Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Pårørendes plejeopgaver rummer uforudsete forhindringer

Pårørende. Grundlaget for, at patienter kan udskrives og fortsat opholde sig i eget hjem er de nære pårørende. Risikoen er, at de pårørende nedslides og ender som patienter.

Fag & Forskning 2019 nr. 3, s. 38

Af:

Preben Ulrich, Pedersen, , professor

Image...

Uhrenfeldt L, Fegran L, Aagaard H, Ludvigsen MS. Significant others’ experience of hospitalized patients’ transfer to home: A systematic review and meta-synthesis. Evidence in Health Care. 139 (2018) 1–9.
Open acces: https://zefq-journal.com/article/S1865-9217(18)30177-6/fulltext

Introduktion: I denne meta-syntese kortlægger og aggregerer forfatterne den eksisterende evidens om pårørendes oplevelse af udskrivelse fra hospital til eget hjem. Der er fokus på pårørendes varetagelse af plejeopgaver, deres behov og præferencer for parathed og planlægning af de fremtidige plejeopgaver.

En meta-syntese er en type systematisk review, der aggregerer eksisterende viden fra studier af høj metodemæssig kvalitet inden for et område, i dette tilfælde baserer resultaterne sig på 15 kvalitative studier med i alt 297 deltagere fra 10 lande, heriblandt Danmark.

Baggrund: Kortere indlæggelser og hurtige udskrivelser bevirker i mange tilfælde, at nære pårørende til patienten skal varetage plejeopgaver dagligt. Reviewspørgsmålene lyder:

  1. Hvad er nære pårørendes oplevelse af organisatoriske, psykosociale eller eksistentielle aspekter ved udskrivelse eller overflytning fra hospital til eget hjem?
  2. Hvordan er nære pårørendes oplevelse af parathed til at tage patienten hjem?
  3. Hvordan oplever nære pårørende planlægning af udskrivelsen?

Metode: Der er foretaget en systematisk søgning af kvalitative studier publiceret på engelsk, de skandinaviske sprog og tysk. Søgning er foretaget i 11 databaser og har inkluderet 11 hjemmesider. De identificerede studier er kvalitetsvurderet af to personer uafhængigt af hinanden ved at benytte et internationalt valideret instrument udarbejdet af Joanna Briggs Institute, University of Adelaide (JBI), ligesom det er JBI’s metode til udarbejdelse af det systematiske review, der er anvendt. Ved uoverensstemmelse i kvalitetsvurdering er der foretaget en revurdering og diskussion, til enighed blev opnået. De inkluderede studier har anvendt en række forskellige kvalitative design, hvilket giver resultaterne bredde.

Resultater: Data er ekstraheret ved hjælp af et struktureret skema. I alt blev der identificeret 189 fund, der blev syntetiseret og aggregeret til følgende syntese: Nære pårørendes eksistentielle styrke er koblet til deres forberedelse af udskrivelsen inklusive planlægning af pleje og introduktion til og oplæring af den pårørende til at varetage konkrete plejeopgaver.

Diskussion: Dette review bibringer væsentlig viden om nære pårørendes oplevelse af at varetage plejeopgaver efter udskrivelsen. Det er de nære pårørendes stemme, der kommer til orde, og som herved belyser både positive sider og belastninger i dagliglivet ved at varetage plejeopgaver efter udskrivelse af nære pårørende.

Citater fra og oversigten af de identificerede studier er interessant. Citater belyser dybden af den ensomhed og sociale isolation, den nære pårørende kan opleve, samtidig med at oversigten over studier giver inspiration til yderligere læsning inden for emnet. Pårørende er i en række tilfælde grundlaget for, at patienter kan udskrives og fortsat kan opholde sig i eget hjem. Dette kan både være en kilde til øget livskvalitet og begrænse brug af sundhedspersonale. Hvis nære pårørende skal magte opgaven, forudsætter det omtanke og hensigtsmæssige handlinger fra sundhedsprofessionelle, så de nære pårørende ikke nedslides og ender som patienter.

Preben Ulrich Pedersen, Center for Kliniske Retningslinjer og Dansk Centre for Systematiske Review, Aalborg Universitet.