Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mere tid til patienten

Hvis Danmark skal skabe en bedre psykiatri, kræver det, at der er tid til en ligeværdig relation til patienterne og bedre muligheder for at udvikle sine kompetencer, siger formanden for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejerske som kommentar til nyt oplæg til en 10-års plan.

Sygeplejersken 2022 nr. 2, s. 36-37

Af:

Nana Toft, journalist

sy2-2022_ny-psyk-plan_modelfoto
Baggrund for 10-årsplanen for psykiatrien

I 2019 aftalte regeringen, at den ville indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien. Målet var at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for mennesker med psykisk lidelse. 600 mio. kr. årligt blev sat af fra 2020 og frem for at styrke psykiatrien. 

Otte sekunder.

Så lang tid går der i gennemsnit, før en sygeplejerske afbryder en patient.

Så krydser hun af på sit skema og går videre til det næste spørgsmål. Og det næste. Og det næste.

Men hvis du lod din patient tale ud, så var der større sandsynlighed for at opbygge en relation og skabe rum for at kunne yde fin sygepleje.

Sådan lyder det fra Inge Gustavsen, nyslået formand for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, der her refererer til en undersøgelse af den skotske sygeplejerske og forsker Shaun Maher.

Hendes pointe er, at hvis psykiatrien i Danmark skal være en psykiatri i verdensklasse, kræver det langt større ligeværdighed mellem fagfolk og patienter. 

“Jeg er absolut ikke imod behandlingspakker, standardisering eller dokumentationskrav. Men dér hvor sygeplejen nærmest bliver kunst, er der hvor der er tid, rum og plads til relationen,” konstaterer Inge Gustavsen. 

DNA’et i sygeplejen er fortrængt 

Hun har ikke blot læst Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en kommende 10-års plan for psykiatrien, men også siddet i en arbejdsgruppe, der i 2021 kom med fagligt input til planen.

Hun understreger, at der, som oplægget også skitserer, er et utal af udfordringer i psykiatrien, der skal adresseres. 

Hvis hun alligevel skal fremhæve en af de særligt væsentlige sygeplejefaglige pointer, så er det, at hun i mange år har haft en oplevelse af, at essensen eller DNA’et i sygeplejen er blevet fortrængt til fordel for monitorering og målinger.  

“Jeg havde en svingdørspatient, der startede med at blive indlagt, da hun var ret ung. Det var først, da vi tillod os selv at tænke fuldstændig ud af boksen og skabe et skræddersyet forløb, vel at mærke i samarbejde med hende, at hun fik det bedre,” fortæller Inge Gustavsen. 

Nødvendigt med likviditet  

Det kræver, som det faglige oplæg også lægger op til, en gennemgribende forandring af psykiatrien, som vi kender den i dag. Set med sygeplejefaglige briller handler det dog i særdeleshed om flere og mere kvalificerede sygeplejersker. Hvilket også kræver, at psykiatrien bliver en mere attraktiv arbejdsplads. 

“Vi har et rekrutterings- og fastholdelsesproblem til psykiatrien, hvor det viser sig, at det blandt andet handler om løn, men også om manglende muligheder for kompetence- og videreudvikling,” fortæller Inge Gustavsen. 

“Sygeplejerskerne vil jo gerne dygtiggøre sig til gavn for patienterne. Men de vil også gerne have den løn, de fortjener,” forklarer Inge Gustavsen. 

Hun konkluderer derfor, at det ikke overraskende også handler om kroner og ører. 

“Hvis vi for alvor ønsker at komme det stigende antal psykiatriske patienter i møde, så er det pinedød nødvendigt med en massiv tilførsel af likviditet,” understreger Inge Gustavsen. 

Title

Psykiatrien i tal 

 • Antallet af patienter med psykiske lidelser, der behandles på sygehus, er steget med 30 pct. de sidste 10 år.
 • Mindst 500.000 mennesker henvender sig årligt hos almen praksis med psykiske lidelser. 
 • Antallet af voksne med psykiske lidelser, der modtager en visiteret social indsats i form af bl.a. botilbud og støtte er steget med godt 11 pct. på fem år. 
 • Mennesker med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen. 
 • Psykiske lidelser er årsag til cirka 3.500 dødsfald årligt og er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. 
 • I et samfundsperspektiv tegner psykiske lidelser sig for 25 pct.af den samlede sygdomsbyrde.

Prioriterede indsatser 
I det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen er der udvalgt ni temaer, der sætter fokus på en række grundlæggende indsatser, der skal til for at skabe en bedre psykiatri. Der er samtidig lavet en prioriteret liste med følgende fokus: 

 1. Opbygning af lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel 
 2. Styrkede indsatser til menneske med svær grad af psykisk lidelse 
 3. Afstigmatisering af psykisk lidelse 
 4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer 
 5. Forskning og udvikling

Psykiatriens hovedudfordringer 
Den mentale sundhed i Danmark er faldende. Et stigende antal børn og unge oplever dårlig mental sundhed. Sundhedsstyrelsens rapport peger på følgende hovedudfordringer i psykiatrien: 

 • Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng 
 • Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud 
 • Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser 
 • Stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling på området
 • Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige

Kilde: Rapporten ’Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser - fagligt oplæg til en 10-års plan’, Sundhedsstyrelsen, 2022.

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken:

Stolte psykiatrisygeplejersker mærker presset

Leder: Kære politikere: Prioritér psykiatrien nu