Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24: Regionalt forlig

OK24-forliget mellem DSR og Danske Regioner er vedtaget. Læs her, hvad det betyder for dig som regionalt ansat sygeplejerske i form af generelle lønstigninger, anciennitetstillæg, vagttillæg, pension, trepartsmidler mv. Du kan også se, hvordan de forskellige aftaleelementer udmøntes.

OK24: Forliget er vedtaget

Det blev et stort ja

Læs mere hos Forligsinstitutionen og se en oversigt over stemmerne fra alle organisationer her:

Læs mere hos Forligsinstitutionen
Nyhed fra DSR

Læs nyheden fra Dansk Sygeplejeråd med Dorthe Boe Danbjørgs reaktion på resultatet her:

Sygeplejersker stemmer ja til OK24
Se DSR's stemmeprocent

Se, hvor mange DSR-medlemmer, der har stemt, her.

Se stemmeprocenten

Det regionale forlig i hovedtræk

Dansk Sygeplejeråd har sammen med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet indgået en aftale med Danske Regioner om den nye overenskomst for regionalt ansatte sygeplejersker.

Aftalen omfatter bl.a.:

 • mærkbare generelle lønstigninger over en 2- årig periode.
 • en stor organisationspulje på 2%.
 • udmøntningen af trepartsaftalens elementer.

Nedenfor kan du se hovedelementerne i overenskomsten.

Det generelle forlig

Det generelle forlig sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8%. Heraf er 6,53% generelle lønstigninger (inkl. reguleringsordning) til alle sygeplejersker.

Da forbrugerpriserne i samme periode forventes at stige 4,3%, betyder det en forbedring af reallønnen.

Første stigning er på 4% og træder allerede i kraft fra 1. april 2024.

Ekstraordinær forhandling

Som ekstra sikkerhed om at følge den private lønudvikling er der aftalt en ekstraordinær lønforhandling i efteråret 2025. Den vil sikre, at lønnen for offentligt ansatte også stiger, hvis den private lønudvikling bliver højere end forventet.

Som en del af det generelle forlig sikrer aftalen bl.a. regionsansatte sygeplejersker nedenstående elementer.

Elementer fra det generelle forlig

Midler fra Trepartsaftalen

Trepartsaftalen blev indgået i december 2023 som en ekstraordinær engangsbevilling fra regeringen. Regeringen havde inden trepartsforhandlingerne gik i gang, lagt sig fast på, at en stor del af disse midler skulle gå til sygeplejersker i regionerne med henblik på fastholdelse og rekruttering af ressourcer.

Den konkrete udmøntning af Midlerne fra trepartsaftalen er aftalt under OK24, og sikrer sygeplejersker i regionerne nedenstående elementer.

Elementer fra Trepartsaftalen

De organisationsspecifikke midler

Ved dette års overenskomstforhandlinger har organisationspuljen været på 2%, hvilket er væsentligt højere end ved tidligere OK-forløb. Til sammenligning var organisationspuljerne på det regionale område ved OK21 på 0,45%, og ved OK18 var den 0,35%.

Organisationspuljen anvendes til løn og pensionsforbedringer til grupper af sygeplejersker, som medlemmerne har stillet krav om forbedringer til. Ved OK24 er den store organisationspulje i regionerne derfor prioriteret til at:

 • øge lønnen til de nyuddannede
 • øge lønnen til de erfarne sygeplejersker
 • forbedre pensionsprocenten


Mere specifikt er OK24-organisationspuljen prioriteret til:

 • Nyt pensionsgivende løntillæg til sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker med indtil 4 års samlet beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.
 • En forhøjelse af det eksisterende 4 års-tillæg til sygeplejersker ansat på socialområdet (jf. menupunkt nedenfor).
 • En forhøjelse af det eksisterende 10 års-tillæg til sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker.
 • Nyt funktionstillæg til den erfarne kliniske sygeplejerske (jf. menupunkt nedenfor).
 • Forhøjelse af pensionsprocenten for ikke-ledende og kandidatuddannede sygeplejersker (jf. menupunkt nedenfor).

Læs mere om elementerne fra organisationspuljen nedenfor.

Elementer fra organisationspuljen

Så meget stiger din løn

Samlet set giver overenskomstaftalen på det regionale område en samlet lønforbedring inkl. pension og særlig feriegodtgørelse ved overenskomstperiodens udløb på:

 • Sygeplejersker med 0-3 års anciennitet: 2.850 kr./md. = 9,4% stigning.
 • Sygeplejersker med 4-7 års anciennitet: 4.250 kr./md. = 13,8% stigning.
 • Sygeplejersker med 8-9 års anciennitet: 4.600 kr./md. = 12,9% stigning.
 • Sygeplejersker fra 10 års anciennitet: 5.600 kr./md. = 15,1% stigning.
Aftalens elementer som pdf
Hent hovedelementerne fra aftalen som pdf.

Eksempler på lønstigninger

Se eksempler på, hvor meget lønnen stiger for udvalgte grupper af regionalt ansatte sygeplejersker med OK24-aftalen.

Beregningsgrundlag

Her kommer de første lønstigninger

De generelle lønstigninger forventes at komme hurtigst muligt efter 1. maj - med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Det betyder, at de forventeligt kommer med maj-lønnen for sygeplejersker, der er bagudlønnede, og dermed bliver udbetalt med lønnen i slutningen af maj/starten af juni.

Hvad angår tillægget til ledere og forhøjelsen af særydelser forventes disse at komme hurtigst muligt, men det kan tage længere tid at beregne og implementere disse elementer.

Her træder forbedringerne i kraft

Få et samlet overblik over, hvornår forbedringerne i det regionale forlig træder i kraft. Du kan også se, hvilke forbedringer der stammer fra trepartsaftalen.

1. april 2024

 • 4% i generel lønstigning.
 • Forbedring af barselsvilkår:
  • 3 ugers ret til løn til far/medmor
  • 13 uger ekstra med løn til hver forældre, der får flerlinger
  • 10 ugers ekstra ret til løn til soloforældre
 • Særydelsessatser for aften, nat og weekend forhøjes med 5% (fra trepart).
 • Tillæg til sygeplejefaglige ledere (fra trepart).


1. maj 2024

 • Vagttillæg for ansatte, der har min. 300 timers vagtarbejde uden for dagsarbejdstid (fra trepart).
 • Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,54% mod bortfald af løntillæg på 0,45% som følge af afskaffelse af store bededag.
 • Pensionister, der ansættes den 1. maj eller senere, får pension efter overenskomsten. Overgangsordning for allerede ansatte til 1. oktober.


1. juni 2024

 • Engangstillæg til sygeplejefaglige ledere ansat 31. maj 2024 (fra trepart).

1. oktober 2024

 • 1,76% i skøn for reguleringsordning (forventet lønstigning).


1. januar 2025

 • Anciennitetstillæg til sygeplejersker med 4 års sammenlagt beskæftigelse, dog ikke til ansatte på socialområdet, atypiske ansatte og kandidater (fra trepart).

1. april 2025

 • Tillæg til sygeplejersker med indtil 4 år sammenlagt beskæftigelse.
 • Forhøjelse af tillæg til sygeplejersker med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse.
 • Forhøjelse af tillæg til specialuddannede med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse.
 • Funktionstillæg til erfarne kliniske sygeplejersker.
 • Pensionsforbedring til sygeplejersker fra 13,55% til 14%.
 • Tillæg til sygeplejersker med kandidatuddannelse for anvendt specialuddannelse.
 • For sygeplejersker med en kandidatuddannelse på a-skalaen forhøjes pensionsprocenten med 1,99% til 20,57%. Det er samme pensionsforbedring som for AC-kandidater. Der vil være frit valg mellem at få udbetalt pension over 15% som løn eller pension.
 • Frivilligt ekstra arbejde (FEA):
  • Normal timeløn til op 37 t/u i gennemsnit over normperioden
  • Princip om ikke forskelsbehandling af deltidsarbejde inden for EU-retten (fra trepart)
 • Tillæg til sygeplejefaglige ledere og sygeplejefaglige chefer.
 • Pension på 22 pct. for sygeplejefaglige chefer.
 • Forlænget opsigelsesvarsel til sygeplejefagligere direktører og vicedirektører.


1. oktober 2025

 • 0,25% i generel lønstigning
 • 0,32% i skøn for reguleringsordning


1. november 2025

 • 0,20% i generel lønstigning


1. januar 2026

 • Anciennitetstillæg til sygeplejersker med 4 års sammenlagt beskæftigelse, dog ikke til ansatte på socialområdet, atypiske ansatte og kandidater (fra trepart).
 • Forhøjelse af vagttillæg (fra trepart).
 • Forhøjelse af anciennitetstillæg (fra trepart).

FAQ om OK24

Spørgsmål og svar på oftest stillede spørgsmål om de indgåede aftaler.

Spørgsmål og svar om den økonomisk ramme, reallønsforbedringer, inflation, reguleringsordning og lønefterslæb.

Spørgsmål og svar om generelle/specielle forhandlinger, forhandling i procent versus kroner, sammenkædning og afstemningsregler.

61341270

Foto:

Nikolai Linares

Trepart og OK24

Optakten til overenskomstforhandlingerne har denne gang været anderledes end normalt. I september 2023 indkaldte regeringen for første gang nogensinde arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om et lønløft i den offentlige velfærd uden for overenskomstforhandlingerne.

Regeringen havde på forhånd meldt ud hvilke grupper, de mente skulle have del i midlerne, nemlig SOSU-assistenter, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker. Efter lange og seje forhandlinger landede trepartsaftalen den 4. december 2023. Der blev afsat 1,3 milliarder til hospitalssygeplejerskerne frem mod 2026.

Ved OK24 har vi forhandlet med arbejdsgiverne om, hvordan trepartsaftalen udmøntes bedst muligt.

Læs mere om trepartsaftalen her:

59574817
Se den regionale aftale
Der er landet en OK24-aftale på det regionale område. Læs nyheden om aftalen og se hele aftalen hos Danske Regioner: