Fakta om OK21

Øget købekraft, fortsættelse af ligelønsprojektet, en særlig ”strategipulje” til sygeplejersker, fokus på arbejdstiden og -miljø samt forbedringer af seniorers vilkår. Det er nogle af de elementer, der indgår i aftalerne om OK21.

Lønudvikling

sy3-2021_ok21_skema

De samlede lønforbedringer

Sygeplejerskernes købekraft forbedres, fordi lønnen stiger mere end prisudviklingen. Lønstigningerne består både af generelle lønstigninger og konkrete forbedringer i sygeplejerskernes overenskomster. 

De generelle lønstigninger som alle får: 5,02 pct. i regioner – 5,02 pct. i kommuner – 4,42 pct. i staten. 

Prisudviklingen i Danmark forventes at være 3,95 pct. i den treårige aftaleperiode. Det betyder, at de generelle lønstigninger giver en øget købekraft for alle syge plejersker. Dertil kommer specielle lønstigninger fra organisationsmidlerne, ligelønspuljer og en særlig strategipulje kun til sygeplejersker i regionerne. Det vil yderligere øge reallønnen. 

Ved siden af de generelle lønstigninger fortsætter reguleringsordningen, der sikrer, at de offentligt og de privatansattes lønninger følges nogenlunde ad.

Organisationsmidler og specielle puljer: Der er afsat penge, som organisationerne kan forhandle om ved de specielle overenskomstforhandlinger. De specielle forhandlinger bliver også kaldt organisationsforhandlingerne, fordi det er her, den enkelte organisation forhandler om konkrete forbedringer i deres egne overenskomster.

Der er afsat en ligelønspulje i både regioner og kommuner. Sygeplejerskerne i kommunerne er med i ligelønspuljen og får 4,6 mio. kr., som lægges sammen med de andre organisationsmidler til særlige lønstigninger. I regionerne er sygeplejerskerne ikke omfattet af ligelønspuljen, fordi de er omfattet af strategipuljen. 

Strategipuljen i regionerne er på 33,3 mio. kr., der går til særlige lønforbedringer for sygeplejerskerne. Formålet er at tiltrække og fastholde sygeplejersker i regionerne. Disse penge lægges sammen med de andre organisationsmidler til særlige lønstigninger.

Skønnet reststigning: 0,6 pct. i kommuner og regioner og 1,5 pct. i staten. Reststigningen er den forventede almindelige lønudvikling, som f.eks. sker ved lokale lønforhandlinger og ændringer i personalesammensætningen.

 

Eksempler på lønstigninger

I kommuner og regioner er der for organisationsmidlerne og de specielle puljer aftalt højere centrale tillæg til sygeplejersker fra fire års erfaring og en højere pension til ledere. I kommunerne stiger pensionen til ikkeledende sygeplejersker også en smule. 

Når tillæggene og pensionen er trådt i kraft, og de generelle lønstigninger er udmøntet, betyder det for lønnen: 

  • En sygeplejerske i en region med fem års erfaring stiger 1.750 kr. i løn om måneden inkl. pension
  • En sygeplejerske i en region med 10 års erfaring stiger 2.150 kr. i løn om måneden inkl. pension
  • En afdelingssygeplejerske i en region på L7 stiger 2.300 kr. i løn om måneden inkl. pension
  • En sygeplejerske i en kommune med fem års erfaring stiger 2.050 kr. i løn om måneden inkl. pension
  • En sundhedsplejerske i en kommune med 10 års erfaring stiger 2.100 kr. i løn om måneden inkl. pension
  • En ledende sygeplejerske i en kommune på L6 stiger 2.180 kr. i løn om måneden inkl. pension

Der kan være lidt forskelle i lønstigningen på tværs af landet, og hvis du har fået aftalt en højere løn lokalt. Den højere løn vil også give lidt højere genetillæg, hvis du arbejder i vagter. 

 

Ledende sygeplejersker

På det regionale område er der ud over de generelle aftaler også lavet en særlig pensionsforbedring, som betyder, at alle nu får 16,8 pct. i pensionsindbetaling. Desuden er der indgået aftale om, at der skal laves et særligt projekt i perioden, som ser på ledende sygeplejerskers lønmodel.

På det kommunale område har lederne ud over de generelle aftaler fået en stigning i deres pensionsindbetaling, så der indbetales 17,69 pct. Desuden moderniseres forhandlingsretten, så den enkelte leder selv kan forhandle løn ud over grundlønnen. Der laves desuden et særligt projekt i perioden med fokus på ledelse.

 

Seniorer

Seniorsamtalerne i kommuner og regioner skal forbedres væsentligt, og der er aftalt fælles indsatser for at følge op. Der skal bl.a. være mulighed for at tage flere hensyn til den enkelte i arbejdslivet. Desuden er der forbedringer og præciseringer om tillidsrepræsentanters inddragelse og om medindflydelsessystemet på seniorområdet. 

På det statslige område er aftalt, at ansatte fra 62 år får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige løn. Der er ret til at vælge frihed og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Lignende findes allerede i regioner og kommuner.

 

Arbejdstid 

Det er aftalt, at vi skal drøfte natarbejde med regionerne i perioden, når Arbejdsmiljørådet har afsluttet sit arbejde herom. Der er desuden aftalt normnedskrivning for den 24. december for faste nattevagter gældende fra 2022. således at alle får normnedskrivning for den 24. december

I kommunerne kommer der et ekstra værn om søgnehelligdage. Der er aftalt et nyt tillæg på ca. 650 kr., hvis en søgnehelligdag inddrages. Tillægget for manglende varsel til overarbejde- og merarbejde stiger også med 10 kr. 

 

Psykisk arbejdsmiljø

Den fælles rådgivning og indsats for arbejdsmiljø i regioner og kommuner videreføres og udbygges. Der bliver f.eks. udviklet uddannelser til ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om psykisk arbejdsmiljø. I staten blev det allerede aftalt i OK18, og dette arbejde videreføres.

 

Sorgorlov

Retten til løn under sorgorlov for forældre og adoptivforældre udvides fra 14 til 26 uger i forbindelse med et barns død inden det fyldte 18. år.

ikon ok21

Læs om OK21-resultatet i dette nummer af Sygeplejersken:

(Redigeringen af alle nedenstående artikler er afsluttet tirsdag den 2. marts)

 

Emneord: 
Løn