Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

AMiR - repræsentant for arbejdsmiljø

Hvis du interesserer dig for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, kan rollen som arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) være noget for dig. Se, hvad rollen indebærer, og hvordan DSR understøtter AMiR'er med kompetenceudvikling, arbejdsmiljøundersøgelser og en særlig udviklingsretning.

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) er valgt blandt alle kolleger på arbejdspladsen og har til opgave at medvirke i løsningen af arbejdsmiljøspørgsmål i samarbejde med ledelsen.

AMiR er en afgørende nøgleperson - fx i forbindelse med psykisk og fysisk arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV), omstruktureringer, nybyggeri, arbejdsskader og ikke mindst i forhold til, at arbejdsmiljø bliver sat på dagsordenen på arbejdspladsen.

Du kan opstille til valget som AMiR på din arbejdsplads, hvis du er ansat uden ledelsesmæssige beføjelser og har været ansat på arbejdspladsen i mindst seks måneder.

Bliv klædt på til funktionen som AMIR

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Som AMiR skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for tre måneder efter, du er blevet valgt. Derudover er arbejdspladsen forpligtet til at tilbyde yderligere relevant kompetenceudvikling i den periode, du fungerer som AMiR.

Det er arbejdsgiver, der betaler arbejdsmiljøuddannelsen og skal sørge for tilmelding. Ud over de tre dage skal du som ny arbejdsmiljørepræsentant have tilbud om to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse i dit første valgår og derefter halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året.

Kompetenceudvikling fra DSR

Dansk Sygeplejeråd tilbyder også kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning og sparring mm.

Læs mere i "Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter i DSR"

Som AMiR kan du samarbejde med TR om at styrke arbejdsmiljøet. På TR-kompasset kan du læse mere om mulighederne for kompetenceudvikling for AMiR i DSR. 

Læs mere på TR-Kompasset

Plads i MED-udvalget

En erfaren AMiR vil ofte have mulighed for at få en plads i MED-udvalgene på forskellige niveauer i organisationen. Det udvikler yderligere den strategiske og analytiske tænkning, forhandlingskompetence og samarbejdsevner.

Syv kompetencer du kan opnå som AMiR

Som AMiR har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, du tager med dig i din videre karriere.

De syv kompetencer, du kan opnå i praksis, er at:

1. Indgå i dialog og samarbejde med kolleger, ledelse, tillidsrepræsentanter (TR) og øvrige samarbejdspartnere.

2. Identificere interesseforskelle på arbejdspladsen og varetage rådgivning, sparring og forhandling i arbejdsmiljøforhold.

3. Arbejde strategisk og indgå i kortlægning, problemløsning og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.

4. Fortolke, forklare og anvende arbejdsmiljøfaglig viden - herunder love, aftaler og regler, der regulerer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

5. Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere.

6. Indgå i- og håndtere konfliktfyldte situationer.

7. Identificere sammenhængen mellem arbejdsmiljø, kvaliteten i kerneopgaverne og patienttilfredshed.

Arbejdsmiljøarbejde

Her finder du vejledninger om sikkerhed, og du bliver klædt på til at kunne hjælpe dine kolleger.

Arbejdsskader
Arbejdsskader er en fælles betegnelse for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Her kan du læse om, hvordan du anmelder skaden, søger erstatning, og om hvilken hjælp du kan få fra DSR.

Valg til AMiR

Læs om, hvordan valg til AMiR foregår på arbejdspladserne og om, hvordan du kan stille op til posten.

Plakater til arbejdspladsen

Print en opstillingsplakat

Opstillingsplakat til kandidater, der ønsker at stille op, uanset hvilken faggruppe de tilhører

AMiR-valgplakat
Plakat for ny AMiR

Hæng denne plakat op på arbejdspladsen, så dine kolleger kan se, hvem du er som AMIR

Plakat til nyvalgt AMiR
59403810

Foto:

Søren Svendsen

Kurser og uddannelse

Her finder du en oversigt over kurser og uddannelse for dig som AMiR.

Du kan også finde link til kredsenes sider for AMiR.

Særligt for ledere

Lederes arbejdsmiljø er også omfattet af arbejdsmiljøloven.

Den lokale Arbejdsmiljøgruppe og AMiR skal være opmærksomme på, at lederne kan have nogle særlige behov i forbindelse med kortlægning eller indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Redskaber

DSR har bidraget til udviklingen af en række værktøjshæfter i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, som har direkte fokus på ledernes egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Se redskaberne fra Branche, Fællesskab, Arbejdsmiljø, BFA: Styrk lederes trivsel og resultater.

Leder-APV

Leder-APV laves normalt i samarbejde med andre ledere og med inddragelse af den øverste ledelse. Hvis du arbejder alene som leder - fx af en institution - kan du udarbejde din APV sammen med andre ledere i din kommune eller region. 

Du kan som leder og medlem altid kontakte DSRs lederforening for råd og vejledning om dit arbejdsmiljø og lederliv.

Læs om leder-APV i inspirationshæftet 'Trivsel i lederrollen' fra Branche, Fællesskab, Arbejdsmiljø, BFA.

Eksperthjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Regionale arbejdspladser

De regionale arbejdspladser har mulighed for at rekvirere gratis ekspertrådgivning til bedre psykisk arbejdsmiljø.

Ekspertrådgivning
Kommunale arbejdspladser

SPARK er et kommunalt tilbud til MED-udvalg og TRIO’er om gratis støtte og sparring til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

SPARK-forløb i kommunerne
Alle offentlige arbejdspladser

Både kommunale, regionale, statslige og selvejende arbejdspladser kan få hjælp til arbejdsmiljøproblemer af BFA´s besøgsteam.

BFA besøgsteam