Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Undersøgelsesmetoder", "Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?", "Kolik - en vej gennem gråden" og "Profesesjonsetikk i sjukepleie".

Sygeplejersken 2020 nr. 1, s. 42-44

Relevant bog, men spørg målgruppen til råds undervejs

Cover til bogen
Jesper Frederiksen og Niels Sandholm Larsen (red.) - Undersøgelsesmetoder i Sundhedsfagligt Arbejde - Samfundslitteratur 2019, 216-sider - 269 kr. (vejl.)

Jesper Frederiksen og Niels Sandholm Larsen (red.)
Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde
Samfundslitteratur 2019, 216 sider – 269 kr. (vejl.)

I klinisk praksis stilles sundhedsprofessionelle over for mange konkrete problemstillinger, som de kan have behov for at dykke ned i for at kunne levere ydelser af høj faglig kvalitet.

Derfor er det også nødvendigt at have indsigt i de metoder, der eksisterer, og som kan anvendes til at opnå og kvalificere viden.

Det er bogens formål at give en introduktion til en række undersøgelsesmetoder, der er anvendt ved tilvejebringelse af viden om problemstillinger, der har relevans for patienters sundhed, rehabilitering og velvære.

Det gør, at bogen er relevant.

Der er udvalgt ni forskellige metoder, som dækker en bred vifte af hyppigt forekommende problemstillinger, man kan ønske mere viden om. Der kunne have været valgt flere eller færre, men forfatterne har foretaget denne udvælgelse, som forekommer rimelig.

Hver metode behandles i et selvstændigt kapitel i en fælles struktur. Der indledes med en kort beskrivelse af en klinisk problemstilling. Dernæst beskrives de valgte metoder, hvilke spørgsmål metoden er velegnet til at besvare, fremgangsmåde og den videnskabsteoretiske forankring.

Da forfatterne har deres daglige gang på professionsuddannelserne, er det tydeligt, at denne struktur er valgt for at gøre det lettere for de studerende at blive sporet ind på konkrete og relevante problemstillinger ved den valgte metode. Forhåbentlig går de studerende så i dybden med supplerende litteratur.

Som forfatter foretager man valg. Alt kan ikke rummes i et kapitel med et begrænset sidetal, og derfor er der også områder, hvor jeg har tænkt: hvorfor nu det? Jeg vil ikke fremhæve disse steder, for det vil være uretfærdigt over for nogle forfattere frem for andre, da min undren jo er forårsaget af min forforståelse, og at jeg har specialist- og nørdviden.

Jeg skriver dette, ikke for at nedgøre bogen, men for at understrege, at ingen sandsynligvis kan skrive en bog, der indeholder alt. Det er derfor nødvendigt at supplere med metodelitteratur, der er mere detaljeret, da bogen er tænkt som en grundbog.

Der er dog en ting, der har generet mig ved læsningen. Sproget har et meget svingende niveau.

Det gør sig gældende i alle kapitler, det må derfor være et valg, forfatterne har taget. På samme side fandt jeg tekst, hvor jeg tænkte ”Gab, jeg behøver ikke at få tingene skåret ud i pap” for dernæst at måtte læse et afsnit flere gange for at blive klog på tekstens budskab, fordi indholdet var så komprimeret.

Det generede mig med fordanskninger af velkendte engelske betegnelser. Det er efter min opfattelse en misforståelse og at gøre de studerende en bjørnetjeneste, da de fremover i deres søgen netop skal anvende de engelske termer.

Jeg ved, at jeg ikke tilhører målgruppen. Jeg læser derfor teksten med en formodning om, hvordan målgruppen vil læse og bruge bogen.

Derfor er dette en opfordring til forlagene generelt: benyt udelukkende fagfællesvurdering til faktatjek af teksten, men invitér repræsentanter for målgruppen til at læse og forholde sig til, om bogen er inspirerende, engagerende, gør læseren nysgerrig, hjælper dem til at ”gå selv” og sikre, at man som læser ikke bliver holdt for meget i hånden.

Preben Ulrich Pedersen, professor Ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet.
 

Kolik - ingen forklaring, og ingen behandling

Jesper Kjems og Ditte Kjems Jensen:
Jesper Kjems og Ditte Kjems Jensen: "Kolik - En vej gennem gråden" - Turbine 2019, 160 sider, 249,95 kr.

Jesper Kjems og Ditte Kjems Jensen
Kolik – En vej gennem gråden
Turbine 2019, 160 sider – 249,95 kr.

Jeg havde Louise med mig, da jeg læste denne bog. Jeg er sundhedsplejerske for Louise og hendes lille dreng Marius.

Marius skriger utrøsteligt. Hver dag. Også om natten. Marius er svær at få til at spise. Louise er træt og frustreret.

Det her scenarie var ikke, hvad hun havde drømt om. I mødregruppen fortæller de andre mødre, hvor meget de nyder deres barsel. Én fortalte sågar, at hun savner sit barn så meget, når han sover, at hun får lyst til at vække ham.

”Sådan har jeg det altså ikke,” siger Louise. Familien har svært ved at forstå, at situationen belaster Louise.

”Børn græder jo, og det går over igen”.

Bogen er skrevet til alle de Louiser og andre mødre og fædre, der har utrøstelige børn, som skriger uforklarligt i timer dagligt over mange uger.

Tilstanden betegnes kolik. Der findes ikke en egentlig forklaring på gråden og ej heller en dokumenteret behandling.

Det er yderst stressende, og oplevelsen sidder i mange forældre længe efter, at kolikken er ophørt.

De føler skyld over ikke at kunne lindre barnets ubehag og over, at det kan være svært at finde positive følelser frem for barnet.

Forfatterne til bogen har selv børn, som har haft kolik. Det er deres og andre forældres oplevelser af perioden, de videregiver her

Louise arver mit eksemplar som modvægt til hende, som havde lyst til at vække sin søn.

Hanne Lindhardt. MSA, sundhedsplejerske

Ulighed i sundhed - et kollektivt ansvar

Signild Vallgårda:
Signild Vallgårda: "Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?" - Informations Forlag 2019, 74 sider, 49,95 kr.

Signild Vallgårda
Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?
Informations Forlag 2019, 74 sider – 49,95 kr.

Vil vi her i Danmark yde sygepleje til de, der råber højst eller til de, der har størst behov?

Signild Vallgårda har forfattet en meget lille, meget klar bog, fuld af facts og forskningsmæssige overvejelser om ulighed i sundhed i Danmark.

Hun konstaterer, at der fra politisk side gøres meget lidt for at reducere den uretfærdige ulighed, og at der her i landet er fokus på den enkeltes ansvar for egen livsstil, mens man i Sverige, Norge og England har meget større fokus på samfundsmæssige forholds betydning for den enkeltes helbred.

Vallgårda citerer Rigsrevisionen: ”Dårligt stillede får ringere behandling, når de er i kontakt med sygehusvæsenet.”

Sygeplejersker lever altså ikke op til de Sygeplejeetiske retningslinjer om i særdeleshed at varetage sårbare gruppers behov.

Bogen giver konkrete eksempler på, hvordan vi indhenter det forsømte.

Sundhedstjek alene har aldrig gavnet nogen, men man kunne ”opprioritere behandling af sygdomme, som de kortuddannede især lider af. Det gælder ikke mindst psykiske lidelser, muskel-skelet-lidelser og KOL.”

Vallgårda slutter med at slå fast, at ulighed i sundhed er et kollektivt ansvar, at uligheden kan mindskes, hvis man vil det, og at det ikke kun er et spørgsmål om penge.
Bogen bør læses af alle sygeplejersker og sygeplejersker in spe.

Christine Riegels Læsøe, sygeplejerske, cand.scient.soc., Københavns Kommunes Afdeling for Lindring

Invitation til at tænke langsomt

Herdis Alvsvåg og Einar Aadland:
Herdis Alvsvåg og Einar Aadland: "Profesjonsetikk i sjukepleie" - Samlaget 2019, 221 sider, 329 n.kr. (vejl.)

Herdis Alvsvåg og Einar Aadland
Profesjonsetikk i Sjukepleie

Samlaget 2019, 221 sider - 329 n.kr. (vejl.)

Denne bog skriver sig ind i rækken af bøger om etik i sygepleje.

Bogens formål er, gennem teoretisk forståelse af etik, at gøre læseren mere reflekteret i mødet med menneskelige udfordringer i klinisk praksis.

Bogen fremstiller etiske teorier og behandler relevante begreber som f.eks. forholdet mellem værdier, normer og principper.

Desuden tilbyder bogen indsigt i etiske refleksionsmodeller, der kan anvendes som udgangspunkt for refleksion over klinisk praksis. Endelig diskuterer bogen sygepleje i et professionsetisk perspektiv.

Jeg vil fremhæve forfatternes udsagn om, at etisk refleksion er en invitation til at tænke langsomt.

En invitation til sygeplejersker og sygeplejestuderende om at udvikle etisk klogskab og etisk sprogbrug gennem samtale og fortolkning af en konkret oplevet situation.

En kvalitet ved bogen er desuden, at forfatterne formår at relatere grundlæggende teori om etik til sygeplejefaglig praksis ved at vise, at sygepleje er en etisk profession med en fordring om at tage vare på livet gennem udvikling af god dømmekraft baseret på refleksion i den konkrete situation.

Pædagogisk er bogen opbygget, så hvert kapitel afsluttes med en opsummering, hvor hovedpointer fremhæves.

Flere kapitler afsluttes også med refleksionsspørgsmål, der kan medvirke til at fremme læring hos læseren.

Bogen er skrevet på norsk og vil derfor konkurrere med eksisterende danske bøger.

Jeg vil alligevel opfordre undervisere og andre med særlig interesse for etik i sygepleje til at læse bogen, fordi den også bidrager med relevant argumentation, når det drejer sig om vigtigheden af at fremme etisk refleksion i sundhedsvæsnet, hvor daglige prioriteringer fylder meget i sygeplejerskers arbejde.

I min læsning af bogen hæftede jeg mig særligt ved bogens sprogbrug, der til tider næsten er poetisk og derfor medvirker til at gøre det forholdsvist svære stof mere tilgængeligt.

Af Anne Bendix Andersen, RN, Ph.d. forskningsansvarlig i Center for Forskning for Klinisk Sygepleje, VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen, Viborg/Hospitalsenhed Midt og formand for Sygeplejeetisk Råd.

Kort nyt om bøger v/ Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Senfølgerforeningen i samarbejde med Frederikshavn Kommune
Forebyggelse og håndtering af senfølger
Et pilotprojekt i Frederikshavn kommunes kræftrehabilitering, september 2019
38 sider inkl. litteratur og bilag
Download rapporten på www.cancer.dk > Seneste nyheder > Ny rapport om håndtering af senfølger i Frederikshavn Kommune
Rapporten indeholder anbefalinger, litteratur, citater fra patienter og sundhedspersonale, og den er baseret på et pilotprojekt gennemført på Sæby Sundhedscenter som en overbygning på den eksisterende rehabiliteringsindsats.

Claus Dalby
Hold vægten. Plantemad fra mit grønne køkken
Klematis 2019, 304 sider – 239,95

Bogen er en efterfølger til ”Slank”, Dalbys første kogebog med mange skønne salater og et foto af en pænt stor forfatter, som tabte 40 kg ved at spise grønt og skære ned på vin og søde sager. Han har holdt vægten, hvilket kun lykkes for ca. 5 pct. af dem, der taber sig. Beviset er billedet på bogens forside. Det handler om vaner, fortæller forfatteren, dvs. at opretholde de gode takter, der førte til vægttab i første instans. Bogen indeholder mange opskrifter på salater og varme retter, også med hjemmelavet plantefars og navne hentet fra kødriget. Dvs. bønnebøffer og rødbedebøffer. Desuden er der interview med nogle af de mange producenter af økologiske grønsager, eddiker og olier. God inspiration og branding på samme tid. Det hele er præget af æstetik, og de skønne fotografier giver lyst til at eksperimentere grønt.

My Laub
Lad mig være, forskruet
Gads Forlag 2019, 174 sider – 149,00 kr.

Forfatteren optræder på morgen-tv. Genert deler hun sine kloge og velovervejede eftertanker. I 2016 forsøgte hun at tage sit liv ved at kaste sig ud af en bil på en motorvej, mens hendes mor kørte bilen. Hændelsen blev et vendepunkt, for i kampen for at kunne gå, stå og bruge sine arme, fandt My ud af, hvilken sorg hun havde forvoldt sine nærmeste og traf et valg. My Laub sagde farvel til sin psykiske sygdom, som havde fået næring i voksenpsykiatrien, hvor de unge nærmest smitter hinanden og konkurrerer om de bedste metoder til cutting, vægttab og anden selvskadende virksomhed. Sygeplejersker skal læse bogen netop pga. beskrivelserne af smittekæden på psykiatrisk afdeling. Pårørende kan læse den, fordi bogens anden del er viet beskrivelser af, hvordan det er at være tæt på et psykisk sygt menneske.
My Laub skriver og tegner selv i bogens første del. Del to er skrevet af Christina Wex. En ven, som har talt med andre venner og familiemedlemmer.