Spørgsmål og svar

Find svar på de mest almindelige spørgsmål om medlemskab, løn, rettigheder og uddannelse.

Spørgsmål og svar om corona, studie- og praktikforhold

SLS og Dansk Sygeplejeråd har oprettet en særlig side om corona for sygeplejestuderende. Find siden på www.dsr.dk/sls/corona 

Spørgsmål for studerende

Som medlem af SLS kan du få hjælp og vejledning til de spørgsmål, som vedrører din uddannelse og dine rettigheder. 

Hvad handler dit spørgsmål om? Vælg herunder det tema, som dit spørgsmål hører under.
 

Medlemskab af SLS

Uddannelse og klinik

Løn og arbejdsvilkår

 

Medlemskab og kontingent

 

Hvordan melder jeg mig ind i SLS?

Du skal udfylde og indsende en online indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten ligger her.
 

Hvad koster det at være medlem af SLS?

Pr. 1. januar 2020 er kontingentet 49,34 kr. om måneden - 148,00 kr. i kvartalet.

Du betaler kontingentet kvartalsvis - altså for tre måneder ad gangen - i februar, maj, august og november.

Læs mere om kontingent og kontingentbetaling.
 

Kan jeg tilmelde min kontingentbetaling Betalingsservice?

Ja. Se her, hvordan du tilmelder kontingentbetalingen til Betalingsservice.

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte medlemsservice på telefon 3315 1555.
 

Jeg forstår ikke den regning, jeg har fået. Hvad gør jeg? 

Kontingentopkrævning sker en gang i kvartalet, men du skal være opmærksom på, at første gang der opkræves kontingent, dækker opkrævning kun perioden fra din indmeldelse til kvartalets afslutning.
 
Hvis du har spørgsmål til din specifikke opkrævning,  kan du udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Medlemskab, medlemsfordele og kontingent'). Du kan også kontakte medlemsservice på telefon 3315 1555.
 

Hvad sker der med mit medlemskab af SLS, når jeg afslutter min uddannelse – overgår jeg automatisk til DSR?

Ja, du overgår automatisk til DSR. 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende dette, kan du udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Medlemskab, medlemsfordele og kontingent'). Du kan også kontakte medlemsservice på telefon 3315 1555.


Jeg har før været medlem af SLS men været udmeldt i en periode - hvordan genindmelder jeg mig?

Du skal udfylde og indsende en online indmeldelsesblanket. Blanketten ligger her.

Skriv gerne i bemærkningsfeltet nederst på blanketten, at du tidligere har været medlem af SLS: 


Jeg er flyttet. Skal jeg melde adresseændring?

Nej. Det sker automatisk via CPR-registeret.

Hvis du har hemmelig adresse, sker opdatering ikke automatisk. Kontakt DSR's medlemsservice på telefon 3315 1555


Hvordan får jeg velkomstmaterialet, som jeg ikke har modtaget efter min indmeldelse?

På grund af postvæsenet kan der være en leveringstid på op til tre uger. Så hav tålmodighed.

Går der mere end tre uger, kan du udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Velkomstpakken er ikke kommet frem'). Så sender medlemsservice nyt velkomstmateriale til dig.


Hvordan bliver jeg medlem af SLS, når jeg er medlem af en anden fagforening?

Du har ret til at være medlem af så mange fagforeninger, som du ønsker, samtidig med medlemskab i SLS. Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af din nuværende fagforening, skal du selv melde dig ud. Vær opmærksom på, at du ikke samtidig melder dig ud af din a-kasse.


Kan jeg overføre anciennitet fra anden fagforening til SLS/DSR?

Nej. Anciennitet er et a-kassespørgsmål, ikke et fagforeningsspørgsmål.


Kan det betale sig for mig at forblive medlem hos FOA, mens jeg læser?

Hvis du har et studiejob på en arbejdsplads, hvor det f.eks. er FOA, der har overenskomsten, er du dækket af FOA's overenskomst. Det betyder, at du er sikret de løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt i overenskomsten. FOA har overenskomsten for ufaglært arbejde, assistenter og hjælpere.


Jeg vil melde mig ud af SLS - hvad gør jeg?

Udmeldelse skal ske skriftligt.

Du kan melde dig ud ved at udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Udmeldelse af SLS').
 

Jeg er stoppet på min uddannelse - hvad gør jeg?

Du kan ikke være medlem af SLS, hvis du ikke er sygeplejestuderende. Vi får ikke automatisk besked, når du stopper på uddannelsen.

Derfor skal du melde dig ud ved at udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Udmeldelse af SLS').

 

Medlemsfordele

 

Holder SLS arrangementer?

SLS holder løbende arrangementer. Tjek arrangementsoversigt her eller hold dig opdateret på SLS-afdelingernes Facebook-sider (søg på f.eks. SLS-Svendborg, SLS-Aarhus osv.)

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale SLS-afdeling, hvis du har en god idé til et arrangement.

Kontakt din SLS-afdeling


Hvilke andre medlemsfordele har jeg?


Bauta Forsikring
Læs om Bauta Forsikring på selskabets hjemmeside www.bauta.dk.

Bolig gennem PKA
Når du har været medlem af SLS i 6 måneder, kan du søge bolig gennem PKA.
Læs mere på http://www.findbolig.nu/PKA.aspx 

Køb af lærebøger
Du får rabat på sygeplejefaglige bøger, der er udgivet af Munksgaards Forlag, af Gads Forlag og af FADL's forlag.
Se her, hvordan du får rabat, når du køber bøger hos de tre forlag.

Lån & Spar Bank
Læs om Lån & Spar Banks tilbud  på www.lsb.dk.

Forbrugsforeningen
Som medlem af SLS kan du blive medlem af Forbrugsforeningen.
Læs om Forbrugsforeningen på www.forbrugsforeningen.dk.

DSR's arrangementer
Både DSR centralt og  DSR's kredse afholder arrangementer, hvor studerende kan deltage.
Find arrangementer på DSR's hjemmeside.

Samlet oversigt over dine fordele som medlem af SLS
Se samlet oversigt her.

 

Legater og økonomisk støtte

 

Kan jeg søge legater/ fonde gennem SLS og DSR?

Du kan ikke søge legater, stipendier eller fonde gennem SLS, men DSR administrerer en række fonde, der henvender sig til sygeplejestuderende, der søger støtte til studieophold i udlandet.
Læs om fonde, legater og stipendier på DSR's hjemmeside.
 

Hvordan søger jeg om legater til studieophold og studiebesøg i udlandet?

Læs om stipendier til studieophold på DSR's hjemmeside.
 

Kan jeg søge støtte ved kritisk sygdom?

Nej, ikke specifikt.

Se på DSR's hjemmeside, hvilke legater, du evt. kan søge.
 

Er der mulighed for støtte fra DSR ved afslutning af uddannelse (indtil udbetaling af første løn/dagpenge)?

Nej.

 

Sygeplejersken, dsr.dk og merchandise

 

Jeg har ikke modtaget Fagbladet Sygeplejersken. Hvad gør jeg?

Du skal udfylde og indsende denne kontaktformular.
 

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan logge på DSR's hjemmeside?

Følg vejledning om login på siden 'Ofte stillede spørgsmål om DSR'.
 

Hvad gør jeg, når jeg har mistet mit medlemsnummer?

Dit medlemsnummer står på bagsiden af Sygeplejersken. Hvis du ikke kan finde det, så kontakt din DSR kreds, som kan tjekke det.

Kontakt din DSR kreds.
 

Hvordan får jeg et nyt SLS-medlemsemblem?

Udfyld og indsend kontaktformular (vælg emne 'Mistet SLS-emblem'). Så sender vi et nyt emblem til dig.


Kan jeg købe SLS-merchandise?

Nej.

 

Prøver og eksaminer

 

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil klage over karakter eller opgave?

Din uddannelsesinstitution har pligt til at orientere dig om klagemuligheder og give dig klagevejledning.

Hvis du vil sende en klage, så vær opmærksom på, at det skal ske inden for 14 dage efter din prøve. Klagen sendes til uddannelsesinstitutionen. Klagen kan enten sendes som mail eller som brev. Hvis du sender klagen via mail, så sørg for at bruge den formelle hovedadresse, så den ikke risikerer at blive sendt til en person, der er fraværende. Det er en god ide at Cc mailen til de relevante personer.

Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og/eller bedømmelsen. Hvis du får medhold i klagen, er det muligt at opnå tilbud om ny bedømmelse (gælder kun skriftlige prøver) eller tilbud om omprøve. Bemærk, at det i begge tilfælde er muligt at få en lavere karakter, og det så er den, der gælder.

Det er en god idé at læse regelgrundlaget grundigt igennem, inden du sender en klage. Regelgrundlaget skal fremgå af din semesterbeskrivelse/-plan.

Eksamensbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.
 

Jeg har fået afslag på min klage og vil anke - hvad gør jeg?

Hvis du ikke får medhold i klagen, kan du anke afgørelsen. Din uddannelsesinstitution har pligt til at orientere dig om ankemuligheder.

Hvis det er et faglig spørgsmål, du vil anke over, skal anken sendes til institutionens ankenævn. Hvis du vil anke over retslige spørgsmål i en afgørelse, så kan den sendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det sker i begge tilfælde ved at sende anken til uddannelsesinstitutionen, hvor du angiver, at den skal sendes videre til enten ankenævn eller ministerium.
 

Jeg er dumpet til eksamen - hvad gør jeg?

Din uddannelsesinstitution skal orientere dig om dine eksamensrettigheder. I udgangspunktet har du ret til 3 prøveforsøg. Det vil sige at du har ret til 2 reeksamener – men ikke flere end det. Hvis du ikke består dit 3. prøveforsøg, vil din uddannelse som udgangspunkt blive afbrudt.

Du kan søge om dispensation til 4. prøve. Det er uddannelsesinstitutionen, som afgør, om der foreligger særlige forhold, som muliggør 4. forsøg.

Hvis du ikke har bestået en prøve, er det derfor vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvad der skal til, før du kan bestå reeksamen. Tal med studievejlederen.
 

Jeg har andre juridiske spørgsmål - såsom anklage om snyd eller bortvisning fra uddannelsesinstitutionen. Hvem kan jeg kontakte?

Udfyld og indsend kontaktformular (vælg emne 'Problemer med studiet eller praktikken'). Så bliver du kontaktet af din DSR-kreds.
 

Hvornår kan jeg få studievejledning - og hvor mange timer kan jeg få?

Der er ikke i bekendtgørelsen beskrevet retningslinjer for adgangen til studievejledning / faglig vejledning. Uddannelsesinstitutionen vil ofte have lavet lokale retningslinjer for, hvornår og hvor meget studievejledning / faglig vejledning man kan få. Som udgangspunkt vil studievejledning være tilpasset de individuelle behov, og der kan også tages særlige hensyn med hensyn til faglig vejledning.

Få mere viden hos den lokale studievejleder, og tjek den lokale studieordning.

 

Rettigheder i praktik 

 

Hvor finder jeg generelle oplysninger om mine rettigheder i praktik?

Du er omfattet af reglerne i den lokale studieordning samt af reglerne i bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.

Se også SLS' klinikpjece
 

Må jeg selv finde en praktikplads?

På sygeplejerskeuddannelsen er det uddannelsesinstitutionen, der sørger for at lave aftale om praktikpladser (tidligere kliniske uddannelsespladser), herunder fordele pladserne mellem de studerende.

Hvis du gerne selv vil finde en praktikplads eller gerne vil have et praktiksted, der har en samarbejdsaftale med en anden sygeplejeskole, så kontakt din lokale studievejledning for at høre om mulighederne.

Alle praktikpladser skal leve op til ”kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder”, som er beskrevet i kap. 2, §3, i bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.
 

Hvordan forholder jeg mig til sygefravær, når jeg er i praktikforløb?

Ifølge bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje har du mødepligt, når du er i praktikforløb. 

Hvis du har en god begrundelse for dit sygefravær, vil uddannelsesinstitutionen som udgangspunkt være indstillet på at tilrettelægge den resterende del af forløbet, så deltagelsespligten kan overholdes.

Du har ret til at være syg. Det afgørende er, om målene for forløbet er indfriet. Tag eventuelt kontakt til den ansvarlige på skolen.

Uddannelsesinstitutionen kan kræve en lægeerklæring, som du i så fald selv skal betale.
 

Hvad er reglerne omkring studiedage?

I bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje står der ikke noget specifikt om studiedage. Men når du er i praktik, forventes det, at du har en studieaktivitet på 41 timer om ugen. Heraf forventes det, at 30 timer om ugen er i praktik. Resten kan bruges til opgaveskrivning, selvstudie, læsning m.v.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med klinisk vejleder?

Det er din uddannelsesinstitution, der har det overordnede ansvar for din uddannelse, også når du er i praktik. Det er derfor også din uddannelsesinstitution, der godkender praktikstederne.

Som udgangspunkt er det en god idé at tale med den kliniske vejleder om, at du oplever problemer med vedkommende. Det kan være anledning til en gensidig forventningsafstemning, opklaring af misforståelser eller tilrettelæggelsen af en ny samarbejdsform.

Hvis det ikke hjælper at tale med den kliniske vejleder, så kan du tale med den nærmeste leder om problemet.

Hvis det ikke er muligt at finde en god løsning på praktikstedet, kan du kontakte din uddannelsesinstitution for at indgive en klage eller alternativt undersøge, om det er muligt at skifte til et andet praktiksted.

Du kan også udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Problemer med studiet eller praktikken'). Så kontakter din DSR-kreds dig.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med praktiksted (dårligt arbejdsmiljø, dårlige samarbejde, uheldige mødetider)?

Det er din uddannelsesinstitution, der har det overordnede ansvar for din uddannelse, også når du er i praktik. Det er derfor også din uddannelsesinstitution, der godkender praktikstederne.

Alt efter problemstillingen vil det være hensigtsmæssig at drøfte problemet med den kliniske vejleder, lederen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten.

Du kan også kontakte uddannelsesinstitutionen, hvis du f.eks. har en bekymring for, at det ikke er muligt at opnå det aftalte læringsudbytte. Hvis problemet ikke kan løses tilfredsstillende, kan du undersøge muligheden for at skifte til et andet praktiksted.

Der er en samarbejdsaftale mellem uddannelsesinstitutionen og praktikstedet, som skal efterleves. Hvis der er forhold på praktikstedet, der ikke lever op til aftalen, kan man påpege det.

Du kan også kontakte din DSR Kreds for at få råd og sparring om, hvordan du griber en problemstilling konstruktivt an.

Bemærk, at den individuelle studieplan skal fastlægges i et samarbejde med den studerende.

 

Kan det kræves, at jeg tager aften-, natte- eller weekendvagter, når jeg er i prakik? Kan jeg pålægges fremmøde på helligdage?

Som udgangspunkt tilrettelægges den kliniske uddannelse i dagtimerne på hverdage. Der er ingen regler, der direkte forhindrer, at en mindre del af det kliniske uddannelsesforløb tilrettelægges på andre tidspunkter af døgnet. Kravet er, at der skal være et læringsudbytte at hente for den studerende, uanset hvornår den foregår.

Såfremt der foregår klinisk uddannelse på ”skæve” tidspunkter, så bør det foregå, mens den kliniske vejleder er til stede.

Bemærk, at det kan være en interessant og lærerig oplevelse at være i klinikken på andre tidspunkter end dagtimerne.

Som studerende indgår du ikke i normeringen og kan derfor ikke pålægges at tage vagter.

 

Hvordan er forholdene omkring godtgørelse af udgifter til transport ved tildeling af praktiksted langt fra bopæl?

Hvis du er berettiget til SU, findes der studierabatordninger til befordring med offentlig transport. Det gælder også transport til og fra et praktiksted.

Uddannelsesstedet kan i ganske særlige tilfælde give mulighed for, at studerende kan få godtgørelse efter en kilometersats, så det er muligt at køre i egen bil. Kontakt det lokale SU-kontor eller læs mere på www.su.dk.
 

Hvad gør jeg med befordringsudgifter og kørselsfradrag (på selvangivelsen) i forbindelse med praktik?

Som udgangspunkt har man ikke adgang til skattefradag for transportudgifter som studerende. Uddannelsesstedet kan i ganske særlige tilfælde give mulighed for, at studerende kan få godtgørelse efter en kilometersats, så det er muligt at køre i egen bil.

For mere information herom: Kontakt studievejledningen på dit uddannelsessted, det lokale SU-kontor. Du kan også finde information på www.su.dk

 

Hvordan er reglerne omkring medicingivning i praktikken?

Generelt har du som studerende  på intet tidspunkt selvstændigt ansvar for medicingivning.

Kravet til læringsudbyttet i relation til medicingivning er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje, bilag 1.

Som studerende skal du være opmærksom på, at kompetencer i forhold til medicingivning er lokalt defineret og bør være beskrevet i den lokale studieordning.

 

Jeg har andre spørgsmål om praktikforløb - hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte din DSR kreds.

 

Hvordan forholder jeg mig i forhold til at blive overflyttet til et andet uddannelsessted?

Kontakt studievejledningen på dit nuværende uddannelsessted, og vær opmærksom på, at overgangsordninger ikke nødvendigvis ikke er helt ens, hvis du skifter uddannelsessted.

Som udgangspunkt kan overflytning inden for samme uddannelse ved en anden professionshøjskole først ske, når studieelementer svarende til 1. studieår på det modtagende uddannelsessted er bestået. Det er derudover en forudsætning, at der er ledige uddannelsespladser på det modtagende uddannelsessted, og at man i øvrigt opfylder de gældende regler for adgang til uddannelsen.
 

Løn og ansættelse

 

Har DSR ikke en overenskomst for studerende?

Nej, DSR har ikke forhandlingsretten, når der er tale om uuddannede.  Men DSR og SLS har udarbejdet nogle vejledende lønninger, som vi synes er passende i forhold til jobbet og dit studie. Du har ikke krav på disse lønninger, men prøv at gå efter dem alligevel. 

Læs mere om at få den løn, du er værd.
 

Jeg har fået job på et plejehjem/en medicinsk afdeling hver anden weekend – er der en overenskomst på området?

Ja, det er der. Du vil være dækket af FOA's overenskomst med Kommunernes Landsforening / Danske Regioner og vil blive aflønnet som uuddannet – dvs. du vil blive aflønnet på løntrin 11.
DSR arbejder løbende for en forbedret aflønning i forhold til dine kvalifikationer. 


Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg starter i mit studiejob?

Det er vigtigt at du får aftalt løn med arbejdspladsen, inden du starter – det er meget sværere at stille lønkrav, når først man er startet i jobbet. Så sørg for at få aftalt, hvilken løn, du skal have og timetallet du skal arbejde, inden du starter.

Og få det på skrift, da det ikke er sikkert, du når at få dit ansættelsesbrev, inden du starter. Du har krav på et ansættelsesbrev inden ansættelsestidspunktet, men det kan være svært for arbejdsgiver at nå det i nogle situationer. Under alle omstændigheder skal du have et ansættelsesbrev inden for den første måned efter, at du er startet.
 

Jeg er ret langt i mit studie – skal jeg så stadig være på løntrin 11?

Ja, det skal du som udgangspunkt – men du skal være opmærksom på, at der er mulighed for at forhandle tillæg for særlige funktioner – hvis der er sådan nogle i jobbet - og/eller for de kvalifikationer, du har.

Hvis du bliver i jobbet under hele studiet, er det relevant at få talt om løn med din leder undervejs, da du jo via studiet forbedrer dine kvalifikationer.


Min leder vil give mig flere opgaver, da jeg nu er nået længere i studiet – hvad sker der med min løn?

Din løn ændrer sig ikke automatisk – hvis ikke du stiller krav om lønforhøjelse, så bliver du aflønnet med grundlønnen.
 

Min leder vil give mig flere opgaver - hvad er mit ansvar?

I studiejob er du at betragte som ikke-uddannet, uanset hvor langt du er i uddannelsen. Hvis du får delegeret en opgave af en sygeplejerske, så er det sygeplejersken, der har det sygeplejefaglige ansvar.


Jeg arbejder 16 timer om ugen – skal jeg så være timelønnet?

Nej – ligesom uddannede – så har du også krav på at blive månedslønnet, hvis du arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen i mere end en kalendermåned. Som månedslønnet er du sikret løn under sygdom. Er du derimod timelønnet, får du kun løn for de timer, du reelt yder. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at dine ansættelsesforhold er i orden.


Jeg har fået tilbudt flere timer i sommerferieperioden – er der noget jeg skal være opmærksom på?

Hvis du i forvejen arbejder som timelønnet, skal du være opmærksom på, om du får så mange timer, at du er berettiget til at blive månedslønnet (se ovenfor). Der er intet i vejen for, at du får en tidsbegrænset ansættelse, der dækker sommerperioden, og du derefter går tilbage i den ”gamle” ansættelse.

Også selvom du er månedslønnet i forvejen, skal du sikre dig at få bevis på, at der er aftalt flere timer i sommerperioden. Altså også her kan man ansættes på flere timer i en tidsbegrænset periode – for så at gå tilbage til det ”gamle” timetal. Når det er vigtigt at få kontrakt på det øgede timetal, skyldes det, at du sikres løn for alle timerne – også under sygdom.


Jeg har fået tilbudt et sommerjob som vikar for sosuhjælper / sosuassistent / sygeplejerske - må jeg det?

DSR /SLS anbefaler kraftigt, at du forlanger at blive aflønnet svarende til den gruppe, du skal være vikar for. Arbejdsgiver tilbyder dig jo jobbet, fordi de mener du har kvalifikationerne – ellers ville de vel ikke ansætte dig.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er autoriseret assistent / sygeplejerske og derfor ikke kan have det sygeplejefaglige ansvar.


Kan FOA nægte at forhandle min løn, hvis ikke jeg er medlem der?

Nej, ingen fagforening må nægte at forhandle for ikke-medlemmer. Men de kan jo argumentere med, at du ikke har funktionen eller kvalifikationen – og derfor får du heller ikke mere i løn. Det er svært at bevise, at det er det manglende medlemskab, der ligger bag.

Hvis du bliver mødt med argumentet om, at det er fordi du ikke er medlem, så bed om at få det på skrift! DSR vil gerne hjælpe dig i en sådan sag.


Jeg har andre spørgsmål om løn og ansættelse, hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte din DSR Kreds.

 

Forsikring og pension

 

Hvordan er jeg dækket af erhvervsansvarsforsikring ved klinisk uddannelse i Danmark og i udlandet?

Som medlem af SLS er du dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Du er omfattet af denne forsikring, når du er i praktik og under udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Endvidere er du forsikret ved praktik i udlandet (op til 1 års varighed). Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen.

Forsikringen er gratis for sygeplejestuderende medlemmer af DSR. Du behøver ikke ansøge om forsikringen separat, som studerende medlem er du automatisk dækket. 

Læs mere om, hvad og hvornår erhvervsansvarsforsikringen dækker.

Erklæring af erhvervsansvarforsikringen, hvis du skal på praktikophold i udlandet

Hvis du - som led i din uddannelse - skal på praktikophold i udlandet, skal du have en erklæring med om, at du er dækket af erhvervsansvarsforsikringen.

For at få denne erklæring skal du udfylde og indsende kontaktformular (vælg emne 'Erhvervsansvarsforsikring') i god tid, inden du skal af sted. Vi anbefaler, at du indsender formularen, tidligst 2 måneder før og senest 14 dage før du tager afsted.

Hvis der opstår en skade, kan du indhente skadesanmeldelse hos Tryg Forsikring, tlf. 4420 2780 eller på mail national@tryg.dk (Oplys altid police nr. 670-8.036.389).
 

Er jeg dækket af forsikring ved kritisk sygdom?

Nej.
 

Er jeg dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, når jeg er medlem af SLS?

Nej.
 

Har jeg pensionsordning som medlem af SLS?

Nej.

 

Barsel og sygdom

 

Har jeg ret til barsel under studiet?

Din uddannelsesinstititution har pligt til at vejlede dig vedrørende barsel under uddannelsen.

Du har ret til orlov, som ikke tælles med ved beregning af samlet studietid, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 15. Samme ret gælder også adoption.

For mere information: Kontakt studievejlederen på din uddannelsesinstitution.

 

Hvordan er forhold omkring barsel i forbindelse med praktik?

Din uddannelsesinstitution har det overordnede ansvar for din uddannelse og har derfor pligt til at vejlede dig vedrørende barsel under uddannelsen, også når du er i praktik.

Er du gravid under uddannelsen, er det en god idé så tidligt som muligt at tage kontakt til din uddannelsesinstitution med henblik på, at der udarbejdes en konkret studieplan, hvor der tages højde for barselsorlov, og hvor der er mulighed for at håndtere særlige behov og problemstillinger i forbindelse med kliniske uddannelsesforløb.

Det anbefales, at du undersøger, om dit uddannelsessted har beskrevet særlige regler i den lokale studieordning.

Vær opmærksom på, at det ikke er en rettighed at gå til graviditetsundersøgelser under dit praktikophold. Det betragtes som ulovligt fravær.

For mere viden: Kontakt studievejledningen på din uddannelsesinstitution.

 

Hvordan forholder jeg mig under barsel med hensyn til økonomi?

Inden for SU-systemet er der taget højde for barselsorlov, som kan tilrettelægges fleksibelt.

Læs mere på www.su.dk eller tag kontakt til studievejlederen på din uddannelsesinstitution eller en SU-medarbejder på dit udddannelsessted.

Se her: http://www.su.dk/kontakt/kontakt-du-laeser-i-danmark/du-har-spoergsmaal-om-su/su-kontorerne-paa-uddannelsesstederne/

Kontakt eventuelt din bopælskommune, hvis du har yderligere behov.
 

Hvordan forholder jeg mig til sygdom under mit uddannelsesforløb?

Hvis du har en længerevarende sygdomsperiode, kan det være nødvendigt at få tilrettelagt et uddannelsesforløb, hvor der udarbejdes en konkret studieplan, så du enten indhenter det tabte eller overgår til et nyt hold. Kontakt studievejlederen på din uddannelsesinstitution for at få mere viden.

Hvis du er syg til eksamen, skal du have mulighed for at gennemføre prøven snarest muligt derefter. Jf. eksamensbekendtgørelsen skal sygdommen dokumenteres (lægeerklæring).

Den lokale uddannelsesinstitution kan have beskrevet nærmere regler for dette, så det er en god idé at undersøge det.

 

Jeg er blevet afkrævet en lægeerklæring. Skal jeg selv betale den?

Ja. Uddannelsesinstitutionen kan kræve en lægeerklæring, men de er ikke forpligtet på at betale den.
 

 

Arbejdsskader

 

Kan jeg få dækket udgifter i forhold til arbejdsskade i forbindelse med klinisk uddannelse?

Hvis du kommer til skade under din praktik, vil det kunne anerkendes som en arbejdsskade. En betingelse er, at der er tale om arbejde, der indeholder en nytteværdi for arbejdsgiver, og at du opfylder ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. Hvis ulykken anerkendes, har du mulighed for at få godtgørelse for behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab. Hvis du er kommet til skade under praktiktikken, kan DSR være dig behjælpelig, såfremt du har behov for hjælp til at føre sagen.

Udfyld og indsend kontaktformular (vælg emne 'Problemer med studiet eller praktikken'). Så bliver du kontaktet af din DSR-kreds.

 

Hvordan anmelder jeg en arbejdsskade?

En arbejdsulykke anmeldes på den pågældende arbejdsplads. Du er som udgangspunkt dækket af dit praktisksteds arbejdsskadeforsikring. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant for hjælp til anmeldelsen. Hvis du pådrager dig en erhvervsbetinget sygdom, vil det oftest være den behandlende læge/speciallæge, der anmelder.
 

Kan jeg få hjælp i SLS / DSR, hvis jeg pådrager mig en arbejdsskade i mit fritids-/studiejob?

Hvis du kommer til skade i dit fritids-/studiejob, er der mulighed for at få hjælp til at føre din arbejdsskadesag hos det forbund, du er organiseret under i det pågældende studie-/fritidsjob.
 

Jeg har andre spørgsmål om arbejdsskader, hvad gør jeg?

Udfyld og indsend kontaktformular (vælg emne 'Problemer med studiet eller praktikken'). Så bliver du kontaktet af din DSR-kreds.

 

A-kasse

 

Kan jeg opnå ret til dagpenge ved afslutning af mit studium, hvis jeg har meldt mig ind i SLS som studerende?

SLS er ikke en a-kasse og giver derfor ikke rettigheder i forhold til dagpenge. 

Vi anbefaler, at du kontakter a-kassen DSA for vejledning. Du kan kontakte DSA på mail dsa@dsa.dk. Læs om DSA og dagpenge på DSA's hjemmeside www.dsa.dk.
 

Hvordan flytter jeg a-kassemedlemskab til DSA fra anden a-kasse?

Kontakt DSA for vejledning om a-kasse-spørgsmål på mail dsa@dsa.dk.