Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Test din viden (9/2020)

Dels om et sygeplejefagligt emne, dels om sygeplejersker. Vi håber, at du bliver en lille smule klogere på dit fag og dine kolleger. ”Test din viden” indeholder denne gang spørgsmål om ulighed i sundhed. Desuden to spørgsmål om mere skæve sider af sygeplejen.

Sygeplejersken 2020 nr. 9, s. 18

Af:

Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken

ikon_hjerne

Social ulighed i sundhed:

Spørgsmål nr. 1

Hvordan defineres ulighed i sundhed?

A. Ulighed i sundhed er et fænomen, som skyldes, at nogle borgere og patienter er bedre til at få opmærksomhed end andre.

B. Social ulighed i sundhed betegner det faktum, at levevilkår, sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet: Jo dårligere borgerne er stillet socialt set, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set.

C. Ulighed i sundhed dækker over, at nogle borgere er bedre til at følge anbefalinger for sund livsstil end andre

Spørgsmål nr. 2

Hvilken person har fremsat denne opfordring til politikerne: Gør sunde valg lette!

A. Skuespiller Susse Wold.

B. Forfatter Carsten Jensen.

C. Tidligere amtslæge i Ringkøbing Amt, Vagn Christensen.

Spørgsmål nr. 3

Ulighed findes også indenfor palliativ behandling. Hvordan udmønter det sig?

A. Det er i særdeleshed mennesker med kræft, som modtager palliativ pleje.

B. Mennesker med KOL og hjertesvigt har beviseligt ikke samme behov for palliation, som mennesker med kræft.

C. Der savnes forskning om palliation til mennesker med KOL og hjertesvigt, hvorfor der ikke er nævneværdigt fokus på disse grupper.

Spørgsmål nr. 4

Hvilke faktorer er bl.a. væsentlige i forhold til social position og helbred?

A. En opvækst udenfor de store byer.

B. Kreativitet og musikalitet.

C. Børns tidlige udvikling, skolegang, indkomst og sundhedsadfærd.

Spørgsmål nr. 5

Hvordan ser det ud med ulighed i sundhed i Danmark p.t.?

A. Uligheden falder pga. en systematisk indsats fra regionerne.

B. Uligheden stiger og har gjort det siden 1980´erne.

C. Det vides ikke. Pga. Covid-19 savnes aktuelle tal for væsentlige parametre.

Spørgsmål nr. 6

Titlen ”socialfaglig sygeplejerske” er nævnt og arbejdet beskrevet i 2020. I hvilken forbindelse?

A. I et notat udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2020.

B. I et holdningspapir med Dansk Sygeplejeråd som afsender.

C. I artiklen ”Socialfaglig sygeplejerske kan mindske ulighed i sundhed” i Fag & Forskning 2020;(02):30-5.

Spørgsmål nr. 7

I juni 2020 fik Danmark en professor i sårbarhed på Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved Syddansk Universitet. Hvem?

A. Sygeplejerske, cand.scient.-san. og ph.d. Dorthe Nielsen, som i en årrække har forsket i ulighed i sundhed.

B. Jens Kristian Hendriksen, matematiker og statistiker, Danmarks Tekniske Universitet.

C. Sociolog Iben Tellefsen fra forskerfællesskabet ”Forsk dig Fri”.

Spørgsmål nr. 8

Hvornår blev Fagligt selskab for sygeplejersker optaget af lighed i sundhed, FSLS, stiftet?

A. I 1978.

B. Selskabet eksisterer ikke.

C. I 2016.

Svar på "Test din viden" i sygeplejersken nr. 9/2020 finder du her