Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Alder påvirker behandling og pleje

Diskriminering. Ældre patienter oplever individuel støtte fra pleje­personalet som værende ringere end den yngre patientgruppe. Oplevelsen af aldersdiskrimination har desuden indflydelse på selvvurderet helbred.

Fag & Forskning 2021 nr. 3, s. 35

Af:

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

Nordisk Sygepleje Forskning no 1 2021 vol 11

Kidholm ML, Pedersen KSE. Når ældre patienter (+60 år) oplever, at alder har betydning for sygeplejen – et scoping review.

Nordisk Sygeplejeforskning 2021; 11(1), 35-53.

Oplevelse af aldersbetinget diskrimination i sygepleje … er ét af de fund, som sygeplejerske Maiken L Kidholm og lektor Karen SE Pedersen har identificeret i deres review publiceret i Nordisk Sygeplejeforskning. 

Forfatterne har anvendt scoping review-metoden, som beskrevet af Joanna Briggs Institute og Arksey og O´Malley til at kortlægge og identificere den tilgængelige viden fra studier, der undersøger, hvordan den ældre patient (60+) oplever, at deres alder påvirker den behandling og pleje, de modtager fra sygeplejersker. Ydermere undersøgte de, hvilken indflydelse faktorer som respekt og værdighed i sygeplejen har på ældre patienters oplevelse af sygepleje og behandling jf. nationale og internationale etiske retningslinjer. 

På baggrund af en systematisk litteratursøgning blev i alt syv studier (fire kvantitative og tre kvalitative studier) publiceret inden for de seneste fem år identificeret, og de indgår som evidensgrundlaget i scoping review’et. 

En tematisk analyse af fundene fra de syv inkluderede studier resulterede i dannelsen af tre kategorier: 

  1. Ældre patienters oplevelse af behandling og pleje
  2. Oplevelse af aldersdiskrimination
  3. Implikationer for helbredet.

For kategorien ”Ældre patienters oplevelse af behandling og pleje” er det særligt interessant at fremhæve, at ældre patienter oplever individuel støtte fra plejepersonalet som værende ringere end den yngre patientgruppe. Resultaterne viste bl.a., at 25 pct. af de ældre patienter i mindre grad oplevede at blive behandlet med respekt, og at gruppen af ældre patienter i mindre grad oplevede at blive mødt med respekt fra personalet, og at sygeplejersken i mindre grad udviste interesse i patientens syn på og holdning til plejen sammenlignet med yngre patienter. 

For kategorien ”Oplevelse af aldersdiskrimination” fandt man i et studie, at 18,9 pct. af de ældre patienter oplevede aldersdiskrimination i forbindelse med deres indlæggelse, og diskriminationen var associeret med noget negativt. 

For kategorien ”Implikationer for helbredet” finder man ganske interessant, at aldersdiskrimination har indflydelse på den oplevede livskvalitet. Desuden fandt man en forskel mellem gruppen af respondenter, som oplever aldersdiskrimination sammenlignet med gruppen, som ikke oplever aldersdiskrimination i forhold til selvvurderet helbred.

Dette spændende scoping review har dermed kortlagt nogle essentielle budskaber: dels at aldersdiskrimination af ældre patienter på tværs af sygdomme er et faktum, dels at der er generel mangel på studier, der viser omfang og konsekvenser af dette problem i en større skala både nationalt og internationalt. 

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms Videncenter – Ressourcer & Innovation.