Epidemiloven: Hvad kan den betyde for dig

 

Status pr.  17. marts 2020:

Epidemiloven har til formål at hindre udbredelse af nærmere beskrevne smitsomme og andre overførbare sygdomme i Danmark. Der er en epidemikommission i hver region.
Loven har ikke tidligere været brugt, men giver mulighed for, at der bl.a. kan iværksættes tiltag efter §§5-9, hvilket allerede er sket.

Det vil sige, at følgende er gældende:

  • Pligt for borgere til at lade sig undersøge af en læge og om nødvendigt indlægge på et sygehus.
  • Isolation og om nødvendigt indlæggelse på sygehus – i sidste instans tvangsmæssig behandling.
  • Afspærring af områder og forbud på offentlige arrangementer i disse områder.
  • Vaccination ved tvang inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds.
  • Påbud om obduktion af afdøde.

Følgende kan blive gældende:

Epidemiloven indeholder en række andre bestemmelser, der kan sættes i værk. På Dansk Sygeplejeråds område er §26 relevant. Den lyder: ”Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om lægers og andre autoriserede sundhedspersoners medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme.”

Det betyder, at Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at bl.a. regler i overenskomster og arbejdstidsaftalen om f.eks. vagtplaner ikke skal iagttages. Konkret kan det betyde, at du vil kunne pålægges at arbejde, så længe det er fagligt forsvarligt, og at Arbejdstilsynet dispenserer fra reglerne om hviletid og fridøgn. Vi forudsætter, at du fortsat vil være under introduktion fra din arbejdsgiver/sundhedsfaglige ledelse på arbejdspladsen/behandlingsstedet.

Såfremt Sundhedsstyrelsen beslutter at anvende §26, vil det blive meldt ud offentligt. Da bestemmelsen ikke tidligere er anvendt, ved vi ikke, hvordan proceduren bliver, herunder hvor og hvordan man som autoriseret sygeplejerske skal agere over for arbejdspladserne/behandlingsstederne.

Læs hele epidemiloven