Tværfaglig indsats er vigtig

Sygeplejersker er kun én af flere vigtige faggrupper i den tværfaglige indsats for at hjælpe patienter med kroniske smerter.

Som beskrevet i denne Trialog, er sygeplejersker bare én af flere vigtige faggrupper i den tværfaglige indsats for at hjælpe patienter med kroniske smerter. I enkelte tværfaglige forløb, bl.a. på smertecentrene, er der også diætister og ergoterapeuter ind over, mens mange har både fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere tilknyttet. Herunder beskrives delelementer af faggruppernes arbejdsområder: 

Læger
Er overordnede behandlingsansvarlige for patientens forløb. Foretager den indledende smerteundersøgelse og -vurdering, der bl.a. skal sikre, at patienterne er færdigudredt og evt. forsøgt relevant behandlet inden start af forløb i et smertecenter. Optager grundig smerte-anamnese (smerte-intensitet, lokalisation, karakter, tidsmæssigt forløb og konsekvenser) med afsæt i den bio-psyko-sociale model og står for ændringer i analgetika.  Har løbende opfølgende konsultationer med de patienter, de er ansvarlige for.

Fysioterapeuter
Undersøger og vurderer patientens fysiske funktionsniveau, trænings- og forandringsevne (ressourcer, vilje barrierer). Vurderer behovet for genoptræning og udarbejder genoptræningsplan (specialiseret eller almen genoptræning). Har patienter i individuelt specialiseret genoptræningsforløb og udarbejder individuelle træningsprogrammer mhp. selvtræning/hjemmetræning. Er medfacilitator af holdbehandling på mange smertecentre. 

Psykologer
Vurderer patientens psykiske tilstand relateret til smertemestring. Varetager både individuelle behandlingsforløb samt holdbehandlingsforløb på mange smertecentre med afsæt i de problematikker/udfordringer, der hindrer hensigtsmæssig mestring af smertetilstanden (f.eks. højt angst- og/eller stressniveau). Kan være primær ansvarlig for at visitere patienten til ”det rigtige holdbehandlingskoncept”, i relation til patientens psykiske tilstand/parathed. 

Socialrådgivere
Indgår i mange smertecentres tværfaglige team med henblik på at yde patienterne en helhedsorienteret behandlingsindsats. Er ansvarlig for rådgivning og vejledning af henviste patienter ud fra en vurdering af deres sociale, økonomiske og arbejdsmæssige situation i relation til smertetilstanden. Støtter den kroniske smertepatient i rehabiliteringsprocessen til at opnå størst mulig grad af social- og arbejdsmæssig kompetence.

 

Emneord: 
Smerte