Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: 'Etik i sygeplejen. Grundbog i teori og praksis', 'Du kan alt. Bind 1 og 2', 'Dem vi ikke taler nok om', 'Sår og sårbehandling - en grundbog i sygeplejen' samt 'Simulationsbaserede undervisningsmetoder - fra teori til praksis'.

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 44-47

Bliv skarp på etiske problemstillinger

Etik i sygeplejen

Lisbeth Aaskov Falch & Benjamin Olivares Bøgeskov
Etik i sygeplejen. Grundbog i teori og praksis
FADL’s Forlag 2022, 274 sider - 329,95 kr

Hvert årti sin etikbog i sygeplejen. Grundbogen er målrettet sygeplejestuderende i 2022, og er bl.a. skrevet af to medlemmer af Sygeplejeetisk Råd. 

Redaktørernes og forfatternes formål har været at skærpe læsernes bevidsthed og refleksion om nogle af de etiske spørgsmål, problemstillinger og dilemmaer, som opstår i sygeplejen i dag. Bogen er inddelt i to dele. Den ene handler om etik i teori, den anden om etik i praksis. De enkelte kapitler kan læses separat og bruges til opslag. Der er en grundig gennemgang af retningslinjerne samt af baggrunden for udviklingen og anvendelse af dem. De danske retningslinjers fire principper: 1) respekt for selvbestemmelse, 2) anerkendelse af værdighed, 3) hensyn til integritet og 4) omhu for det sårbare liv nævnes allerede i starten og siden flere steder. 

I bogens første del er en gennemgang af begreberne moral og etik, lov og etik, etiske dilemmaer og etisk refleksion. I den anden del er fokus på forskellige områder inden for sygeplejeprofessionen, hvor der kan opstå etiske problemstillinger og dilemmaer. Desuden skrives her om bestemte grupper af mennesker eller mennesker med bestemte sygdomme. Et centralt emne er arbejdet med gamle mennesker, idet der refereres til flere studier, hvor sygeplejestuderende ikke ønsker at arbejde på dette område.

En faktor, der kan påvirke dette, er den samfundsmæssige tendens til, at alderdom forbindes med noget negativt, præget af marginalisering, stigmatisering og nedvurdering – gerontofobi. Det fremhæves, at det er nødvendigt for sygeplejersker at trodse det mulige negative syn på alderdom, og at sygeplejersker kan gøre en meget stor forskel i plejen af gamle mennesker. Der skitseres flere etiske dilemmaer på dette område både ift. gamle patienter og til de pårørende. Det anbefales at anvende refleksionsmodellen fra det sygeplejeetiske råd for at blive rustet til denne, som til andre opgaver. 

Der er refleksioner over rehabiliteringsforløb og hverdagsliv/dagligliv i et selvstændigt kapitel. I lighed med disse kapitler gennemgås etik i sygeplejen til børn og unge, etik og mennesker med psykisk sygdom, etik ved sygepleje til døende og uhelbredeligt syge. At undlade at leve op til sine idealer er ofte ømtåleligt, men at forstå denne oplevelse og dens årsag er en nøgle til at svare på, hvordan man forholder sig til fejl, og hvad man skal gøre, når det er sket. Moralsk stress, omsorgstræthed og forråelse er begreber, der omhandler denne konflikt mellem idealer og kampen for at leve op til dem. En kendt konflikt for de fleste sygeplejersker; en af redaktørerne har taget sig af disse spørgsmål. I flere af kapitlerne er der cases og refleksionsspørgsmål, ligesom der er gode litteraturhenvisninger.

Marianne Mahler, sygeplejerske, Dr.PH

Om ondskab og dens mange udtryk

Du kan alt

Christian Jungersen
Du kan alt. Bind 1 og 2
Gyldendal 2021, 752 sider – 299, 95 kr. (vejl.)

’Du kan alt’ er Christian Jungersens fjerde roman. De to forrige romaner, som har fået flotte anmeldelser, er begge blevet filmatiseret. ’Undtagelsen’ sad under huden på mig i mange uger, efter at jeg havde læst den med dens beskrivelse af ”hverdagsondskab”, som gjorde et stort indtryk. Jeg kan allerede nu afsløre, at jeg blev skuffet. 

Hovedpersonen Per er en midaldrende mand, som vi følger over en årrække. Vi møder ham i starten af bogen, hvor hans søn lige er flyttet hjemmefra. Umiddelbart herefter annoncerer hans kone, at hun vil skilles. Per opgiver sin middelklassetilværelse, tager en terapeutuddannelse og giver sig i kast med at coache kriminelle, torturoverlevere og søgende sjæle. I bogen løber et thrillerspor, hvor Per involveres i kriminalitet og udsættes for et brandattentat som følge af sine klientkontakter. Pers temperamentsfulde kæreste anklager ham flere gange for, at hun ikke kan mærke ham. Jeg har det på samme måde. Det eneste tidspunkt, hvor jeg mærker en person, som er troværdig og med et autentisk udtryk, er i starten af bogen. Her er Per hidkaldt af sin nyligt hjemmefraflyttede søn. Beskrivelsen af Pers skuffelse over sønnens manglende lyst til far-søn-kvalitetstid og hans ubehjælpsomme forsøg på at skjule den er rørende og gribende. Men så er det også slut. Christian Jungersen kredser om emner, som også findes i ’Undtagelsen’ og ’Du forsvinder’: Ondskab og dens mange udtryk, findesteder og menneskers uudgrundelighed. 

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Sygt sisyfosarbejde i jobcenteret

Dem vi ikke taler om

Louise Schelde Frederiksen  
Dem vi ikke taler nok om
Forlaget Schelde Frederiksen 2022, 198 sider – 300 kr. 

 ”At få fornuften og menneskeligheden tilbage i systemet” – det er forfatterens mål med bogen, der gennem barske fortællinger fra virkelighedens verden belyser syge borgeres møde med jobcenteret. Et møde, der ideelt set skal hjælpe den syge styrket videre, men hvor systemet i mange tilfælde med et jerngreb klemmer den sidste kraft og værdighed ud af den syge.

Baseret på 100 cases beskrives et system, der har magten til at tilsidesætte individuelle hensyn og sygdomsoplysninger i en i forvejen utilstrækkelig og langsommelig sagsbehandling. I bogen møder vi syge borgere, som gerne vil bidrage til arbejdsmarkedet, men som ikke får lov. Vi møder borgere, som forsøger at bidrage, men som dobbeltstraffes med sygdomsforværring, og vi møder borgere, som må vente i mange år inden en endelig meningsfuld afgørelse af deres arbejdsdygtighed. Forfatteren fremhæver, at de gode historier også findes, men at disse historier overskygges af de mange eksempler, hvor menneskers værdighed overvindes af manglende retssikkerhed og bureaukrati. Med en blanding af fakta, barske cases og analyse, er bogen letlæst, og den bidrager til en øget indsigt i system og lovgivning. Sygeplejersker får indblik og viden i nogle af de udfordringer, som mange syge borgere møder på deres vej.

Marie Høyer Lundh, lektor, sygeplejerske, MMSc, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Klog på sår og sårbehandling

Sår og sårbehandling

Susan Bermark & Britta Melby (red.)
Sår og sårbehandling – en grundbog i sygeplejen 
FADL’s Forlag 2021 2. udgave232 sider – 349,95 kr. 

”Den sårgrundbog er virkelig god,” sagde en af mine kollegaer. Hun var begejstret for 1. udgave fra 2017, idet den var et uundværligt opslagsværk under hendes uddannelse i primærsektoren og senere som sygeplejerske i karkirurgi. 

2. udgave er nu udgivet af danske sårspecialister. Forfatterne har skabt en rød tråd gennem bogen ved konsekvent at anvende sårvurderingstrekanten til beskrivelse af sårtyperne. Et godt greb for at illustrere, hvordan sårtyperne adskiller sig fra hinanden. Derudover et kærkomment nyt kapitel om telemedicinsk understøttet sårbehandling, som fremmer samarbejde på tværs af sektorer om patienten med sår. Det omhandler erfaringer i Region Hovedstaden samt en litteraturgennemgang af effekten. 

Bogens kvalitet er en grundig fremstilling af forebyggelse og behandling af sår ud fra nyeste evidens og kliniske retningslinjer. Herigennem lever bogen op til sit formål og bidrager til at højne vidensniveauet hos de sundhedsprofessionelle, som ser patienter med sår. Et brud på huden skaber en kompleks, sygeplejefaglig opgave, idet et sår påvirker det hele menneske. Særligt kapitlerne om smerter samt kognitiv terapi og kropsopfattelse har fokus på, hvilken psykosocial betydning et sår har. Det ville være ønskværdigt, hvis flere af kapitlerne havde inddraget forskningsbaseret viden om patienters oplevelser med at leve med et sår for at øge forståelsen for det hele menneske og kompleksiteten i behandlingen.

Det er et flot opslagsværk, som du bør læse i sin helhed for at forstå flere aspekter i sårbehandling. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller og faktabokse.
Alle sundhedsprofessionelle, der behandler mennesker med sår, kan have glæde af bogen enten under uddannelse eller i klinisk praksis. 

Sally Jakobsen, cand.cur., klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet

Inspirerende simulationsmetoder

Simulationsbaserede undervisningsmetoder

Jette Henriksen, Johanne Grøndal Glavind, Vibeke Røn Noer
Simulationsbaserede undervisningsmetoder  – Fra teori til praksis
Gads Forlag 2022, 196 sider – 299,95 kr.

Bogen indtager et kærkomment og bredt blik på simulation som generel undervisningsmetode, og dermed også med andre simulationsformater end den – i sundhedsvæsenet – mere klassiske skills lab-simulation. Bogens hensigt er at bringe simulationsmetoder frem som én måde at imødekomme teori-praksis-koblingen på. 

Et gennemgående fokus er spørgsmålet om fidelitet (graden af realisme i scenariet), og det pointeres i bogen via eksempler fra flere sammenhænge, at høj fysisk fidelitet ikke nødvendigvis er lige så attråværdigt som psykologisk fidelitet, når det gælder de studerendes udbytte. 

I simulationsundervisningen er briefing, scenario og debriefing kendte og væsentlige elementer. Det udfoldes også i et didaktisk perspektiv, samtidig med at et andet væsentligt begreb som prebriefing præsenteres. Prebriefing fremhæves som et motivationsredskab til at reflektere over den teori, der trækkes på i undervisningen og samtidig forbereder de studerende på den rolle, de skal indtage i undervisningen. 

Bogen indledes med en teoretisk gennemgang af begrebet simulation, hvilket via en filosofisk og erkendelsesteoretisk tilgang til dels understøtter bogens umiddelbare intention vedrørende fidelitetsspørgsmålet. Det giver anledning til refleksion over den virkelighed, simulationstræningen forsøger at replikere, men det gør desværre også den indledende læsning noget tung og abstrakt.

En del af bogens didaktiske, pædagogiske og læringsteoretiske tænkning er velkendt i relation til undervisning generelt. Bogens sammenhænge bidrager til, at man som underviser også i simulationsundervisning bringer sin viden i spil og kobler til viden om simulation som metode. I kapitlet om simulationsdidaktik fremhæves vigtigheden af, at underviseren italesætter overvejelser og valg med studerende, mhp. at synliggøre og diskutere sammenhænge mellem viden og handling. Den studerendes rolle og reaktioner i undervisningen behandles også, helt relevant, i flere af bogens kapitler. 

Bogen er, på trods af forskelligartede kapitler med forskellig struktur og sproglig fremstilling, ikke umiddelbart anvendeligt som et opslagsværk til hurtig inspiration, men henvender sig nok nærmere til erfarne undervisere, vejledere og simulationsinstruktører, der har brug for at fordybe sig og udvide deres forståelseshorisont og refleksion i relation til simulationsundervisning. Bogens stærke side er, at den præsenterer simulationsundervisning som en bred disciplin, som er særligt velegnet til undervisere på de velfærdsprofessionelle uddannelser. Det understøttes af, at bogens forfattere har en bred faglig baggrund. Afhængig af erfaring og pædagogisk vidensgrundlag som underviser i simulation kan det bidrage positivt til nye overvejelser om egen tilrettelæggelse af simulationsundervisning og de studerendes rolle i denne.

Anja Reinholt Wacker, sygeplejerske og specialkonsulent i efter- og videreuddannelsen, Center for sygepleje, Professionshøjskolen Absalon

Kort nyt om bøger v/Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Medlemmer af HjernetumorForeningen
Hjernetumorfortællinger - Når livet slår knuder
HjernetumorForeningen 2022, 308 sider - 249 kr.

Antologien indeholder 23 personlige livsfortællinger skrevet af hjernetumorramte og pårørende med bidrag af kræftlæge, neurokirurg, neuropsykolog og formanden for HjernetumorForeningen, med forord af Jakob Birkler. De vigtige fortællinger fører os ind i den del af livet med en hjernetumor, som fagbøgerne eller journalerne ikke giver svar på.  Fra diagnosen stilles, til operationer udføres og den efterfølgende strålebehandling. Lyst, kampstyrke og kærlighed i mørket fra hospitalet og hjemme. Den handler om at miste og at leve videre med en hjerneskade. Fortællingerne kan starte vigtige og svære samtaler. Sundhedsprofessionelle kan i den grad blive klogere på, hvordan de kan gøre en forskel for patienter og pårørende.

Ditte Brøndum
Nej, det er ikke bare dig. En debatbog om psykosocialt arbejdsmiljø
Frydenlund 2022, 208 sider - 269 kr.

”Følelsen af panik skyllede gennem min krop, og jeg ringede til min far: Jeg står i Nyborg. Jeg kan ikke tage på arbejde i morgen. Jeg kan ikke trække vejret. Mandag morgen ringede jeg til min chef, og sagde at jeg var syg”. Sådan starter bogen, som handler om stress. Hver syvende unge sygeplejerske går ned med stress, hver tredje socialrådgiver er stresset, og antallet af pædagoger med stresssymptomer er steget på 50 pct. på fire år. Forfatteren, som er socialrådgiver, har gennem samtaler med førende fagfolk på området forsøgt at finde svar på, hvordan vi undgår, at folk bliver syge af at gå på arbejde. Ambitionen er er at sætte nye standarder for, hvordan vi kan løse de psykosociale arbejdsmiljøproblemer med udgangspunkt i egen stressramte historie.

Anna Kløvedal
Om at sørge - En bog for begyndere
Frydenlund 2022, 103 sider - 199 kr.

Forfatteren Anna Kløvedal mistede i 2004 sit eneste barn, der 15 år gammel døde af leukæmi. I den situation er det nærmest umuligt at give gode råd til personen, som er i sorg. Alligevel er der en række erfaringer, som forfatteren gerne vil give videre. Bogen er tiltænkt som en brugsbog, der kan være med til at hjælpe den som mister med at være i sorgen og leve videre med sorgen. Bogen er derfor bevidst kortfattet, fordi man som sorgramt ikke har overskud til ret meget, hvor trætheden fylder, og koncentrationen svigter. Den handler derfor næstekærligt om konkrete sider af at være til i livet med sorg og savn, og ikke hvad eksperter, psykologer og forskere kan beskrive langt mere konkret.