Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kongressen i DSR

I kongressen sidder de sygeplejersker, DSR’s medlemmer vælger til at repræsentere sig. Kongressen former den politik, vi som organisation arbejder efter, og er vores øverste besluttende myndighed.

Om DSR’s kongres

Kongressen arbejder for dig som medlem. Her formes den politik, vi som organisation arbejder efter.

I kongressen sidder de sygeplejersker, DSR's medlemmer vælger på demokratisk vis hvert 4. år:

  • DSR's centrale politiske ledelse
  • De 5 lokale kredses forpersoner, næstforpersoner og bestyrelsesmedlemmer
  • 6 repræsentanter for SLS, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
  • 7 repræsentanter for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste besluttende myndighed.

Ordinær kongres

Der holdes ordinær kongres hvert 2. år i maj. Dette blev besluttet på kongressen i 2022.

Ekstraordinær kongres

Kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde, fx ved overenskomstforhandlinger.

Læs mere om kongressen i DSR's love §21-23

Kongressens medlemmer

Find dine lokale politiske repræsentanter

Her kan du se de sygeplejersker, som er valgt af DSR's medlemmer til vores 5 lokale kredsbestyrelser, SLS og Lederforeningen. De arbejder alle for dig som medlem, både lokalt og i kongressen.

Emblemer

Organisationsdiagram

Få overblik over Dansk Sygeplejeråds politiske struktur.

60056261

Foto:

Soren Svendsen

Kongresforum for delegerede

Er du medlem af DSR's kongres, kan du klikke dig videre til Kongresforum her.

Ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd 2022

Kongressen var samlet 17.-20. maj 2022 i Aarhus for at sætte den politiske retning for Dansk Sygeplejeråd de næste 4 år.

Herunder kan du finde materialer og information om kongressen:

Handlingsprogram: Sygeplejerske - for livet

Handlingsprogrammet gælder perioden 2022-26.

Med fire fokusområder ønsker hovedbestyrelsen at tydeliggøre den politiske retning og sammenhæng for Dansk Sygeplejeråds arbejde:

  • Bedre løn til sygeplejersker
  • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
  • Styrket faglighed og profession
  • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Se hele handlingsprogrammet nedenfor.

Sygeplejerske - for livet

Kongresudtalelser 2022

Kongressen vedtog enstemmigt to udtalelser om hhv. ligeløn og manglen på sygeplejersker på den ordinære kongres i 2022. Udtalelserne henvender sig til de ansvarlige politikere og arbejdsgivere og kalder på handling nu.

Læs udtalelserne her:

Manglen på sygeplejersker sætter sundhedsvæsenet i fare

Kongresudtalelse vedtaget enstemmigt 18. maj 2022 på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres:

Mangel på syge- og sundhedsplejersker er – også internationalt – en grundlæggende trussel for befolkningens sundhed og velfærdssamfundet. Den kraftige vækst i antallet af patienter og aktiviteter overgår langt de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed. Ligningen går ikke op. Løsninger er påkrævet for at sikre et robust sundhedsvæsen i fremtiden.

En nylig prognose viser, at manglen på sygeplejersker vil være steget med 8.000 sygeplejersker i 2030. Allerede nu ved vi, at der på landsplan er knap 5.000 ledige sygeplejerske-stillinger. I oktober 2021 havde næsten hver 10. sygeplejerske søgt arbejde som andet end sygeplejerske inden for den seneste måned. Det er en fordobling i forhold til et halvt år tidligere. Samtidig ser vi et fald i antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen. Bare fra 2020 til 2021 er antallet af ansøgere faldet med 8 procent.

Konsekvenserne af manglen på sygeplejersker er mindre sammenhængende patientforløb og lavere kapacitet i sundhedsvæsnet som helhed. Konkret oplever sygeplejersker, at manglen på kolleger medfører forringet sygeplejefaglig kvalitet og forringet patientsikkerhed, hvilket i sidste ende kan forværre patienters tilstand og skabe risiko for livstruende situationer.

For medarbejderne i sundhedsvæsnet betyder manglen på kolleger en hverdag præget af travlhed uden rammerne til at udføre opgaverne fagligt forsvarligt.

Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er aktuelt den største udfordring i det danske sundhedsvæsen. Handling fra de ansvarlige politikere og arbejdsgiverne er derfor nødvendig.

På den korte bane skal det forhindres, at endnu flere sygeplejersker forlader det offentlige sundhedsvæsen og færre vælger sygeplejerskeuddannelsen. Regionerne og kommunernes økonomiaftaler i juni 2022 er et oplagt sted at starte. Aftalerne skal indeholde klare forpligtelser til at arbejde målrettet med fastholdelse og rekruttering. Sikring af bedre arbejdsvilkår og finansiering, som gør det muligt at aftale lokale løntillæg, bør stå centralt i aftalen.

På den lidt længere bane – herunder med den planlagte sundhedsreform – skal der skabes grundlag for mere tid til kvalitet i behandling og sygepleje af patienter samt at gøre det attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde i faget.

En bred indsats for at sikre sygeplejersker nok er nødvendig, og det starter med bedre lønvilkår. Indsatsen skal desuden give rammer for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, fagligt forsvarlige normeringer, styrke den sygeplejefaglige ledelse og sikre en bedre start for nyuddannede sygeplejersker.

Manglen på sygeplejersker er så vidtrækkende, at det hver dag har alvorlige konsekvenser for patienter og borgere – der skal handles nu!

DSR til Christiansborg: Tag ansvar for ligeløn!

Kongresudtalelse vedtaget enstemmigt 18. maj 2022 på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres:

Danmark har i 2022 stadig ikke lige løn for lige arbejde, og det er på høje tid med et opgør med uligeløn i kampen for et ligestillet samfund.

Sygeplejersker har en lavere løn end mandedominerede fag med samme uddannelsesniveau. Som eksempel er sygeplejerskers månedsløn uden genetillæg i dag 5.000 kr. lavere end en folkeskolelærers.

Det betyder, at sygeplejersker i dag ikke får en løn, der svarer til deres uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Det gælder også sygeplejersker i ledende stillinger og sygeplejestuderende i studierelevante jobs.

Uligelønnen for sygeplejersker og andre kvindedominerede fag er politisk skabt og kræver en politisk løsning.

Dansk Sygeplejeråds kongres forventer, at politikerne på Christiansborg tager ansvar for ligeløn.

Det er afgørende, at Folketinget sikrer de økonomiske rammer for ligeløn på baggrund af Lønstrukturkomitéens arbejde.

Vi vil ikke længere acceptere et samfund, hvor kvindedominerede fag lønnes lavere end mandedominerede fag.

Et ligestillet samfund betaler mænd og kvinder det samme for arbejde af samme værdi.