Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) er valgt af sine kollegaer og varetager arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdspladsen. Læs mere om AMiRs ansvarsområde, og hvordan du selv kan blive AMiR, her på siden.

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)?

En arbejdsmiljørepræsentant, også kendt som AMiR, er en medarbejder, der er valgt af sine kolleger til at varetage arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdspladsen.

Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er en del af det danske arbejdsmarkedssystem og er etableret for at sikre, at arbejdspladsen overholder lovgivningen om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten har til opgave at samarbejde med arbejdsgiveren om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Dette indebærer normalt følgende ansvarsområder:

  • Arbejdsmiljøopgaver: Arbejdsmiljørepræsentanten deltager i drøftelser omkring arbejdsmiljøet på arbejdspladsen og bidrager med forslag og feedback for at forbedre forholdene.
  • Information og kommunikation: Arbejdsmiljørepræsentanten informerer og kommunikerer med kollegerne omkring arbejdsmiljøspørgsmål og sikkerhedsforanstaltninger.
  • Udførelse af arbejdspladsens arbejdsmiljøpolitik: Arbejdsmiljørepræsentanten er med til at implementere og følge virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og deltager i planlægningen af foranstaltninger til at forbedre arbejdsmiljøet.

Formålet med rollen som AMiR er at bidrage til, at arbejdspladsen er et sikkert og sundt sted at arbejde. Det er vigtigt at bemærke, at præcise opgaver og beføjelser kan variere afhængigt af lovgivningen og virksomhedens interne aftaler. Det er derfor vigtigt, at AMiR sætter sig ind i de forhold, der er vigtige i forhold til medarbejderne og lederne i netop jeres virksomhed. Er der nogle særlige problemstillinger, I bør være opmærksomme på inden for jeres område? Er der undersøgelser, der skal sættes i gang? Har I ting, der skal følges op på?

Du kan altid henvende dig til din AMiR, hvis du har spørgsmål om det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Læs mere om AMiRs opgaver hos Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Det kan du fx bruge din AMiR til:

Ved arbejdsmiljøproblemer

Hvis du eller dine kollegaer oplever farlige arbejdsforhold, mangel på nødvendigt udstyr, eller hvis I har andre sundheds- og sikkerhedsrelaterede bekymringer, bør du kontakte din AMiR. Han eller hun kan hjælpe med at formidle disse bekymringer til ledelsen og arbejde for at finde løsninger.

Ved behov for ændringer i arbejdsrutiner

Hvis du mener, at der er behov for ændringer i arbejdsrutiner for at forbedre arbejdsmiljøet eller forhindre mulige risici, kan AMiR hjælpe med at viderebringe dine forslag og diskutere dem med de relevante parter.

Ved behov for uddannelse eller information

Hvis der er manglende viden om arbejdsmiljøspørgsmål eller behov for yderligere uddannelse, kan AMiR hjælpe med at organisere relevant undervisning eller sørge for at dele opdateret information med dig og dine kollegaer.

Til indberetning af arbejdsulykker

Hvis der sker en arbejdsulykke, er det vigtigt at indberette det til både ledelsen og til AMiR. AMiR kan hjælpe med at sikre, at årsagerne til ulykken bliver undersøgt, og at der bliver iværksat tiltag, der kan forebygge, at noget tilsvarende gentager sig.

Ved behov for ergonomiske ændringer

Hvis arbejdsmiljøet påvirker ergonomien negativt, og der er behov for justeringer for at forhindre arbejdsrelaterede skader, kan AMiR samarbejde med ledelsen om at implementere nødvendige ændringer.
Ved at samarbejde tæt med AMiR kan du bidrage til at skabe et sikrere og sundere arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Hvis du vil være AMiR

Hvis du interesserer dig for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan rollen som arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) være noget for dig.

Du kan melde dig som AMiR-kandidat på din arbejdsplads, hvis du er ansat uden ledelsesmæssige beføjelser og har været ansat på arbejdspladsen i mindst seks måneder.


Bliv klædt på til funktionen som AMIR

Som AMiR skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for tre måneder efter, du er blevet valgt. Derudover er arbejdspladsen forpligtet til at tilbyde yderligere relevant kompetenceudvikling i den periode, du fungerer som AMiR.

Det er arbejdsgiver, der betaler arbejdsmiljøuddannelsen og skal sørge for tilmelding. Ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal du som ny arbejdsmiljørepræsentant have tilbud om to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse i dit første valgår og derefter halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året.


Kompetenceudvikling fra DSR

Som AMiR har du ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling for at kunne udføre dine opgaver bedst muligt.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder også kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning, sparring mm. Du kan orientere dig om DSR’s kompetenceudvikling i kursuskalenderen.

Læs mere i "Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter i DSR"

Som AMiR kan du desuden samarbejde med TR om at styrke arbejdsmiljøet. På TR-kompasset kan du læse mere om mulighederne for kompetenceudvikling for AMiR i DSR.

Læs mere på TR-Kompasset


Plads i MED-udvalget

En erfaren AMiR vil ofte have mulighed for at få en plads i MED-udvalgene på forskellige niveauer i organisationen. Det udvikler den strategiske og analytiske tænkning, forhandlingskompetencer og samarbejdsevner.

Syv kompetencer du kan opnå som AMiR

Som AMiR har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, du tager med dig i din videre karriere.

Syv af de kompetencer, du kan udvikle gennem AMiR-arbejdet, er:

 1. Indgå i dialog og samarbejde med kolleger, ledelse, tillidsrepræsentanter (TR) og øvrige samarbejdspartnere.
 2. Identificere interesseforskelle på arbejdspladsen og varetage rådgivning, sparring og forhandling i arbejdsmiljøforhold.
 3. Arbejde strategisk og indgå i kortlægning, problemløsning og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet.
 4. Fortolke, forklare og anvende arbejdsmiljøfaglig viden - herunder love, aftaler og regler, der regulerer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.
 5. Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere.
 6. Indgå i- og håndtere konfliktfyldte situationer.
 7. Identificere sammenhængen mellem arbejdsmiljø, kvaliteten i kerneopgaverne og patienttilfredshed.
59403810

Foto:

Søren Svendsen

Kurser og uddannelse

Her finder du en oversigt over kurser og uddannelse for dig som AMiR.

Du kan også finde link til kredsenes sider for AMiR.

Arbejdsmiljøarbejde

Her finder du vejledninger om sikkerhed, og du bliver klædt på til at kunne hjælpe dine kolleger.

Arbejdsskader
Arbejdsskader er en fælles betegnelse for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Her kan du læse om, hvordan du anmelder skaden, søger erstatning og om, hvilken hjælp du kan få fra DSR.

Eksperthjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Regionale arbejdspladser

De regionale arbejdspladser har mulighed for at rekvirere gratis ekspertrådgivning til bedre psykisk arbejdsmiljø.

Ekspertrådgivning
Kommunale arbejdspladser

SPARK er et kommunalt tilbud til MED-udvalg og TRIO’er om gratis støtte og sparring til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

SPARK-forløb i kommunerne
Alle offentlige arbejdspladser

Både kommunale, regionale, statslige og selvejende arbejdspladser kan få hjælp til arbejdsmiljøproblemer af BFA's besøgsteam.

BFA besøgsteam

Særligt for ledere

Lederes arbejdsmiljø er også omfattet af arbejdsmiljøloven.

Den lokale Arbejdsmiljøgruppe og AMiR skal være opmærksomme på, at lederne kan have nogle særlige behov i forbindelse med kortlægning eller indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Redskaber

DSR har bidraget til udviklingen af en række værktøjshæfter i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, som har direkte fokus på ledernes egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere hos Branche, Fællesskab & Arbejdsmiljø (BFA): Styrk lederes trivsel og resultater

Leder-APV

Leder-APV laves normalt i samarbejde med andre ledere og med inddragelse af den øverste ledelse. Hvis du arbejder alene som leder - fx af en institution - kan du udarbejde din APV sammen med andre ledere i din kommune eller region. 

Læs mere hos Branche, Fællesskab & Arbejdsmiljø (BFA) i inspirationshæftet: "Trivsel i lederrollen"

Som leder og medlem kan du også altid kontakte DSR's lederforening for råd og vejledning om dit arbejdsmiljø og lederliv.

Kontakt Lederforeningen

Valg til AMiR

Læs om, hvordan valg til AMiR foregår på arbejdspladserne og om, hvordan du kan stille op til posten.