Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Teknologi i sygeplejen", "Akutsygepleje - Viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen" samt "Snart er vi alle patienter - Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver".

Sygeplejersken 2022 nr. 13, s. 48-50

Skattekiste af viden om sygepleje

kirugiskogmedicinsk_800px

Steen Hundborg (red.)
Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje og Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje
FADL’S Forlag 2022, 616 sider/665 sider - 599,95 kr./649,95 kr.

Der er tale om en ambitiøs, grundig og solid udgivelse, som afspejler udviklingen af evidensbaseret sygepleje. Det er opmuntrende at se omfanget af klinisk sygepleje beskrevet på basis af forskning og best practice. De mange fine illustrationer, fotos og figurer i begge bind skal også fremhæves. F.eks. er kapitlet om nefrologi opbygget overskueligt med en fin gennemgang af nyrepåvirkning og de forskellige sygdomme. Udfordringerne med væskerestriktion for dialysepatienten kunne have været udfoldet mere, men til gengæld er det fint, at kost til patienter med diabetes og nyrepåvirkning nævnes specifikt. Post-renale årsager er fint beskrevet i kirurgisk urologi, hvor seksualitet også er beskrevet. 

I kapitlet om lungesygdomme er en god indføring til de store sygdomme, og der relateres godt til instrumentelle opgaver og teknikker ved f.eks. iltbehandling, CPAP og PEP. Det fremhæves, at god kvalitet i sygepleje omfatter håndtering af de mentale konsekvenser af åndenød og nedsat funktionsevne. Kapitlet demonstrerer en høj faglighed og logisk sammenhæng til den evidensbaserede sygepleje.  
I det thoraxkirurgiske kapitel suppleres de psykosociale aspekter og de forebyggende tiltag: Rygestop, ernæring og alkohol, indgår på en god og relevant måde. Der er i det hele taget meget at hente ved krydslæsning på tværs af de to bind. Vi savner dog, at der mere systematisk henvises mellem kapitlerne. 

I begge bind er en række gode almene kapitler om den medicinske og kirurgiske patient, om ernæring, patientforløb, familiedialog, udskrivelse, og den elektroniske patientjournal. Grænsen mellem den sygeplejefaglige og sygdomsspecifikke sygepleje bliver enkelte steder uklar. I kapitlet om infektionssygdomme mangler de sygdomme, som patienterne på infektionsmedicinske afdelinger indlægges med, og de vigtige SIRS/SOFA-kriterier gennemgås ikke. I stedet handler det om generelle infektionshygiejniske principper, og hvis det er hensigten, så burde det forankres i hygiejnesygeplejerskens vidensgrundlag. 

I kapitlet om peroperativ sygepleje kan man finde mere viden om hygiejne. Men vi savner en logik, hvor sygeplejefaglige virksomhedsområder danner udgangspunkt for at beskrive den evidensbaserede sygepleje. Det kunne være nyttigt at beskrive sygeplejens vidensgrundlag, sådan at det ikke begrænses af organiseringen i "lægens hus". Det ville gøre det lettere at orientere sig i den skattekiste af viden om sygepleje, som disse to udgivelser rummer en hel del af. 

Jesper Frederiksen, sygeplejerske, postdoc, Tina Bjerre, klinisk sygeplejespecialist, MA, Camilla K. Andersen, klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., Hanne Tangbæk Jensen, klinisk sygeplejespecialist, Joan Lyng, klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital - Roskilde.

Længe ventet teknologibog

Teknologi i sygepleje

Dorthe Boe Danbjørg, Finn Olesen
Teknologi i sygeplejen
Samfundslitteratur 2022, 143 sider - 150 kr.

En længe ventet bog som indfanger og samler væsentlige elementer om, hvordan teknologi anvendes i sygeplejen. Den giver en god og nuanceret indføring i, hvordan teknologi i pleje og behandling påvirker samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske. Der er således fokus på den relationelle sammenhæng mellem teknologi, mennesker og kontekst. 

Bogen bidrager til, at sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle kan forholde sig analytisk og reflekterende til anvendelsen af teknologi gennem inddragelse af forskellige analysemodeller, som eksemplificeres i cases. Emnerne er relevante og velunderbygget med kilder. Der er dels et historisk rids af, hvordan teknologi har påvirket sygeplejen og opfattelsen af sygdom og sundhed med eksempler på, hvilke teknologier, der dominerer i dag. En del af teorifremstillingen er på et højt (filosofisk) niveau, men ved at inddrage mange praksisnære eksempler bliver teorien lettere tilgængelig. 

Bogen kan anbefales som gennemgående i sygeplejerskeuddannelsen bl.a. i undervisningen i sundhedsteknologi og sygepleje såvel i klasserummet som i simulationsbaseret undervisning. Den vil også være relevant for andre sundhedsprofessionelle og ud over grunduddannelsen også på master- og kandidatniveau.

Bente Kjærgaard Stisen, sygeplejerske, master IKT og læring samt lektor, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, VIA University College.

Borgernær akutsygepleje

Akutsygepleje

Annette Jakobsen og Jette Kaasgaard Vibjerg (red.) 
Akutsygepleje viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen
Munksgaard 2022, 224 sider – 350 kr.

Som sygeplejerske i det nære sundhedsvæsen giver bogen en fin gennemgang og opdatering på viden – både som lærebog og opslagsværk – i forhold til akutsygepleje hos den ældre borger. Forfatterne har skabt en rød tråd ved konsekvent at have fokus på, at observation, intervention, handling og behandling foregår ud fra et borgernært perspektiv. De har samtidig fokus på, at det overvejende er hos ældre borgere, der kan ses atypiske symptomer, og ofte vil der være flere forskellige årsager til et symptom pga. komorbiditet og polyfarmaci. 

Bogens kvalitet er, at den introducerer til væsentlige og aktuelle forskningsbaserede bud på klinisk sygepleje og behandling inden for det akutte/subakutte område med brug af ABCDE-algoritmen. Samtidig lægges der vægt på termen ’Se – føl – lyt’. 

Der bruges cases og tabeller til beskrivelse og illustration, som er overskuelige, præcise, forståelige og brugbare, og som underbygger de vigtigste handlinger, som udføres af akutsygeplejersken ude hos borgeren. Derefter behandles de områder, som vi typisk støder på: Behov for væsketerapi, ondt i maven, vandladningsproblemer, smerter og psykiske lidelser.  Det er en fornøjelse at læse om akutsygepleje, hvor det nære sundhedsvæsen er tænkt ind med borgerens perspektiv i fokus.

 Karin Fersløv Andersen, sygeplejerske i det Udkørende Akutteam i Københavns Kommune.

Tsunami af overdiagnostik

Snart er vi alle patienter

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, John Brandt Brodersen
Snart er vi alle patienter – overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver
Samfundslitteratur 2022, 278 sider – 350 kr.

Det er en gave at få ord, evidens og perspektiv på noget, som ofte gnaver i ens sundhedsprofessionelle eksistens. Det er præcist det, denne bog gør. Begrebet overdiagnostik udfoldes og kvalificeres. 

Det er tydeligt, at forfatterne er dedikerede og har stor viden om emnet. Ydermere er stoffet formidlet på en flydende og pædagogisk måde. Den ene forfatter er antropolog, og den anden er speciallæge i almen medicin. Umiddelbart kan det være en kunst at forene den medicinske og antropologiske verden til et samlet hele. Men det er lykkedes for forfatterne. 

Hvert kapitel starter med en case, og der er talrige kliniske eksempler i bogen. Det hele er bundet sammen af omfattende empiri, præsenteret på en måde så de fleste kan forstå det. 

Den primære målgruppe er universitetsstuderende inden for sundheds- og samfundsvidenskab, men bogen kan absolut læses og forstås af alle andre med sundhedsfaglig baggrund – herunder sygeplejersker. 

Bogen beskæftiger sig med emner, der er aktuelle og relevante i en dansk kontekst. Et eksempel herpå er det øgede antal børn og unge, der får stillet en psykiatrisk diagnose. Både mulige bevæggrunde til dette og de livslange konsekvenser for individet udfoldes i bogen. Et andet eksempel er de danske screeningsprogrammer, hvor de faktiske gevinster ved screening præsenteres. Systematisk screening for brystkræft kan forebygge ét dødsfald, hvis 2.000 kvinder screenes hvert andet år i 10 år. Samtidig vil 10 kvinder blive overdiagnosticeret med kræft, og 200 vil få et falsk positivt svar – med de psykosociale konsekvenser det kan medføre. 

Det giver stof til eftertanke både som sundheds-professionel og som borger. 

Palle Bager, klinisk sygeplejespecialist og seniorforsker, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, lektor, Health, Aarhus Universitet.

Fagredaktørens udvalgte,  redigeret af Maj Siercke, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

 

Katja Balslev Nielsen 
Skam i professionelle relationer
297 sider - 269,95 kr., Samfundslitteratur 2022
Vi skal ikke af med skam, men derimod vedkende den. Uerkendt skam er sygdomsfremkaldende. Moralsk skam kan påtvinge os intens selvrefleksion, hvor vi må identificere moralske standarder, som vi værdsætter. Etisk skam kan være forløberen for en helende undskyldning. Hvis man har gjort noget, der er gået ud over andre, er det afgørende, at man kan tage den etiske skam på sig og erkende, at det også gik imod det, man står for. Er man som Pippi Langstrømpe, vil man blæse skam, uro og ængstelse væk ved at fokusere på evner frem for fejl og mangler. Skammen er værdighedens vogter. Ligesom der findes to former for kolesterol HDL (sund) og LDL (usund) findes der også to former for skam: En medfødt sund skam og en giftig livsdræbende skam. Talrige eksempler viser, hvor galt det kan gå, når vi ignorerer skammen, som derfor bliver giftig og destruktiv i den professionelle relation. Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og kan stærkt anbefales.

Maren Weischer
Hvorfor lige mig?
224 sider - 269,95 kr., Lindhardt og Ringhof 2022
Hver tredje dansker får på et tidspunkt i deres liv kræft. Med diagnosen følger ofte spørgsmål som: Hvorfor lige mig? Skulle jeg have spist sundere? Arbejdet mindre? Sovet mere eller siddet mindre foran computeren? Er det min egen skyld? Forbindelsen mellem livsstil og kræft er evident. Men livsstil er ikke den eneste årsag til sygdommen. Den er faktisk ikke engang den vigtigste. Fakta er nemlig, at livsstil og miljø kun forklarer 4 ud af 10 tilfælde af kræft. Det betyder, at man kan blive ramt af kræft uanset alder og livsstil. Kræft er meget mere end en livsstilsygdom. Man kan nemlig spore den 240 mio. år tilbage i tiden. Den populærvidenskabelige bog samler den nyeste viden fra kræftforskningen, målrettet kræftsyge og pårørende. Forfatteren er læge, ph.d. og kræftforsker, som i over 10 år har arbejdet med befolkningsundersøgelser. I den meget letlæselige og pædagogiske fortælleform rammer bogen plet til målgruppen, som primært ikke er sundhedsprofessionelle.

Dorthe Stieper
Er det mors skyld?   Når mødre føler og tillægges skyld for deres børns psykiske mistrivsel
198 sider - 249,95 kr., Forlaget Vindesti
”Det er min skyld!” Mange mødre rammes af skyldfølelse, hvis deres barn mistrives psykisk. Skylden påføres direkte eller indirekte af omgivelserne, af én selv eller de fagprofessionelle. Forfatteren, som i mange år har arbejdet som pårørendementor for forældre til psykisk sårbare børn og unge, er ofte stødt på problematikken. Gennem interview med 11 særdeles kompetente fageksperter inden for psykologien, lægevidenskaben, kultur og kønsforskningen, undersøger hun, hvor skyldfølelsen kommer fra, og hvorfor det primært er mødrene, der føler og tillægges skyld. For fagprofessionelle kan bogen tilføre nye perspektiver og nuancer i forhold til egen praksis.