Athena Prisen

"Athena Prisen - gør verdensmål til hverdagsmål" belønner sygeplejefaglige indsatser, hvor bæredygtig udvikling er omsat til lokale mål og handlinger. Fristen for indstilling af indsatser er udløbet. Kåring af vindere og prisuddeling finder sted den 25. november 2020.

Sygeplejersker, som sikrer trygge forløb, og som forebygger unødvendige genindlæggelser. Sygeplejersker, som opfinder nye metoder, der får stor betydning for patienternes hverdag. Det er eksempler på initiativer, som Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring vil belønne med en ny pris, Athena Prisen.

Prisen gives til to forskellige initiativer, og hvert initiativ modtager 50.000 kroner. På grund af corona-epidemien er det besluttet, at kåring af vindere og prisuddeling er udskudt til den 25. november, hvor vinderne kåres på arbejdspladsen. 

Athena prisen er opkaldt efter en ugleunge i Athen, som var så heldig at blive samlet op af selveste Florence Nightingale, og efterfølgende tog hun sig af uglen i flere år. Athena er også navnet på den græske gudinde for visdom, og samtidig symboliserer uglen klogskab.

 

FAQ om Athena Prisen

Hvorfor FN´s verdensmål som tema?

DSR og Bauta vil sætte fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi mener, at sygeplejersker spiller en væsentlig rolle i at indfri flere af verdensmålene.

Målene er dog meget overordnede og giver først rigtig mening, når de omsættes til relevante og helt lokale mål, som der kan handles konkret på. Målene skal derfor omsættes til hverdagsmål i den kliniske sygeplejepraksis.

Hvilke indsatser kan indstilles?

Prisen gives til en indsats, hvor et eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af en sygeplejefaglig indsats er omsat til lokale mål og handling i hverdagen, og hvor der er en plan for, hvordan der fremadrettet arbejdes videre med indsatsen.

Indsatsen skal have et sygeplejefagligt perspektiv og kan være:

•                        et udviklingstiltag til forbedring af sundhed og trivsel, der har et skaleringspotentiale

•                        afprøvning af nye ideer til forbedring af patient og borgerforløb – og videndeling af resultater, erfaringer og læring.

•                        udvikling og implementering af ny praksis forstået som nye opgaver, ny arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation mm.

Hvilke verdensmål er i fokus i 2020?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, på at styrke internationale partnerskaber. Læs mere om FN´s verdensmål 

I 2020 vil følgende FN-verdensmål være i fokus, som har betydning for det danske sundhedsvæsen og sygeplejen: 

  • Mål 3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
  • Mål 10: Mindre ulighed. Reducere ulighed i og mellem lande.
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Hvem kan indstille?

Både enkeltmedlemmer og grupper af medlemmer kan indstille en sygeplejerske eller en arbejdsplads til prisen. Indstilleren orienterer selv kandidaten.

Prisen kan kun uddeles til en sygeplejerske, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Hvordan indstiller man?

Man indstiller et initiativ ved at beskrive indsatsen ud fra følgende oplysninger:

•                        Titel

•                        Baggrund for initiativet (formål, målgruppe, hvilket FN-verdensmål der er i fokus)

•                        En kort beskrivelse af den særlige indsats i praksis, der kan begrunde en prisindstilling (beskrivelse af indsats, udfordringer)

•                        En beskrivelse af resultaterne eller forventede resultater af initiativet (erfaringer, fremtiden)

•                        Navn, adresse og telefonnummer på kandidaten/arbejdspladsen og gerne en e-mailadresse.
 

Indstillingen må højst indeholde 500 ord.

Hvornår indstiller man?

Fristen for at indstille udløb den 9. marts 2020 kl. 12.00.

Hvem er i bedømmelsesudvalget?

•                        Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring/Bauta Forsikring

•                        Dorthe Boe Danbjørg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd

•                        Helle Winther Dahl, professionschef i Dansk Sygeplejeråd

•                        Kristina Helen Robins, kredsformand i Kreds Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd

•                        Helle Lauridsen fra Lederforeningens bestyrelse i Dansk Sygeplejeråd

•                        Pia Dreyer, formand for bestyrelsen i Dansk Sygepleje Selskab

Hvornår kåres vinderen?

Det har tidligere været annonceret, at vinderne bliver kåret den 7. maj, men på grund af corona-epidemien er det besluttet, at kåring af vindere og prisuddeling er udskudt til den 25. november 2020, hvor vinderne kåres på arbejdspladsen. 

Hvad får vinderen?

Prisen gives for en indsats og prismodtageren får kr. 50.000 kroner, der skal gå til udbredelse af indsatsen. Derudover får vinderen et diplom og en "Pris-statuette".

Hvorfor samarbejder DSR med Bauta om Athenaprisen?

Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, som er delvist ejet af Dansk Sygeplejeråd, og næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, sidder i bestyrelsen for LB Forsikring.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer får medlemstilbud fra Bauta Forsikring.

Læs mere om Bauta Forsikring