra viden om aktionsforskning til selv at kunne iværksætte aktionsforskning er der et stort spring. Det er efter min opfattelse heller ikke aktionsforskning, der er i fokus, som bogens titel angiver, men casen, de personer der optræder i casen, og forskellige teorier knyttet til casen. Jeg savner også flere referencer til de præsenterede teorier, da mange af beskrivelserne aktuelt fremstår som forfatternes egne vurderinger.

Bogen er velskrevet i et flydende sprog, selv når komplekse teorier og filosofier beskrives, og den giver et godt indblik i de teorier, der er knyttet op på casen. På den baggrund vil jeg anbefale bogen til andre med interesse i aktionsforskning, sundhedsfremme, socialpædagogik, narrativer, kultur- og organisationsteoretiske aspekter samt demens.

Af Mette Kjerholt, forskningsleder, ph.d. og seniorforsker, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Sårbarhed er en vidunderlig menneskelig faktor

2018-8-saarbar

Morten Sodemann, professor, overlæge, Indvandrermedicinsk klinik afdeling Q, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet

Sårbar – Det kan du selv være

220 sider – gratis

Bogen kan downloades på www.ouh.dk/dwn664471

Bogens emne er vitalt på to fronter, både for sårbare patienters livslyst og helbred, og for læger og sygeplejerskers trivsel i det danske sundhedsvæsen.

Kan vi holde os selv ud som håndlangere for et system, hvis primære formål burde være at lindre sårbare, syge menneskers tilværelse, hvis vi i stedet oplever, at systemet ofte ikke formår at rumme de mennesker, det er til for?

Bogen har mange gode pointer om sårbarhed og system og en omfattende litteraturliste. Desværre præges den af manglende korrekturlæsning og kunne med fordel koncentreres til det halve og eventuelt suppleres med socialsygeplejerskers praktiske tilgang til emnet.

Bogen er efter min mening for hård i sin dom over mange læger, der gør sig umage med at håndtere sårbarhed i et opskruet tempo på landets sygehuse. Bl.a. hedder det ofte: "læger gør altid/aldrig" og "læger bør". Bogen er meget ambitiøs i sine intentioner om, at lægen skal nå til at kende patientens "fulde sandhed". Læger behøver ikke at vide alt for at være dygtige.

Mit påtrængende spørgsmål lyder: Hvorfor skal vi dog bekæmpe sårbarhed? Hvorfor ikke forsøge bare at anerkende sårbarheden i alle dens afskygninger som den vidunderlige menneskelige faktor, den er i en barsk verden? Hvor var vi som civilisation, hvis vi ikke havde de sårbare iblandt os?

Af Stine Riegels Læsøe, sygeplejerske, Plejecentret Vigerslevhus

Samtaler, men ikke terapi

2018-8-studievitaliserende

Jan Tønnesvang & Sanne Schou

Studievitaliserende samtaler
Guide til fremme af studielivsengagement og kvalificeret selvbestemmelse på videregående uddannelser

Klim 2018
64 sider – 99,95 kr.

Bogen er en kort, læservenlig guide til at gennemføre studievitaliserende samtaler, som har til formål at støtte den studerende i at tage vare på egne behov, kompetencer og engagement i studielivet. Forfatterne er psykologer, og de beskriver den studievitaliserende samtale som et mellemområde mellem rådgivning og vejledning på den ene side og terapi på den anden side. Det teoretiske grundlag for bogens begreber og modeller er hentet fra vitaliserings-, behovs- og motivationspsykologi, men forklares kun sparsomt i bogen.

I bogen introduceres modeller og redskaber, som kan anvendes i forbindelse med studievitaliserende samtaler. Modellerne findes som bilag i bogen med tilladelse til kopiering til eget brug. Grundmodellen er et såkaldt vitaliseringskompas, der er baseret på en antagelse om, at psykologiske grundbehov kan kategoriseres i fire prototypekategorier, nemlig behov for autonomi, mestring, tilhør og mening. Vitaliseringskompasset foreslås anvendt ved samtalens begyndelse for at afdække, hvor den studerende oplever at befinde sig på en skala fra 1 til 10 i forhold til behovskategorierne.

En anden model, KvaS-modellen, handler om kvalificeret selvbestemmelse og har fokus på at afklare den studerendes kompetencer. Modellen er i fire felter, hvor hvert felt har tre dimensioner, som hver især kan vurderes på en tretrinsskala: for lidt, balance, for meget.

En af faldgruberne ved at anvende modeller som guide i en samtale er, at samtalen risikerer at få karakter af en diagnostisk proces, som kvæler nærvær og spontanitet. En anden faldgrube er, at samtalen udvikler sig i retning af terapi. Men psykiske problemer bør behandles andre steder, anfører forfatterne.

Med disse forbehold kan bogen anbefales til studievejledere og undervisere, som tilbyder studiefaglige samtaler – ikke som en guide, der skal følges slavisk, men som inspiration til samtalens struktur og fokus.

Af Hanne Krogager, lektor, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

Kort nyt om bøger

Kort nyt om bøger

Bibliotek for læger

Den stoflige krop – det kropslige stof

Juni 2018/210. årgang

Overraskende og interessant. Sådan er det at åbne "Bibliotek for læger", som trods den støvede titel altid byder på nye vinkler på kendt stof eller på kulturelle smagsprøver. I dette nummer f.eks. svensk tekstilkunst udformet som organer og et interview med instruktøren af teaterstykket "Riget", der nu med stor succes opføres på Det Kongelige Teater. Begge dele skrevet af chefredaktøren, som altså forudsættes bekendt. Nete Wingender, som har skrevet "Firkløveret og ildsjælene" om Dansk Sygeplejeråds første 100 år, beretter om storbyernes offentlige badeanstalter ledsaget af herlige billeder fra de nu nedlagte anstalter. Kun Sjællandsgades Badeanstalt (Sjællandsgade Bad) har overlevet qua frivillige, som sørger for, at badet fungerer bl.a. med saunagus for begge køn.

 

Astrid Elkjær Sørensen

Pæne pigers oprør - Ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010

Aarhus Universitetsforlag 2018

359 sider – 299,95 kr.

Ph.d.-afhandlingen, som denne bog er baseret på, har været i omløb blandt sygeplejersker et stykke tid. Nu er fortællingen om 100 års tradition for at værdisætte kvindearbejde ringere end mandearbejde kommet i bogform. Et digert værk, men ikke svært at læse for dem, der gerne vil i dybden med en del af den historiske baggrund for OK18.

Dansk Sygeplejeråd er en synlig aktør i bogen sammen med jordemødrene og FOA, og de strejker, der fandt sted i 90’erne og senere, bliver belyst i både tekst og billeder. En oversigt over strejkerne ville have givet et samlet overblik, som man skal lede lidt efter i teksten, men det er en lille ting. Pointen er, at nutidens ligestillingsproblemer kræver historisk kendskab. Bogen er opdelt i fem dele og beskriver bl.a. ligeløn og balancen mellem familie- og arbejdsliv. Ord som flinkeskole og pæne piger går igen, og det må være på tide at aflive dem. Man kan vel godt både gå i skole, være flink og pæn uden at være gennemsyret af flinkeskole-mentalitet.

 

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (red.)

Strategi og styring med effekt - Danske erfaringer

Djøf Forlag 2018

416 sider – 450 kr.

28 forfattere med rødder i djøf-mulden skriver i 19 kapitler om deres erfaringer og viden om effektbaseret strategi og styring i alle dele af den offentlige sektor. Der er en læge og en fysioterapeut blandt forfatterne, men ingen sygeplejersker, og det er lidt ærgerligt, eftersom effektmåling også er kommet ind i sygeplejen – for at blive. Hvad betyder det, at patienten møder en sygeplejerske, hvad betyder de mange forskellige projekter, der sættes i søen af ihærdige sygeplejersker rundt omkring? Hvad fortæller data? Er der en effekt af indsatsen? Nytter den? Det er da rart at vide.

Bogen er struktureret i tre overordnede temaer, og den indeholder talrige eksempler fra forskelligartede praksisser. For en leder, f.eks. i hjemmeplejen, er der helt klart inspiration at hente.