Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer finder du anmeldelser af bøgerne: "Evidensbaseret praksis – Forskning, brugerperspektiv, praksisviden", "Sygepleje & akutte tilstande. Bind 4" og "Borgernær sygepleje – Grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen".

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 56-58

Bogens styrke er, at kvalitativ forskning løftes frem

Evidensbaseret praksis

Hanne Kaae Kristensen og Hanne Peoples (red.)
Evidensbaseret praksis – Forskning, brugerperspektiv, praksisviden
Munksgaard 2021, 280 sider – 365 kr.

Lærebogen henvender sig til undervisere og studerende på de sociale og sundhedsfaglige uddannelser. Hensigten er at give en indføring i evidens.

Bogen indeholder ni kapitler, der dækker evidensbegrebet, brugerperspektivet, klinisk ræsonnering, litteratursøgning, kvantitativ og kvalitativ forskning samt implementering i uddannelse og praksis.

Ni forfattere har bidraget med stof til ét eller flere af kapitlerne, og otte af dem har gennemført en forskeruddannelse. Det er således et solidt hold, der står bag bogen. 

Målgruppen er bred, og derfor valgte jeg at læse bogen som sygeplejerske, der har beskæftiget mig med evidensbegrebet i mere end 25 år. Hvor meget nyt ville bogen indeholde, hvordan klarer forfatterne udfordringen med at formidle emner, man kan finde gratis på internettet? 

Gennemgående er præsentationen af stoffet klar og velbeskrevet, men der er en række steder, hvor jeg tænkte: Hvorfor har forfatteren valgt denne vinkel eller at fokusere på dette begreb? Jeg mangler en overgang til at binde stoffet sammen.

Det er måske den pris, der betales, fordi indholdet henvender sig til mange professioner. Jeg nævner to eksempler: Jeg mangler en kort beskrivelse af, hvordan klinisk beslutningstagning og klinisk ræsonnering er forskellige eller sammenfaldende.

Ved at google ”klinisk ræsonnering” er det tydeligt, at begrebet er meget brugt inden for fysioterapi, men der er kun én reference til sygepleje – faktisk mig selv i 2019. 10 linjer som indledning til kapitlet ville gøre underværker og have gjort det klart for mig og sikkert andre sygeplejersker, hvorfor det nu er klinisk ræsonnering, der omtales.

I kapitlet om evidens er der flere referencer til JBI (tidligere Joanne Briggs Institut). Det kan jeg kun bifalde, da jeg selv har været leder af det danske center.

Men igen, jeg mangler baggrunden for valget af stof. Der er desværre flere eksempler i hvert kapitel. Det generer mig, fordi jeg spekulerer på, hvad jeg ikke har fanget i argumentationen, men det øger også risikoen for, at noget af stoffet fremstår overfladisk.

Bogen er baseret på forskning, hvert kapitel er baseret på mange relevante nationale og internationale kilder.

Forfatterne gør det, de er uddannet til, resumerer og formidler forskningsresultater eller beskriver forskningsmetoder stringent. Centrale forskningsresultater fremstilles som cases, der har et ensartet layout, men flere steder tænkte jeg: ”Og hvad betyder resultatet for praksis, eller hvordan er det relevant i denne sammenhæng?”

Bogens styrke er, at evidens fra kvalitativ forskning løftes frem som centralt. Kapitlet om brugerperspektivet giver en god indføring i forskellige dele af området, og de to kapitler, der omhandler litteratursøgning og formulering af kliniske spørgsmål, er gode.

Svagheden er den manglende omsætning af forskning til praksis og betydning af evidensstyrke, som er grundlaget for, hvordan kvantitativ forskning rangeres, og de manglende begrundelser for valg og fravalg af stof og begreber.

Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d., Center for kliniske Retningslinjer,  Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Velbearbejdet bud på akutte situationers mange krav

Sygepleje og akutte tilstande

Steen Hundborg (red.)
Sygepleje & akutte tilstande. Bind 4
FADL’s Forlag 2021, 480 sider – 449,95 kr.

En ny lærebog i akut sygepleje har set dagens lys. Bogen er bind 4 i en serie på tre tidligere udgivelser fra samme forlag.

Der indgår afsnit om både præhospital indsats, akut indsats i kommunalt regi og modtageafsnit på hospitaler samt naturligvis på intensive afsnit.

Det betyder, at både psykiatriske og somatiske emner indgår, ligesom udvalgte traumer, chok og andre problematiske tilstande.

Hertil kommer et vigtigt afsnit om det akut syge barn, som altid kræver særlig opmærksomhed og omhu.  

Ambitionen er at give de studerende et stærkt teoretisk og klinisk afsæt for at forstå og håndtere sygepleje i akutte og komplekse situationer.

Kapitlerne fokuserer på evidensbaseret sygepleje med baggrund i sygdomslære, nyeste forskning og aktuelle danske forhold. Bogens forfattere er kompetente skribenter på højt fagligt og akademisk niveau med akut og intensiv baggrund, og det hele er desuden fagfællebedømt.  

Det generelle indtryk er, at bogen er grundig, forståelig, omfattende og nuanceret. Der er løbende anvendt faktabokse, cases og refleksionsspørgsmål. Af særlige tiltag i denne bog kan nævnes en grundig indføring i beredskabshændelser og metode (bl.a. CBRNE, som jeg kun kendte fra min tid som soldat), gennemgang af hele seks choktyper og forhold vedrørende børn.

Jeg fandt en rigtig god figur 5.1 om A-punkturer med tydelig pointe til akut og kompenseret tilstand. 

Jeg fandt også et glimrende indlæg om forebyggelse af potentielle risici og et om væske og elektrolytforhold, alle emner, der ofte falder de studerende svært, selv i den sidste del af uddannelsen.

Desuden er anbefalinger vedrørende pårørendeinvolvering samt jura og tavshedspligt behandlet. Det er vigtige og aktuelle problemstillinger på dagens akutte afdelinger.

Jeg fandt dog også et flowchart, figur 3.2, som trods mine nye briller er nærmest ulæseligt - skrevet med så små bogstaver, at det ikke burde være gengivet i en lærebog og en enkelt graverende trykfejl på side 109, hvor både oxygen og kuldioxid fejlagtigt benævnes som PO2.

Men teksten er i øvrigt tydelig, og det betones, at der er tale om et partialtryk.

Generelt lever bogen op til de tidligere udgivelsers høje faglige niveau og opbygning.

Den er et velbearbejdet bud på de akutte situationers mange nuancerede krav til sygeplejerskens teoretiske niveau, faglige viden, beslutnings- og handlekompetence, og den beskriver de aktuelle kliniske pleje- og behandlingsprincipper. 

Ole Bjørke, sygeplejerske, Master i Sundhedspædagogik og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.  

Et pragmatisk syn på navigation i borgernær sygeplejepraksis

Borgernær sygepleje

Tina Risager (red.)
Borgernær sygepleje – Grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen
FADL’s Forlag 2021, 472 sider – 399,95 kr. 

Polyfarmaci, demens, sygdomme hos ældre, palliation, integritet, autonomi, sårbarhed, kvalitetsarbejde, mental sundhed hos sygeplejersker, sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering og velfærdsteknologi er blot et udpluk af de emner, som denne grundbog i borgernær sygepleje belyser.

Bogen tager os elegant igennem 20 kapitler med et bredt perspektiv på facetter og nuancer ved den borgernære sygepleje. 

Bogen forholder sig til det særegne ved den borgernære sygepleje. Bl.a. ved at fremhæve hvordan en personcentreret fremfor en opgaveorienteret tilgang er speciel vigtig i den borgernære sygepleje.

Læseren introduceres til redskaber og metoder til arbejdet med kompleksitet (medicinske, sociale og organisatoriske) og til, hvordan klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab kan styrke den borgernære sygeplejerskes faglige argumentation. 

Bogen forholder sig til rollen som borgernær sygeplejerske og det ansvar, der følger med denne rolle i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

F.eks. ved at fokusere på betydningen af et velfungerende tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, hospital og kommune og på, at der udnævnes en formel tovholder for borgerens forløb. 

I bogen findes fine og relevante praksiseksempler og cases, der sammen med studiespørgsmål er et godt udgangspunkt for læserens videre refleksion over bogens emner. 

Med perspektiver på sygeplejerskers arbejdsmiljø og hvordan udbrændthed og personligt drive kan være to sider af samme sag, styrker bogen et pragmatisk syn på, hvordan sygeplejersken kan navigere i og håndtere svære dilemmaer i den daglige borgernære sygeplejepraksis f.eks. i form af redskaber til skadesreduktion i et sundhedsfremmende og forebyggende personcentreret perspektiv.  

Læseren får en grundig indføring og nuancering af den borgernære sygepleje. 

Vibeke Høgh, sygeplejerske og ph.d., sundhedsfaglig udviklingskonsulent, Ældre og Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Dorte Gudmand Pedersen
Sæt ord på døden. En selvhjælpsbog for døende og deres pårørende
Added Value Publishing, 44 sider – 95 kr..

Døden og etiske problemstillinger illustreres altid med fotografier fra naturen. Blade, blomster, sten, strand, vand. Således også denne bog, der henvender sig til døende og deres pårørende. Forfatteren, som er sygeplejerske med erfaring i at passe alvorligt syge og døende, henvender sig i du-form og skriver ganske kort om de mange aspekter, der er aktuelle, når livets afslutning nærmer sig. Der er mange blanke sider i bogen. De er til egne notater, overvejelser og ting, der skal planlægges. De døende personer får selv stemme via citater, der skal vise hvordan og hvor forskelligt, de tænker om den forestående død. Et citat gjorde særligt indtryk: ”Jeg keder mig, jeg håber på snart at dø,” siger en kvinde i 50’erne. 
Bogen indeholder seks referencer under litteratur. Forfatteren til de første tre hedder Mai-Britt Guldin. Et ekstra g forstyrrer. 

 

Pernille Claudius Welinder (red.)
Håndbog i sygepleje: Hæmatologi
FADL’s Forlag, 193 sider – 179,95 kr. .

Et forord, der bobler af engagement og interesse for hæmatologiske patienter, 193 sider og tilpas lille til at kunne rummes i en uniformslomme. Syv kapitler, der begynder med de hyppigst forekommende hæmatologiske sygdomme og afsluttes med samarbejde med patient og familie. Referencer og register er på plads. Bogens midte er viet til hyppigt forekommende tilstande, undersøgelser, behandling og venekatetre. Målgruppen er sygeplejestuderende, nyuddannede og nyansatte. Bogen præsenterer en stor mængde viden – komprimeret og appetitvækkende. Hæmatologiske patienter har ofte kontakt med deres afdeling i mange år, og det er netop det, personalet er tiltrukket af. Køber nogle af dem denne bog, vil de også blive tiltrukket af den. Stringent, klar og tydelig formidling, lige til at anvende i hverdagens praksis.

 

Stig Ladefoged
Spis mere plantebaseret
Turbine 2021, 300 sider – 300 kr. 

Hokus pokus, planter i fokus. Det er bogens budskab serveret i kort form. Da jeg kiggede bogen igennem, tænkte jeg over, hvem forfatteren mon var. Jeg havde ikke hørt navnet før. Til min store overraskelse viste det sig, at han er sygeplejerske. Allerede under studiet optaget af kost og af forskning, nu hjemmesygeplejerske og selvstændig. 
Research til bogen har taget i omegnen af fem år, og det er forståeligt. Der er tale om et meget grundigt, indbydende og informativt værk, som er helt i tråd med de nye, officielle kostråd. Opdelingen af stoffet er traditionel: En videndel og en praksisdel, hvilket gør det nemt at overskue og tilrettelægge læseprocessen. Alle kapitler er forskningsbaserede og ledsaget af referencer, og der er mange letlæselige og nydelige bokse og tabeller, som illustrerer forfatterens hovedpointe: Flere plantebaserede retter på spisebordet. 
Det vil øge både folkesundheden og det enkelte menneskes livskvalitet