Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

APN’er redder komplekse liv

Knap et år efter det første hold APN-sygeplejersker afsluttede kandidatuddannelsen i avanceret klinisk sygepleje, er de ved at finde deres plads i kommuner og på hospitaler.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 50-51

Af:

Christina Sommer, Journalist,

Helle Kobberup Lindberg, Journalist

sy-2022-5-apn-1

Én holder hånden under de mennesker, der ikke kan fungere i nutidens sundhedsvæsen. En anden arbejder på at forbedre det tværsektorielle samarbejde om borgere, der lever med midlertidigt eller permanent kateter. En tredje yder støtte, rådgivning og besøg hos komplekse borgere, hvor sygeplejerskerne har brug for fornyet klinisk vurdering. 

I juni 2021 kunne omkring 40 sygeplejersker som de første i Danmark skrive cand.cur. i avanceret klinisk sygepleje på visitkortet – i daglig tale APN-sygeplejerske (Advanced Practise Nursing). Og nu begynder mange af dem at finde deres plads i kommuner og på hospitaler landet over. 

Uddannelsesløft i kommunerne

APN-uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem otte kommuner, Dansk Sygeplejeråd og Aarhus Universitet. Og det kan mærkes, fortæller Annelise Norlyk, professor og uddannelsesleder, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet.

”En tredjedel af de studerende kommer fra primær sektor. Det er markant flere, end vi ser på den anden linje (cand.cur. nursing science, red.). De kommer typisk med 5-8 års klinisk erfaring. De er superengagerede, videbegærlige og motiverede. Jeg er ikke i tvivl om, at APN-uddannelsen er med til at give et uddannelsesløft i kommunerne.”

Uddannelsen byder på fag som patofysiologi, multisygdom og polyfarmacy. Og der er f.eks. også moduler om forskningsmetoder og organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen, hvor APN’erne netop er tiltænkt en nøglerolle i takt med, at ældre skal have endnu mere specialiseret pleje og behandling i eget hjem. 

Annelise Norlyk uddyber: 

”APN’erne vil kunne lave helhedsvurdering af multisyge patienter og borgere mhp. at iværksætte intervention og pleje på et avanceret sygeplejefagligt niveau  – i tæt samspil med andre faggrupper, især læger på hospitaler og i almen praksis.”

Når lægen mangler

Ovenstående kompetencer var medvirkende til, at sygeplejerske Line Sandlykke med fire års erfaring fra en akutmodtagelse og en urinvejskirurgisk afdeling søgte ind på uddannelsen i 2019.

”Jeg ønskede at få redskaber til at se årsagssammenhænge og tage kliniske beslutninger, især i akutte situationer. For lægerne er der ikke altid, når man har brug for dem,” fortæller Line Sandlykke, der nu er ansat som klinisk sygeplejespecialist på Urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital (læs side 55). 

Hun tilføjer:

”Uddannelsen giver så meget mening især ift. det nære sundhedsvæsen og de udfordringer, som især primær sektor står med. Her kan jeg som APN på hospitalet være det vigtige bindeled til kommunerne.”

APN’er redder liv

Aalborg Kommune var med til at starte uddannelsen og er en af de kommuner, hvor APN-sygeplejerskerne for alvor begynder at finde deres plads. Kommunen har fire ansat, og sygeplejechef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Helen Kæstel, er imponeret. 

”Ud fra dét, jeg har set indtil nu, kan jeg ganske enkelt sige, at APN-sygeplejerskerne redder liv  – de langsomt døende liv, ikke de akutte. Det er borgere, der falder gennem sprækkerne, og som ellers ville være helt uden for vores rækkevidde. Det er kun APN-sygeplejerskerne, der kan få greb om den kompleksitet, og det skyldes udelukkende uddannelsen,” siger hun. 

I Københavns Kommune er tre APN-sygeplejersker også så småt klar i hhv. det udkørende akutteam, center for rehabilitering og akutsygepleje samt hjemmesygeplejen. Til sommer bliver en fjerde ansat i kommunens center for diabetes. 

”Det hele er lidt i sin vorden, men vi er meget optagede af, at uddannelsen ikke er en akademisering af sygeplejen. APN-sygeplejerskerne skal være tæt på borgerne. De ældre bliver dårligere, og vi skal passe på dem sammen med især almen praksis på en anden måde,” siger centerchef for HR og Uddannelse i Københavns Kommune Clea Hinrichsen. Hun tilføjer: 

”Her kan APN-sygeplejerskerne f.eks. udvikle nye metoder til praksisnære forløb. Og de skal også afdække nye sygeplejerskeopgaver og -funktioner i det nære sundhedsvæsen. Det er højaktuelt i kølvandet på udspillet til den nye sundhedsreform og selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejerskerne.”

Væk fra skrivebordet

I Esbjerg Kommune glæder chef for sygeplejen, Anni Kjærgaard Sørensen, sig også til sommer, hvor hun endelig får to APN-sygeplejersker i sin fold. Og de skal ikke sidde bag skrivebordet, understreger hun:

”Borgerne skal have gavn af deres øgede kompetencer. De vil f.eks. blive koblet på vores plejecentre og multisyge borgere i hjemmet. Men de vil få mere tid til at fordybe sig, og de vil alt andet lige have nogle andre kompetencer til at tænke helhed, end vores dygtige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har.” 

Læs mere om APN-sygeplejersker på dsr.dk/apn 

 

Det kan APN-sygeplejersker

APN-sygeplejersker uddannes til at arbejde med komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med læger som f.eks. at:

•    udføre klinisk udredning

•    udføre sygeplejefaglig udredning på avanceret niveau og iværksætte intervention inden for afgrænsede sygdomsgrupper

•    udføre klinisk lederskab

•    arbejde sundhedsfremmende og forebyggende

•    udvikle praksis, herunder hensigtsmæssige arbejdsgange

•    udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb

•    arbejde tværprofessionelt

Læs mere om uddannelsen på www.kandidat.au.dk/sygepleje