Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat som sygeplejerske i en tidsbegrænset stilling i enten region, kommune eller stat, er du omfattet af nogle særlige regler, der bl.a. beskytter dig mod forskelsbehandling og ulovlig forlængelse af din kontrakt.

Tidsbegrænset ansættelse i regioner og kommuner

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling i region eller kommune, gælder der særlige beskyttelsesregler for dig. Disse regler fremgår af Sundhedskartellet rammeaftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om tidsbegrænset ansættelse.

Ansættelsens udløbsdato

En tidsbegrænset ansættelse er en ansættelse med en forudaftalt udløbsdato. Det kan fx være, når en bestemt opgave er løst, når en bestemt begivenhed er indtruffet eller til en bestemt dato.

Forskelsbehandling

Det er et grundlæggende princip i aftalen om tidsbegrænset ansættelse, at man ikke må forskelsbehandle tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte. Det princip gælder dog ikke, hvis der er en objektiv årsag til forskelsbehandlingen.

Fornyelse af ansættelsen

Derudover må man kun forny en tidsbegrænset ansættelse, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. I aftalen kan du se en liste over gyldige objektive forhold. Det kan fx være

• At fornyelsen skyldes mangel på medarbejdere pga. sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud o.lign.
• At behovet for arbejdskraft kræver ansættelser af midlertidig karakter

I rammeaftalen er der ikke taget stilling til, hvor mange gange der må ske fornyelser af en tidsbegrænset ansættelse – det bliver i sidste ende afgjort af domstolene.

Hvis en tidsbegrænset ansættelse bliver fornyet, selvom ingen af de grunde, der er nævnt i rammeaftalen, er relevante, vil der være tale om en omgåelse af overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. Det betyder, at den tidsbegrænset ansatte har krav på et almindeligt opsigelsesvarsel efter overenskomsten.

Læs mere i "Aftalen om tidsbegrænset ansættelse" hos Forhandlingsfællesskabet

Tidsbegrænset ansættelse i staten

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling i staten, gælder der særlige beskyttelsesregler for dig. På statens område har man ikke en særlig aftale, så der følger man loven om tidsbegrænset ansættelse.

Ansættelsens udløbsdato

En tidsbegrænset ansættelse er en ansættelse med en udløbsdato, der er aftalt på forhånd. Det kan fx være, når en bestemt opgave er løst, når en bestemt begivenhed er indtruffet eller til en bestemt dato.

Forskelsbehandling

Det er et grundlæggende princip i lovenom tidsbegrænset ansættelse, at man ikke må forskelsbehandle tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte. Det princip gælder dog ikke, hvis der er en objektiv årsag til forskelsbehandlingen.

Fornyelse af ansættelsen

Derudover må man kun forny en tidsbegrænset ansættelse, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. I loven kan du se en liste over gyldige objektive forhold. Det kan fx være at fornyelsen

• skyldes uforudset mangel på medarbejdere pga. sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud o.lign.
• er nødvendig til løsning/udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

I loven er der ikke taget stilling til, hvor mange gange der må ske fornyelser af en tidsbegrænset ansættelse – det bliver i sidste ende afgjort af domstolene.

Loven indeholder en særlig regel for ansatte inden for de statslige undervisnings- og forskningsinstitutioner. Der er tale om ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner. Reglen gælder desuden selvejende institutioner, der overvejende er finansieret af tilskud fra staten, og hvor staten fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår. Her gælder det, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange.
Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for ansatte, der er beskæftiget med undervisning ved frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private gymnasier.

Hvis en tidsbegrænset ansættelse bliver fornyet, selvom ingen af de grunde, der er nævnt i loven, er relevante, vil der være tale om en omgåelse af overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. Det betyder, at den tidsbegrænset ansatte har krav på et almindeligt opsigelsesvarsel efter overenskomsten.

Læs mere i Lov om tidsbegrænset ansættelse hos Retsinformation