Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Moduler til tiden

Fleksible forløb. Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt har udviklet en sygeplejeuddannelse bestående af 14 moduler med tematiserede teoretiske og kliniske undervisningsforløb. Skolens indsatsområder er fleksibilitet og valgfrihed.

Sygeplejersken 2004 nr. 33, s. 32-33

Af:

Anne Bondesen, cand.mag.

Større fleksibilitet og valgfrihed for den enkelte studerende. Det er den retning, de uddannelsespolitiske tendenser går både nationalt og i EU-regi. På Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt har vi derfor valgt at lade et af skolens indsatsområder være fleksibilitet og valgfrihed.

Den 1. februar 2004 satte vi et projekt i gang med det formål at udvikle en studieordning med fleksible uddannelsesforløb i modulet.

Det skal være muligt at tilpasse uddannelsesforløbene efter den enkelte studerendes individuelle behov både inden for sygeplejerskeuddannelsen og radiografuddannelsen.

Behovet er bl.a. blevet påvist i projektet ”Merit og Flex,” et projekt, hvor Helle Holm fra Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt og Tilka Schneider fra Social- og Sundhedsskolen i Brøndby med inddragelse af studievejledningerne og underviserne på begge institutioner har udarbejdet individuelle studieforløb til studerende, der af forskellige årsager har haft behov for et ændret studieforløb.

Projektet har vist så positive resultater, at det blev medtænkt i en revision af uddannelserne, så tilbuddet om valgfrihed bliver et generelt tilbud til skolens studerende.

Tanken om en modulopdelt uddannelse kom til at danne udgangspunkt for projektgruppens arbejde. Hensigten er at organisere undervisningen, så hvert modul har en særlig profil domineret af få fagspecifikke studiemetoder. Formålet med modulopbygning er, at fagene indbyrdes giver mening og sammenhæng for de studerende, som får mulighed for at påvirke opbygningen og rækkefølgen af eget uddannelsesforløb og for at fordybe sig i selvvalgte problemområder inden for det enkelte modul.

Målet var, at den nye modulopbyggede uddannelse skulle træde i kraft den 1. september 2004. Det har medført et stort tidspres. Samtidig har det at sikre medindflydelse på revisionen af uddannelsen for de studerende, for skolens undervisere og for kollegerne i den kliniske del af uddannelsen, været et væsentligt element i projektet.

Arbejdsgrupper har været nedsat med repræsentanter for alle grupper, og de har været inddraget i hele forløbet. Der har også været afholdt temadage.

Resultatet har været udvikling af en 3½-årig uddannelse bestående af 14 moduler med tematiserede teoretiske og kliniske undervisningsforløb.

Positivt modtaget

Den modulopbyggede uddannelse er generelt blevet positivt modtaget af studerende, undervisere, studienævnet samt af skolens bestyrelse.

Det kan dog ikke undgås, at en revision af uddannelsen så kort tid efter, at bacheloruddannelsen trådte i kraft, undervejs har udløst frustrationer blandt de involverede. Vi har forsøgt at komme de studerende i møde ved at invitere samtlige hold til en orientering, hvor der er lagt en plan for, hvordan disse hold skal indgå i den ny modulopdelte uddannelse, og arbejdsgruppen med studerende har inviteret alle skolens studerende til orienteringsmøde, hvor det var muligt at stille spørgsmål og komme med forslag til videreudvikling af modultanken.

Uddannelsen bliver samtidig præsenteret på de kliniske uddannelsessteder og på orienteringsmøder på skolen.

Et emne, der har været diskuteret, er den studerendes behov for vejledning i

Side 34 

forbindelse med valg i uddannelsen. Derfor er der etableret en kontaktlærerordning, hvor en sygeplejelærer følger og vejleder en mindre gruppe studerende gennem hele studiet. På den måde ønsker vi at sikre de studerende en faglig og personlig forankring i studiet.

Med modulopdelingen er der åbnet mulighed for tilrettelæggelse af fælles undervisningsforløb for sygepleje- og radiografstuderende inden for udvalgte områder.

Modulopbygning vil fortsat give muligheder for at videreudvikle uddannelsesforløb inden for begge uddannelser. Det skal ske ved hjælp af modulteam af undervisere, der planlægger, afholder og udvikler undervisningen på baggrund af kontinuerlig evaluering. 

Boks 1 Moduler i sygeplejerskeuddannelsen


Modul 1 A: Mennesket i forhold til omsorgsteori
Modul 1 B: Mennesket i forhold til behovsteori I
Modul 2: Sygepleje til den medicinske patient - medicinsk klinik
Modul 3: Sygepleje til den kirurgiske patient – kirurgisk klinik
Modul 4 A: Mennesket i forhold til behovsteori II
Modul 4 B: Mennesket med en somatisk sygdom
Modul 5 A: Folkesundhed og folkesygdomme
Modul 5 B: Projektmodul 1 ekstern prøve
Modul 6 A: Menneskesyn og formidling
Modul 6 B: Etiske dilemmaer
Modul 7: Sygepleje til borgeren i eget hjem
Modul 8: Sygepleje til den psykisk syge patient
Modul 9 A: Kvalitetssikring og udvikling
Modul 9 B: Forskning
Modul 10 A: Familie og samfund
Modul 10 B: Projektmodul 2 ekstern prøve
Modul 11+12: Den komplekse sygepleje - Klinisk uddannelsesforløb
Modul 13+14: Bachelorprojekt

Anne Bondesen er sygeplejelærer på Sygepleje- og radiografskolen, Københavns Amt.