Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Afgivelse af vidneforklaring, borgerligt ombud m.v.

Læs om reglerne for tjenestefrihed.

Ansat i region

Afgivelse af vidneforklaring m.v.

Det er lovpligtigt at afgive vidneforklaring. Derfor har du også ret til at få tjenestefri, så du kan møde op i retten, hvis du bliver indkaldt. Du skal dog så vidt muligt forsøge at få fri ved at omlægge din vagt, eller ved at bytte den. Hvis det ikke har været muligt at omlægge eller bytte din vagt, kan du få tjenestefri med løn.

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at afgive vidneforklaring i forbindelse med en sag mod DSR/anden organisation fx som ledelsesrepræsentant, er det DSR’s opfattelse, at du har ret til tjenestefri med løn på dagen. Du behøver derfor ikke forsøge at omlægge eller bytte din vagt for at få fri.

Hvis DSR beder dig om at afgive vidneforklaring/partsforklaring i forbindelse med en sag mod en arbejdsgiver, refunderer DSR dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, forplejning og transportomkostninger efter regning.  

Hvis du bliver indkaldt til at vidne mod en patient, er det vigtigt, at du kontakter din TR eller Kredskontoret, da der kan være spørgsmål angående tavshedspligt, du skal være opmærksom på.

Ansat i kommune

Afgivelse af vidneforklaring, borgerligt ombud m.v.

Det er lovpligtigt at afgive vidneforklaring. Derfor har du også ret til at få tjenestefri, så du kan møde op i retten, hvis du bliver indkaldt. Du skal dog så vidt muligt forsøge at få fri ved at omlægge din vagt, eller ved at bytte den.

Det er ikke borgerligt ombud at afgive vidneforklaring, så vidneafgivelse er derfor ikke omfattet af Ombudsbekendtgørelsen. I praksis kan du dog få tjenestefri efter reglerne om borgerligt ombud, da du har pligt til at afgive vidneforklaring. Det betyder, at du kan få tjenestefri med løn, hvis det ikke har været muligt at omlægge eller bytte din vagt.

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at afgive vidneforklaring i forbindelse med en sag mod DSR/anden organisation fx som ledelsesrepræsentant, er det DSR’s opfattelse, at du har ret til tjenestefri med løn på dagen. Du behøver derfor ikke forsøge at omlægge eller bytte din vagt for at få fri.

Hvis DSR beder dig om at afgive vidneforklaring/partsforklaring i forbindelse med en sag mod en arbejdsgiver, refunderer DSR dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, forplejning og transportomkostninger efter regning.  

Hvis du bliver indkaldt til at vidne mod en patient, er det vigtigt, at du kontakter sin TR eller Kredskontoret, da der kan være spørgsmål angående tavshedspligt, du skal være opmærksom på.

Borgerligt ombud

Reglerne om borgerligt ombud gælder også, hvis du vælges til:

  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsråd
  • Folketinget
  • Europa-Parlamentet
  • Borgmester, Rådmand
  • Domsmand eller nævning


Dette betyder som nævnt ovenfor, at du har ret til tjenestefrihed. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for tjenestefrihedsperioden, og perioden medregnes i løn- og ansættelsesancienniteten.

I disse situationer skelnes der mellem, hvorvidt hvervet er lønnet eller ulønnet.

  • Hvis hvervet er lønnet, får du tjenestefri uden løn, medmindre du kan omlægge eller bytte sin vagt.
  • Hvis hvervet er ulønnet, får du tjenestefri med løn i et antal arbejdstimer, der maksimalt svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i seks uger pr. kalenderår.


Et hverv bliver betragtet som lønnet, hvis du modtager et vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Til hvervet som valgtilforordnet modtager man diæter, men ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Dette hverv betragtes derfor som ulønnet i relation til tjenestefrihedsreglerne.

Bemærk, at hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse eller medlem af et menighedsråd ikke betragtes som borgerligt ombud.

Ansat i staten

Borgerligt ombud m.v.

Tjenestefrihed til borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage.

Reglerne om vilkårene, herunder ret til tjenestefrihed, findes i Ombudsbekendtgørelsen.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for tjenestefrihedsperioden, og perioden medregnes i såvel lønanciennitet som pensionsalder.

Som udgangspunkt skal tjenestefrihed, i det omfang det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning.

Ved tilrettelæggelse af tjenesten påhviler det såvel vedkommende ansættelsesmyndighed som den pågældende tjenestemand at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Der skal herved tages hensyn til, at der ikke pålægges tjenestemanden en samlet arbejdstid af uforholdsmæssig længde.

Efter bekendtgørelsens regler sondres der mellem, om hvervet er lønnet eller ulønnet.

Hvis hvervet er ulønnet, ydes tjenestefrihed uden lønafkortning i et antal arbejdstimer maksimalt svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.

Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefrihed uden løn, og der skal foretages lønfradrag.

Hverv anses for lønnede, hvis der ydes et vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Muligheden for erstatning er normalt også til stede i tilfælde, hvor der kan ydes diæter efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Som en undtagelse fra denne regel skal dog nævnes, at der for hvervet som valgtilforordnet ydes diæter, men ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Dette hverv anses derfor for at være ulønnet ifølge reglerne om tjenestefrihed.  

Hverv som domsmand og nævning betragtes som ulønnede.

Det skal nævnes, at hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse og som medlem af et menighedsråd ikke betragtes som borgerligt ombud.