Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Oversigt: Flere bud på et bæredygtigt sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen koster årligt 103 mia.kr. at drive, og det er et vigtigt politisk område med mange interessenter. Med et folketingsvalg på trapperne har flere politiske aktører i løbet af den seneste måned givet deres bud på, hvordan et effektivt og bæredygtigt sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden.

Sygeplejersken 2015 nr. 6, s. 38-39

 

SR-regeringen: Den Danske Kvalitetsmodel afskaffes

SR-regeringen lancerede den 20. april 2015 sit udspil for fremtidens sygehusvæsen med titlen ”Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018”. Et af hovedbudskaberne er, at Den Danske Kvalitetsmodel skal udfases på de offentlige sygehuse, måske allerede med virkning fra nytår. Den Danske Kvalitetsmodel blev indført i 2005, men den har været genstand for massiv kritik fra bl.a. læger og sygeplejersker, der mener, at dokumentationskravene har taget overhånd. I stedet ønsker regeringen i samarbejde med kommuner, regioner, patienter og de faglige organisationer at formulere nogle få ambitiøse nationale kvalitetsmål på udvalgte områder, som de enkelte hospitalsafdelinger så skal finde metoder til at opnå.
Udspillet ligger i forlængelse af regeringens sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre” fra august 2014, hvor der blev afsat 5 mia. kr. til følgende fem områder:

 1. Flere skal overleve en kræftsygdom
 2. Kroniske sygdomme skal opdages tidligere
 3. De praktiserende læger skal have bedre rammer
 4. Patienter og pårørende skal inddrages mere
 5. Større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater.

Læs mere om ”Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018” på www.sum.dk Søg på titlen i søgefelt øverst til højre.

 

Danske Regioner: Borgernes sundhedsvæsen

Den 23. april offentliggjorde Danske Regioner sin plan for fremtidens sundhedsvæsen de næste tre år. Ifølge planen med navnet ”Borgernes sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen” skal patienterne have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.
Planen er blevet til i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL, faglige organisationer som Dansk Sygeplejeråd og en række patientforeninger. I fællesskab har man formuleret seks indsatsområder, som til sammen skal gøre planens vision til virkelighed:

 1. Borgernes behov og præferencer er afsæt for fagligt bedste behandling
 2. Borgernes oplevelser er udgangspunkt for at skabe gode forløb
 3. Borgerne har kontrol over deres forløb, når de kan og vil
 4. Borgerne oplever helhed og sammenhæng
 5. Borgerne får den støtte, de har brug for
 6. Borgerne oplever, at kommunikationen er forståelig og brugbar.

Med afsæt i de seks indsatsområder har planen 33 konkrete forslag til indsatser, som f.eks. behandlingsansvarlig læge, overblik over forløb, inddragelse af pårørende og frivillige og bedre kommunikation.
Læs mere om ”Borgernes sundhedsvæsen” på www.regioner.dk Søg på titlen i søgefelt øverst til højre.

 

Blå blok: Sundhedspolitikken skal opprioriteres

I en fælles kronik i Berlingske den 19. april 2015 går Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative til valg på seks konkrete løfter, som de mener vil forbedre det danske sundhedsvæsen.

 1. Udredningsretten skal fremover være omfattet af det frie sygehusvalg, så patienter kan få hjælp fra private hospitaler, hvis den offentlige venteliste er længere end 30 dage.
 2. Blå blok vil genindføre 30 dages behandlingsgaranti med frit sygehusvalg
 3. Danmark skal have en Kræftplan IV
 4. Flere patientrettigheder i psykiatrien, bl.a. mulighed for frit (privat) sygehusvalg, hvis ventetiderne for udredning og behandling overskrider 30 dage i det offentlige
 5. Sundhedsvæsenet skal benytte sig af offentligt-privat samarbejde, hver gang det kan øge kvaliteten eller sænke ventetiderne
 6. Stop for stigningen i brugerbetalingen, f.eks. på tandlægeområdet.

Læs mere i kronikken ”Sundhedspolitikken skal opprioriteres” i Berlingske den 19. april 2015.

 

Dansk Sygeplejeråd: Kvaliteten skal sikres

Med udspillet ”Fire forslag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen” blander Dansk Sygeplejeråd sig også i den politiske debat om fremtidens sundhedsvæsen. Med udsigten til et fortsat stigende pres på sundhedsvæsenet og en begrænset tilførsel af nye midler forventer Dansk Sygeplejeråd, at spændet mellem opgaver og ressourcer vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Dansk Sygeplejeråd har derfor udarbejdet sine bud på, hvad der skal til for at sikre et mere bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden. Udspillet består af fire punkter:

 1. Kvalitetstid – tid til nærvær, tryghed og inddragelse af patienten: Både patienter og pårørende skal have mere tid sammen med de sundhedsprofessionelle for at sikre mere kvalitet i pleje og behandling.
 2. En styrket indsats for borgere med kroniske lidelser: Andelen af borgere, der har eller er på vej til at udvikle en kronisk sygdom, stiger markant. For at styrke behandlingen foreslår Dansk Sygeplejeråd bl.a. at etablere en specialistuddannelse i kronisk sygdom til sygeplejersker.
 3. Én patient – ét samarbejdende sundhedsvæsen: Sundhedsvæsenets mange aktører skal være bedre til at samarbejde, så de mange ældre, medicinske patienter oplever sammenhængende og trygge forløb under både indlæggelse og ved behandling i eller tæt på eget hjem.
 4. Sundhed er mere end det, der sker i sundhedsvæsenet: Flere børn og unge skal vokse op med muligheden for et sundt voksenliv gennem en forstærket og bedre koordineret forebyggende indsats.

Sygeplejersken nr. 6-2015 har kigget nærmere på punkt 1. Kvalitetstid.

Temaet "Tid til kvalitet" består af følgende artikler

Læs om kampagnen på

 www.dsr.dk/TidTilKvalitet