Ønsker til den nye regering

Sjældent har en valgkamp handlet så meget om sundhedspolitik, men nu, hvor mandaterne er fordelt, er det tid til at sætte handling bag de gode løfter. Her har den nye regering fire ønskesedler til, hvad de skal prioritere. Ønskerne går bl.a. på flere sengepladser, mere uddannelse og bedre sammenhæng.


​Patienternes ønsker
 

 1. Afskaf overbelægning på medicinske afdelinger
Det er vigtigt at få afskaffet overbelægning på medicinske afdelinger. Vi skal have sat en stopper for nedlæggelse af senge på afdelingerne, og vi skal sørge for en samlet kapacitetsplanlægning mellem sygehusene og kommunerne. På den måde kan de to parter bedre koordinere sengepladserne, så der er plads til patienterne. 

2. Patientcentreret kvalitetsmål
Kvalitet skal måles på, hvad der gavner patienten i et samlet forløb, og ikke på, hvordan den enkelte sundhedsorganisation performer. Kvalitet skal f.eks. ikke kun måles på, om en operation lykkes, hvis patienten i virkeligheden har det dårligt bagefter. Kvalitet bør derimod måles ved, at patienter rapporterer via f.eks. spørgeskemaer eller samtaler. 

3. Én plan, én patient
Vi så gerne, at hver patient har én behandlingsansvarlig, der sammen med patienter og pårørende laver en plan, som sikrer, at alle behandlinger bliver planlagt på tværs af specialer og sektorer, for ellers bliver de kastebolde mellem forskellige instanser. 

Venlig hilsen

Morten Freil,
direktør

Danske Patienter


Sygeplejerskernes ønsker
 

 1. Hjælpepakke mod overbelægning
Vi så gerne, at der sker en genetablering af det nødvendige antal medicinske sengepladser med medfølgende personale, så sygehusene får en økonomisk håndsrækning til at sikre mere kvalitetstid.

 2. Plan for det nære sundhedsvæsen
Vi vil gerne have, at der udarbejdes en helhedsorienteret plan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal omfatte retningslinjer og krav til kommunernes indsats på sundhedsområdet og have fokus på sammenhæng og videndeling med sygehuse og almen praksis, så der i højere grad tænkes i helhedsløsninger på tværs af sundhedsvæsenet. 

3. Sygeplejersker får specialistuddannelse i kronisk sygdom
Vi ønsker, at der etableres en specialistuddannelse til sygeplejersker i kronisk sygdom. Uddannelsen skal sikre et ensartet, højt fagligt niveau og understøtte et mærkbart kvalitetsløft i en målrettet indsats over for borgere med kroniske sygdomme. 

Venlig hilsen

Grete Christensen,
formand

Dansk Sygeplejerad


Kronikernes ønsker
 

 1. Revidering af den nationale handleplan for diabetikere
Vi ser gerne, at den eksisterende handleplan for diabetes fra 2003 bliver revideret. Den skal afspejle de nye og kommende strukturer og indbefatte de nye forskningsresultater, så vi tidligere kan opspore diabetikere, styrke almen praksis, etablere diabeteshuse og skabe mere sammenhæng i behandlingen.

 2. Bedre ledelse og kompetenceløft
Vi mener, at dygtige fagpersoner som sygeplejersker er uundværlige for en god diabetesbehandling. Derfor skal sundhedsvæsenets kompetencer videreudvikles bl.a. med en tidssvarende efteruddannelse af sygeplejersker. Kompetenceløftet sikres gennem bedre ledelse, hvor man har patienten i centrum.

 3. Inddrag relevante organisationer
Vi ønsker, at regeringen, kommunerne og regionerne kommer til at arbejde tæt sammen med organisationer som os, da vi både har en særlig viden og har patienten i fokus. Vi har meget at byde på, som det etablerede system med fordel kan drage mere nytte af. 

Venlig hilsen

Henrik Nedergaard,
adm. direktør
Diabetesforeningen

 

Lægernes ønsker
 

 1. Plan for det nære sundhedsvæsen
Vi ønsker, at man får lagt en plan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal afklare, hvilke ydelser der skal gives, og på hvilket niveau de skal gives, og hvem der skal udføre dem. Og der skal være fokus på, hvad der er bedst for patienten.

 2. Handlingsplaner for store kroniske sygdomme
Inspireret af hvordan man har lavet en handlingsplan for kræft, ønsker vi, at man gør det samme med andre kroniske sygdomme. Handlingsplanen kan laves ved, at forskellige faggrupper sammen laver en national plan. På den måde kan man sikre, at de kroniske patienter får en systematisk og god behandling. 

3. Det nødvendige antal speciallæger
Der er mangel på speciallæger i mindre byer og udkantsområder. Derfor vil vi gerne have, at en kommende regering, regionerne og lægerne går sammen om at få lavet en langsigtet plan for at sikre det nødvendige antal læger i fremtiden. Det gælder om at få kortlagt, hvor stort problemet er, og om vi uddanner i de rigtige specialer, i forhold til hvad behovet er. 

Venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing,
formand

Lægeforeningen

Dette tema består af følgende artikler:


Patienterne taber, når arbejdsmiljøet halter

Åbent brev til formanden: Kæmp for en anstændige arbejdsvilkår

Udlandet kæmper også med farlige patientovergange

Ønsker til den nye regering

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Stress