Coronavirus - Brug af ansigtsmasker

Se beskrivelserne af de forskellige typer ansigtsmasker, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer nævner. Maskerne skal anvendes profylaktisk i forbindelse med coronavirus.

Værnemidler: Brug af masker

DSR modtager mange spørgsmål og bekymringer omkring værnemidler. I det følgende får du overblik over, hvilke regler og retningslinjer, der gælder for området.

Hvem har ansvaret for at de relevante værnemidler er til stede og kan bruges korrekt?

Arbejdsgiver skal sikre og har pligt til at:

 1. Kortlægge risikoen for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra patienter, borgere eller andre.
 2. Iværksætte foranstaltninger, der, så effektivt som muligt, kan beskytte medarbejderne mod smitterisiko.
 3. At relevante værnemidler er tilgængelige
 4. Eventuelle belastninger ved brugen af værnemidler håndteres målrettet.
 5. Medarbejderne er oplært i korrekt anvendelse af hjælpemidler.

Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner og KL har etableret et logistikcenter, som har ansvar for at understøtte overvågning af distribution og fordeling af medicinsk udstyr og værnemidler.

Masker

Opgaven består i at finde den helt rigtige balance mellem at være beskyttet og ikke overbeskyttet. Det kan være vanskeligt at finde rundt i, men din arbejdsplads skal følge de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Se: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist/konkret mistanke om COVID-19 i sundheds- og ældresektoren, bosteder og indsatser for social udsatte mv. (Sundhedsstyrelsens retningslinje er under opdatering).

Generel anvendelse af masker vurderes af ledelser på sygehuse, i ambulante funktioner, plejehjem, hjemmepleje, almen praksis mv når der ikke er påvist/mistanke om COVID-19 ud fra:

 • Behandling, pleje og omsorg hvor der ikke kan holdes afstand på 1-2 meter.
 • Generel anvendelse af masker vurderes på sygehuse, ambulante funktioner, plejehjem, almen praksis mv ud fra:
 • Den generelle aktuelle risiko for smitte i samfundet og lokalt
 • Borges, patienter og personales risiko for et alvorligt forløb med COVID
 • De konkrete fysiske rammer og mulighed for at overholde de generelle anbefalinger (afstand)
 • Erfaring hos personale med smitteforebyggelse

Ved mistanke om eller bekræftet COVID-19 se: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet

Ansigtsmasker skal som minimum dække næse og mund og have en filtrerende effekt over for virus og bakterier.

Her skelnes der mellem to typer af ansigtsmasker:

 • Kirurgiske masker

Bruges primært i forbindelse med håndtering af patienter med COVID-19 og andre alvorlige infektioner, som smitter ved dråbesmitte. Kirurgiske masker kan i en række situationer erstattes med brug af visir. Visir må gerne anvendes til flergangsbrug.

Vær opmærksom på, at kirurgiske masker kan have forskellig grader af filtreringseffekt og forskellig evne til at modstå sprøjt og stænk.

Type I masker har en filtreringsgrad på mindst 95%. Anbefales til patienter, borgere og pårørende

Type II masker har en filtreringsgrad på 98%. Anvendes af sundhedsprofessionelle

Type IIR beskytter udover type II desuden mod stænk og sprøjt

 • Ansigtsmasker af typen FFP3 (åndedrætsværn)

Bruges primært i forbindelse med alvorligt syge patienter med COVID-19. Det vil typisk være til patienter, der har brug for iltbehandling med højt flow eller der skal udføres aerosolgenererende procedurer. Typisk er patienterne indlagt på infektionsmedicinske eller intensivafdelinger.

Ansigtsmaskerne skal være CE-mærkede. Mærket efterfølges altid af et registreringsnummer for det uafhængige prøvningsinstitut, der er ansvarligt for den løbende kvalitetskontrol af værnemidlet.

I situationen med COVID-19 er der imidlertid udarbejdet en EU Kommissions henstilling om, at man godt kan bruge ikke CE-mærkede produkter, hvis de har været forbi Sikkerhedsstyrelsen og der her er sagt god for dem.


FFP3-masker

Anvendelsen af FFP3-masker giver to centrale opmærksomhedspunkter på dit arbejdsmiljø:

 1. Maskens effekt overfor smitte
 2. Den fysiske belastning ved brugen af masken

  De overordnede og gængse retningslinjerne er, at åndedrætsværnet maksimalt må bruges i 3 timer inden for 24 timer.  I en periode, under COVID-19, blev denne retningslinje dog ændret til maximalt 8 timer for at undgå mangel. Da der ikke længere er stor risiko for mangel, er anbefalingerne ændret til, at de undtagelsesvis kan bæres i mere end 3 timer/dag.


  Hvor længe kan en FFP2/FFP3-maske beskytte mod smitte?

  Sundhedsstyrelsen havde oprindeligt meldt ud, at masken beskyttede maksimalt ved brug i tre timer. På baggrund af Coronapandemien har Sundhedsstyrelsen midlertidigt ændret deres vanlige anbefalinger ved brug af værnemidler:

 • FFP2/FFP3 åndedrætsværn bør kun anvendes til specielle situationer hos patienter med COVID-19 og andre sjældent forekommende alvorlige infektionssygdomme
 • Kirurgiske masker kan i en række situationer erstattes med brug af visir (gerne til flergangsbrug)
 • Ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv er det acceptabelt at øge bærervarigheden til mere end 3 timer.

  Kilde: Sundhedsstyrelsens Retningslinje for håndtering af COVID-19


  Belastningen på dit arbejdsmiljø ved brug af FFP2/FFP3-masker i mere end 3 timer

  Arbejdstilsynets opgave er at forholde sig til ansattes arbejdsmiljø. Tilsynet beskriver, at en filtrerende maske ikke skal bruges mere end 3 timer. Hvis man har brug for at bære maske i længere tid end 3 timer, skal det være en maske med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Det fremgår af Vejledning om åndedrætsværn og dets brug

  OBS: Ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv må maske anvendes op til 8 timer.

  DSR har spurgt Arbejdstilsynet, hvordan de forholder sig til de ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Arbejdstilsynet skriver:
  "Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da der på grund af coronaudbruddet i øjeblikket er tale om en helt ekstraordinær situation, hvor det indenfor sundhedssektoren ikke altid er praktisk og organisatorisk muligt at overholde 3-timers reglen fx pga. mangel på filtre og turboenheder og for at begrænse smitterisikoen for personalet. De enkelte enheder skal, så vidt det er muligt, organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så begrænset tid som muligt og sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge P2- og P3-masker mindskes." 

  Se: Gode råd til at forebygge hudgener ved brug af maske


Instruktion

Når der er behov for at anvende værnemidler, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen heraf.

DSR mener:
 • Din arbejdsplads skal sikre, at du og dine kolleger, så vidt det overhovedet er muligt, maksimalt benytter FFP3-masker i 3 timer i døgnet.
 • Opstår der situationer, hvor masken bæres i længere tid, er det meget vigtig, at I får mulighed for at holde pauser uden masker.
 • Det er desuden vigtigt, at I henvender jer til ledelsen, hvis I oplever åndedrætsgener, eksem, m.m. Så skal der findes andre løsninger.
 • Bliver I pålagt at bære maskerne i mere end 3 timer, og der ikke tages hensyn til ovenstående omkring pauser og gener – opfordrer DSR jer til, at I kontakter jeres TR eller jeres DSR Kreds

Andre spørgsmål vedr. coronavirus?

I vores FAQ på dsr.dk/corona under punktet 'Hvis du skal arbejde med mistænkt/påvist coronasmittede" kan du finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Hjælp os med at gøre siden bedre

Hjælp os med at forbedre sidens indhold ved at fortælle os om dit besøg.