Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Tryg tilknytning i Hjemmet/Dagplejen/Vuggestuen/Sundhedsplejen", "Ungeenheden", "Kort & Godt om helbreddangst" og "Sundhedspsykologi i sygeplejen".

Sygeplejersken 2022 nr. 3, s. 46-48

Tilknytning har afgørende betydning for det lille barn

sy3-2022_anm_4-boeger

Rikke Yde Tordrup
Tryg tilknytning i hjemmet/dagplejen/
vuggestuen/sundhedsplejen

Dansk psykologisk Forlag 2021,
100 til 130 sider – 190 kr. (vejl.)

Barnets tilknytningsmønster udvikles tidligt i barndommen.

Tilknytningsteorierne tilskriver barnets tilknytningsmønster afgørende betydning for den livsbane, der lægges tilrette for et barn ift. evnen til at danne nære relationer, evnen til at lære og koncentrere sig og for udvikling af mental sundhed.

En tryg tilknytning dannes, når forældre eller andre omsorgspersoner evner at dække barnets behov og at tilbyde udviklingsstøttende samspil. Rikke Yde Tordrup er psykolog med klinisk speciale i børn og unge.

Tordrup har i fire små bøger ønsket at nå de omsorgspersoner og fagprofessionelle, som er omkring de helt små børn og i en let fordøjelig Maggiterning formidle tilknytningsteorierne og give konkrete forslag til, hvordan barnet kan tilbydes et udviklingsstøttende samspil.

Jeg gætter på, at grunden til, at Tordrup har valgt at formidle det samme budskab og indhold i fire forskellige udgaver, er ønsket om at nå flest mulige og at skrive med et lixtal og på et niveau, som rammer bredt. 

Bogen, der har forældre som målgruppe, kan læses og forstås af alle forældre. Budskabet er enkelt formidlet. Der er konkrete eksempler, som underbygger teorien, og som kan genkendes i en dagligdag. Illustrationerne er søde og sjove, og der er en god chance for, at denne bog eller disse bøger vil blive læst på trods af søvnunderskud og bunken af vasketøj, da den er indbydende og enkel. 

Det samme kan siges om bogen målrettet dagplejere, som er en gruppe med forskelligartet uddannelsesmæssig baggrund. De dagplejere, som ønsker sig mere teori og baggrund, kan gribe bogen målrettet vuggestuepædagoger, da den gør mest ud af at beskrive hvilke teoretikere, som danner baggrund for teksterne - uden dog at have direkte litteraturhenvisninger.

Tordrup problematiserer den generelt faldende kvalitet i dagtilbud og den betydning, det har for små børns udviklingsmuligheder.

Ikke alle børn kommer fra hjem, som kan tilbyde gode opvækstbetingelser. For de børn har det afgørende betydning at gå i et dagtilbud, som er i stand til at kompensere for de hjemlige forhold.

Den fjerde bog er målrettet sundhedsplejersker. Jeg kunne ønske mig, at forfatteren havde sat sig ind målgruppens uddannelsesmæssige og faglige niveau. Som sundhedsplejerske føler jeg mig talt ned til.

Baggrunden for at stort set alle familier tager imod sundhedsplejerskebesøg, er, at sundhedsplejersker rådgiver og vejleder ud fra et solidt fagligt og evidensbaseret grundlag. De har som oftest mange års erfaring i at mentalisere og pejle sig ind på den brogede skare af familier, som de arbejder sammen med.

Sundhedsplejersker opererer ikke ud fra egne holdninger og ”synsninger”, som bogen antyder. 

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Hverdagslivet for seks unge med sindslidelser

Ungeenheden

Fine Gråbøl
Ungeenheden
Gads Forlag 2021, 170 sider – 199,95 kr.

Der bliver skrevet en del meget personlige beretninger fra psykiatrien, og nogle af dem udgives af forfatteren uden et forlag i ryggen. Denne bog skiller sig ud, fordi forfatteren modtog Bogforums Debutantpris 2021.

Alene titlen rummer en ironisk distance, og den fortsætter bogen igennem i form af mindre, men præcise hip til det system, som skal hjælpe seks unge med at blive i stand til at tage vare på sig selv efter alvorlig sygdom eller med alvorlig sygdom. 

De unge bor sammen på femte sal i et tidligere plejehjem, som er døgnbemandet. 

Beskrivelserne i bogen kredser om de unges til tider skrøbelige fællesskab, den varme sommer de oplever sammen og de aktiviteter, den afføder tilsat små og store detaljer om det personale, som er parat til at hjælpe, tage imod ophobet vrede og forhindre større og mindre katastrofer, der kan indebære tab af eget liv.

Forfatteren sanser det hele og fortæller skarpt og tæt-væk om hverdagslivet i en verden, få er bekendt med.  

Lasse, Marie, Waheed, Sara og Hector er sammen med forfatteren bogens hovedpersoner, og læseren lærer dem flygtigt at kende undervejs. Hvordan vil det gå de seks i fremtiden? Det er ikke en bog, der løber over af håb.

Sindslidelser kan overkommes, men kvalificeret og kompetent hjælp og støtte er nødvendig undervejs i den proces. 

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag & Forskning

Bred indføring i helbredsangst

Kort og godt om helbredsangst

Line Sørensen et al.  
Kort & godt om helbredsangst
Dansk Psykologisk Forlag 2021, 108 sider – 209,95 kr.

Kan man sige noget kort & godt om helbredsangst? I denne bog, som er skrevet af fire yderst kompetente eksperter inden for området, er svaret ubetinget, kort og godt ja! 
Bogen er skrevet til personer, som har helbredsangst samt pårørende og professionelle i sundheds- og socialsektoren. 

Den klare styrke ved bogen er, at den ud over at være letlæselig og informativ, også kan anvendes som et lavpraktisk redskab til at hjælpe mennesker med helbredsangst, da den indeholder gode og varierede cases, øvelser, tabeller og figurer, som illustrerer og underbygger bogens pointer samt detaljerede beskrivelser af det typiske behandlingsforløb. 

Bogen er bygget op, så de indledende kapitler beskriver, hvad helbredsangst er. De efterfølgende kapitler beskriver diagnosticering af helbredsangst og årsagerne hertil. Resten af bogen beskæftiger sig med behandling af helbredsangst samt gode råd og overvejelser herom.

Skal der peges på en lille svaghed, kunne jeg godt ønske mig en mere uddybet referenceliste med henvisning til relevante forskningsartikler, så det bliver muligt at fordybe sig endnu mere i området.  Som sagt blot en lille svaghed. Samlet set lever bogen til fulde op til sit formål, og den giver – trods titlen – læseren en bred indføring i helbredsangst. 

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., kvalitetskonsulent, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms Videncenter – Ressourcer & Innovation, Retningslinjesekretariatet

Ny viden om ulighed i sundhed mellem kønnene

Sundhedspsykologi i sygeplejen

Steen Hundborg (red.)
Sundhedspsykologi i sygeplejen  
FADL’s Forlag 2021, 406 sider – 399,95 kr.

FADL’s lærebogsserie ’Viden, uddannelse og klinik’ leverer et velkomment bidrag til sundhedspsykologi, et vigtigt fagområde i sygeplejen. Målgruppen er sygeplejestuderende, men andre sundhedsprofessionelle kan også få glæde af den.

Bogen inkluderer mange sundhedsfaglige emner, aspekter og teoretiske begreber, der yder væsentlige sundhedsfokuserede bidrag til både psykologi og sygepleje og også er relevante i klinisk sammenhæng. 

Jeg vil især fremhæve de mellemmenneskelige aspekter: Den motiverende samtale, self-efficacy (mestringstro) og mestringsbegreberne, der handler om at forstå patienters forhold, når de er i en situation, hvor der er behov for professionel støtte og omsorg.

Vigtigt er også et kapitel om tværkulturelt samarbejde, der betoner den fælles forståelse under svære forhold, f.eks. at tage sig tid til tillidsarbejde og de tolkede samtaler, hvor de professionelle værktøjer og kompetencer udfordres.

Sundhedsprofessionel kommunikation med ældre og/eller kognitivt svækkede, måske med komorbiditet eller nedsat health literacy (sundhedskompetence) fordrer god patientinddragelse og stor professionel empati.

Senere kapitler fokuserer på relevante problemstillinger relateret til misbrug, angst, depression, arbejdet med sorg og kriser, kroniske sygdomme og palliativ indsats. 
Min opmærksomhed blev fanget af et veldokumenteret kapitel om køn og kønsrelateret sygelighed.

Skribenten arbejder her med aktuelle problematikker, som viser stor samfundsskabt ulighed i sundhed mellem kønnene. Her er gode pointer. I bogen indgår desuden emner som seksualitet, smerte og stress – det sidste også set ud fra plejepersonalets perspektiv.

Stoffet er pædagogisk underbygget og eksemplificeret med cases og refleksionsspørgsmål. Især er casene om tværkulturelt arbejde gribende. 

Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

 

Gitte Retbøll
Alternativ børnepsykiatri. Om mit liv og arbejde som læge, børnepsykiater og ”alternativ” behandler
Forlaget Rosenknop 2021, 250 sider – 219,95 kr.

Jeg undrer mig over, at alternativ skal i citationstegn i titlen, det virker som en ikke tilsigtet distance til det, der er bogens ærinde, nemlig at beskrive en anden tilgang til børn og unges psykiske lidelser og problemer.

Forfatteren er læge og arbejder med traumer som baggrund for symptomer på sindslidelser og dermed også med traumeforløsende metoder. Bogen er bygget op om forfatterens egen familiehistorie, uddannelsen og arbejdet i børnepsykiatrien på hospital og etableringen af egen klinik.

Dertil en række cases og information om METAsundhed og metakinetics som forfatteren er optaget af og baserer sin hjælp til familierne på. Via kinesiologi/muskeltestning kan man teste frem, hvad det vil sige at ”spørge kroppen”, hvilke problemstillinger en person har og så hjælpe ud fra den viden, man får.

 

Grethe Andersen og  Lise Penter Madsen
Stroke. Få det bedste ud af livet efter hjerneblødning eller blodprop
Strandberg Publishing 2022, 280 sider – 149,95 kr. 

Fem mennesker og deres personlige erfaringer med stroke, dvs. blodpropper og blødninger i hjernen, udgør kernen i bogen, der desuden beskriver årsager og forebyggelse, behandling og senfølger efter stroke.

De fem bliver præsenteret i starten af bogen, og det er gennem deres beretninger og individuelle problemstillinger, at bogen kommer rundt om de mange tilstande og følgevirkninger, der opstår efter stroke, tidligere kaldet apopleksi og slagtilfælde. 

De fem personer er valgt, så de repræsenterer forskellige aldersgrupper og forskellige årsager til stroke. Desuden bliver de fems udfordringer med sprog, sexliv, forandringer af personligheden, stress, angst og depression gennemgået.

Følger, der overordnet kan inddeles i fire kategorier: Fysiske forstyrrelser, sanseforstyrrelser, kognitive forstyrrelser, adfærdsændringer og emotionelle følgevirkninger.

Bogen er grundig, budskaberne velformidlede og evidensbaserede, og læseren får endnu en gang genopfrisket de første tegn på stroke gennem remsen ’stræk, snak, smil’

 

Bjarne Henrik Lundis
Nu er det nok! Kvinder der kæmper for ligeværd
Forlaget Sidespejlet 2021, 183 sider – 199 kr.

11 kvinder i alderen 27 til 79 år tilknyttet både fagbevægelsen og det politiske liv fortæller om deres opvækst og deres holdninger til køn og ligestilling. 

Nogle af kvinderne er kendte i offentligheden, andre er ukendte. 

Formanden for Dansk Sygeplejeråd er en af de 11 kvinder, og sygeplejersken Özlem Cekic en anden.

Beretningerne er personlige, detaljerede og i varierende grad præget af belæg og refleksion. Barndom og ungdom er tydelige perioder i kvindernes liv, de formative år, hvor grundlaget for det videre engagement i samfundsudvikling og ligestilling blev til.

Hensigten med bogen er at opfordre til dialog om køn og ligestilling mellem mænd og kvinder.