Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Overenskomster og aftaler for kandidater

Er du kandidatuddannet sygeplejerske på det regionale, kommunale og statslige område, kan du her læse om regler på de forskellige ansættelsesområder.

Regionale aftaler for kandidater

På det regionale område er en række akademiske kandidater inden for Sundhedskartellets område overenskomstdækket.

Opgaverne på social- og sundhedsområdet udvikler sig løbende, og der er derfor behov for nye kompetencer.

Kandidater med en sundhedsfaglig baggrund har via deres uddannelse en naturlig forståelse for praksis og de daglige opgaver på social- og sundhedsområdet.

Kandidatuddannelserne bidrager således til denne udvikling og er med til at sikre, at professionerne har de nødvendige kompetencer.

Derfor er RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn) og SHK (Sundhedskartellet) enige om at overenskomstdække en række akademiske kandidater på Sundhedskartellets område.

Overenskomsten præciserer, at medarbejdere, der har en videregående uddannelse på kandidatniveau, som bygger oven på en professionsbacheloruddannelse, er omfattet af overenskomsten mellem RLTN og Sundhedskartellet.

Overenskomst for regionale kandidater
Læs det aftalte i protokollat om kandidater i overenskomsten på s. 56 i overenskomsten.

Kandidatuddannelser på det regionale område

De kandidatuddannelser, som bygger oven på Sundhedskartellets professionsbacheloruddannelser, er typisk målrettet den kliniske virkelighed. Som eksempler på overbygningsuddannelser kan nævnes:

 • cand.cur.
 • cand.scient.san.
 • cand.scient. i fysioterapi
 • cand.scient.med. 
 • kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
 • cand.scient. i klinisk ernæring

Bemærk: Listen er ikke udtømmende.

Øvrige betingelser

Kandidatuddannelser er dækket af Sundhedskartellets overenskomst, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

 • Sygeplejerskeuddannelsen, evt. med suppleringsuddannelse, har været adgangsgivende til kandidatuddannelsen

 • Faget har betydning for beskæftigelsen

 • Stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse


At ”faget har betydning for beskæftigelsen” handler om, at stillingerne har sundhedsfagligt indhold og forudsættes varetaget af fagspecialister i modsætning til generalister, f.eks. økonomer eller jurister.

Masteruddannelser og ph.d.-uddannelser er ikke i sig selv dækket af hverken SHK- eller AC-overenskomsten. Det vil være dén uddannelse, som har givet adgang til hhv. master eller ph.d.-uddannelsen, som afgør, hvilken overenskomst der dækker beskæftigelsen.

Faget

Faget udvikler sig løbende - også under påvirkning af den øgede kompleksitet i sundhedsvæsenet, som også kræver et højere uddannelsesniveau. Det er vigtigt at være opmærksom på, at administrative stillinger, hvor kernen i arbejdsopgaverne er at bidrage til fagets udvikling, kvalitetssikring, organisering m.v., også er dækkede af overenskomsten.

Overenskomsten dækker mange typer af stillinger, som varetages af sygeplejersker med master-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, og som arbejder med fagets genstandsfelt, f.eks.:

 • Forskere og ph.d.er
 • Kvalitetsledere/-koordinatorer/-konsulenter
 • Udviklings- og projektsygeplejersker
 • Uddannelseskoordinatorer/-ansvarlige og (kliniske) undervisere
 • Handicapfaglige konsulenter
 • Sundhedsfaglige konsulenter
 • Forebyggelseskonsulenter
 • Kliniske sygeplejespecialister
 • Implementeringskonsulenter
 • Ledere

Løn og pension

Der er en særlig lønskala - A-skalaen (A4 – A8) - for kandidater svarende til AC's lønskala. Alle trin er 1-årige, bortset fra trin A4, som er 2-årigt.

Herudover kan aftales lokallønstillæg efter: Aftale om lokal løndannelse

Pensionen udgør 18,58 %. Pr. d. 1. april 2025 udgør pensionsprocenten 20,57 %.

Fastsættelse af anciennitet

Kandidater indplaceres normalt på A-skalaen på baggrund af ancienniteten som kandidat, dvs. det antal år, vedkommende har været beskæftiget i stillinger betinget af en akademisk uddannelse.

Regionen og organisationen (TR eller DSR's kreds) kan lokalt aftale, at ancienniteten fastsættes efter andre regler, dvs. erfaring som sygeplejerske kan indgå efter konkret forhandling.

Når du forbereder dig til en ansættelsessamtale, anbefaler vi, at du søger vejledning hos tillidsrepræsentanten eller i din DSR-kreds, så du kan få konkret vejledning i forhold til den opslåede stilling.

Arbejdstid

I forhold til DSR's kandidater aftalte Sundhedskartellet ved OK15 to forskellige nye regelsæt for arbejdstid pr. 1. april 2016:

 • De kandidater, som arbejder i egentlige vagtplaner, følger arbejdstidsreglerne i DSR's arbejdstidsaftale med RLTN.

  Find arbejdstidsaftalen her

 • Kandidater, der ikke arbejder efter vagtplan, er omfattet af de særlige arbejdstidsregler, der er anført i protokollatet for kandidater. Læs mere nedenfor. 

Kandidater, der ikke arbejder efter vagtplan

Kandidater, der ikke arbejder efter vagtplan, følger en tillempet model mht. arbejdstidsregler, der gælder for øvrige akademikere:

 • Arbejdstiden forudsættes at være 37 timer ugentligt.

 • Der ydes merarbejdsvederlag ved beordret overarbejde i væsentligt omfang, der overstiger en periode på 4 uger (se aftalen mellem Sundhedskartellet og RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn) om tjenestemænd).

 • Der ydes rådighedstillæg for medarbejdere, der efter ledelsens beslutning er omfattet af en rådighedsforpligtelse – dog kun, hvis det aftales lokalt.

 • Man har fridage efter de regler der gælder for regionens tjenestemænd, hvilket er fastsat i lokale kutymer - de kan eksempelvis fremgå af personalepolitikken/personalehåndbogen.


Særligt om atypiske stillinger

Reglerne om kandidater begrænser ikke den mulige anvendelse af atypiske stillinger på Sundhedskartellets område.

Det er fortsat stillingsindholdet, der, efter regionens vurdering, afgør, om en medarbejder skal være ansat i en atypisk stilling.

Se mere om atypiske stillinger i: Bilag 7 i overenskomst for ikke ledende personale

Kommunale aftaler for kandidater

Kandidatuddannede sygeplejersker, der arbejder på det kommunale område, er omfattet af nogle særlige overenskomstregler. Her kan du læse, hvilke regler der gælder kandidaterne, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at blive omfattet af de særlige kandidatvilkår.

Opgaverne på social- og sundhedsområdet udvikler sig løbende og skaber behov for nye kompetencer.

Kandidater med en sundhedsfaglig baggrund har en naturlig forståelse for praksis og de daglige opgaver på social- og sundhedsområdet.

Sundhedsfaglige kandidater er dermed med til at sikre den faglige udvikling og vidensforankring på arbejdspladsen.

Kommunernes Landsforening (KL) og Sundhedskartellet (SHK) er derfor blevet enige om at dække en række akademiske kandidater på Sundhedskartellets område med en særaftale for kandidater, som indeholder et særligt lønforløb (A-skalaen).

Aftalen præciserer de betingelser, der skal opfyldes, før man kan blive omfattet af overenskomstens kandidatvilkår og det tilknyttede lønforløb for kandidater.

Læs overenskomsten
Læs overenskomsten for syge- og sundhedsplejersker hos Sundhedskartellet (s. 46).

Kandidatuddannelser på det kommunale område

De omfattede kandidatuddannelser bygger oven på Sundhedskartellets professionsbacheloruddannelser og er typisk målrettet den kliniske virkelighed. Det kan f.eks. være: 

 • Cand.cur.
 • Cand.scient. i fysioterapi
 • Cand.scient.san.
 • Cand.scient.tech. i integrerede fødevarestudier
 • Cand.scient. i klinisk ernæring
 • Cand.soc.
 • Cand.san. (undtaget cand.san. i jordmodervidenskab og cand.san. i ergoterapi)
 • Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
 • Cand.scient.med.

Øvrige betingelser

Følgende tre betingelser skal være opfyldt før en given stilling er dækket af Sundhedskartellets kandidataftale:

 • Sygeplejerskeuddannelsen, evt. med suppleringsuddannelse, har været adgangsgivende til kandidatuddannelsen

 • Faget skal have betydning for den ansattes beskæftigelse 

 • Stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse 

At ”faget har betydning for beskæftigelsen” betyder, at stillingerne skal have sundhedsfagligt indhold, som kun en fagspecialist kan varetage.

Faget

Kandidataftalen dækker mange forskellige stillingstyper, f.eks.:

 • Forskere og ph.d.er
 • Kvalitetsleder/-koordinator/-konsulent
 • Udviklings- og projektsygeplejersker
 • Uddannelseskoordinatorer/-ansvarlige og (kliniske) undervisere
 • Handicapfaglig konsulent
 • Sundhedsfaglig konsulent  
 • Forebyggelseskonsulent
 • Kliniske sygeplejespecialister
 • Implementeringskonsulent

Det er vigtigt at være opmærksom på, at også administrative stillinger, hvor kernen i arbejdsopgaverne er at bidrage til fagets udvikling, kvalitetssikring, organisering m.v., kan være dækket af kandidataftalen.

Løn og pension

Der er aftalt en særlig lønskala for kandidater. Den kaldes A-skalaen (A4-A8) og svarer til Akademikernes lønskala. Alle trin i A-skalaen er etårige på nær trin A4, der er toårigt. 

Herudover kan aftales lokallønstillæg efter aftalen om lokal løndannelse. 

Pensionen udgør 18,78 %. Pr. d. 1. april 2025 udgør pensionsprocenten 21 %.

Fastsættelse af anciennitet 

Kandidater indplaceres normalt på A-skalaen på baggrund af ancienniteten som kandidat. Det vil sige det antal år, kandidaten har været ansat i stillinger, der kræver en akademisk uddannelse.

Kommunen og organisationen kan aftale lokalt, at ancienniteten skal fastsættes efter andre regler, fx at erfaring som sygeplejerske kan indgå i vurderingen. 

Når du forbereder dig til ansættelsessamtalen, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos din TR eller i din lokale DSR-kreds, så du kan få konkret vejledning i forhold til den opslåede stilling.

Arbejdstid

Kandidater følger §12C (selvtilrettelæggelse) i overenskomsten for syge- og sundhedsplejersker.

Se overenskomst for syge- og sundhedsplejersker.

Kandidater i atypiske stillinger

Atypiske, kommunale stillinger kan f.eks. være uddannelses- og udviklingsstillinger, kvalitetsstillinger, forskningsstillinger, tværgående stillinger og stillinger med et særligt ansvarsområde.

Kendetegnende for atypiske stillinger er, at de adskiller sig væsentligt fra almindelige basisstillinger og samtidig ikke er lederstillinger. Der er tale om stillinger med et særligt indhold, og der kan være tale om stillinger, der dækker bredt eller har særligt tværgående ansvarsområder.

Atypiske stillinger vil ofte referere til et højere ledelsesniveau og/eller have en særlig organisatorisk indplacering.

En stilling kan kun indplaceres efter reglerne for atypiske stillinger, hvis parterne er enige om det - dvs. det kræver en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Læs mere om atypiske stillinger

Statslige aftaler for kandidater

Hvilke særregler gælder, når man er ansat som kandidat-/masteruddannet sygeplejerske i staten? Se en oversigt over reglerne på nogle af de mest gængse arbejdsområder for den gruppe sygeplejersker herunder.

Statslige ansættelsesområder har forskellige vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker med en kandidatuddannelse, der bliver ansat i staten, er forskellige for de enkelte ansættelsesområder.

Kandidatuddannelse som overbygning til en bachelor som sygeplejerske kan være afsæt for tillæg, men er det ikke altid.

Nedenfor kan du læse, hvad der gælder for de forskellige ansættelsesområder:

SOSU-skoler

Der er ikke aftalt tillæg for kandidatuddannelse i overenskomsten.
Nogle skoler har dog indgået forhåndsaftaler om tillæg for kandidatuddannelse.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder på en specifik SOSU-skole, kan du kontakte skolens tillidsrepræsentant.

Professionshøjskoler

Ifølge overenskomsten får sygeplejersker med en kandidatuddannelse, der underviser på en professionshøjskole, højeste løntrin (8) som slutløn.

Sygeplejersker med en masteruddannelse, der underviser på en professionshøjskole, har løntrin 7 som slutløn.

Universiteter – forskningssygeplejersker

Sygeplejersker, der bliver ansat i forsker- eller undervisningsstillinger på baggrund af en kandidatuddannelse, bliver indplaceret på Dansk Sygeplejeråds overenskomst for universiteterne.

Overenskomsten er sammenlignelig med den akademiske lønskala. Derudover får den ansatte  tillæg efter den til enhver tid gældende generelle aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Øvrige statslige arbejdspladser

Der er ikke aftalt særligt tillæg for sygeplejersker med kandidatuddannelse på nedenstående arbejdsområder i overenskomsten. Du kan i stedet forsøge at forhandle et individuelt kvalifikationstillæg.

 • Universiteter – projektsygeplejerske
 • Forsvaret
 • Dansk Røde Kors
 • Arbejdstilsynet
 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Andre statslige styrelser


Rådighedssygeplejersker og sygeplejersker i Søværnet

Ansættelse sker her efter særlig kontrakt, og der ydes ikke tillæg for kandidatuddannelse.

Spørg din lokale kredsspecialist

En vellykket lokallønsforhandling kræver særlig viden om kandidaters arbejdsområder. Derfor har hver DSR-kreds én hovedansvarlig konsulent med særlig indsigt i lønforhandling for sygeplejersker med akademisk overbygning.

Du kan finde dem her:

 • Kreds Hovedstaden: Lars Bernt Madsen, tlf. 4695 4935, mail: lbm@dsr.dk

 • Kreds Midtjylland: Birgitte Willumsen: tlf. 4695 4619, mail: bwi@dsr.dk

 • Kreds Nordjylland: Lars Rosengren, tlf. 3066 1344, mail: lar@dsr.dk

 • Kreds Sjælland: Ann-Katrine Kristensen, tlf.: 4695 4455, mail: akkr@dsr.dk

 • Kreds Syddanmark: Kontakt kredskontoret, tlf.: 7021 1668, mail: syddanmark@dsr.dk


Alle med en akademisk overbygning, uanset ansættelsessted, kan kontakte en faglig konsulent.

Som altid er du også velkommen til at kontakte din DSR-kreds, hvis du har spørgsmål om dette. 

Kontakt din kreds