Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: Den spanske syge, Angst og Engle, At gå døden i møde, Se barnet indefra og Sociologi for sundhedsprofessionelle.

Sygeplejersken 2018 nr. 9, s. 40-42

Den spanske syge – sygeplejens glemte gennembrud

For 100 siden, i 1918, udbrød den mest dræbende pandemi nogensinde. Den slog til under 1. verdenskrigs sidste krampetrækninger, hvor sundhedstilstanden var helt i bund. På verdensplan dræbte den ca. 50 millioner mennesker, i Danmark 15-18.000.

2018-9-bog_angstengle

Hans Trier

Angst og Engle
Den spanske syge i Danmark

Gads Forlag 2018
250 sider – 299,95 kr.

2018-9-bog-spanskesyge

Tommy Heisz

Den spanske syge
Da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark

Politikens Forlag 2018
384 sider – 300,00 kr.

Der er ikke mange, der i dag ved ret meget om den spanske syge, en ondartet influenzaepidemi, der spredte sig verden over. Virus var stadig en ukendt størrelse, og myndigheder og sundhedsvæsen stod magtesløse.

Det er der nu udkommet to bøger om, der er et must for enhver, der interesserer sig for sygeplejens historie. Begge bøger fortæller om den ondartede influenza, der i sjælden grad udviklede sig til en dødelig lungebetændelse. Det uhyggelige ved sygdommen var, at den fortrinsvis angreb unge mennesker, mens de ældre slap relativt nådigt. Byerne blev forvandlet til spøgelsesbyer, hvor folk isolerede sig og ikke turde nærme sig hjem, hvor der lå syge.

Myndighederne gjorde halvhjertede forsøg på at begrænse smitten ved at lukke biografer og teatre, mens kirkerne stadig holdt velbesøgte gudstjenester.

Lægerne kæmpede en forgæves kamp med de behandlinger, de kendte. Det, der gjorde en forskel, var de dengang ret få sygeplejersker og de mange frivillige kvinder, der gik fra hjem til hjem for at hjælpe. Mange af dem døde som følge af deres indsats. De vaskede patienter og sengetøj, gav varme omslag, kom med mad og gjorde rent, kort sagt god grundlæggende sygepleje.

De to bøger fortæller den samme historie og har flere sammenfaldende kilder, men det er alligevel to forskellige bøger.

Hans Trier er tidligere embedslæge og cand.mag. i historie, og han er gået til værks med embedslægens blik for sundhedstilstanden i lokalområderne. Ved at lade kilderne komme til orde tegner han et tydeligt billede af den uhyggelige sygdom og dens konsekvenser. De døde børn, de efterladte enker og forældreløse børn i et samfund, der endnu ikke havde lovgivning til at hjælpe. Afslutningsvis gør Hans Trier opmærksom på, at en tilsvarende epidemi kan ramme igen, og at vi derfor er nødt til at lære af fortiden.

Tommy Heisz er journalist og forfatter og har som Trier gravet dybt i kilderne. Heisz’ bog skiller sig ud fra Triers ved også at fortælle om den spanske syge i andre dele af verden.

Også Heisz har brugt personlige erindringer om den spanske syge, og han lader nogle af disse figurer være gennemgående i bogen. En af dem er sygeplejerske Valborg Hjorth, som udover at være rejselysten også var en god fortæller. Gennem hende hører vi om lejrene i Horserød og Hald, der blev bygget til frigivne krigsfanger efter 1. verdenskrig på deres vej mod hjemlandet.

Begge forfattere reflekterer over det faktum, at myndighederne og videnskaben kom til kort i deres kamp mod sygdommen, fordi ingen vidste, hvad den skyldtes. Her viste kvinderne deres værd, ikke blot sygeplejerskerne, men også tusindvis af frivillige kvinder. De var epidemiens helte, men da det ikke var dem, der skrev historien, blev det hele glemt. Det er der nu rådet bod på med disse meget læseværdige bøger.

Af Gunilla Svensmark, specialkonsulent i sygeplejehistorie, Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Museet har leveret billeder og arkivalier til begge bøger.

Døden er vi fælles om

2018-9-bog-atgaadoedenimoede

Kathryn Mannix

At gå døden i møde - livsfortællinger

Don Max

Politikens Forlag 2017

352 sider – 300 kr. (vejl.)

Vi skal alle dø, det er vi fælles om. Så kald døden ved navn, acceptér, at den er en del af livet, og anspor andre til at gøre det samme. Sådan skriver forfatteren, som i mere end 40 år har arbejdet som palliativ læge i England, i denne vigtige bog. Får vi formidlet den barske realitet, at døden er lige om hjørnet, med ærlighed og medfølelse, kan vi træffe valg baseret på sandhed i stedet for at blive opmuntret til håbløs jagt på medicinske mirakler. Det er ikke ualmindeligt, at vi dør i ambulancer og på akutmodtagelser som følge af vores tids behandlings- og genoplivningsrationale.

At arbejde med døden er ærefrygtindgydende og sommetider overvældende. Bogens formål er at gøre os bekendt med dødsprocessen. Så kan vi betragte døden velforberedte og være afklaret om det, vi frygter. Tanken er, at jo mere vi forstår dødsprocessen, des bedre kan vi forberede os og overkomme den. Bogen er genialt opbygget med 33 fortællinger, faglig refleksion og tænkepauser. De fik mig bl.a. til at overveje: Hvad om vi, når vi rammes af livstruende sygdom, på lige fod med en behandlingsgaranti kunne få en lindringsgaranti.

Af Jorit Tellervo, sygeplejefaglig udviklingskonsulent

En sand perle

2018-9-bog-sebarnetindefra

Ida Brandtzæg
& Stig Torsteinson

Se barnet indefra
Arbejde med tilknytning
i daginstitutioner

Hans Reitzels Forlag 2016

188 sider – 225 kr.

Sundhedsplejersker kan nemt komme til at gå forbi denne lille bog, fordi forsiden eksplicit henvender sig til daginstitutionspersonale. Det er synd, for her er en sand perle for alle voksne, som arbejder med småbørn og deres forældre. Afsættet er Circle of Security (COS), som er et evidensbaseret amerikanskudviklet forældreprogram, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning imellem barn og omsorgsperson. COS illustreres med et par hænder, som repræsenterer den sikre havn, hvorfra barnet enten drager ud på togt for at udforske eller vender tilbage til for at søge tryghed. Bogen er spækket med cases og praksiseksempler, som enkelt og forståeligt formidler, hvordan COS giver mening i omsorgen for småbørn på forskellige alderstrin og med forskellige tilknytningsmønstre. COS-afsættet går bogen igennem hånd i hånd med det mentaliseringsbaserede, og casebeskrivelserne af forskellige børns adfærd bliver analyseret på baggrund af samspillet med de voksne. Der er et langt kapitel om skældud og et efterfølgende, hvor forfatterne forklarer, hvad man kan gøre i stedet.

Litteraturlisten vidner om, at bogen hviler på et solidt teoretisk fundament. Den er velskrevet, og børnene og de voksne er beskrevet levende og rørende. Hos mig vil den få slidte hjørner.

Af Hanne Lindhardt, MSA  og sundhedsplejerske

Sociale forhold kan gøre mennesker syge

2018-9-bog-sociologi

Annemarie Dalsgaard
& Lone Meldgaard (red.)

Sociologi for sundhedsprofessionelle

Gads Forlag 2018
280 sider – 299 kr.

Sociologien bidrager i stigende grad til at belyse sundhedsfaglige problemstillinger, hedder det i indledningen til denne sociologiske grundbog. Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle og har til formål at reflektere over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor nogle borgere og pati-enter har svært ved at foretage hensigtsmæssige valg ift. trivsel og helbred. Dette faktum udfordrer de professionelle, lyder konklusionen i et af de sidste kapitler, fordi interaktioner skal tage højde for patienternes meget forskellige situation, hverdagsliv og historie, samtidig med at det effektive sundhedsvæsen er præget af teknisk overlegenhed.

Teoretisk belyses bogens temaer gennem præsentation af en række sociologiske teoretikere, bl.a. Durkheim, Marx, Weber, Giddens, Bourdieu, Luhmann, Goffman m.fl., som repræsenterer forskellige syn og vinkler på sociologiske problemstillinger. Teoretikerne suppleres med en række undersø-gelser, som uddyber de udvalgte temaer.

Temaerne handler om emner som: Velfærdssamfundet og det gode liv, tillid i relationer, socialise-ring, familien, ulighed, ensomhed og sundhed, krop og livsstil, håndtering af sundhed og mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Bogen viser fra mange vinkler, at sociale forhold kan gøre mennesker syge, og at det er en vigtig opgave for de sundhedsprofessionelle at se patienternes sygdom/lidelse i den kontekst, den udspiller sig i.

Bogen er velskrevet og teoretisk velunderbygget, men også teoretisk meget omfattende. De mange teorier og undersøgelser, som viser meget forskellige vinkler på en problematik, kan måske være ud-fordrende at kapere og koble til egen praksis. Der er dog i nogle af kapitlerne eksempler og små ca-ses, som på vellykket vis bidrager til at konkretisere sociologiens betydning i praksis.

Bogen har et smukt og læsevenlig layout.

Af Eva Just, sygeplejerske, cand.scient.soc

Kort nyt om bøger

Kort nyt om bøger

Knud Lindholm Lau

Bare fordi at – sprog og forestillinger i udlændingedebatten

Tekst og Tale Forlag 2018

300 sider – 308 kr. (vejl.)

Bogens titel "Bare fordi at" henviser til påstanden om, at man ikke er racist, bare fordi man ikke kan lide islam eller er imod indvandrere. Umiddelbart en sær titel, der ikke kalder på et bogkøb. Forfatteren viser gennem mange, mange eksempler, hvordan et diskriminerende sprogbrug bliver brugt i debatter og synspunkter, der handler om etniske og religiøse minoriteter. Tilgangen er tilstræbt videnskabelig med fodnoter, kildeangivelser og referencer. Mindre afsnit samler op på stoffet og konkluderer på eksemplerne. Disse strækker sig fra anden verdenskrig og nazistudsagn op til nutiden. Mange er bragt på nettet, på Facebook og som blogindlæg. Forfatteren mener, at der er brug for en bevægelse væk fra "os" og "dem" mod et "vi", men hvad hovedbudskabet i øvrigt er, og hvorfor forfatteren har arbejdet med at finde de mange kilder, melder historien ikke noget om.

Jonas Sprogøe, Helle M. Davidsen og Jens Boelsmand (red.)

Begribe og gøre – innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv

Frydenlund Academic 2018

318 sider – 299 kr.

Innovation er en del af det moderne uddannelsessystem, og ordet optræder mange steder med en slet skjult opfordring til at praktisere innovation. Her i bogen samles aktuel forskning, metode, teori, begreber og problemstillinger om innovation, hedder det i pressematerialet. De 14 forfattere er hovedsageligt tilknyttet professionshøjskoler, og det afspejler sig i temaerne, der er relateret til uddannelsesudvikling og velfærdsinnovation. Fem dele er bogen opdelt i, og efter hvert kapitel følger en litteraturliste. Sproget er akademisk tilsat citater fra studerende og derfor noget ujævnt og indimellem decideret kringlet. Det er en bog, man gnaver sig igennem – eller læser et enkelt kapitel i. Jeg savner en sproglig linje, der forbinder form med indhold.

Anne Holm Christensen og Lene Plambech Hansen

Vores liv – fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp

Forlaget Vitae 2018

346 sider – 249 kr.

En dejlig bog. Så kort kan det siges. 13 personer i alderen 80-97 år fortæller i samtaler med bogens forfattere om deres liv fra barndom til alderdom og en hverdag med hjemmehjælp. Bogen er opdelt i perioder på 30 år, som suppleres af afsnit om den samfundsmæssige, sociale og sundhedsmæssige udvikling i samme periode. At være opvokset som krigsbarn, familieliv, socialpolitik og etablering af velfærdsstaten er områder, der bliver berørt både i den generelle gennemgang og i samtalerne med de enkelte gamle mennesker. Teksterne er ligeud ad landevejen, og det betyder, at personerne dels fremtræder meget tydeligt, dels virker meget forskellige. Fælles for dem er, at de alle modtager hjemmehjælp fra det samme firma. Det har været tilgangen til den enkelte gamle. Bogen kan læses som både underholdning og indblik i gamles hverdagsliv og i deres ønsker og behov. God i undervisningssammenhæng.

(jb)