Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Værd at vide om fleksjob

Hvis du ønsker at komme i fleksjob er der en række kriterier du skal oplyse. Her finder du væsentlige oplysninger og muligheder, som du skal være opmærksom på i forhold til fleksjob.

Godkendelse til fleksjob

Betingelserne for at være i målgruppen for fleksjobordningen

Reglerne om fleksjob findes i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i § 116.

§ 116. Fleksjob er en ordning for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Det er en betingelse, at personen har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 2. Personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, kan blive visiteret til fleksjob, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Stk. 3. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

 

Arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat

Af ovenstående fremgår det at din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat før du kan komme i betragtning til fleksjobordningen. Udover at din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat skal kommunen dokumentere, at du ikke kan blive fastholdt i almindelig beskæftigelse.

 

Alle muligheder afprøves eller vurderes

Alle muligheder for fastholdelse skal afprøves eller vurderes, inden et fleksjob kan være aktuelt. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om du for eksempel ved hjælp af hjælpemidler, arbejdspladsindretning, § 56-aftale, revalidering, personlig assistanceordning eller lignende kan fastholdes i almindelig beskæftigelse. Derudover forventes det, at din arbejdsgiver i et vist omfang kan tilbyde dig nogle skånehensyn på arbejdspladsen, herunder overvejelse om mulighed for omplacering m.v.

Muligheden for almindelig beskæftigelse (går forud for et fleksjob) og derved selvforsørgelse skal ses i lyset af, at alle muligheder på arbejdsmarkedet skal vurderes og ikke kun i forhold til det fag man kommer fra/er uddannet til. Hvis din sygdom hindrer dig i at arbejde som sygeplejerske, er det i sig selv ikke et kriterie for at tilhøre målgruppen for fleksjob, selvom din arbejdsevne inden for faget er nedsat. Kommunen skal forholde sig til, om du kan varetage en anden form for beskæftigelse uden for faget med skånehensyn, der kan medføre, at du er selvforsørgende.

 

Nødsaget til at gå ned i tid forud for fleksjobgodkendelse

Inden du eventuelt på sigt kommer i målgruppen for fleksjob, kan man forinden opleve at være nødt til at gå ned i arbejdstid på grund af helbredet og dette uden lønkompensation. Går du ned i tid af helbredsmæssige årsager bør du kontakte PKA pension og oplyse herom samt få vejledning om du eventuelt kan få kompensation i form af at PKA vedligeholder dit pensionsbidrag.

Lovmæssigt er der ikke fastsat en bestemt nedre grænse for, hvor langt ned i tid du skal gå, før du ikke længere betragtes som selvforsørgende.

Da loven ikke beskriver en nedre grænse, må jobcenteret heller ikke lave et eget regelsæt, der gælder for alle deres borgere, fx at arbejdsevnen skal være nedsat med mindst 50 %, eller sætte en bestemt timegrænse (fx 19 timer) eller andre generelle regler. Vurderingen skal være konkret og individuel i hver enkelt sag.

 

Godkendelse eller afslag

Afslår kommunen, at du tilhører fleksjobordningen ud fra en grundregel (skøn under regel), bør du kontakte din kreds og få vejledning.

Tilbyder kommunen dig et fleksjob helt ned på få timer om ugen forudsætter det, at kommunen skønner, at din arbejdsevne kan udvikle sig, fx du på sigt opnår flere timer i fleksjobbet.

Grundforudsætningen i § 116 (se ovenfor) og denne tekst er gældende, uanset om der er tale om almindeligt fleksjob, fastholdelsesfleksjob eller fastholdelsesfleksjob for seniorer.

 

Ledighed ved fleksjobtilkendelsen

Hvis du er ledig som fleksjobber, har du ret til at modtage ledighedsydelse fra kommunen.

Ved tilkendelse af fleksjob afhænger ydelsen af hvilken ydelse du kommer fra. Den maksimale sats udgør i 2024 kr. 18.137,- og vil være den sats du kan få hvis du fx modtog sygedagpenge ved tilkendelse af fleksjobbet.

Modtog du fx ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp ved tilkendelsen, vil du som forsørger få kr. 16.382,- (2024) og som ikke forsørger kr. 12.326,- (2024) i ledighedsydelse.

Hvis du opnår fleksjobansættelse og har været ansat i 9 måneder inden for en periode på 18 måneder, vil du være berettiget til fuld ledighedsydelse på kr. 18.137,- (2024).

Fleksjobordninger

Fleksjobordningen er midlertidig, 5 år

Du er tilkendt fleksjob efter reglerne fra 01.01.13, hvilket betyder at dit fleksjob er bevilliget for 5 år. Derfor skal din fleksjobgodkendelse genvurderes efter 5 år, og ifølge loven skal der ske en løbende opfølgning. Første opfølgning vil være en midtvejsstatus efter 2,5 år. Næste opfølgning vil være efter 4,5 år, hvor jobcenteret skal udarbejde en status på forløbet. Jobcenteret skal vurdere, om du forsat er omfattet af betingelserne for fleksjob. Opfylder du forsat betingelserne, bevilliges du fortsat fleksjob for en ny periode på 5 år.

Er du fyldt 40 år ved evalueringen af fleksjobbet, kan jobcenteret vælge at gøre din fleksjobbevilling permanent. Vurderingen vil bero på, om man skønner at arbejdsevnenedsættelsen forsat vil være varig, og der ikke må påregnes væsentlig udvikling i arbejdsevnen fremover, der kan gøre dig selvforsørgende uden et fleksjob.

Tilmelding til fleksydelsesordningen

Fleksydelsen er fleksjobbernes ’efterlønslignende ordning’. Kommunen skal umiddelbart efter tilkendelse af fleksjob tilmelde dig fleksydelsesordningen hos Udbetaling Danmark.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark omkring betingelserne for at blive omfattet af fleksydelsesordningen, fx om du opfylder anciennitetsbestemmelserne m.v. Du vil også have mulighed for skriftligt at melde dig ud af fleksydelsesordningen.

Vi anbefaler at læse brevet fra Udbetaling Danmark grundigt og følge deres anvisninger fx omkring kontakt til a-kassen vedrørende attest m.v.

Jobsøgning og rådighed

Når du er berettiget til fleksjob og ledig, følger der en række rettigheder og pligter overfor jobcenteret. Du skal være aktivt jobsøgende, herunder oprette CV i jobnet m.v.

Der vil være fire jobsamtaler inden for de første seks måneder. Herefter aftales samtalerne individuelt. Hvis du selv ønsker en samtale efter de seks måneder, har du ret til dette.

Jobcenteret skal yde dig råd og vejledning samt kan eventuelt opsøge fleksjob og anvise fleksjobmuligheder. Der kan under visse omstændigheder være mulighed for ordinær uddannelse, der retter sig mod arbejdsmarkeds behov. Hvis du er interesseret, kontakt din sagsbehandler i forhold til, om du kan tilbydes ordinær uddannelse i din ledighedsperiode.

Du har en pligt til at stå til rådighed for ethvert passende fleksjob, uanset branche, blot det tilgodeser dine skånehensyn og arbejdsevne.

Hvis du rammes af alvorlig livstruende sygdom under ledighedsforløbet, kan du blive omfattet af standby ordning, der betyder at du ikke skal deltage i jobsamtaler, så længe du er alvorligt syg.

Løn og ansættelsesforhold

Lønnen skal ifølge loven følge overenskomsten på området og forhandles mellem arbejdsgiver og fleksjobberen. Vi råder dig til at kontakte din kreds inden forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for at blive vejledt om de konkrete forhold, der gør sig gældende for den arbejdsplads du skal ansættes ved.

Lønnes fastsættes ud fra det effektive timeantal jobcenteret vurderer du kan præstere. Arbejdsgiveren aflønner dig alene for de effektive timer og resten af din indkomst vil være fleksløntilskud fra kommunen. Pensionsbidraget vil blive beregnet ud fra din løn fra arbejdsgiveren, baseret på det effektive timeantal.

Hvis du vil have et indtryk af forventet lønniveau, kan du lave en vejledende beregning via beskæftigelsesministeriets lønberegner her: Lønberegner fleksjob

Bemærk at du i lønberegneren skal kende din forventede timeløn inklusiv pension samt det effektive timeantal du forventer at blive ansat på.

Vær opmærksom på, at der i beregningen af fleksløntilskuddet indgår andre arbejdsrelaterede indtægter i beregningen, eksempelvis det årlige ferietillæg der udbetales fra arbejdsgiveren. Ferietillægget indgår derfor i kommunens beregning af flekstilskuddet på lige fod med øvrige arbejdsindtægter, og der skal derfor ske fradrag for udbetalingen af ferietillægget. Det modregnes ikke krone for krone men efter principperne for modregning af arbejdsindtægt i fleksjobbet; det vil sige at det udbetalte ferietillæg modregnes enten med 30% eller 55% afhængig af indtægtsniveauet.

Ferie, eventuelt ret til ledighedsydelse

Hvis ikke du under ferieafholdelse modtager fuld løn eller ikke har optjent feriegodtgørelse eller nok feriegodtgørelse til ferieafholdelsen, kan du eventuelt være berettiget til ledighedsydelse under ferieafholdelse. Du skal i så fald være opmærksom på at varsle kommunen senest 14 dage før ferieafholdelsen.

Ret til ledighedsydelse under ferie optjenes efter principperne i den nye ferielov fra september 2020. Det betyder at der optjenes ret til ledighedsydelse under ferie i de perioder der modtages ledighedsydelse. Der optjenes 2,08 dages ferie med ledighedsydelse pr. måned, hvor der modtages ledighedsydelse.

Kontakt kommunens Ydelseskontor og få vejledning om du har ret til ledighedsydelse under ferieafholdelse i din konkrete situation.

Særlige forhold

Ved overgang til fleksjob er der en række forhold udover loven som Dansk Sygeplejeråd vil gøre dig opmærksom på.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om fleksjob kan du altid kontakte din kreds og få råd og vejledning.