Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Det stemmer du om

Her ser du elementerne i det oprindelige forslag til overenskomstaftalen samt det mæglingsforslag, parterne efterfølgende har forhandlet i Forligsinstitutionen.

Sygeplejersken 2021 nr. 7, s. 34-35

Af:

Redaktionen

LØNSTIGNINGER OVER TRE ÅR

Regioner: 5,02 pct.
Kommuner: 5,02 pct.
Dvs. at lønnen stiger mere end den forventede prisudvikling på 3,95 pct. 

Derudover:
Penge til organisationsmidler og specielle puljer til særlige forhandlinger om konkrete forbedringer af overenskomsten:
Regioner: Strategipulje på 33,3 mio. kr. 
Kommuner: Ligelønspulje på 4,6 mio. kr.

De skal bl.a. gå til højere centrale tillæg til:

 • Sygeplejersker med fire års erfaring og derover.
 • Højere pension til ledere.
 • Højere pension til sygeplejersker i kommuner.

Læs hele teksten på dsr.dk/ok21-aftalerne

EKSEMPLER PÅ LØNSTIGNINGER

Når tillæg og pension er trådt i kraft, og de generelle lønstigninger er udmøntet, betyder det følgende for sygeplejerskers lønstigning pr. måned inklusive pension:

Region:
Sygeplejerske med fem års erfaring: 1.750 kr. 
Sygeplejerske med 10 års erfaring: 2.150 kr.
Afdelingssygeplejerske på L7: 2.300 kr. 

Kommune:
Sygeplejerske med fem års erfaring: 2.050 kr. 
Sundhedsplejerske med 10 års erfaring: 2.100 kr. 
Ledende sygeplejerske på L6: 2.180 kr.
Der kan være lidt forskelle i lønstigningen på tværs af landet, eller hvis du har fået aftalt en højere løn lokalt.

SENIORER

Kommuner og regioner:

 • Indsats for bedre seniorsamtaler og mulighed for at tage hensyn til den enkelte i arbejdslivet. 
 • Forbedringer af tillidsrepræsentanters inddragelse og medindflydelse på seniorområdet.
SORGORLOV

Retten til løn under sorgorlov for forældre og adoptivforældre udvides fra 14 til 26 uger i forbindelse med et barns død, inden det er fyldt 18 år. 

LEDENDE SYGEPLEJERSKER 

Regioner: 

 • Fra 2022 hæves pensionssatsen fra 16,04 pct. og 16,59 pct. til 16,8 pct. for alle. 
 • Projekt skal se på, hvordan lønmodel praktiseres.

Kommuner:

 • Stigning i pensionstillæg fra 17,29 pct. til 17,69 pct.
 • Forhandlingsretten ændres, så den enkelte leder selv kan forhandle løn udover grundløn. 
 • Projekt sætter fokus på ledelse.
ARBEJDSTID

Regioner: 

 • Når Arbejdsmiljørådet kommer med sine anbefalinger om natarbejde, skal de drøftes.
 • For faste nattevagter gælder fra 2022, at juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse. 

Kommuner: 

 • Tillæg på ca. 650 kr., hvis en søgnehelligdag inddrages. 
 • Tillæg for manglende varsel til over- og merarbejde stiger med 10 kr.
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Regioner og kommuner:
Den fælles rådgivning og indsats for arbejdsmiljø videreføres og udbygges. F.eks. ved at udvikle uddannelse til ledere og tillidsrepræsentanter om psykisk arbejdsmiljø. 

Nyt

MÆGLINGSFORSLAGET

Regioner:

 • Aftale om ret til introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker.
 • Aftale om at se på stillings- og ledelsesstrukturen for sygeplejefaglige ledere, så sygeplejersker og læger fortsat har en ligeværdig ledelses- og ansvarsfordeling i afdelingerne.

Kommuner:

 • Aftale om at drøfte dækningen af overenskomsten, mens man gennemfører specialuddannelsen i borgernær sygepleje. 
NY POLITISK LØNKOMITÉ SKAL SE PÅ ULIGELØN

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har fremsat et forslag til regeringen om at nedsætte en lønkomité, der skal se på lønstrukturen i den offentlige sektor. Med mæglingsforslaget tilslutter Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne i Danske Regioner og KL sig FH’s forslag. Regeringen og et stort flertal i Folketinget har siden udtalt støtte til lønstrukturkomitéen

LØNKOMITÉEN SKAL:
 • Belyse muligheder for at udvikle lønstrukturer og løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel.
 • Analysere samfundsøkonomiske effekter og konsekvenser af evt. ændrede lønstrukturer inkl. reguleringsordningens betydning.
 • Tage højde for uddannelsesniveau, opgaver og ansvar samt det kønsopdelte arbejdsmarked.
 • Have et historisk blik på udviklingen af lønstrukturer samt bygge oven på lønkommissionen fra 2010.
 • Komme med anbefalinger/konklusioner samt afslutte arbejdet senest ved udgangen af maj 2022.

Læs hele teksten på dsr.dk/lønkomite

 

 

Sygeplejersken Tema: OK21

Tema: OK21 - Nej eller Ja

Nogle sygeplejersker kalder en politisk  nedsat lønstrukturkomité for en syltekrukke og stemmer nej til forligsmandens mæglingsforslag. Andre ser komitéen som en ny chance og stemmer ja. Heriblandt Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Flere eksperter vurderer, at komitéen kan være nøglen til et opgør med det historiske lønefterslæb.

I dette tema: