Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Pension for sygeplejersker

Læs om din pensionsordning. Det gælder både, hvis du er offentlig ansat i en ikke-ledende stilling, er leder, tjenestemand eller privatansat sygeplejerske.

Pension for offentlig ansatte sygeplejersker (ikke-ledende stillinger)

Din pensionsordning består af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP. Derudover indbetales der pension af de lønafhængige særydelser som aften-, weekend- og nattillæg – dog ikke overarbejde.

Ansat i region

Pensionsprocenten er 13,55 pct.

Pensionsprocenten for de lønafhængige særydelser er 3,75 pct.

Ansat i kommune

Pensionsprocenten er 13,93 pct.

Pensionsprocenten er 5 pct. af særydelser for aften- og nattevagter, lørdage samt søn- og helligdage.

Fritvalgsordning

I kommunerne er der også en fritvalgsordning. Her kan den ansatte vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er en kroneforhøjelse, hvis ikke den ansatte meddeler arbejdsgiveren, at der ønskes en pensionsforhøjelse.

Her kan den ansatte vælge mellem at få udbetalt ekstra løn eller ekstra indbetaling på pensionen. Hvis ikke du aftaler andet med din arbejdsgiver, så får du det automatisk udbetalt som ekstra løn. Fritvalgstillægget udgør 0,34 pct.

Ansat i staten

På statens område er der indgået en lang række overenskomster og aftaler som bl.a. regulerer din pension.  Din pension er forskellig afhængig af hvor du er ansat.

SOSU-skoler
Pensionen er på 17,6% for undervisende sygeplejersker og ledere ved SOSU-skoler. Pension indbetales til PKA.

Professionshøjskoler
Pensionen er på 18 % for undervisende sygeplejersker og ledere ved professionshøjskoler. Pension indbetales til PKA.

Universiteter - Cand.cur. med forsknings- og undervisningsopgaver
Pensionen er på 18 %.  Pension indbetales til PKA.

Universiteter - Projektsygeplejerske
Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.

Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet og andre statslige styrelser
Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.

Fængsler og arresthuse (Kriminalforsorgen)
Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.

Rådighedssygeplejersker i Forsvaret
Der er forskellige bestemmelser om pension i overenskomsten om rådighedssygeplejersker i Forsvaret. Du kan læse mere i overenskomsten, og du er også velkommen til at kontakte DSR.  

 

Gruppelivsordning
Som statsansat er du omfattet af gruppelivsordning, uanset om du er tjenestemand eller overenskomstansat. Den månedlige præmie udgør 108,35 kr., der indbetales til Forenede Gruppeliv. Gruppelivsordningen giver dødsfaldsdækning og dækning ved visse former for kritisk sygdom.

Du kan læse mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside her - under ordning 85034.

Pension for ledere (offentlig ansat)

Som leder består din pension af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP. 

Region

Pensionsprocenten er 16,80 pct

Kommune

Pensionsprocenten er 17,70 pct.

Fritvalgstillægget udgør 0,34 pct. som du kan få udbetalt som enten løn eller ekstra indbetaling på din pension.

Pension for tjenestemænd

Som tjenestemand har du fået et tilsagn om en pension efter bestemte regler og satser. Du er også omfattet af en gruppelivsordning. 

Læs mere om de særlige regler, der gælder for tjenestemænd

Gruppelivsordningen giver dødsfaldsdækning og dækning ved visse former for kritisk sygdom. Læs mere om gruppelivsordningen i Aftalen om gruppelivsforsikring.

Læs om Førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, hvis du har tænkt dig at gå på alderspension, før folkepensionsalderen. 

Hvis du er privatansat

Sygeplejersker på det private område har mange forskellige pensionsordninger.

Privatansat med overenskomst

De fleste privatansatte sygeplejersker er omfattet af en pensionsordning, og for overenskomstansatte sygeplejersker vil pensionsordningen være i Pensionskassen for Sygeplejersker (PKA). Pensionens størrelse varierer fra et samlet bidrag på 12% og op til 18%.

I enkelte virksomheder kan der være aftalt andre ordninger. Dette gælder bl.a. inden for arbejdsmil­jøbranchen.

Privatansat uden overenskomst

Hvis der ikke er indgået overenskomst mellem dit ansættelsessted og Dansk Sygeplejeråd, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er omfattet af en pensions­ordning. Du har i disse situationer mulighed for selv at fortsætte din pensionsordning PKA.

Ingen pension til regionalt/kommunalt ansatte pensionister

En del medlemmer, der er gået på pension, vælger at arbejde samtidig. Disse regler gælder fx for to grupper af regionalt/kommunalt ansatte:

 • Et medlem, der er gået på pension og vælger at tage et nyt job – typisk på deltid eller som vikar/tilkaldevikar.

 • Et medlem, der er ansat på det regionale/kommunale område, når pensionsalderen og derfor vælger at få udbetalt pension samtidig med, at medlemmet fortsat arbejder.


Efter den regionale og kommunale overenskomst gælder det, at den ansatte ikke har krav om pension efter overenskomsten, hvis den ansatte får udbetalt tjenestemandspension fra:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Staten
 • De tidligere amter
 • Statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder


Det samme gør sig gældende, hvis den ansatte eller får udbetalt egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Ansatte på delpension betragtes dog ikke som pensionerede og har derfor ret til pension efter overenskomstens pensionsbestemmelser.

Det betyder, at udbetaling fra følgende pensionsordninger udelukker den ansatte fra den overenskomstmæssige pension:

 • Tjenestemandspension (opsat tjenestemandspension udelukker dog ikke)
 • PKA (delpension og engangsbeløb udelukker dog ikke)
 • Folkepension
 • Tidlig pension (Arnepension)
 • Seniorpension


Når den ansatte får udbetalt en af de nævnte pensioner, anbefaler DSR, at der rejses krav om et løntillæg, der svarer til den manglede pensionsbidrag.

Kontakt DSR, hvis du har brug for hjælp til pension
Kontakt din DSR-kreds eller Lederforeningen, hvis du har spørgsmål til din pension.
58925241

Foto:

PKA

Pensionskassen PKA

PKA administrerer langt de fleste sygeplejerskers pension og giver personlig vejledning om pensionen. Som medlem får du en fast pensionspakke og bliver dækket af en gruppeordning.