Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Seniorordning i det offentlige

Er du sygeplejerske og seniormedarbejder i region, kommune eller stat, har du mulighed for en seniorordning. Læs om seniorsamtale, seniorbonus, seniordage, seniorstilling, fratrædelsesordning eller aftale om generationsskifte for ledere.

Seniorordninger

Der er indgået aftaler om seniorordninger i det offentlige. Hvis du er offentligt ansat, kan du orientere dig om dine muligheder her på siden.

I den private sektor findes der også forskellige former for seniorordninger. Dine muligheder afhænger her af overenskomsten på dit ansættelsessted.

Se en oversigt over overenskomster i den private sektor

Seniorsamtale

En seniorsamtale er en samtale mellem dig og din nærmeste leder. Formålet med en seniorsamtale er, at der i god tid bliver sat fokus på dine ønsker og forventninger til den resterende del af dit arbejdsliv. En seniorsamtale er et tilbud.

Det er det øverste MED-udvalg på din arbejdsplads, der drøfter dén alder, hvor du vil få tilbudt en seniorsamtale. Det er også MED-udvalget, der drøfter retningslinjer for indholdet i seniorsamtalen.

På det statslige område er aldersgrænsen dog fastsat til 60 år.

Seniorstilling

Generelt på det regionale og kommunale område er parterne enige om at anbefale, at ansatte over 60 år og derover, der har til hensigt at gå på pension/efterløn, i stedet tilbydes en aftale om nedsat arbejdstid med opretholdelse af fuld pension, hvis forholdene på arbejdsstedet mv. tillader det.

Seniorstillinger kan have lidt forskelligt indhold. Reglerne er ens på det regionale og kommunale område. På det statslige område anvendes seniorordninger for den samme slags stilling til en senior, se nedenfor.

Du har mulighed for at søge en seniorstilling fra 52 år, men i praksis anvendes det stort set ikke.

En seniorordning kan bestå af

 • Nedsat arbejdstid
 • Ændrede arbejdsopgaver eller arbejdsfunktioner
 • En kombination af nedsat arbejdstid og ændrede arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner

Fastholdelseselementer, der kan aftales i en seniorstilling

 • At du får et udligningstillæg, der er et tillæg, som helt eller delvist udgør forskellen mellem din løn i din hidtidige stilling og lønnen i din seniorstilling

 • At din pension fra din hidtidige stilling bliver bevaret

 • At du får en fastholdelsesbonus

Du kan søge om en seniorstilling, men du har ikke krav på det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver at gå ned i arbejdstid i din seniorstilling, har du krav på at få bevaret din pension.

Fratrædelsesordning

Fratrædelsesordninger kan anvendes:

 • I fastholdelsesøjemed. Det vil sige, hvis du fortsætter som ansat indtil en bestemt alder, får du ret til nærmere aftalte elementer.

 • I forbindelse med personaletilpasninger, f.eks. som følge af omstruktureringer eller besparelse

En fratrædelsesordning kan bestå af

 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Pensionsforbedring fra 60 år og/eller
 • Tjenestefri med sædvanlig løn

Du kan søge om en fratrædelsesordning, men du har ikke krav på det.

Emblem fra Dansk Sygeplejeråd.

Foto:

Lizette Kabré

Kontakt

Hvis du vil have information om de konkrete muligheder på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din DSR-kreds.

Aftale om generationsskifte for ledere

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteaftale, hvor du får særlige vilkår for at forblive i din stilling i et aftalt tidsrum, hvorefter du fratræder.

 • Du skal være fyldt 54 år
 • Aftalen kan højst løbe i 6 år
 • Du kan tidligst fratræde fra dit fyldte 60. år

I generationsskifteaftalen kan fastsættes:

 • Løntillæg
 • Fastholdelsesbonus
 • Pensionsforbedring

Som chef eller leder kan du søge om en generationsskifteordning, men du har ikke krav på det.

Lederforeningen 500X500
Kontakt Lederforeningen
Hvis du vil have information om de konkrete muligheder for generationsskifteordning på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte Lederforeningen.

Seniorbonus: For dig, der er ansat i en region

Aftalen giver månedslønnede sygeplejersker ret til seniorbonus fra den 1. januar året efter, de fylder 60 år. Bonussens størrelse er afhængig af din alder - se tabellen nedenfor. 

  Bonus i % af sædvanlig løn Max antal fri-/seniordage
Fylder 60 år 0,8 % 2 dage
Fylder 61 år 1,2 % 3 dage
Fylder 62 år 1,6 % 4 dage


Din seniorbonus beregnes af din sædvanlige løn. Det er den løn, du som månedslønnet får udbetalt under sygdom, dvs. fast påregnelig løn.

Du kan ombytte seniorbonussen helt eller delvist til: 

Fri-/seniordage 

Afhængig af alder kan du få ret til 2, 3 eller 4 dage. ’Værdien’ af en fri-/seniordag svarer til 0,4 % af din sædvanlige løn.

Ekstraordinær pensionsindbetaling

Hvis hele din seniorbonus konverteres til pension, indbetales beløbet som ekstraordinært pensionsbidrag på samme tidspunkt. Det vil sige januar året efter. Hvis du ikke giver anden besked, sker indbetalingen til PKA/Pensionskassen for sygeplejersker.

Kompetenceudvikling 

Vælger du at bruge seniorbonussen til kompetenceudvikling, kan kursus-, materiale- og eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 % af din sædvanlige løn pr. kursusdag indregnes, når værdien af din seniorbonus opgøres.

Din frist for at give din arbejdsgiver besked om konvertering er den 1. oktober i det forudgående kalenderår. Dit valg gælder for et år ad gangen.

Hvis du tiltræder i løbet af året

Hvis du opfylder aldersbetingelsen for bonus og tiltræder en stilling på et hospital i løbet af kalenderåret, får du ret til forholdsmæssig andel af bonussen.

Det vil sige, at hvis du arbejder seks måneder af året, har du ret til halvdelen af seniorbonussen.

Hvis du fratræder i løbet af året

Opfylder du aldersbetingelsen for bonus, og fratræder du, inden bonussen er kommet til udbetaling i januar året efter, får du udbetalt din forholdsmæssige andel af bonussen. Det vil sige, at hvis du fylder 60 år i udbetalingsåret, men fratræder med udgangen af september, får du ret til ¾ bonus, svarende til, at du har været ansat ¾ af året.

Seniordage: For dig, der er ansat i en kommune

Du har som månedslønnet sygeplejerske ret til seniordage fra og med det kalenderår, hvor du fylder 60 år. Du kan ombytte dine seniordage helt eller delvist til en kontant bonus eller ekstraordinær pensionsindbetaling. Antallet af dage er afhængigt af din alder. Se tabellen nedenfor.

Alder i kalenderår

​Antal seniordage

​Fylder 60 år

​2 dage

​Fylder 61 år

​3 dage

​Fylder 62 år og derover

​4 dage


Det har ingen betydning, hvornår på året du er født.

Du kan ombytte seniordagene helt eller delvist til

 • Kontant bonus. Den udgør 0,47 % af din løn og særydelser, der er pensionsgivende. Bonus udbetales ved den førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb.

 • Ekstraordinær pensionsindbetaling på 0,4 % af den pensionsgivende løn pr. seniordag, som indbetales løbende i hele året. 

Fristen for at give din arbejdsgiver besked om konvertering er den 1. oktober året før.

Varsling og bortfald af seniordage

Som medarbejder skal du tidligst muligt varsle, hvornår du vil afholde dine seniordage. Din arbejdsgiver skal herefter imødekomme tidspunktet, medmindre

Du mister dine ikke‐afholdte seniordage ved kalenderårets udgang, hvis ikke du har aftalt med din arbejdsgiver, at de skal overføres. Hvis din arbejdsgiver har afvist at imødekomme et konkret ønske om seniordage under henvisning til, at arbejdets udførelse hindrer dette, overføres dine ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende år.

Fratrædelse i løbet af året

Når du fratræder, udbetales de seniordage, som du ikke har holdt. Har du valgt at konvertere seniordagene til kontant bonus, udbetales bonussen forholdsmæssigt ved din fratræden. Det vil sige, at hvis du stopper med udgangen af september, får du ret til ¾ bonus, svarende til, at du har været ansat ¾ af året. 

Har du valgt at konvertere seniordagene til ekstraordinær Har du valgt at konvertere seniordagene til ekstraordinær pensionsindbetaling, ophører indbetalingen på fratrædelsestidspunktet.

Seniorordning: For dig, der er ansat i Staten

Du har mulighed for at søge disse seniorordninger:

Se aftalerne for staten
Se de to cirkulærer hos Retsinformation.